WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  زلمی رزمی   کلیک نماید

 

     اعلامیه خودمانی حقوق زنان بمناسبت ۸ مارچ                                     زلمی رزمی

 

اعلامیه خودمانی حقوق زنان بمناسبت ۸ مارچ
 

۱- تمام مردم افغانستان آزاد اند به استثای زنان
۲- احدی را نمیتوان در بردگی نگهداشت مگر زنان را
۳- هیچ فرد بیگناهی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات و بدرفتاری قرار داد، مگر اینکه ازطائفه زن باشد
۴- همه در برابر قانون مساوی هستند، اما زنها مطلقا تابع مردان اند و جز توهین و تحقیر ولت و کوب شدن و برده جنسی مرد بودن دیگر هیچ حقی ندارند
۵ - هرکس حق دارد سرتا سر افغانستان و خارج کشور را عبور و مرورکند و اما زنان بدون اجازه مردان خانواده حق حمام رفتن را نیزندارند
۶- هرمرد مومن حق دارد چهار زن بالغ و نابالغ را (حتی اگراز دهانشان بوی شیر هم بیاید) برای خود نکاح و زنان سیاه بخت و سفیدبخت و کم بخت و بدبخت را برای خود قطار و درجن کند
۷ - شوهر درکلیه امور مربوط به ازدواج و بعد از ازدواج دارای حقوق کافی میباشد .
۸- ازدواج زن باید با رضائیت کامل پدر(مادر مهم نیست( برادر، کاکا، ماما،پدرکلان،همسایگان قبلی و فعلی و ملک کوچه و فتوای ملاامام مسجد صورت گیرد.
۹- هرمومن حق دارد حق و ناحق زنش را بزنند، بکند، چشم و گوش وبینی ببرد، سنگسارکند و بکشد .
۱۰ - مرد نه تنها صاحب و مالک زن بلکه خدای دوم او است و آنچه شوهرمیگوید زن باید بی چون و چرا و بی پرسش و پاسخ اطاعت کند و اگرچنین نکند مرد قانونا میتواند او را گرفتار رعب و وحشت کند و حتی میتواند او را بکشد .
۱۱- وزیر بی اطلاع و بی فرهنگ افغانستان حق دارد زنان نطاق و مجری برنامه های تلویزیونی را با تحمیل حجاب که سمبول بردگی آنان است، به کفن پوشان قرن ۲۱ تبدیل کند .
۱۳- این قانون ارتجاعی و زن ستیز بمناسبت ۸ مارچ روزهمبستگی زنان ازطرف ملاکرزی و برادران عصر جاهلیت اش بمنظور به قهقرا راندن و به بند کشانیدن هرچه بیشر زنان افغانستان
در ۱۳ ماده منظور و قابل تطبیق است ، زنان متخلف و مردان پشتیبان حقوق زنان در هرکجای دنیا که باشند سنگسار و اعدام میشوند

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید