2020/11/13

در ایالات متحده امریکا چه میگذرد ؟

دیپلوم انجینر عمر محسن زاده 

 

از کنفوسیوس فیلسوف و آموزگار سیاست و اخلاق در چین کهن آورده اند که او باری به رهبران حکومتی توصیه مینمود که از مشاجره و منازعه بگذرند و اگر ناگزیر به مقابله گردند در آنصورت رویارویی با تیر و کمان را ترجیع دهند .زیرا در این نبرد نظم مبتنی بر احترام متقابل وجود دارد و در آن ٬٬ شون ــ تسه ٬٬ یا ٬٬ رفتار پسندیده ٬٬ که مبین شخصیت والای یک فرد است رعایت میگردد .*

 

روز بیست و نهم سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی مباحثه تلویزیونی میان دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا و جو بایدن نامزد ریاست جمهوری آینده آنکشور برگزار گردید . ولی در آن نه تنها ٬٬ رفتار پسندیده ٬٬ و ٬٬ احترام متقابل ٬٬ دیده نشد بل ٬٬ فرهنگ سیاسی ٬٬ نیز به نازل ترین سطح سقوط نمود . رونالد ترامپ که به غیر از خود هیچ کسی دیگر را تحویل نمیگیرد و حق تاویل همه مسایل را از آنٍ خود میداند با دروغگویی و دیده درایی بیمانند از یکسو کریستفر والس ، گرداننده برنامه تلویزیون ٬٬ فوکس نیوز ٬٬ را که یکی از مشهور ترین و ورزیده ترین ژورنالیست ایالات متحده است به خاموشی کشانید واز سوی دیگر به حریف انتخاباتی اش چنین تعرض کرد : ٬٬ ... بایدن نا قص العقل است ... بایدن از نگاه فکری آماده ریاست جمهوری نیست ... او پیر است ...اظهار کلمه هوش از زبان او قابل تحمل نیست ، او در دانشگاه از نالایق ترین درس خوانان بوده است . هیچ چیزی او هوشیارانه نیست... بایدن پس از انتخابات قبلی به جاسوسی علیه ترامپ پرداخته است ... بایدن طبابت سوسیالیستی میخواهد و تصمیم دارد تا یکصدو هشتاد ملیون انسان را از بیمه های خصوصی شان محروم بسازد... بایدن از چپ های رادیکال پیروی میکند... بایدن خامه ریزی را بلد است ولی عمل کرده نمیتواند ...بایدن میخواهد ایالات متحده را به قرنطین دوم بکشاند... بایدن از چور و چپاول مظاهره چیان چپ حمایت میکند... ترا مپ در چهل و هفت ماه کار ها یی را انجام داده است که بایدن در چهل و هفت سال قادر به بر آورده ساختن آنها نبوده است ....و...٬٬ جوبایدن که کاسه صبرش لبریز شده بود به عمل بالمثل متوسل شد و به ادرس ترامپ اظهار نمود : ٬٬ ... شما بد ترین رییس جمهور امریکا هستید .... ای مردم ! آیا شما میدانید که این دلقک چه میکند ؟ ... او درغگو است ... او سگ روی زانوی پوتین است ...این دلقک به گپ زدن نمی ماند ... دهنت را بسته کن ! ... او شخص نژاد پرست است... او برای مقابله با کوید ــ ۱۹ هیچ پلانی ندارد ... و ... ٬٬ بر غم علاقمندی ملیون ها بیننده در سراسر جهان ترامپ و بایدن با مناظره میان تهی و تکرار حرف های غیر مهم به پرسش های اساسی مردم ایالات متحده امریکا پاسخ ندادند و در باره برنامه های مشخص سیاسی خود برای چهار سال آینده چیزی نگفتند . در این گفتمان نود و پنج دقیقه یی کمتر سخنی درباره پالیسی های سیاست خارجی آنها که برای کشورما و صلح جهانی

 

حایز اهمیت است بمیان آمد . دو روز پس از رسوایی گفتمان تلویزیونی تبصره های فراوانی صورت گرفت . رسانه های ایالات متحده و بقیه جهان ، شخصیت های سیاسی چون نانسی بلوچی ، رییس مجلس نماینده گان ایالات متحده و افکار عامه چنین رفتار و راهکار سیاسی را نا مطلوب دانستند . آنها ادامه چنین گفتمان ها را که بروز های ۱۵ و ۲۲ اکتوبر سال روان مد نظر گرفته شده اند نیز بیهوده خواندند . سر د چاری دونالد ترامپ به ویروس کرونا امکان برگزاری این دو گرد همایی را هنوز هم محدود تر میسازد . احتمالن مایک پنس و کا ما لا هریس معاونین نامزد های انتخاباتی ریاست جمهوری بروز هشتم ماه اکتوبر ۲۰۲۰ میلادی در برنامه تلویزیونی حضور یابند ولی کارزار انتخابات که مناظرات تلویزیونی در آن جایگاه برازنده دارد بنا بر انتشار بیشتر ویروس کرونا و تر فند های غیر اخلاقی با بی نظمی ها و اخلال خیلی جدی مواجه گردیده است . در حال حاضر امکان آن میرود که بحران دیگری که آنرا در این روز ها ٬٬ بحران قانون اساسی ٬٬ می نامند بر بحران چند بُعدی و شگاف های عمیق اجتماعی در ایالات متحده امریکا اضافه گردد . قانونی از سال ۱۸۳۵ میلادی حکم میکند که رییس جمهور در نخستین روز سه شنبه ِ پس از روز دوشنبه اول ماه نوامبر بر گزیده شود . همچنان روز آغاز کار رییس جمهور نو را روز بیستم ماه جنوری سال بعد تعین نموده اند . رویداد هایی که دررابطه با انتخابات در فاصله زمانی میان این دو تاریخ رخ میدهند از نگاه قانونی توضیح و تنظیم نگردیده اند . روشن نیست که اگر دونالد ترامپ بنا بر مریضی به وظیفه خویش ادامه داده نتواند چه اتفاقی رخ خواهد داد . جمهوریخواهان نخواهند توانست کسی دیگر را بجای او تعین کنند زیرا در ایالات متحده امریکا پنجاه ایالت جداگانه و پایتخت کشور دارای ۵۱ قانون انتخاباتی مختلف اند . افزون بر این ، سیتم انتخاباتی ایالات متحده طوری تنظیم شده که در آن کسب اکثریت آرا در سطح تمام کشوربمعنای پیروزی نیست بلکه جلب اکثریت آرا ٬٬ مردان انتخاب کننده ٬٬ ( ۵۳۸ تن ) برای کامیابی ضرور میباشد . این مردان که امروزه زنان نیز شامل ترکیب آنهاست در بر خی از ایالات تابع انتخاب مردم هستند و در برخی دیگر وابسته به حکومات ایالتی می باشند . از این نگاه ایالاتی دارای اهمیت بیشتر اند که دارای نفوس بیشتر بوده و ٬٬ مردان انتخاب کننده ٬٬ بیشتر را به واشنگتن بفرستند . بر اساس قانون اساسی ایالات متحده امریکا انتخابات به هیچ وجه نمی تواند به تعویق انداخته شود و در تاریخ این کشور هیچگاهی چنین نشده است . در انتخابات کنونی رای دهنده گان ایالات متحده ( ۲۵۰ ملیون تن ) با بن بست دیگری نیز مواجه اند . بخش قابل ملا حظه آنها با کاربرد تکنالوژی اطلاعاتی و برای وقایه خودی از شر ویروس کرونا از امکان رای دهی مکتوبی استفاده خواهند کرد . ترامپ با این شیوه رای دهی مخالفت ورزیده و امکان دستکاری و تقلب در آن را گسترده میداند . تا بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری در حدود چهار هفته دیگر باقی است . آیا در این مدت کوتاه مقدور خواهد بود تا شهروندان

 

ایالات متحده آزادانه و با ارزیابی مشی حکومتی هر دو حزب بزرگ جمهوریخواه و دموکرات تصمیم به رای دهی بگیرند ؟ آیا فضای بحران زده موجود سیاسی برگزاری انتخابات شفاف و قابل پذیرش را تضمین خواهد کرد ؟ مبصرین سیاسی شک دارند . ولی تاریخ این کشور نشان داده که حتا در شرایط جنگ داخلی هم انتخابات بر گزار شده است . بر گزاری انتخابات به تنهایی خود امر تعین کننده نیست . هر آنچه پس از انتخابات واقع میشود دارای اهمیت بالا تر برای ایالات متحده و عملکرد آن در سراسر جهان خواهد بود . کارزار کنونی انتخاباتی معلومات اندک را برای شناخت راهکار های سیاسی حکومت آینده ایالات متحده عرضه میدارد . اما رویکرد به پرابلم ها و تضاد های اجتماعی نشان میدهد که برای حل آنها سیاست دور نمایی لازمی است . اینکه احزاب جمهوریخواه و دموکرات در باره پرابلم های حاد چگونه می اندیشند و راه بیرون رفت را چگونه می بینند در جستار بعدی به آن پرداخته خواهد شد .

پا نویس

* گفت و گو های کنفوسیوس ٬ لون یو ٬ ، اکادمی فایدون ۱۹۹۱ ، کتاب سوم ، ص ۴۵

 

  بقیه گزیده های مقالات دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده کلیک نماید

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد