2010/1/3

به پیشواز و گرامیداشت سالروز هشتم مارچ ، روز بین المللی همبستگی زنان علیه تمام نابرابریها ، رفع تبعیض و برابری زن و مرد در جامعۀ بشری و در کُل پیروزی نور بر ظلمت ، اینک برگ سبز تحفه درویش گویان مقاله ی تحت عنوان  ناقص العقل به معنی هیچ شمردن را به پیشگاه تمام زنان محروم جهان و بالاخص زنان در بند کشیده ، زجر دیده و بلا کشیدۀ میهن عزیز مان تبریک و تهنیت گفته ، اهداء میکنم .ازسالیان متمادی بدینطرف ، زنان درجامعۀ مرد سالار افغانی مُتکی بررسوم و عنعنات خرافاتی هیچ شُمرده شده اند ، حتا قبیله گرایان سنت پرست ، سلطه جویی بر زن وزن ستیزی را یکی از خصلت های ممتاز ، طبعی و مردانه خود بحساب آورده ، با سؤ استفاده از واژه های مقدس ننگ ، غیرت ، ناموس ، پشتونوالی و شرم به اعمال نا مقدس متوسل و عملاً نقطۀ مقابل این واژه های شیرین قرارگرفته اند .آنها خود را مکلف می دانند تا زنان را از هر گونه تلاش در راه افکار مُستقلانه شان محروم دارند ، تا بتوانند این کهنه پرستان ، بهر طریقی که ممکن باشد از حالت بی دفاعی و مظلومانۀ زن مطابق به میل شان استفاده های نا مشروع نموده و حاکمیت جابرانۀ شانرا برقرار داشته باشند .حقایق و واقعیت های تاریخی نشان می دهد ، درهرجامعه ی که زن ستیزی و ستم براساس فتواء های دیوبندی و قبیلوی حکمروایی کند ، غریو مبارزانیکه خرد گرایی و نواندیشی را مقدس تر از کهنه گرایی می دانند ، بلند میشود ، چنانچه ما اخیراً خوشبختانه شاهد یک سلسله مقاومت ها و مبارزات خشمگین زنان در برابرنا برابری های جامعۀ مرد سالار بوده ایم ، با تاَسف فراوان که کهنه پرستان وسلطه جویان نیز خاموش ننشستند ، از حرکت های ضد ارتجاعی و حق طلبانۀ طبقۀ زن در جامعۀ ما احساس خطر کردند و به چاره جویی برآمدند ، اینبار با تدابیرجدید و عوام فریبانه وارد میدان شدند . عوام الناس را با تزویر و حیله های شیطانی با استفاده از عناوین دموکراسی ، حقوق زن درجامعۀ اسلام ، رفتار پیامبر اسلام با زنان و مفاد سوره نساء ، ظاهراَ حمایت و وفاداری خود را از زنان ستمدیده ،  که خود عامل ستم بودند اعلام کردند و باطناَ بر خلاف شعار های شان عملاَ زنان را توهین ، تحقیر و کیسه پوش ساختند .آنانیکه میخواهند دیروز رقت بار را دوباره بر زنان تحمیل کنند ، باید بدانند که امروز ابداً دیروز شدنی نیست ، گلیم کلاه سفید ها و دستار سیاه های دیوبندی ، بزباله دان تاریخ انداخته شده ، هر چند گروه های قبیلوی خواهان تکرار تاریخ اند .بیائید از آن مادر ستیزان بپر سیم که : آیا ! ازحُجله زفاف ، زوزه کشیدن دوشیزۀ معصوم و صغیری را که اجباراً به عقد نکاح مرد پنجاه ساله ای در آ ورده شده ، شنیده ای؟.

آیا ! تکانهای قلب زنی را که بخاطر توهین ، تحقیر ، لت وکوب ، گرسنگی و کار طاقت فرسأ ، تقاضای طلاق را از مرد ناشایستۀ خود داشته و ابداً به آن آرزو نرسیده است ، احساس کرده ای ؟.

آیا! بُغض و اشک زنی را که خیانت های پی در پی شوهرش را به چشم سردیده و با اندکترین اعتراض زیر ضربات مُشت و لگد قرار گرفته و بعنوان زبانباز گیسوانش ُبریده شده دیده ای ؟.

آیا! فریاد مظلومانۀ زنی را که بخاطر زنده ماندن کودکانش روزی تن به خود فروشی داده و فردای آن برخلاف تمام اصول و موازین انسانی در محضر جمیعت کثیری از مردان جمجمه اش را گلولۀ کلاشینکوف شگافته و یا سنگسار شده قلبت رامتاثرساخته است ؟.

آیا ! لرزش اندام باریک دختری را که برادرش مرتکب قتل شده و او را بعنوان بد بدست دشمنان سپرده اند ، تنت را لرزانیده است ؟.

آیا ! بخاطر زنی که با ترس و وحشت برای خریدن یک کیلو نان قاق و پوسیده به بازار رفت و در جاده های مزدحم به بهانۀ پوشیدن شلوار و کفش سفید ، ساق پایش را شلاق ستمگران طالب ، خون آلود ساخت ، خون جگر شده ای ؟.

آیا! روزی قطره اشکی بخاطر تجاوز ، قتل ، سنگسار ، حجاب اجباری ، ازدواج جبری ، خود سوزی ها برای آنانیکه معشوقه ، مادر ، و پرستارش میخوا نی افشانده ای ؟.

در خلاصۀ کلام ، روزی از خود پرسیده ای که ؛ چرا در جامعۀ ما به این موجود بی همتا ناقص العقل فتنه انگیز ضعیفه مایملک مرد میگویند ؟.

جواب واضح است که ، ما از یکطرف در جامعۀ مرد سالارزندگی میکنیم که تمام قوانین آن از طرف مرد ها تصویب میشود و از طرف دیگر تفکر عمیق و درک درست از دین نداریم ، تا بدانیم که عنعنات قبیلوی یکهزار وچارصد سال قبل در مورد زن قطعاَ مخالف قوانین اسلامی بوده ، برخی بخاطر ُسلطه جویی برزن آنرا رنگ مذهبی وشرعی داده اند ، در حالیکه اگر کنجکاوی های غیر جانبدارانه و عمیق صورت بپذیرد ، راه های سازگاری با زمان حال را اسلام بسته نکرده است .عنعنات نا پسند قبیلوی ، زنان را از آوان کودکی تلقین کرده اند تا شرمگین ، مطیع ، فرمانبردار و اسیر مرد بار آیند و هیچگاه خلاف قانون قبیله از خود استقلالیت نشان ندهند ، تا یگانه آرزوی ستم طلبان و شتر سواران برآورده شود .

آنانیکه فکر میکنند تطبیق عنعنه ها ، شرعی و اسلامیست ، سخت به اشتباه رفته اند ، زیرا آنها نه از دین خبر دارند و نه از دنیا ، اگر خداوند زن را هیچ آفریده بود ، پس چرا به مادران حضرت عیسی ع و حضرت موسی ع بیکی وحی وبدیگری ملائیک را هم صحبت ساخت؟ کُتب آسمانی و تاریخ دنیا به اثبات می رساند که ، زنان در طول تاریخ بشریت ، همطراز با مردان دوش بدوش هم ، دنیایی را که ما در آن زندگی میکنیم ساخته اند و از نظر ذهنی و عقلی با مردان برابرند و شخصیت زن هیچ نوع کمبودیی ندارد ، چیزیکه این مسأله را نا برابر می سازد همانا قانون مرد سالاری است. بلقیس ملکه سبا کشورش را با درایت وعقل سلیم رهبری میکرد ، خدیجه الکبراء رض تجارت پیشه بود ، تاچر ، بوتو ، گاندی ، مقام منیع نخست وزیری کشور های شان را عهده دار بودند ، ملکه سلطانه رضیه غوری مدت بیست وشش سال نظام سلطنت هندوستان را بدست داشت ، و هزاران زن دیگر .سرانجام به این نتیجه میرسیم که زمزمه کنان این واژۀ پوچ هنوز از خواب غفلت بیدار نشده اند ، تا بدانند که ما در کجای زمان و تاریخ قرار داریم . بدینوسیله به علمای نامنهاد دیوبندی پاکستان گوشزد مینمایم ، اگرتحصیل دختران و آزادی زنان حرام است ، پیش از اینکه آزادی زنان ما را سلب و مدارس نسوان ما را توسط طالبان جاهل ، در سرحدات جنوبی ما به آتش بکشید ، نخست از کشور خود شروع کنید ، تا آرزوی ُشترسواری شما برآورده شود .به هر حال اکنون که زن ستیزان به کوه های قبائیلی در پاکستان پناه برده اند ، یک سوال دیگری بمیان می آید که ، آیا با وجود برخی از علائم امید بخش کنندۀ سازمان ها ، گروه ها واحزابی که خود را مُتعهد و طرفدار دموکراسی وحقوق زن میشمارند ، آیا خواهند توانست این داعیۀ بر حق را در جامعه ما ، جامۀ عمل پوشانید ؟ و در تحقق این آرمان های شریف فعالانه و بدون هراس قدم خواهند گذاشت؟ یا اینکه مثل گذشته ها با پیروی از روش های کهنه درمجالس وجوامع بین المللی شعار های کذایی بخاطر احیای حقوق زنان سرداده و عملاَ بخاطر رعایت نظم قبیلوی زنان را از همه حقوق مُسلم شان محروم نگه خواهند داشت !!.

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد