WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

  والله مه حیران هستم که چطورنام خود را آدم مانده اند؟          طنز از: زلمی رزمی

والله مه حیران هستم که چطورنام خود را آدم مانده اند؟

طنز از : ز . رزمی

همین خارجی ها را میگویم، بدبخت ها نه اشرف غنی دارند و نه عبدالله عبدالله که برسر تقسیمات چوکی های کابینه همدیگر را پرت و پوست و تلک و ترازو کنند و پوز یکدیگر را بخاک بمالند ، وقتی جان کری ناف شانرا چرب کرد، سر و گردن یکدیگر را بلیسند.

نه ملاسیاف وهابی دارند که باریش دراز یک متره بریش ملت بخندد و نه دگرجنرال ملا والی اسماعیل خان که ۱۳ سال بر کرسی وزارت آب و برق بخوابد و خُر و پُف کند

نه اخوان الشیاطین دارند و نه طالب انتحاری که دست به قتل و ترور و انفجاراسلامی بزند و درهرکوچه و پسکوچه خون بریزاند.

نه فساد اداری دارند و نه اینقدر وزرای دزد و دغل که سرمه را ازچشم بزنند و طلا و پول و دارایی بیت المال را ازکیسه دولت.

از پیشرفت و ترقی شان چه بگویم، بدبخت ها حتی یک دريای کابل هم ندارند که هم بیت الخلاء عمومی بسازند و هم ترکاری فروش ها ازآب گندیده آن استفاده کنند.

نه اوغان دارند و نه تاجک و هزاره که یکدیگر را به خیانت و جنایت و جاسوسی کشورهای بیگانه متهم سازند و هرکدام برسر بام خود بیرق بزنند ، 

ازبک و ترکمن - پشه یی بلوچی و نورستانی و سک و هندوی هندوگذر ندارند که ندارند.

نه باندهای کشت و قاچاق مواد مخدراسلامی دارند و نه دزدهای خاک جبار ، حتی یک والی مزار هم ندارندکه یگان مستی کند و وقتی در کله اش که بدخورد، غر و فش و خیز و جست های زرد و سبز و نارنجی بزند

از شهید و غازی و فاتح و قهرمان و مارشال و سترجنرال و دگرجنرال و غرجنرال و دو راهی پغمان جنرال و کوچه مرده شوی ها جنرال خو اصلن چیزی مگو و مپرس، بدبختها نه دارند و نمی شناسند، سگ واری بی نام و نشان زندگی میکنند و می میرند و کسی سنه شان را نمیخواند.

خداشرمانده ها آنقدر بی استعداد هستند که حتی همین دو و دشنام ولچکی و پوچگویی و زشت و درشت گویی را هم یاد ندارند که تلویزیونها و صفحات فیسبوک خود را رنگین بسازند و ترنگ مردم را خوش نگهدارند .

تمام ملک شانرا که بگردی یک تا انتخاری پیدا نمیکنی، نه تق است و نه تُق، فقط این سال و دیگرسال آنهم در شب سال نو در چندتا پتاقی دل خودرا خوش میکنند و نام خود را آدم گذاشته اند.

لامذهب ها معجزه را که اصلن نمی شناسند، نه در بادنجان رومی و پوچاق خر بوزه و سر و گردن دختر۱۲- ۱۳ ساله شان اسم الله دیده میشود و نه یک حضرت مجددی دارند که برایشان استخاره کند .

حتی یگان دوکان ملاهای جادوگر وجن گیرهم ندارند

خلاصه خيلي بيچاره هستند بدبخت ها....

خيلي خيلي خر هم هستند ....

پس سوال است که این احمق ها روزمره راجع به چی حرف میزنند و چی را در تلویزیون و فیسبوک و انترنت پست میکنند؟  اصلن با این بیچارگی چطورنام خود را آدم مانده اند؟؟

پس انصافا خوشا به حال ما که در سرزمین پر برکت و قند و شکری زندگی می کنیم که الحمدالله همه چیز ارزان و فراوان داریم،

منتها شکم ما همیشه گرسنه است، جیب ما خالی و چشم ما همیشه گریان و کچکول گدایی بگردن ماست و اگرآرد و گندم خیراتی ازخارج نرسد ازگشنگی یکدیگررا میخوریم.

مگرهیچ مهم نیست

ما ایمان داریم، ما جهاد کرده ایم و تمام دنیارا (بگیل) ساخته ایم

بلی، ها بیادر شیر!

چی فرق میکند که امروز غلام حلقه بگوش ۷۲ مملکت خارجی هستیم و آخندهای ایرانی و پاکستانی و عربهای وهابی در پوز ما تبله میزنند

مهم این است که ما الحمدالله همه چیزفراوان داریم و نادیده نیستیم .

ها بیادرگل هوش کده باشی.

آمین یارب العالمین

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید