WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

  گزیده های مقالات لطیف کریمی استالفی

 

  شادی بازی در اُف غا نستان !.                                                        کریمی استالفی

در کشور مان به بوزینه یا میمون « شادی » میگویند . بعضی از هموطنان ما در قسمت های شرقی و شمال شرقی ، این حیوان را برای تأمین معشیت شباروزی خود نگهداری و در پارک های شهر برای سرگرمی مردم  استفاده می کنند. جالب قضیه در کجاست.  آیا این حیوان برضأ و رغبت خود ، این همه ژست ها و حرکات خنده آور را انجام می دهد ، یا چوبی که بدست شادی باز است ، آنرا مجبور می سازد ؟ .

        مدتها قبل ، در پارک زرنگار کابل ، شاهد این نمایش بودم ، چشمان میمون مظلوم بطرف چوب خیره بود ، همینکه چوب بلند می شد ، بیدرنگ برقص و حرکاتی که شادی باز برایش درس داده بود ، می درآمد .

   آری .... امروز همان نمایش در قوای سه گانۀ دولت ما جریان دارد .

      جای شکی نیست که ، در کشور مان بیش از چهل سازمان استخباراتی کشور های دخیل در مسائل افغانستان فعالیت می کنند و هر کدام چوبی بدست . اگر طرف مقابل مطابق به درسهای داده شده عمل نکنند ، کنج عزلت ، بی مقامی و از دالرهای باد آورده بی نصیب می شوند . درینصورت آنانیکه نمی خواهند از مقام و عیش و نوش ولو نقطۀ مخالف منافع ملی هم باشد ، دست بردارند ، ناگزیرند بفرمان صاحب خود ، بدون اینکه درک کنند چه می کنند و اعمال و کردار شان چه عواقب تلخ بار می آورد ، برای خوشی خاطر اجانب ، بخصوص پاکستان شادمانه و بی ننگانه میرقصند .

همت و وطندوستی چیزی نیست که بتوان آنرا با شعار های انقلابی پرولتاریایی ، یا نالۀ های تکبیر و یا وعظ و اندرز مُنبری و اندیشه های بزباله انداخته شده و پوسیدۀ قرون وسطایی به نمایش گذاشت .

     آنانیکه در بعضی مجالس « رفیقانه » ، « بردرانه » و « اندیوالانه » ؟! سنگ وطندوستی کاذبانه را بر سینه می کوبند و خواب و خیال بر گشت ناپذیر بودن و بنای حکومت عدل الهی را می دیدند ، بدانند که پیش شرط های ضروری و توفیق در راه وطندوستی ، همدلی با مردم ، درک متقابل ، ارتباط صمیمانه ، وفاق ملی ، خود را رهانیدن از تنگنظری ها و تعصبات خام و دوری از بد گمانیها و کینه جویی هاست . مبارزه بخاطر رفع دشواریها و انجام شیرین ، بهای سنگینی را می طلبد . یکی از آن پیش شرط ها ، خود گذری در مقابل منافع ملی است ، که سوگوارانه قوای سه گانۀ کشور ما یک قدم هم ، از منافع شخصی خود ، در مقابل منافع ملی ، عقب  نرفتند .

     ایکاش رئیس جمهور« بی تقلب » ؟! کشور ما ، مشاورین دلسوز بوطن ، دانشمند و متخصص می داشتند و در اوایل ختم انتخابات پارلمانی ، این غایله را که امروز میخواهند با سر افگندگی ختم کنند ، پایان می دادند . وی قادر نشد تا فرأتر از ماحول قدرت اندیشی و قوم پرستی باندیشد و به بهانۀ برنده نشدن یک تعداد همتبارانش  در ولایت غزنی ، بمنظور توازن قومی و تمثیل عادلانه این همه بحرانات سیاسی و اجتماعی را بار آورد .

      مدت هشت ماه از انتخابات مجلس گذشت ، ملیونها دالر بعناوین تادیۀ معاش به وکلاء و غیره  پرداخته شد و مردم انتظار داشتند که دولت انتخابی برای بهبود وضع نا بهنجار شان ، کار مثمری انجام خواهد داد ، مگر هیهات! که همه چیز به « شادی بازی » گذشت و میگذرد .

    وکلای محترم بازنده و برنده !!!! .

بخدا سوگند که برندۀ شما در تاریخ بازنده است ، شما که مدعی خدمت کردن بوطن هستید و سنگ وطندوستی به سینه می کوبید ، آیا سزاوار است بخاطر مقام و مادیات ، حتا مرگ را فراموش کرده ، جاده ها را مسدود می کنید و مردم بیخبر از همه چیز ما را ، بدنبال خود ، این طرف و آنطرف سرگردان می سازید ، آیا این اعمال تان ، به نفع کشور است یا بضرر، خود قضاوت کنید . کسی که از سرحد قانون تجاوز کند و نظم اجتماع را مختل سازد ، جرم محسوب میگردد ، که شما همین اکنون نظم جامعه را برهم زده اید . آیا میدانید که هر روز بهانه تراشیدن و هر روز لجوجانه فکر کردن ، کشور را بطرف قهقرأ و مصیبت می برد و آنگاه تو زنده خواهی ماند ؟ . احیانآً اگر زنده بمانی ، بالای کدام قبر چوکی خواهی گذاشت  و بالای کی حکمرانی خواهی کرد ؟؟!! .  بیاد داشته باشید که رفقای استخباراتی تان ، طرح های بسیار طویل المدتی دارند ، اگر شما از سیاست چیزی میفهمید ، باید بدانید که ، آنها دوست و دشمن را نمی شناسند ، دوستان دیروزی و دشمنان امروزی خود را برای ما امیر المومنین و تروریست ساختند و دور نیست که دوستان امروزی شانرا هم ، روزی به سرحد زبونی نکشانند . تاریخ سه دهۀ اخیر کشور ما مملو ازین ترفند بازیهاست  و شماهم ازین قاعده مستثنی نخواهید ماند . و آنگاه ندامت شما جوابگوی ملت ما نخواهد شد .

    شما گناه را همیشه از دیدگاه مذهب نگریسته اید و با آوردن احادیث دیگری خود را مبرأ ساخته اید ، اما اینرا باید بدانید که ، این شادی بازی ها بذات خود گناه است ، گناه همان جرم است و جـُرم اساس خوشبختی ها و آرامش ملت ها را نابود می سازد ، نا فرمانی و سر پیچی از قانون طبعی و اجتماعی ، حرص ، حسد ، کینه و تکبر شما هم جرم است  و شما در پیشگاه  خدا و ملت مُجرم .       در چشمان هر یک تان عینک سیاه و دودی بیگانه پرستی است ، ما در بین شما مدعیان خدمت ، همت عالی ، عشق ، صداقت و حق شناسی را نمی بینیم ، زیرا مردان بزرگ و با اندیشه ، عاشق بوطن و با همت بلند ، بخاطر رفاه  مردم ستمدیده و مظلوم ، از جان خود هم گذشته اند و شما هستید که از چوکی چار روزۀ دنیا نمی گذرید .

    استخبارات کشور های بیگانه همه چیز را بر نامه ریزی و دقیق سازماندهی شده ، بخاطر آزمایش و ارزیابی فریضه های خود بکار می بندند ، مگر این همه گروه بندی ها ، زد و بند ها ، ائتلاف ساختنها و اخیراً یکشبه چون بلخی ، دشمن دوست شدنها ، خالی از دستان استخبارات بیگانه نیست . اگر کمی هم دوستی وطن در قلب تان است ، باید بدانید که ، تقسیم بندی ها در جوامع ، دیر یا زود ، بار آورندۀ نزاعها بوده ، هر قدر درک و احساس و فهم ما بیمقدار و ناچیز شده برود ، به همان اندازه تضاد ها و رویأ رویی ها هم با رونق تر شده می رود و اما انسانهای دارای فطرت و عزت نفس عالی ، همیشه همگرایی را مقدم تر می دانند .

    لهذا شما خیال نکنید که قلب فرزندان صدیق این مرز و بوم باستانی در غربت آباد ها ، منجمد شده است .

ما احساس میکنیم که کشور ما یکبار دیگر باثر بی اتفاقی های شما ، به  گودال پاکستانیها در حال سقوط مواجه است ، با هراسی که بدل داریم ، خواستیم این هراس را با عواقب وخیم و خطر ناک آن با شما هم در میان بگذاریم ، نگذارید کشور غرور آفرین ما غلام پاکستانیهای غلام شود . بیائید با منطق غلط ( به من چه و بتو چه ) خود را اغفال نکرده و بهترین فرصت ها را از دست ندهیم ، از هر راهی که می شود ، در راه جلوگیری ازین شادی بازی خانمانسوز که دامنگیر ما شده ، گامی برداریم و از سقوط خود و کشور و مردم خود جلوگیری کنیم . زمان را دریابید که در مقابل آن جوابگو هستید .

     ما عادت کرده ایم تا همه سخن از انتقاد بگوییم  وسخن از راه حل کم ، مگر زمان آن نرسیده که علی الرغم تمام نا بسامانیها بخود آئیم وکمی خرد مندانه تر ، علمی تر ومنطقی تر برای مردم عذاب کشیده ووطن بلا دیدهء خویش از بدبختیها ، راه نجات را جستجو کنیم ، اگر ما  نا باوریها ، نا برا بریهای دیروز را با بد گمانیها و استخوان شکنی های مخالفین عقیده وی امروز ، اضافه کنیم ، حاصل آن جز « مصیبت » چیز دیگری نمیشود و هرگز قادر نخواهیم شد تا بر مشکلات عظیم اجتماعی ودشواریهای ناشی از جنگ های ظالمانۀ طالبان و « نیو طالبان » غلبه کنیم .

            تفسیر این مسلۀ قابل دقت است !. می بایست در قدمۀ نخست ، خود را از مسائل و طرح های کینه توزانۀ منافقین خود خواه و سلطه جو ، گروه ها و افرادی که بنابر مصلحت هایی ، اهداف فایشستی و انارشیستی خود را در هالۀ ابهام پیچانیده اند و نمی توانند آنرا آشکار بسازند ، آگاه ساخته و مقاصد شوم و شیطانی شانرا افشاء بسازیم .

    و سر انجام در برابر این همه بیداد گری ها ، زور گویی ها ، انحصار طلبی ها ، برنده کردنها ، بازنده ساختنها و عوامل فراوان دیگر ، از قبیل اینکه قضات ما سیاسی می شوند ، حکومت ما خود غایله ساز می شود ، پارلمان خود بیک مرکز اغتشاشی مبدل میگردد ، درین گیر و دار فقط و فقط مردم بیچاره هستند که متضرر می شوند ، ما چگونه بی مسوولیت و بی تفاوت بمانیم .      جز اینکه مردم را فرأ خوانیم که با آُف و آه ، شیون و ناله در فغان ـ ستان ، کاری ساخته نمی شود،  با تظاهرات وسیع و گسترده ، میدان به اصطلاح پشتونستان را، میدان « تحریر » سازند و با شعار « کــــــــــرزی بــایـــد بـرود » به این غایله و شادی بازی خاتمه بخشند .  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید