WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

  گزیده های مقالات لطیف کریمی استالفی

 

    برادر بزرگوار جناب محترم آقای نبیل مسکینیار !                           ل . کریمی استالفی .

  نگرانی و خموشی یکی دو روزۀ من ، در برابر فرأخوان ملی ، به عنوان کسی که طرح مقدماتی این حرکت را ، یکی از بزرگترین و عالی ترین ارزشهای ملی دانست ، بخاطر این بود که ، مبادا پچپچه های مؤذیانه و حلقات مشکوک ، پیش از آنکه بشناسند ، بدشمنی برایند .

   شائستۀ توجه است که ، قرائت این طرح از طرف شما ، با سیمای پُر از امید واری ، صداقت و صراحت لهجه ، اعلام همبسته گی و نطرات نیک هموطنان ، مرا بدین نتیجه رسانید ، که همه درین راه همدلی دارند ، درین امر خیر دلگرم شدم و نگرانیها از دل زدوده شد .

   ضمن قدر دانی و سپاس از شما و بویژه اندیشمندان و صاحب نظرانیکه با ارایه نظرات نیک شان موجب تقویت این حرکت ملی شده اند ، بطور فشرده یاد آور می شوم که ،  متأسفانه بحران کشور مان بیک معضل جهانی مبدل شده ، خود کامه گی ها ، مصائب ، حیف و میل ملیارد ها دالر کمکهای جامعۀ جهانی ، بیکاری ، فقر ، نا امنی ، بی کفایتی  سیاسی دولتی که از بهترین فرصت ها ، بد ترین استفاده ها را کرد ، بی سر نوشتی مهاجرین ، تاریک بودن فردا های نا مطمئن ، دستان نا پاک همسایگان و قدرتهای مافیایی بین المللی ، اختلافات و کشمکشهای احزاب و نیرو های داخلی خود فروخته ، در تشدید و ادامۀ این بحران ، با دخالت خصمانۀ همسایگان ، عوامل گوناگون و گذشت زمان ، روز به روز اوضاع نا بسامان کشور ، پیچیده گی بیشتری پیدا می کند و امروز بصورت یک مسئلۀ غیر قابل تحمل گردیده است .

   افغانستان در مقاطع مختلف تاریخ ، آسیب ها و مشکلات فراوانی رامتحمل شده ، اما با غرور و سر بلندی به همت فرزندان صدیق ، به حیات پر افتخارش ادامه داده است . بدون شک حرکت کنونی مشکلات و چالش های زیادی خواهد داشت ، اما برای عبور ازین چالش های عظیم ، مادر وطنمان ، به همت و ارادۀ سترگ شما فرزندان نیاز دارد . این همت چیزی نیست که بتوان آنرا با شعار های احساساتی ، وعظ و اندرز متجلی نمود .

   پیش شرط ضروری و توفیق ، درین حرکت بزرگ ، ارادۀ واقعی ، همدلی ، درک متقابل ، ارتباط صمیمانه ، وفاق ملی ، خود را رهانیدن از تنگنظری و تعصبات خام ، تزلزل نا پذیری در برابر تهدیدات و دوری از بد گمانی ها و کینه جویی هاست . بقول کاول : وطندوستی و میهن پرستی تنها کافی نیست ، من باید نسبت به هیچ کس کینه نداشته باشم  .

هموطن عزیز ! .

نسیم ملایم ، مهربان و نوازشگر ، ازین دور دست ها بسوی وطنمان ، در حال وزیدن است ، امروز این حرکت را برای جهش بزرگ تاریخی ، برای فردا فراهم میکنیم ، پس اراده کنید ، تا از طریق گفتگو و تعامل علمی و عملی ، مقدمات رسیدن به این مقصود را فراهم سازیم .

 با دعای سلامتی و سعادت و سرعت به نیل مقصود ، امید وارم ، تشکیل این حرکت ملی نه تنها گامی باشد برای بهبود زندگی روزمره ، بلکه آغازی باشد جهت دگرگونی کامل و ریشه ای در کشور زخمی ما . بااحترام

   و  من الله التوفق

22 . 01 . 2011       لطیف کریمی استالفی   کشور اتریش

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید