بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

  خواب دیدن استادسیاف         )طنز) از . ز. رزمی

برادرها ازشما چی پنهان
مه خو (خواب) دیدم که ابلیس مشهوربه شیطان الرجیم هم برای فریب مردم ریش درازتا سرناف گذاشته  
وخوده درجمله کاندیدهای ریاست جمهوری اوغانستان جاه زده
همی که با او لعنتی روبرو شدم یا سخی مددگفته محکم اش گرفتم وچندسیلی خوب کشکی برویش زدم و ریشش را محکم گرفتم و گفتم :
ای ملعون، دشمن خدا و بندگان خدا تو شرم نداری که ده جان ملت مظلوم و بیچاره اوغانستان آمدی؟  
آخر ده جان این ملت دگه چی باقی مانده که توهم دندانهایته بجان شان تیزکدی؟؟
سرش خم و خجالت زده طرفم تری تری سیل میکد (نگاه میکرد)
خلاصه همینکه دست انداختم که طوق لعنته ازگردنش بگیرم که دفعتا ازخو(خواب) بیدارشدم و ریش خوده در دست خود دیدم .  
ازشما چه پنهان برادرها که پیش خودبسیارشرمنده و خجل شدم و خوده تف و لعنت گفتم مگربازهم فکرتان باشه که مه شرمه خوردیم و حیا ره بکمر بسته کدیم
آه بلی برادرها فراموش نکنین که حتمن به مه رای بتین (بدهید).
و من الله توفیق

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید