WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  زلمی رزمی   کلیک نماید

 

    اینجا کابل است                                                                       زلمی رزمی

اینجا کابل است، شهری که بر شرق و غرب و شمال و جنوب آن سایه ای تیره گسترده شده و بقول شاعر

مـهـتاب زنداني اسـت و سحردرچنگ شب افتاده درمرداب زنداني است   شهر ترافیک هیولای تروریزم و شرارت پیشه گان به ظاهرمتدین که با پشتوانه نیروهای اشغالگر برسرنوشت مردم فرمان میرانند  میجنگندو میکشند و میچاپند و میدزدند و هرآنچه نشانی ازآدم و آدمیت است بخاک و خون میکشند درینجا انسان و انسانیت مفهوم دیگری دارد و وحشیگری و کشت و کشتار انسان حد و مرزنمی شناسد

 دست، چشم، تن ، زیبایی، مرگ. . . همه را درمفهوم تازه باید جست

 دراینجا مد روز، قتل است و آدمکشی و غارت است و چپاول که طراحان اجنبی آنرا طراحی کرده اند بازارمکاره عجیب و استثنایی درهمه شئونات مملکت پهن شده و درحال گسترش است، و دزدان و  غارتگران و دیوانگان قدرت میخواهند ازاین بازارآشقته و بیمار هرچه بیشتربه نفع خود بهره برداری کنند، یکی درفکرپول است، دیگری درتلاش ادامه حکومت ملت پریشان و درمانده تا حد نابودی به عقب رانده شده اند  مادران فرزندمرده شهر با اشک های خشک خون میگریند، تحقیر میشوند،کتک میخورند و تن های خسته شان اسیرشکنجه نامردمی ها میگردد کودکان این نونهالان و سرمایه های فردای کشور، بجای رفتن بمکتب و آموختن وشادی کردن، با شکم های گرسنه درخیابانها درانتظار ترحم رهگذران ناآشنا نشسته دستان کوچک شانرا بسوی کسان و ناکسان می آویزند تا برای سیرساختن شکم شان لقمه نانی بدست بیاورند   طفلکان معصوم  مورد تجاوز و سوء استفاده جنسی قرارمیگیرند، خریدوفروش میشوند،شکار باند های قاچاق موادمخدرمیشوند و شبح زندان و مرگهای اسفبار دلخراش بر فراز سرشان میچرخد

 شاعران شعری نمی سرایند و درآخرین اشعارشان (کجا شدآن وعده های پوچ امریکائیان ؟ کجاست آزادی و تساوی حقوق زنان؟ کجاست آن دموکراسی که بایدجای دیکتاتوری بنیادگرایان و دزدان و قاتلان را میگرفت؟ کجاست مبارزه با تروریزم ؟ کجاست . . . ؟ ) می پرسند، ولی آب از آب تکان نمیخورد و عرق شرم برجبین هیچ یک از دولتمدرانی که خودرا انسانگرا می نامند نمی نشیند و کسی سرخ نمیشود

 چونکه وعده هایشان صوری ونمایشی و ریاکارانه است و با سازش وحمایت خود از ظالم ترین وجنایتکارترین باندها و دار و دسته های مسلح مذهبی،خودبه قاتلین مردم ما مبدل گشته وفقط بظاهروبرای فریب افکارعامه خود آن وعده های پوچ را بمردم داده بودند

 آری شهرعزیز من

هزاران انسان بی پناه و بی گناه تو همچون سایرشهرسرزمین مان باید ازگرسنگی،فقر، بیکاری،   بیماری و برهنگی و دربدری بمیرند تا ثروت و سکه های سیم و زر دلالان قدرت کوه بکوه سربه سقف آز و طمع برکشد، تا حسابهای بانکی آنان با صفرهای بزرگ از رنج و درد آدمیان فربه تر شود

  پس توتنها نیستی که خون می گریی

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید