گزیده های مقالات زنده گینامه مرحوم مسعود "نوابی"

 

    شب و هم انگیز                                                                    هاکان مسعود نوابی 

 

شب که وهم انگیز باشد،

روزهایی که فردا را از یاد برده باشند،

آفتاب که گرمی نداشته باشد، 

سرمای تن سوز ، خانه خواب خراب ، چشمه بیدار بر آب ؛

با همه این حرفها باز هم امید هست و انتظار ،

و من غیر از این ها چه سرمایه ای دارم ؟

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید