WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

    این مردم کم طالع بدخشان                                             طنز از: زلمی رزمی

بخت و طالع اگر که برگردد

اسپ ات اندرطویله خرگردد

 طنز از: زلمی رزمی

این مردم کم طالع بدخشان

عرض شود خدمت خاطرخطیر شما عزیزان  که چنانکه همه میدانند بزرگوارجناب حضرت صاحب صبغت الله مجددی گه گاهی استخاره میکنند

 تا مگر کاری و خدمتی محض رضای خدا در راه خیر و صلاح مملکت به انجام برسانند که هم باعث آرامش و نشاط دنیوی مردم ما گردد وهم سعادت وخوشبختی اخروی.

چنانچه مبارک پنجسال قبل استخاره کردند که ازحامدکرزی حمایت کنند و کردند

درین روزها تازه استخاره کرده اند که از جناب اشرف غنی حمایت کنند و میکنند

ولی آنچه که درخبرها گفته نشده این است که اخیرا عزرائیل هم استخاره کرده بود که جناب حضرت  را  نزد  برادر همسبق و طبق  شان شهید ربانی منتقل سازد

همان بودکه جناب حضرت  نیز پیشدستی کرده، فورا  دو ركعت نماز به نیت استخاره بجا آوردند و درهر ركعت بعد از حمد شریف يازده مرتبه سوره‌ توحيد را خوانده  با خداوند

راز و نیازکردند تا جلو این عزرائیل گستاخ را بگیرد و چندروزی  به عمرشان بیافزاید  تا با فرستادن قسمتی ازپولهای  باد آورده شان، بمردم مصیبت زده بدخشان ، گوشه ای از

بارگناهان و خطاها و لغزیدن ها و لنگیدن های شان را سبک سازند  و نزد قاضی الحاجات یک بینی خمیری داشته باشند و تا گلون شرمنده و رنگ زرد نباشند

خلاصه دامن  دراز قصه را کوتاه ساز یم  که :

وضو و طهارت شد، نمازشد، استخاره شد، بعمرمبارک شان افزوده شد لیکن قسمت آخر دعائیه شان که فرستادن پول کمکی بمردم مصیبت زده بدخشان بود، قبول نشد که نشد  

وقتی ازجناب حضرت پرسیدند که:

حضرتا! ﺗﻮﮐﻪ نمازاستخاره ات را تا آخرﺧﻮا ﻧﺪﯼ، پس ﭼﺮﺍ همه چیزمستجاب شد و فرستادن پول کمکی شما بمردم بدخشان مستجاب نشد ؟

جناب ایشان فرمودند :

والله مه ﺍﺻﻼ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ که شکستن وضو درقسمت های آخر استخاره را ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮند .

خو دگه حضرت بیچاره چه قصوردارد، اینهم ازکم طالع بودن مردم بدخشان است  چنانچه شاعران ما نیز گفته اند  :

 بخت و طالع اگر که برگردد

اسپ ات اندرطویله خرگردد

خدایا توبه، توبه

خدایا  تو ما را ازشکستن وضو در نیمه ی نماز درامان بداری !

 آمین یارب العالمین.

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید