2020/6/21

 

نویسنده : دیپلوم انجینر عمر محسن زاده

 

کرونای بد رام و باور های آسانگیر

 

در طاعون شناسی سونوز نام بیماری ها یی  اند که از حیوانات به انسان ها و یا از انسانها به جانوران انتقال میکنند . تا جاییکه حافظه بشریت بیاد دارد ، آنها همیشه وجود داشته و خواهند داشت . چیچک ، سرخکان ، گریپ ، بیماری هار ، تب زرد ، ایدز ، ایبولا ، سارس ، مرس ، پست ( طاعون سیاه ) ، و به احتمال زیاد کووید ــ ۱۹ سونوز های شناخته شده اند . ایپید یمی شناسان امروز میدانند که گریپ از مرغان آبی ، سرخکان از گاو ها ، ایدز از بوزینه های آدم نما  به انسان انتقال یافته و ملاریا در اصل بیماری شادی ها بوده است . آنها بر اساس پژوهش های ژرف خود می پذیرند که در جانوران پیرامون انسان بیش از سیصد و بیست هزار ویروسی وجود دارند  که هر آن میتوانند در بدن انسان جایگزین شوند . البته میزبانی آنها برای انسان ها خیلی گران تمام خواهد شد ، زیرا این مهمانان نا خوانده چنانچه دیده شده ، به زودی مهمانخانه بشری را ترک نخواهند کرد . نمونه برجسته ، بیماری چیچک است که پژوهشگران موجودیت آنرا در مومیایی یکی از فراعنه خاندان اول عصر مصر باستان ( در حدود بیش از پنج هزار سال قبل از امروز ) کشف نموده اند . همین بیماری بود که نیمی از بومیان امریکایی و یا بر اساس مطالعات جدید نود در صد  آنها را بکام مرگ فرو برد . این تحفه را استعمارگران هسپانوی با خود به آن قاره  چیچک نا شناس انتقال داده بودند . این بیماری تا پنج دهه پیش در جهان بیداد مینمود . طاعون پِست یا ٬٬ مرگ سیاه ٬٬  هم در درا زنای نزدیک به هزار سال ،  میان ۲۵ تا ۳۵ در صد باشنده گان اروپا را نا بود نمود . گریپ هسپانوی که تنش های سیاسی ـــ نظامی را میان ایالات متحده امریکا و هسپانیا بوجود آورده بود بیش از سیصد هزار کشته بجا گذاشت . در منابع تاریخی کشور ها هم از شیوع وبا و طاعون تذکرات فراوانی وجود دارد که مبین آشنایی مردمان ما با سونوزها می باشد .

کووید ــ ۱۹ با انتشار سریع خود تا اکنون در حدود سه ملیون انسان را بکام مرگ فرو برده که با توجه به نفوس هفت عشاریه هشت ملیاردی جهان و در مقایسه با پاندومی های پیشین به گونه نسبی تلفات اندک است . یکسال پیش گمان برده میشد که تلفات کرونا باید خیلی شدید و تباه کن باشد . اما امروز دیده میشود که بشریت آهسته ، آهسته در مهار کردن کووید ــ ۱۹ به نتایج امید وار کننده ای دست می یابد . این پیروزی نسبی بیشتر مرهون دو امر است : یکی اینکه سونوز شناسان پیوسته جانورانی را مورد پژوهش قرار میدهند که ذخیره گاه عوامل بیماری های میکروبی اند  ، دو دیگر جهان طبابت تدابیر و طرح هایی را پیریزی میکند که بر مبنای آنها مقابله با سونوز ها سهل تر میگردد . تدوین مقررات وقایوی عمومی ، وضع قرانطین ، واکسین سازی و ترزیق واکسین ، انتی بیو تیک سازی و ایجاد سیستم دولتی نگهداری صحت عامه بر مبنای دستآورد های ایپید می شناسی مدرن نسخه هایی اند که کارزار مجادله با کووید ــ ۱۹ را همراهی نموده اند . بسیج همگانی و مبارزه مشترک از تکرار تراژیدی های بزرگ پاندومیک پیشین جلو گیری نمود ، اما برغم اختراع سریع واکسین های کرونایی مساله ٬٬ موتاسیون ٬٬ یا تغیر ناگهانی ژن ها و اشکال ویروس که در نمونه های چینایی ،  ایتالیایی ، انگلیسی ، برازیلی ، افریقای جنوبی ، ویتنامی ، هندی و ...دیده میشوند تا هنوز حل نا شده باقی مانده است . کرونا به موجودیت خود ادامه خواهد داد ولی در آینده دارای اهمیت کنونی نخواهد بود . توفیق نسبی درجلو گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا برخی از زمامداران کشور های ثروتمند را بدان واداشت تا این حالت را بمثابه بیرون رفت از بحران و بر گشت به روال عادی زندگی تعریف نمایتد . آنها سعی دارند تا شکست نا پذیری خود را در برابر پدیده های طبیعی نیز به نمایش بگذارند . جهان دانشی غیر سیاسی با چنین طرز دید همنوایی ندارد و با ابزاری ساختن سیاسی ویروس کرونا سخت مخالف است . پاندومی  شناسان شعار های عوام فریبانه و باور های غیر علمی و آسانگیر را نکوهش نموده و خاطر نشان میسازند که بروز بیماری هایی چون سارس ، کولرا و ایبولا در دو دهه پیشین تنها اخطار هایی بوده اند برای تجدید نظر بر روابط انسان با طبیعت ، زیرا انسان ها با پیروی از دوکتورین های سرمایه داری  پیوسته در هر گوشه طبیعت و به ویژه در ژرفای حوزه های زیست جانوران نفوذ می کنند . تماس انسان با جانوران زمینه های سرایت ویروس ها را میسر می سازد و در نتیجه اتصالات گسترده ناشی از جهانی سازی طاعون ها به زودی سرتاسر کره زمین را فرا می گیرد . کار شناسان پیشگویی می کنند که ویروس نا شناخته شده ای بعدی همین اکنون در راه است و شاید در فاصله نه چندان دور ظهور کند . دریغا که هوشدار های دانشمندان به گوش بازیگران مطرح سیاسی کمتر اثر میگذارد و بر نامه های دقیق سازمان صحی جهان نا دیده گرفته میشود . این سازمان که در باره منشا ویروس کرونا پژوهش نموده به صراحت بیان میدارد که ترتیب دهی مایه های ارثی ویروس کرونا مبین خویشاوندی نزدیک آن با ویروس های از پیش شناخته شده است و محرکه های آن در شکار گاه ها و در میان خفاشان مغاره های جنوب چین دیده میشود . اما ایالات متحده امریکا سازمان های استخباراتی را موظف میسازد تا ریشه ویروس را پیدا کند . رویهمرفته همکاری های بین المللی در مجادله با کرونا چنانکه سازمان صحی جهان پیشنهاد نموده بود  بنا بر موقف کشور های پیشرفته غربی در عدم واگذاری پاتنت و یا حق ٬٬ ثبت اختراع واکسین ٬٬  به سایر کشور های جهان به طور مطلوب  صورت نگرفت و تلفات شدیدی را در بین انسانهای فرودست در همه قاره های روی زمین ببار آورد . در این روز ها در باره مهار شدن ویروس سخن زیاد گفته ولی اثرات ویرانگر آن بر زندگی اقتصادی ــ اجتماعی نا دیده گرفته میشود . گرسنگی در عصر پیشرفته کنونی یکی از پدیده های شرم آوری است که وجدان بشریت را تکان میدهد . سازمان ملل متحد تصمیم داشت که تا سال ۲۰۳۰ میلادی به آن خاتمه داده شود . ٬٬ بر نامه غذایی جهان ٬٬ در همین روز ها اعلام نمود که گرسنگی در نتیجه انتشار ویروس کرونا در جهان دو برابر گردیده و امکان  محو آن تا آینده دور مقدور نیست . صد ها ملیون انسان چیزی برای خوردن ندارند . قیمت های مواد غذایی پس از شیوع کرونا به طور عموم ۲۵ در صد و در برخی نقاط حتا تا دوصد در صد افزایش نموده است . صندوق بین المللی ارز هم تشدید گرسنگی را تایید نموده و تنزیل درآمد واقعی را در سراسر جهان عامل اساسی آن دانسته است . البته پس از پاهین آمدن درآمد واقعی ، افزایش لجام گسیخته قیمت های مواد غذایی و تامینات اجتماعی توسن گرسنگی را شلاق میزند . در نتیجه ، برنامه هایی محو سو تغذی نیز چندین دهه به تا خیر افتاد . پرابلم های اجتماعی بیشماری در اثر کرونا کسب شدت نموده  و در حجم آنها افزونی دیده میشود . اقتصاد جهانی در دور کوتاه کرونایی با کسادی شدیدی روبرو گردید که نظیر آن پس از جنگ جهانی دوم دیده نشده است . کرونا محلات بیشمار کار را نابود ساخت  و توده های مردم را در سراسر جهان  ، به ویژه زحمتکشان و و اقشار میانه را به تنگد ستی و فرودستی کشانید . در همین حال ٬٬ گزارش گروه مشا ور بوستون ٬٬ در باره ثروت جهانی  در ایالات متحده امریکا حاکی از آنست که با وجود کسادی جهانی باز هم سرمایه خصوصی مالی در سال ۲۰۲۰ میلادی به پیمانه هشت در صد نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی رشد نموده و از مرز ۲۰۵ هزار ملیون یورو تجاوز کرده است . سرمایه داران بزرگ در همین سال سر مایه های خود را به پیمانه ۲۸ در صد افزایش داده اند . ملیارد ر ها ، هیچ فوند ها ، سفته بازان و اولیگارش ها  به خریداری جایداد های پر منفعت ، ‌شرکت های فن آوری و دستآورد های پژوهشی پرداخته و از شرایط مساعد ناشی از کرونا بهره برداری عظیم نموده اند .

نبود شرایط رقابتی سالم ، توزیع نابرابر ، و به ویژه سطح نازل مالیه برای کنسرن های بزرگ موجب گردیده تا در سال پیش بر تعداد بزرگترین سرمایه داران جهان شش هزار دیگر افزوده شود . کرونای بیداد گر نه تنها برای آنها خوشبختی ببار آورده ، بل  سیاستمدارانی را که توانایی حل پرابلم های انباشت شده سیاسی و اجتماعی را ندارند از پاسخدهی بمردم باز داشته است . نخبه گان مالی و سیاسی  در اوضاع کرونایی از دموکراسی بسوی ایجاد سیستم بیروکراتیکی روی نهاده اند که پیوسته حقوق اساسی و آزادی های مردم را محدود میسازد . هنوز ماجرای کرونا به فرجام خود نرسیده که مشکلات روی آوری به شرایط نورمال زندگی اشکار میگردد . کمبود و گرانی قیمتی مواد خام ،  عدم دسترسی به قطعات یدکی ، مشکلات لوژستیکی ، توقف چرخ های تولیدی  ، افزایش پیش رونده قیمت های مواد خوراکه و انرژی و صد ها پرابلم دیگر دامنگیر  تصدی های خرد و متوسط و توده های مردم است . بیکاری در بیشترینه بخش جهان کاهش نیافته و قدرت خرید مردمان ضعیف گردیده است . دولت های که برای حفظ نظام موجود خود صد ها و هزاران  ملیارد دالر وام گرفته اند تا هنوز بمردم خود توضیح نداده اند که باز پرداخت این وجوه سر سام آور را چگونه تمویل خواهند کرد . اثرات گونه گونه کرونا ، به ویژه پیآمد های اقتصادی ــ اجتماعی آن که چون گوه یخِ پنهان در زیر آب تا هنوز در همه عرصه ها سر بیرون نکرده اند در سالهای آینده قامت نمایی بیشتر خواهد نمود . نیرو و توانایی های فراوان و منابع بزرگ بشری و طبیعی لازم خواهند بود تا دامنه آسیب های کووید ــ ۱۹ بر چیده شود . در اساس نمیتوان باور داشت که جهان پس از کرونا با همان شیوه زندگی پیشین  و مناسبات بین المللی خود خواهانه به حل پرابلم های  جهانشمول که روابط بشری با طبعیت جز آنست نایل آید . برای ادامه زندگی در کره زمین ضرور است تا برای تجدید روابط میان مردمان در وجود نظم نوین و عادلانه بین المللی و حفاظت سیاره آبی ما   مبارزه جدی صورت گیرد و گذاشته نشود تا ویروس دیگری گوش بشر را محکمتر بدست گیرد .

پا نویس ها

گزارش گروه مشورت دهنده بوستون بتاریخ دهم جون ۲۰۲۱ میلادی منتشر گردید .

Global Wealth Report Boston Consulting  Group ( BCG )    - 2021               

 

 

 

  بقیه گزیده های مقالات دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده کلیک نماید

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد