بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

   سنگسار         نکارنده : زلمی رزمی

تو ای مرد سیاه فکر و سیاه ذوق و سیاه دل

بگو با من

چرا موی و سر و روی زنان

ارکان دینت را بلرزاند؟

چرا راه جهنم را گشاید دیدن زن بر یکی مومن؟

مگرزن نیست انسان؟

مادرت چیست؟

بگو با من

کجا عیب است در مادر؟

مزن سنگ جهالت بر سر انسان

کجا دیدی یکی وحشی

که ریزد این چنین با این روش ها خون همجنسان؟

مگر تو بدتر ز حیوانی؟

و یا همجنس شیطانی؟

اگرباور به شرع و دین و روزحشر و یزدانی!

خدایی نیست کارتو

روا کی باشد ای سان کشتن آدم

مزن سنگ جهالت برسر انسان

مباش وحشی تر از وحشی!

که ننگین است

چه شرمگین است

و اندوهگین.

 

زلمی رزمی

دسمبر۲۰۱۳ -آلمان

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید