WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

  گزیده های مقالات  انجنیرعبدالقادرمسعود

 

  نخل پُر ثمر                                                                              بشیر بشارت حسینی

  

زن کیست .زن چیست  ؟

زن نوای از صداقت است

پیام از رفاقت است

من نمیدانم . من نمیدانم

تو کی هستی

تو چه هستی

شاید فرشته

ویا

شاید

بالاتر از فرشته

زن کیست.زن چیست  ؟

زن جهان ازمرُت است

نوای زن کلام از سعادت است

من نمیدانم.من نمیدانم

تو کی هستی

تو چه هستی

شاید فرشته

ویا

شاید

بالاتراز فرشته

که من در وجود ت همه را یافتم

صبررا

تحمل را

حوصله را

گذشت را

من نمیدانم. من نمیدانم

توکی هستی

تو چه هستی

شاید فرشته

ویا

شاید

بالا ترازفرشته

؟ زن کیست .  زن چیست

زن پیام آوار زهرا

آفریده شده بی بی هوا

من نمیدانم . من نمیدانم

تو کی هستی

تو چه هستی

که من دروجودت همه را یافتم

 بزرگی آسمان

روشنی کهکشان

گرمی آفتاب

نوراز ستارگان

 دنیای تو جهانٍ از گوهر است

دنیای مرد بی زن بی مرُت است

دنیای زن جهان از سعادت است

من نمیدانم. من نمیدانم

تو کی هستی

تو چه هستی

شاید فرشته

ویا

شاید

بالاتر از فرشته

که من همه را در وجود تو یافتم

قدر خودرا

نازخو را

آرام خود را

درد خودرا

دواٌی خودرا

زن کیست. زن چیست؟

بشیر بشارت   میدهد

که زن نخل پرُ زثمر است

گرزن نبود جهان نبود

من نبودم او نه بود

بیاید . بیاید

حرُمت گذارید زن را

که زن مادر است

کلید بهشت زیرپای مادر است

مادر گوهر پرزسعادت است

کلام مادر نوای از حقیقت است

دُعای مادر سعادت آخرت است

بشیر بشارت حسینی

01/03/2011

ترتیب کننده : عبدالقادرمسعود

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید