بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

  لطفا گوسفندنباشید!                                              طنز از: زلمی رزمی

لطفا گوسفندنباشید!!!

مضحکه انتخابات

نگارنده: زلمی رزمی

اینروزها سروصداها و بگومگوهای زیادی هم درنشریات کشور و هم دربیرونمرز در باره انتخابات بچشم میخورد 

آیا گاهی فکرکرده اید که این انتخابات برای ملت ما مخصوصا زنان هموطن ما که درجامعه مردسالار و زن ستیزکشوریک موجود  بی ارزش و بی حق و حقوق و کنیز و برده هستند، وقتی بگوئید تو رئیس دولت تعیین میکنی، رای تو محترم و مهم است، آیا یک شوخی تلخ و بیمزه نیست؟؟؟

تاجائیکه دیده میشود این کاندیدها که شعاراصلاحات دموکراتیک سرداده و خویشتن را طرفدارعدالت اجتماعی میپندارند اکثرا همان چماقداران دیوصفتی اند که طی این همه سالها بعنوان رئیس و وزیر و سفیرحکومتی بر سر مرکب قدرت سواربوده و یکباراز صافی گذشته و امتحان خودرا در ورطه مملکت داده اند .  

رای دادن به جلادان و عقب مانده های عصرحجرکه بنام جهاد آزادی ترا گرفتند، که بخانه ات با بم وراکت هجوم آوردند و زندگی ترا چپاول کردند، فرزندانت را سربریدند،فرهنگ و ادب ترا عوض کردند،بناموس و شرف وعزتت تجاوزکردند،عزت نفست را تکه تکه کردند،شاعران و نویسندگان، هنرمندان و دانشمندانت را کشتند، زندان های شخصی برپاکردند، شهرو خانه و وطنت را آتش زدند، یادگارها و خاطرات اجداد و نیاکانت را نابودکردند، زندگی را از توگرفتند، آواره جهانت کردند، آرزوهایت را کشتند و آینده ات را تاریک کردند. واقعا شگفت آوراست ،  واقعا حیرت آوراست.

آیا این یک توهین بزرگ بملت افغانستان نیست که دزدان و رهزنان، تروریستان و جنگسالاران و خیانت پیشگان فاسد و جبار را که بجرم خیانت، قتل و کشتار بیگناهان، دزدی های ملیاردی، داشتن باندها و زندان های خصوصی،جعل و تقلب، کشت و قاچاق هیروئین، فسادمالی و جنایت علیه بشریت بلافاصله دستگیر و مجازات شوند،از انتخاب این افراد حرف بزنیم؟

واقعاخیلی مضحک است که بما میگویند بیائیدمارا انتخاب کنید تا این وضعیت را بازهم ادامه دهیم.

 نظامی که چنین افرادی در رأس آن باشد نظام فاسد و ضد بشری است.

نباید بی تفاوت و ساکت بود باید به کل این بساط اعتراض کرد.

اینها باید اول جوابگوی این همه جنایت و قتل و خونریزی،این همه عقبماندگی،این همه فقر و بدبختی و آوارگی و دربدری باشند

اینها باید محاکمه شوند نه انتخاب .

به آرزوی آزادی و سربلندی و آرامش و نیکبختی مردم افغانستان.

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید