2012/06/16

این دو واژهٔ متضاد ومخالف که از بدو پیدایش انسان عرض وجود کردند،امروزدر بین انسانهای کشورها،قاره ها وحکومت ها بی حد زیاد مورد استعمال قرارمیگیرند  صلح وجنگ کلمات بسیارساده است،اما عمق بسیار بغرنج وپیچیده دارند۰اگر انسان درعمق این دوپدیده راشناخت،بدون شک جامعه،جهان وسیاست های صلحجویانه وجنگ طلبانه رادراساس به خوبی می شناسد۰همچنان عامل فاعل بر تجاوزوجنگ مصالحه وصلح رابا افکارومقاصدشان خوب تفکیک می کند۰صلح همیشه برای جنگ الترناتیف ا ست،جنگ هم جای صلح رامیگیرد۰صلح جهانی،صلح منطقوی صلح کشوری،صلح درناحیه و درقریه بُعد،تحلیل،تجزیه وکاوشگری های متفاوت  دارد،که هرکدام بحث جداگانه را می طلبد،جنگ هم به همین منوال است۰

جنگ از لحاظ ماهیت به دو نوع بروز می کند۰

۱ـــ جنگ عادلانه۰

۲ـــ جنگ تجاوزگرانهٔ تحمیلی وغیر عادلانه

۰نقطء نظرهرانسان هر سازمان هراداره هر حزب وهر حکومت بآستنتاج های مختلف،متفاوت است۰دراین جا دیپلوماسی های گوناگون بخاطر رسیدن به اهداف مغرضانه ویا هم صلح جویانه بکار گرفته می شود۰

اگرازهرانسان روی زین سوال شود که جنگ می خواهد،میگوید نه نه نه نه نه ۰۰۰

ولی همهٔ دنیا یامصروف جنگ است یابه جنگ فکر میکندیا تجهیزات جنگ تولید ویا تهیه می کنند یاسلاح جنگ می فروشند وسود می برند،یابه جنگ آمادگی میگیرند ویا از جنگ تشویش د ا رند۰این ها حکومت ها،دولت ها،کمپنی ها و زراد خانه های سلاح هستند که تشویش این همه بردوش افراد ملت ها وانسان های زحمتکش دنیا می باشد۰

ــــ جنگ را کی می خواهد ؟

ــــ جنگ را کی نمی خواهد ؟

باید در عمق قضا یای منفعت جویی ازجنگ داخل شویم،تا جنگ طلب وصلح طلب از هم تفکیک شود۰از جنگ کی سود می برد ؟ ۰ازجنگ کی متضررمی شود ؟ ۰

سود بردن و آسیب دیدن نه در سطوح عادی پا ئین وکوچک فکر شود،منظورم سود های بزرگ سیاسی واقتصادی وآسیب های بزرگ ملی وفرهنگی است۰

این سود های بزرگ وآسیب های بزرگ برای یک منطقه یک شهریک فامیل و هر انسان تاثیر منفی نا گوار خود را می گذارد۰باید یقین کرد که این انسان های فقیر این مردمان زحمت کش این اطفال ونو جوانان این دست آورد های بشر،که برای سعادت مندی خود تمدن آفریده اند،در جریان یا وقوع جنگ محونابودمی شوند۰افسوس وهزاران افسوس افسوس افسوس؛

ولی این تولید کننده گان سلاح ،فروشنده گان سلاح،آزمندان ثروت های مادی اعم از جامدومایع وتسلط جویان برملت های محتاج وکشور های ناتوان سود جنگ را می برند،به همین سبب جنگ را دربین کشور ها،ملت ها ومذاهب دامن می زنند۰

افسوس به زنده گی انسان که در این جنگ های سود جویانه وریاًکارانه جان می بازد  وافزاری است در دست سود جویان درتحت شعارهای مذورانهٔ صلحجویانهٔ به اصطلاح مبارزه علیه تروریزم،مواد مخدر،امنیت جهان وغیره۰این است جنگ تحمیلی ناعادلانه،ریاکارانه،فریب گرانه وسودجویانه ۰

نمونه های ازجنگ های غیر عادلانه جنگ که عمدآ بر انسان،ملت ها ویاکشوری به بهانه های گوناگون،سیاسی،اقتصادی امنیتی تحمیل می شود  ۰جنگ تحمیلی درویتنام،جنگ تحمیلی در افغانستان طی سی سال،جنگ تحمیلی در فلسطین،جنگ تحمیلی برملت عراق،لیبیا حوضه بالکان وکشورهای افریقایی از جمله جنگ های غیر عادلانه وتحمیلی به حساب میروند۰

جنگ افروز ها جنگ های غیر عادلانه را بصورت مخفیانه از مجرا های حکومت های مزدور و وابسته تمویل تجهیزورهبری مینمایند ۰مانند کمک های کشور های مسلمان عربی، پاکستان وایران طی سه دهه به شورشیان افغان  ۰

ـــــ  جنگ عادلانه یاجنگ بخاطرصلح

جنگ عادلانه همیشه درمقابل جنگ تحمیلی قرار میگیرد  ۰

جنگ عادلانی اهداف مشخص ترقی خواهانه و صلح جویانه دارد ،که مدافع منافع ملت ومردم آن است  ۰طرفداران جنگ عادانه نمی توانند در مقابل جنگ تحمیلی غیرعادلانه ساکت وراکت بمانند۰بایدازحقوق خوددرمقابل تجاوز،تحمیل و تهدید دفاع بکنند،این دفاع را جنگ عادلانه میدانیم۰دفاع در جنگ عادلانه وتحمیلی نه تنها استعمال سلاح گرم است بلکه قلم، تبلیغات، نشرات، رادیو،تلویزون،سیاست دفاع ازحق انسان زحمت کش،دفاع از ملت های مظلوم ،دفاع از حق آزادی،تظاهرات مسالمت آمیز،افشای دسایس ارتجاع ،استعمارواستثمار بخشی ازجنگ عادلانهٔ

انسان ها است بدون سلاح گرم  ۰ استعمال سلاح گرم که متاسفانه انسانها هم دراین بحبوحه کشته می شوندومدنیت بشرتخریب میگردد،ریزرف آخربرای دفاع دربرابرهجوم زور گویی،تحدیدوتحمیل

جنگ وتجاوز است۰اگر کسی بالایت تجاوز کند نمی توانی در مقابل خاموش بمانی و یافرار کنی۰انسان بایدازعدالت واقعی وحق انسانیت ازهروسیلهٔ که می شود دفاع کند۰منطق انسان حکم می کند که اختلافات فکری ،مادی،منطقوی،جنسی،نژادی قومی،زبانی دربین انسان ها از طریق مفاهمه،گفتگوو مزاکره حل وفصل می شود

ـــ جنگ در اصل یک فر هنگ زشت و یک عمل دور از کرامت انسانی است ۰

خلاقیت انسان در آن است که چطور این فر هنگ زشت و عمل شنیع را به صلح وآرامش تبدیل کند واز راه مفاهمه به توافق برسند  ۰

انسان می داندکه جنگ زشت است ،ولی چرا به اجرای آن تصمیم میگیرد ؟

من فکر می کنم جواب این باشد که اهداف سیاسی واقتصادی نقش تعین کننده دارد در جنگ ها همیشه اهداف تاکتیکی واستراتیژیک نهفته است ۰

اهداف هم دو نوع است  ۰

یکی اهداف زور گویی،تحدید،تحقیر،توهین،کشتار بر ناحق،غصب آزادی وحقوق انسان ها،ملت ها،حکومت ها وبرده ساختن آنها که در نتیجه دست برد به دارایی ها وفرهنگ آن ملت زده میشود  ۰

هدف دیگر که هدف مقابل است ،رهایی انسان از زور گویی،از تحقیر،ازبرده گی وبنده گی  و آزاد زیستن است  ۰

این جا می توانیم که خوب تفکیک کنیم که جنگ عادلانه باجنگ غیر عادلانه  و تحمیلی چه فرق دارد که همیشه در مخالفت قرار می گیرند  ۰ولی در آخر جنگ عادلانه مانند ویتنام پیروز خواهند شد ۰

 

ــــــ   پنداشت  خلیل  نجات

   

 

 

 

1- وصال بها ر نالهْ خلیل نجات

2 - افراد‌‌‌ تصادفی در احزاب مترقی 

3 - بازهای سیاسی در جنگ وصلح

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد