2010/1/27

کشوریکه سنگ بنیادش با تقلب توسط پیر مجهوالهویه ای در جرگۀ شیر سرخ گذاشته شود و دیوارش با استخاره های عوامفریبانۀ مجددی بالا برده شود ، بدیهیست که تقلب ، و تقلبکاری روز تا روز ابعاد گسترده ای پیدا می کند .این بحث گنجایش آنرا ندارد تا از ظهور ، سقوط و آرایش مجدد نظامی طالبان ، که آفتاب گونه به همگان روشن است تکراراً در تکرار چیزی نوشت .سخن ما در اینجا روی طرح قبلاً پیش بینی شدۀ انگلیسها و آقای کرزی مبنی بر صلح و آشتی ، اشتغال بکار ، کمک مالی و خالی گذاشتن احتمالی یازده چوکی وزارتخانه ها به طالبان و حزب اسلامی حکمتیار است ، که آقای کرزی با تک رایی  های همیشگی خود ، بدون در نظر داشت رأی و نظر عموم مردم ، یکبار دیگر ملت را به مسخره گرفت ، این طرح نا عاقبت اندیشانه عنقریب در کنفرانس  لندن قرائت و از اولویت خاصی بر خوردار خواهد بود . آنانیکه در سیاست چیزی میفهمند ، میدانند که ، نقشه ها و طرحهای استکباری نه دوست می شناسد و نه دشمن ، گاهی دشمنان شانرا را با پافشاری ، مکرو فریب  و حتا تهدید ، چنان بزرگ و مقدس بر دیگران تحمیل می کنند  که آنها را باید در هالۀ ی از تقدس بپیچانند .و گاهی هم دوستان شانرا تا سرحد زبونی میکشانند ، تا یگانه هدف استعماری شان برآورده شود .استکبار جهانی درک کرده است که ، کشور چین عنقریب بیکی از قدرت های جهانی تبدیل میشود ، شوروی سابق دوباره خود را جمع و جور و علیه نصب پایگاهای ناتو در اروپا مخالفت مینماید ، کشور ایران به موشکهای هسته ای دسترسی پیدا میکند ، کشور های تازه به استقلال رسیدۀ آسیای میانه که بسیاری از آن غنی ترین ذخایر نفتی را دارأ هستند ، دارند آهسته آهسته با درک واقعیتهای عینی با روسیه نزدیک می شوند . روی عوامل و دلائل فوق ، استکبار جهانی چاره ای جز این نمی بیند که ، با لباس دیگری  وارد میدان ، و این جنگ خانمانسوز را سالیان متمادی درمنطقه شعله ور نگه دارد ، تا نبض ماشین های اسلحه سازی و اقتصاد ور شکستۀ شان از حرکت باز نماند ، و در نظم نوین جهانی سلطان جامعۀ جهانی باشند .چگونه ما باور کنیم !!  32 کشوریکه دارای پیشرفته ترین تکنالوژی عصری ، که تبلیغات شان در عرصه های مختلف چشم ها را خیره و گوشها را کر ساخته ، و قدرت لایزالی کن فیکون را متکبرانه ویژۀ خود می دانند ، اما در مقابل یک گروه کوچک بد طینت و بی دانش ، که جز گدایی و جمع آوری نان از خانه های مردم هیچ چیزی را نمی فهمند ، بزانو در می آیند ؟! .

طالبان لنگی دار با حمایت طالبان نکتایی پوش ، امروز با استفاده از وسایل الکترونیکی با تمام رسانه های خبری  ، صوتی و تصویری در ارتباط هستند  . حیرت آورست که ، با وجود اینهمه وسایل پیشرفته ، در حالیکه ملا گلبدین ، ملاعمر ، ملا لادن همیشه با تلفون ، انترنت و غیره ... تبادل اطلاعات دارند ، رد یابی شده نمیتوانند ؟! .

خوب میدانیم که ، هرگاه استعمارگران  حرفه ای بخواهند ، این جانیان را دستگیر نمایند ، حتا میتوانند از طریق شناسایی شماره های تلفون همراه شان آنها را رد یابی کنند ، البته اینکار را نمیکنند . تا زمانیکه یک ضرورت مُبرم و یک قربانی بزرگی در پیش نباشد .در ضمن آرزو ندارند تا مُهره های اصلی و نور چشمی های خود را قربان سازند ، قربانی اشخاص مُتمرد ، احساساتی ، افراد ملکی میشوند و بس . اگر مُهره های مرموز اصلی نابود شوند ، دیگر جنگی در کار نبوده وموجودیت قوای نظامی در منطقه لزومی ندارد .گروه طالبان مردمان بی پروا و جنگجویی هستند ، جز به پول و قانون قبیله  که در نهاد آنها نهادینه شده ، به هیچ ارزشهای عقلی نمی اندیشند ، خشونت گرایی طالبان ریشه در زندگی اجتماعی ، نژادی و در واپسزدگیهای دوران بلوغ شان دارد .از آنجائیکه زندگی انسانی مدیون هوش و ذکاوت است و این گروه بی بهره از آن ، پس انگلیسها در انتخاب خود اشتباهی نکرده اند .ناگفته نباید گذاشت ، هر فرهنگ فلسفۀ خودش را دارد ، قبیله ای که با  فرهنگ خرافه پسندی تولد و رشد کند ، و سر سختانه منکر فرهنگ دیگران ، حقایق و واقعیتهای جهانی باشند ، گفتگو با آنها بی معناست!! .

طرح یکجانبۀ انگلیسها و آقای کرزی که در کنفراس لندن قرائت خواهد شد ، مسالۀ مصالحۀ و آوردن مهره هایی از طالبان در دولت افغانستان است . سوالی پیدا میشود که ، شما به بهانۀ نابودی تروریسم به کشور ما لشکر کشی کردید ، گلیم تروریسم و القاعده را جمع نمودید . تشکر از شما که مردم و وطن ما را از یک بلای وحشتناکی نجات دادید . حالا چه معجزه ای دیدید ، که آهسته آهسته به عناوین مختلف همان تروریستها را دو باره برمیگردانید ؟ .

روزی طیارات شما اشتباهاً محموله های مهمات جنگی را در مناطق طالبان می ریزد ، شامی نماینده دولت شما در هلمند با طالبان مذاکرات مخفی و پول توزیع می کند ، شبی هلیکوپتر های شما افراد طالبان را در شمال کشور پیاده می کند ، این همه اشتباه چطور و چگونه اتفاق می افتد . ضمناً بلند پایۀ ترین افراد رژیم منحوس طالبان ، بشمول عبدالحکیم مجاهد را با صد ها تن دیگر که اسمأ شان در لست سیاه شما موجود است ، تحت حمایه گرفته اید ، همین اکنون در ارگ ، پارلمان ، ووزارتخانه ها به صد ها تن ازین گروه را جابجا ساخته اید . اگر آنها از شما نیستند ، پس کی هستند ؟ .

طالبان چی میخواهند ؟ آذان ، مسجد ، نماز ، روزه ، حج ، مدارس دینی ، حکومت اسلامی ! همه که هست .  پس برنامۀ دیگر این گروه شیاد چیست ؟ . اگر میخواهند که دو باره حاکم بر سر نوشت مردم مان شوند ، مردم با ریختن آخرین قطرۀ خون خود آنها را نمیخواهند ، که شما خوب می فهمید !!.    

سیاست های دو گانه شما تصویر مبهم و نگران کننده ای را ایجاد کرده است و ما را بدین نتیجه میرساند که ، آی اس آی پاکستان ، سی آی ای امریکا و سازمان جاسوسی انگلیس دست بدست هم داده با روابط تنگاتنگی که با طالبان دارند ، بخاطر برآورده شدن اهداف طویل المدت شان ، منطقه را شعله ور نگه میدارند ، این طرحی را که خود طراح پشت پردۀ آن هستید ، طالبان بدستور خود تان آنرا در کنفراس لندن رد مینمایند ، زیرا اگر موافقت صورت پذیرد ، به صلح می انجامد ، صلح باعث بازگشت نظامیان شما شده و اهداف طویل المدت شما به ناکامی می انجامد ، که شما هرگز تن به ناکامی نمی دهید . رفتار و کردار غیر انسانی طالبان تنها مربوط بخود طالبان نمی شود ، بلکه مسوولیت این همه اعمال ناشایست بگردن مثلث سه گانۀ استخباراتی ، منبع اصلی تمویل ، تجهیز آنها که شما میدانید کیها هستند !! و در قدم آخر کسانیکه آنها را در خانه های خود ، قریه جات خود پناه می دهند ، میباشند .

آقای صدراعظم انگلستان !!.

اگر نوشتۀ من نادرست و دور از حقایق است و طالبان ازشما نیستند ، لطفاً بما پاسخ بدهید .

1 شما در زمانیکه اینهمه وسایل پیشرفتۀ نظامی را نداشتید ، جهان را به مستعمرۀ خود در آورده بودید ، حالا با این همه ساز وبرگ نظامی حقیقتاً  در مقابل یگ گروه یاغی به شکست مواجه هستید ؟ .

2 شما میدانید که یکی از عوامل تأثیر گذاری در گفتگو ها ، باید از طرف مقابل شناخت کامل داشت ؟ عقاید  ، عادات ، اخلاق آنها را به تحلیل و تجزیۀ گرفت ، عدم توجه به این مسالۀ ، آیا گفتگو با طالبان عبث نیست ؟ آیا آشتی با طرفی که همیشه درد سر بار بیاورد چه سودی دارد !! .

و سر انجام اگر صادقانه شما خواهان حل مشکلات و از بین برداشتن این گروه اغتشاشگر و آوردن امنیت در کشور ما هستید ، لطفاً دورۀ مکلفیت سربازی را جلب و قطعات نظامی ما را تمویل و تجهیز کنید ، بعداً خواهید دید که جوانان غیور و سر بکف ما با احساس وطنپرستی و عشق آتشین ، این زباله های پاکستانی را مثل دفعات قبل تا مُلتان می دوانند یاخیر . بااحترام   

 
 

 

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد