2010/2/23

  

از اعتراض شدید الحن شما چنین استنباط می شود که ، در مطالعۀ برخی از نوشته ها ی عینی جامعه ، که به ذوق شما برابر نباشد ، از عجله و احساسات کار میگیرید . آنانیکه در تب احساسات و هیجانزدگی ، به داوری بپردازند ، قضاوت شان نتنها منطقی و درست نخواهد بود ، بلکه صدمۀ بزرگی به شخصیت خود وارد می سازند .

من هرگز بخود اجازه نخواهم داد که بیکی از اقوام شریف کشور خود قسمیکه شما نوشته اید : ... جای تأسف است که استالفی یک ملیت بزرگ پشتون را به بنیاد گرایی مذهبی اسلامی مربوط می سازد . هتک حرمت نمایم . هرگاه همچو مطلبی در یکی از مقالاتم خوانده باشید ، لطفاً با ذکر مطلب بدون تحریف بنگارید ، تا معذرت بخواهم .

اما این موضوع را نباید نادیده بگیریم که ما در جهانی از واقعیت های عینی ، که همه نا بسامانی های روزمره را با گوشت و پوست خود حس و لمس میکنیم ، زندگی داریم ، نه در دنیایی از اسطوره سازی ها ، شایعه پراگنی ها و افسانه سرایی ها ، از اینرو بخود حق می دهم ، تا آنچه را که حقیقت و واقعیت دارد ، وجداناً با احساس مسوولیت بنویسم . چیزی را که بسیاری از تاریخ نویسان درباری جرأت نوشتنش را نکرده اند . لهذا شما نباید از شنیدن حقایق برنجید .

من به اندیشۀ چپ روشنگرانۀ شما احترام دارم ، آرزو نداشتم شما لحن خود را در راستای قوم پرستی و طالب پرستی تعین و باعث رنجش خاطر صدها نه ، بلکه هزاران انسان شلاق خوردۀ این سر زمین ، که سالها تحت قیمومت ستم ملی زندگی ذلتباری داشته اند ، شوید .

 دراینجا دو پاراگراف از نبشتۀ تانرا بدون کم و کاست نقل میکنم ، خود قضاوت کنید که اندشیۀ شما با داوری تان چقدر باهم متناقص و نقطۀ مقابل هم قرار میگیرند .

  ... موصوف موضوع را از دیدگاه سکتاریزم منطقوی و از تنگنظری و تعصب ملی و لسانی و شخصی که به یک کتله عظیم مردم افغانستان یعنی ملیت پشتون که اکثریت مطلق و ستون فقرات جامعه افغانی را تشکیل می دهند و وارثین حقیقی کشور است من ... مدافع مردم خویش یعنی ملیت بزرگ پشتون ها هستم .

و در پاراگراف بعدی مینویسید : مبارزه به خاطر تامین تساوی حقوق تمام اقوام ساکن کشور در عرصه های مختلف اعم از سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، مذهبی بر مبنای اصول دموکراسی بخاطر تحکیم وحدت ملی ... .

   در حالیکه خود را مدافع یک قوم ، بزعم خود تان ستون فقرات می شمارید و در جای دیگر دم از مبارزه بر مبنای دموکراسی و تساوی حقوق تمام اقوام ساکن کشور می زنید ، آیا این خود پریشان گویی و تعصب شما را وانمود نمی سازد ؟  جای شرم نیست که از زبان قلم یک عضو حزب د .خ . ا چنین هذیان گویی های بی سرو پا را می شنوم .

علی الرغم همه تناقص گویی ها ، شما را نمیتوان مقصر شناخت ، چون تحت تأثیر کتاب مانفیست دویمه سقاوی قرار گرفته اید ، این کتاب از لحاظ ذهنی و عاطفی و احساسی ، مساوی با کتب آسمانی پیش شما مقدس است ، که بعنوان یک روشنفکر تا امروز حتا یک کلمه ای علیه نویسنده آن که تمامی شیرازۀ شیرین زندگی یک کشور کثیرالملیت را بباد مسخره گرفته ، ننوشته اید . اگر این کتاب پر از تعفن را غیر از پشتونها کس دیگری می نوشت ، حتماً حکم  قتل آن از طرف شما صادر می شد .

با توجه به انتقاد شما ، امید میرود تا مطالب آتی را نیز روشن سازید .

1 در جرگۀ شیر سرخ غیر از برادران پشتون ما ، چقدر از اقوام دیگر و جود داشتند ؟.

2 فریضۀ تصنعی اکثریت را میتوانید با اسناد و دلائل قناعت بخش اثبات کنید ؟.

3 وارثین حقیقی در مقابل خود غیر حقیقی دارد ،  تا کنون در هیچ  اسناد تاریخی بجز از کشف شما همچو مفاهمی را نخوانده ام ، لطفاً با مدارک مستند و ارزشمند ، مسأله را روشن سازید ، تا در تاریخ حقیقی کشور درج گردد .

 با آنچه که گفته آمدم ، نقد گونۀ شما همان معلول هایی را که در ذهن شما پرورش یافته بازگو ، و از یاددهانی علت ها گریز کرده اید .

از اینرو بُروز بسیاری از معضلات عدیدۀ جامعه ما ، عدم شناخت ما از علتها و تصمیم گیریهای عجولانۀ ماست ، با درک نا درست خود اساساً معضلات جامعه را پیچیده تر می سازیم . تا زمانیکه عینک سیاه بیگانه پرستی ها ، سلطه گری ها ، اقلیت و اکثریتها ، ستون فقرات گفتن ها ، بدون دلائل مقنیع به چشم ما باشد ، قادر نخواهیم شد ، فراتر از ماحول قبیلۀ خود را ببینیم .

ما نباید بحدی بد گمان و شکاک باشیم ، که با گرفتن اسم طالب ، فکر کنیم که به همه اقوام پشتون هتک حرمت میشود ، در بین تمام اقوام ملل جهان خوب و بد وجود دارد ، به اصطلاح نباید دیوار نم کش بود .

شما منحیث یک روشنفکر ، بجای هیجانی شدن ، خود را مکلف بسازید ، تا تاریخ مسیر حقیقی خود را بپیماید ، تواریخی که شما یاد آور شده اید ، چرندیاتی بیش نیست ، سوگند که از خواندن آن انسانهای با فهم ، احساس شرمندگی می کنند .

فرض کنیم باساس برنامۀ دویمه سقاوی ، اقلیتی از اقلیتهای کشور را بصفت ستون فقرات ، آن ستون فقراتی که همیشه دردمند باشد و باعث مزاحمت سر . علاج را در چه می بینید ، تداوی یا پا فشاری به صحت !! .

در اخیر بشما مثل یک دوست صمیمی که مورد احترام من هستید ، توصیه میکنم ، هر زمانیکه جذبات و هیجانات شما فروکش کرد ، بداوری بپردازید ، و من یقین کامل دارم  بسیاری از کلماتی که تعصبات ملی را دامن می زند در حذف آن اقدام خواهید کرد . پیروز باشید

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد