WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

  گزیده های مقالات  انجنیرعبدالقادرمسعود

 

ا   جنگهای کابل یک تألیف ماندگار از جنرال سید عبدالقدوس سید                 داکتر اکرم عثمان  

  

از جنگهای کابل بین سالهای ۱٣٧٥- ١٣٧١ همه خبر داریم و میدانیم که در آن سالها ما نشان دادیم که واقعاً کی هستیم و تا کجا مبانی هموطنی و تا کجا به اصول بین اللملی پابند می باشیم. به عبارت دیگر جنگ های بین تنظیم های به اصطلاح جهادی ذات و سرشت و ماهیت ما را عریان کرد و به جهان و جهانیان نشان داد که در اصل ما به چه پیمانه پابند عرف و اخلاق بین المللی میباشیم.

وقتی که تألیف فاخر و ارجمند جنرال سید عبدالقدوس "سید" را ورق میزدم از دو منظر دچار بهت زدگی و حیرت شدم، یکی اینکه بار نخست به توانایی های دانشی و عاطفی یک انسان صاحبدل و با وجدان پی بردم و دریافتم که یک مصیبت عمومی تا کجا رگ رگ جان یک افسر با شرف را تکان داده و او را به دریافت های ادراکی و درموارد زیاد به شناخت اشراقی در باب مردم و میهنش رسانده است.

من تصور خام و کالی از جنگهای خانمانسوز داشتم لیکن با خواندن کتاب جناب سید دریافتم که قضیه چه مقدار عمق و پهنا دارد و بدون تعارف گویی یک بار دیگر خود را در درون ویرانگری ها، آدمکشی ها، رذالت ها و ناجوانمردی هایی یافتم که از شماری دکاندار دین، نسبت به بیچاره ترین و بینواترین قشر جامعۀ ما سر زده بود.

من از جنرال فرهیخته، صاحبنظر و بلند اندیشه سپاسگذارم که اثر ذیقیمتی را در اختیار ملت ما قرار داده و پژوهندگان تاریخ را به درون یک تراژیدی استخوانسوز روزگار رهنمون شده است.

باشد که این تألیف کم نظیر دست به دست بگردد و چشم جعل کنندگان و دروغ پردازان تاریخ معاصر ما را بر روی واقعیت های ناگفته باز کند و آنها را به راه راست رهنمون شود.

دیدگاه انسانی، انشإ عالی و موضع گیری های شجاعانه و صادقانۀ آقای جنرال سید عبدالقدوس سید تحسین بر انگیز است. اعضای کلوپ قلم این کار بزرگ و انشإ این کتاب نفیس را می ستاید و همگان را به مطالعۀ آن دعوت مینمایند.

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید