WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

  رئیس جمهورناقص الخلقه                                        طنز از : ز . رزمی

رئیس جمهورناقص الخلقه

از کشفیات تازه نابغه کشورجناب صدیق افغان

طنز از : ز . رزمی

رئیس جمهورما ناقص الخلقه است،

چرا ناقص الخلقه؟

برای اینکه دوکله دارد.

وقتی دوکله داشت چه میشود؟

چهاردست و چهارپا میداشته باشد.

پس دوکله با چهارپا و چهار دست چند میشود؟

ده میشود.

حال ببینیم که نمازخفتن چند رکعت است؟

ده رکعت.

چرا ده رکعت؟

چون ما نمازپیشین را خفتن میخوانیم لذا ده رکعت

پس رئیس جمهورما خفتن است.

خفتن یعنی چی؟

یعنی تاریکی .

تاریکی که بود چی میشود؟

آدم کور میباشد، نمیداند کجا میرود،

میرود و میرود و میرود تا بالاخره درچاه می افتد.

رئیس جمهورکه درچاه افتید چه میشود؟

ملت تباه میشود.

پس ما صاحب یک رئیس جمهورناقص الخلقه ای هستیم که چشم بسته در راه روان است و هرلحظه ممکن است در سیاه چاه بیفتد و ملت را تباه کند.

حال شما مردم ساده لوح دانستید که چرا کابینه اش در سه ماه تعین نمیشود؟

برای اینکه چشمش بینا نیست، راه و چاه را گم کرده، دوکله دارد، یک کله اش میگوید ط دیگر کله اش میگوید طیاق

یک چشمش میگوید عین دیگرش میگوید غین

دوپایش میرود طرف پاکستان، دوپای دیگرش می رود به طرف ترکستان.

ازیک قُولش آدمخورها و دیو ها و دزد و دغل کش میکند، قُول دیگرش را لاشخورها، گرگها و شغالها و روباه های مکار

که بیار(حق چاچه ره بتی) .

این بود فرمول جدید من که از طریق سخنگوی تنبل و بیکاره ام زلمی رزمی که در جرمنی لم داده و نان مفت سوسیال را میخورد و گپ های کته کته میزند، به اطلاع شریف ملت شریف افغانستان رساندم.

بااحترام

نی، بااحترام نمیگویم چون من یک فیلسوف هستم باز اگر بدم آمد و پوستینم را چپه پوشیدم، تمام میز و چوکی خود را تکه تکه میکنم، فامیدین یانی؟

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید