بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

  بی انصافی خوبیت نداره                                                 طنز از: زلمی رزمی

بی انصافی خوبیت نداره          طنز از: زلمی رزمی

می گویند درمیان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری یک خرواقعی نیز دیده شده است.

چرا چپ چپ بطرفم سیل میکنید و زیرلب غُر میزنید؟

 ببینید اولا گلاب بروی تان کی و چی نیست  که خود ش را کاندید نکرده باشد  و بیچاره خرواقعی چرا نی؟ 

و بیست و پنجم اینکه بی انصافی خوبیت ندارد  چرا تبعیض و تعصب میان خرنما و خرواقعی ؟

آخر هرکس شخصیت خودش را دارد و خرها هم .

شایدهم گناه شما نیست ازبسکه پس لگدی آدم های خرنما ها و دُم بریده دندان های تانرا شکسته و دندان به کله تان نمانده ، مقام و ارزش والای خرهای واقعی نیز پائین آمده است

مگرشما فکرمیکنید که هر آدمی که  هرکسیکه عرعر زد و جفتک پراند و دندان شکست  خر است ؟

 نه خیر، خرنماست، خردُم بریده و خردوپا است .

پس ما باید خرشناس باشیم و گفتاربزرگان خودرا ازیاد نبریم:  

چهارچیز است صفت خر و خریت 

خریت ، خریت ، خریت ، خریت

پس  لطفا”کمی از تعصب کوتاه بیائید و آگاهی خود را ازخصوصیات نیکوی یک خرواقعی تا خر تقلبی جفتک پران بیشترکنید تا خدای ناخواسته به (خرجیلی) متهم نشوید !  

ببینید یک خرواقعی ازهفت پشت خر بوده، خراست و خرخواهد بود

نه اینکه به نرخ روز عر بزند یعنی  دیروز شتربوده ، امروز خر و فردا گرک شود و خون همنوعان خودرا بریزد

انصافا بگوئید کدام خرواقعی به دزدی و قتل  و جنایت  دست زده؟

کدام خر ترو ریست وآدم کش و باندباز و قوم پرست  و جاسوس  و طویله فروش بوده؟

 مکارگی وحیله گری و فریب تزویر و ریا که اصلا درفرهنک پدر و پدرکلانش جاه نداشته و ندارد  .

نه شکم پرست است نه حریص همیشه با مختصرگیاه  وعلفی که دیگران نمیخورند، خودرا سیرکرده قانع است و درصورتیکه حوصله و طاقتش درکار زیاد است

القصه بارکش است و برای انسان خدمتگار  و پرمنفعت میباشد.

پس تا دیرنشده این شانس طلایی را از دست ندهید و رای خودرا به صندوق این خربزرگوارکه کمرخدمت بمردم بسته ،  بریزید

اگرشما درانتخابات گذشته نیز خر بی دُم و دُم دار و خرنما و خرواقعی را تمیز و تفکیک میکردید و رای تانرا به صندوقهای غلط نمیر ریختید ، امروز شاید اینقدر با خرخری و خرسواری و خردوانی مواجه نمی شدید.

خوب دگه بزرگان گفته اند:

خودکرده را نه درد است و نه درمان.

به امید اینکه هیچکس  خرهیچکس دیگری نباشد.

ومن الله توفیق

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید