2012/06/11

امروزدرجهان احزاب با نام های گونا گون،برنامه های گوناگون،ایدولوژی های گوناگون وکمیت های گوناگون وجود دارد۰هستند به اصطلاح احزابی که به نام اعلان می شوند ومانند ابر های بهاری کیفیت آنها ناپدید میگردد۰این گونه احزاب،احزاب وسازمانهای هستند که بر منافع گروهی،سمتی،قومی،منطقوی وحتی فردی به وجود می آیند۰این گونه احزاب را هم گروه های از افراد جامعه به وجود می آورند۰

 تفاوت های کیفی وکمی آنها در این است که چگونه حافظ منافع کی ها میگردند۰ودرکدام سطح به کدام شیوه ها و میتود در اذهان توده های بی سواد،با سوادو هوشیاروزیرک وآگاه نفوذ می نمایند۰منظورم بیشتر ارتباط میگیرد با جامعهٔ افغانی و امثال آن۰همچنان احزابی هستند که بر بنیاد خدمت به اقشار و گروهای ناتوان جامعه از لحاظ اقتصادی وفرهنگی ایجاد میگردند۰این احزاب مبارزه میکنند، در جریان مبارزه پیروزی های هم نصیب مردمان که بخاطر آن مبارزه می نمایند به دست می آورند وهم نا کامی های درجریان فعالیت های سیاسی به سراغ شان میآید۰در احزاب مترقی مبارزه از دوحالت خارج نیست یاموفقیت پیروزی وپیشرفت٬یاناکامی توقف وعقب نشینی،درک وهضم این مسایل برای افراد تصادفی مشکل است۰افراد تصادفی با ناکامی های حزب سیاسی، خود را بیچاره وناتوان فکرمی کند،واز تصمیم قبلی خود باز میگردند(یعنی مبارزهٔ عدالت خواهی) را که قبلأ در گفتار به طبقه بیچاره جامعه وعده داده بودند پشیمان میگردند  و راه رفتهٔ خود را اشتبأ میدانند و اگر امکان داشته باشند،حزبی راکه در آن سالها مبارزه نموده مورد انتقاد ونکوهش شدید قرار می دهند وآرمانی را که به خاطر آن مبارزه میکردند وروش را که به آن آرمان خود را می رسانیدند پر از نقص،اشتبأ و نارسائی قلمداد میکنند ۰این سلوک و شیوه زندگی مبارزهٔ افراد تصادفی دراحزاب

مترقی است۰چنین الزام قابل تعمق است اما تشویش آور نیست۰یکی از قانون مندی  های احزاب مترقی مبارزهٔ درون حزبی است  ۰ احزاب مترقی در پهلوی مبارزهٔ برون حزب(مبارزهٔ سیاسی)مبارزهٔ درون حزبی را اشدو ضرورت میپندارند،درغیر آن حزب به گمراهی میرود۰اینکه افراد در حزب گمراه می شوند  و یا ازمبارزهٔ خود پشیمان میگردند واز حزب فاصله می گیرند،دیموکراسی درون  حزبی این حق را برایش داده است۰دور شدن افراد از حزب ارتباط میگیرد به مبارزه درون حزبی، که حزب افراد تصادفی را دفع و ترک می کند۰احزاب مترقی چه درقدرت ٬چه در شرایط نورمال،چه درشرایط پراگندگی،چه درشرایط  اختناق و زیر زمینی،جوهر وخصوصیت اصلی ترقی خواهی خود را حفظ می کند  ۰بناءُ راه مبارزهٔ ترقی خواهانه بیشتر از تصور،راه طولانی و پر از ناملایمات زندگی است۰هر انسان تحول پسند حق دارد که در این کاروان سهم بگیرد و درطول عمر مبارزه کند،یا در نیم راه توان مبارزه را از دست بدهد پشیمان شود،مریضی روحی،بیچاره گی وعدم درک تاریخ ،زندگی،انسان وجامعه  ٬سر گیچی سیاسی٬و غیره استدلال های غیر موجه(کی ها چه بودند چه کردند،من کی بودم چه کردم،حزب چطور کردوچطور شد )ودهها  دلیل دیگر که راه دورشدن با حزب رابه خود آماده میسازند۰اما آموختن از اشتباهات،نکردن تکرار دوبارهٔ آن واصلاح نابسامانی های مبارزه در هرحزب مترقی جاویدانگی حیات حزب است۰دور شدن افراد تصادفی از حزب وقتی رنج آور ست که فرد تصادفی با مخالفین حزب همگام شود، در غیر آن در گوشه از دنیای بزرگ زندگی مینماید  از لحاظ حقوق انسانی قابل قدر هستند۰اما اگر فرد تصادفی جدا شده از همراهان حزبی ،سبک سرانه به آدرس حزب مترقی تهمت می بندد،باید نظریات وسوالات شان به بحث سیاسی کشانیده شود که آیا ادعای شان حق به جانب است یا غلط۰این قضاوت را هر عضو حزب وهر علاقمند سیاست میتواند بکند، این هم شیوهٔ دیموکراسی حزبی است۰موضوع بسیار اساسی در یک سازمان ویا حزب سیاسی مترقی حفظ خصلت آشتی ناپذیری آن با بی عدالی و بهره کشی است۰این خصلت را کی ها می تواند درحزب حفظ کنند،رشد بدهند وحزب را  زنده نگاه دارند،و

همچنان با در نظر داشت شرایط جامعه وجهان سهم خود را در مبارزهٔ عدالت خواهی انجام بدهند۰رهبری وا قعأ جمعی ومسؤلیت انفرا دی، واقعبینی وشایسته سالاری پیکار خستگی ناپذیرعدالت خواهان،وحدت وحق طلبی همه اعضای رزمنده یک حزب مترقی۰در یک حزب سیاسی مترقی اعضای آن است که با درایت ودور اندیشی سازمان سیاسی خود را در همه پیچ  وخم های مبارزه از فساد،پراگندگی وضربات دشمن نگاه میکنند۰

حزب یعنی چه ؟

 حزب در اصل یک واژه است ۰اما فعالیت سیاسی یک گروه ترقی خواه که در چنبر این واژه منسجم می گردند مربوط  به خود نخبه های گروه ترقی خواه است نه به حزب ۰فعالیت سیاسی گروه بزرگ از انسان های تحول پسند با یک روش معین که در برنامه واساسنامه آن تسجیل می گرددو اهداف دور ونزدیک را در برابر خود قرار میدهد حزب سیاسی به وجود میآید۰ملامت کردن یک حزب یعنی رد افکار و اندیشه های آن افرادی که حزب  را زنده نگاه داشته اند میباشد۰بناءً این طو ر ملا مت ها وانتقاد ها که التر ناتیف بهتر نداشته باشد ناشیانه وسبک سرانه

است ۰این افراد یک حزب است که مرتکب اشتباء می شود نه همه اعضای آن که آن دریک مقطع خاص زمانی به حال حزب هم مفید نیست۰پس برای مداوای این انتقاد ها٬انتقاد درون حزبی می تواند مسا عدت بکند٬البته در زمان انجام تخلف وما جرا جویی٬اما بعد از سال های ط طولانی اینکه نکات ضعف یک حزب را نا آگاهانی به خور ارتجاع بدهند،مایه تعمق واندیشه است۰پس این مریضی های سیاسی٬خود خواهی ها،خودپسندی ها راه گمی ها،انزواگری ها٬خودمنمی ها،گیچی های زرق وبرق دنیای سرمایه داری بیچاره گی های لا علاج فکری٬همه وهمه خصلت افراد تصادفی در احزاب سیاسی مترقی میبا شد۰

افرا تصادفی یعنی کی ؟

خوش باوری ها در مبارزه ، به واسطه دوستان ویا  اعضای فامیل در روند مبارزه یک حزب سیاسی شامل شدن،به خاطرمقام،نام ونشان،بدست آوردن پول واهداف دیگردر یک حزب سیاسی مترقی عضو گردیدن،اینها است افکار یک فرد تصاد فی فرد تصادفی در شرایط آرام وقدرت حزب می تواندخودرا راحت احساس کند و خود را نسبت به دیگران بر جسته بسازد،اما زمانیکه پرابلم ها در مبارزه به وجود می آید،فرد تصادفی دوری را از حزب ترجیح میدهد وعلاوه برآن سازمانی را که در آن عضو بود مورد نکوهش قرار میدهد۰بناءّ مبارزه علیه افرا د تصادفی

و ورود آنها به داخل حزب یکی ازوظایف مهم گرُدان احزاب مترقی می باشد۰

ــ حزب دیموکراتیک خلق افغانستانحزب وطن  وافراد تصادفی قبل ازقیام ضداستبدادی هفت ثوردر حزب دیموکراتیک خلق افغانستان افراد تصادفی نیز وجود اشت٬نظر به شرایط جامعه وقوی بودن سنترالیزم حزبی افراد تصادفی در داخل حزب از انتقاد قسماّ مصوًن بودند وشرایط انتصاب آنها در موقف های حزبی سهل بود۰باوجود آنکه صفوف حزب باکمال صداقت،ایمانداری فدا کاری وجان نثاری مبارزه میکردند،دلیل موجه ما مقبره های اعضای قهرمان حزب است در تمام گورستان های وطن ما  که این عدالت خواهان بهترین چیز زندگی خود را که اوجان شان بود در راه آرمان شان بخاطرعدالت خواهی به مردم شان فدا کردند٬روح این غازیان جوان شاد باد۰

درحزب مدافعین افراد تصادفی هم وجود داشت،باوجودآن در آن زمان حزب دیموکراتیک خلق افغانستان یکی از احزاب تحول پسندمترقی،پیشتاز دیموکراتیک ومردمی درمنطقه وجنوب آسیا عرض وجود نموده بود۰بنابر فقرو تنگدستیَ توده های ملیونی مردم،بد بختی وشرایط بد زندگی در افغانستان صفوف ترقی خواهان روز تاروز تقویت میگردید۰

گروپ حزب دیموکراتیک خلق افغانستان هرسازمان آن هر پارچه آن هر هرفردآن در داخل ویاخارج با هر نام دیگربرای آوردن ترقی در افغانستان استوار می رزمد۰راه مبارزه راه طولانی است،افراد تصادفی آنرا پیموده نمی توانند۰

بیشتر افراد تصادفی در زمان قدرت حزب واردحزب شدند که بعد ازسقوط حاکمیت حزب باحزب وگروه های حزبی قطع رابطه کردند۰حتماً پارچه ها وگروپ های حزب بدون تاثیرات افراد تصادفی سلیقه های انفرادی وگروهی به دور آرمان هزاران شهید گم نام ونامدارحزب شان بیشتر از پیش نیرومند خواهند شدند۰

اگرمن بگو یم که من هستم        اگر تو بگویی که من هستم

نه تو هستی نه من هستم

اگر تو بگویی که تو هستی          اگر من بگویم که تو هستی

هم من هستم هم تو هستی

 

پنداشت  ـ خلیل   نجات

   

 

 

 

1- وصال بها ر نالهْ خلیل نجات

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد