WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

  طنز - عجب مردمی والله، بقران !!!!!!:                                   ز . رزمی

عجب مردمی والله، بقران !!!!!!

طنز: ز . رزمی

طنز - عجب مردمی والله، بقران !!!!!!: ز . رزمی

نمیدانم همی ما مردم افغانستان چرا اینقدرگپ گوی هستیم ؟

تا که بود پشت بیچاره کرزی مادرمرده را برداشته بودیم

چه بودکه به آن کم بخت نگفتیم؟

گفتیم چوتار و شیاد و کلاه باز و مداری است،

نگفتیم برادرها؟

گفتیم.

گفتیم زیردارگریختگی و چهارعیب شرعی و عاق پدر و مادر است،

نگفتیم همشیره ها؟

گفتیم.

دزد و دغل گفتیم ، کیسه برگفتیم، چرسی و بنگی گفتیم، قماربازگفتیم، چکه چورگفتیم و هزار ویک عیب را به دُمش بستیم.

تا اینکه بیچاره تخت و بخت را رها کرد و رفت زیرچپن خود درآمد.

حال که خداوند متعال به عوض او مثل دانه کمسایی یک جوره رئیس جمهوراسلامی، دو جوره معاون ، یک لشکر سخنگو، دولشکر معاون سخنگو، هجده لشکر مشاور، سی و شش لشکر وزارت طلب و سفارت طلب و ولایت طلب و خروار خروار عالم و ملا و مجاهد بما اعطاء فرموده و همه شان فقط به خاطر احترام امرخداوندی آمده اند که مفت و مجانی برای وطن ما خدمت کنند،

بازهم ما مردم جلو دهان خود را نمیگیریم و پشت سرشان حرفهای تا و بالا و بد و رد میزنیم

همی میگوئیم که چهارماه ازعمرحکومت جدید گذشت مگرحکومت ازجایش تکان نخورد، حکومت حرکت نکرد، حکومت یک قدم بزرگ برنداشت.

بی انصاف ها آخرحکومت از خود آبرو دارد،غیرت دارد،شرم وحیا دارد و بخاطری قدم بزرگی برنمیداره که خدای ناخواسته خشتکش پاره نشوه

بازآنوقت این آبرو ریزی و این بینی بریدگی بزرگ را کجا ببریم؟؟

پس بیائید ازآنها سپاسگزار باشیم که اینقدر بفکر آبروی ملت ما هستند و خیز و جست نمیزنند.

از اینها گذشته بعضی بی انصاف ها بزرگوارانی مثل ابوسیاف را گذاشته میروند بگردن خر گل می اندازد و ازخدمات خرتقدیر میکنند

بعضی بی انصاف های دیگری میگویند چادری چیست؟

شما فکر کنید اگرخدای ناخواسته همین نا سپاسی و بد و رد گفتن های ما بگوش های مبارک شان بچکد و بدماغ شان بد بخورد و آزرده شوند و تخت و بخت را رها کنند، و بکوه بروند

آنگاه چه خاکی را بر سرخود کنیم و دست و پای کی را بگیریم که برای ما اینقدر رئیس و وزیر و سفیر و عالم و ملای با غیرت و با عزت و مثل شیرپاک وسفید که مورچه زیرپایشان آزارندیده، برای ما چاپ کند؟

پس لازم است ازاین بزرگوارها معذرت بخواهیم و با عذر و زاری بگوئیم که به ارواح مادرتان نه ازجاه تکان بخورید و نه خشتک مبارک تانرا بخطر بیاندازید!!!

بکوه که هرگزنروید و ما ملت هردم شهید را یتیم و یسیرنسازید!!!

ما در ایمان خود تجدیدنظرمی کنیم و مسلمان میشویم، انشاءالله .

آمین یارب العالمین.

 

عجب مردمی والله، بقران !!!!!!

طنز: ز . رزمی 

نمیدانم همی ما مردم افغانستان چرا اینقدرگپ گوی هستیم ؟

تا که بود پشت بیچاره  کرزی مادرمرده را برداشته بودیم

چه بودکه به آن کم بخت نگفتیم؟

 گفتیم چوتار و شیاد و کلاه باز و مداری است،

نگفتیم برادرها؟

گفتیم.

 گفتیم زیردارگریختگی و چهارعیب شرعی و عاق پدر و مادر است،

نگفتیم همشیره ها؟

گفتیم.

 دزد و دغل گفتیم ، کیسه برگفتیم، چرسی و بنگی گفتیم، قماربازگفتیم، چکه چورگفتیم و هزار ویک عیب را به دُمش بستیم.

تا اینکه بیچاره تخت و بخت را رها کرد و رفت زیرچپن خود درآمد.

 حال که خداوند متعال به عوض او مثل دانه کمسایی یک جوره رئیس جمهوراسلامی، دو جوره  معاون ، یک لشکر سخنگو،  دولشکر معاون سخنگو، هجده لشکر مشاور، سی و شش لشکر وزارت طلب و سفارت طلب و ولایت طلب  و خروار خروار عالم و ملا و مجاهد بما اعطاء فرموده و همه شان  فقط به خاطر احترام امرخداوندی آمده اند که مفت و مجانی برای وطن ما  خدمت کنند،

بازهم ما مردم جلو دهان خود را نمیگیریم و پشت سرشان حرفهای تا و بالا و بد و رد میزنیم 

همی میگوئیم که چهارماه ازعمرحکومت جدید گذشت مگرحکومت ازجایش تکان نخورد، حکومت حرکت نکرد، حکومت یک قدم بزرگ برنداشت

بی انصاف ها آخرحکومت از خود آبرو دارد،غیرت دارد،شرم وحیا دارد و بخاطری قدم بزرگی برنمیداره که خدای ناخواسته خشتکش پاره نشوه

بازآنوقت این آبرو ریزی و این بینی بریدگی بزرگ را کجا ببریم؟؟

پس بیائید ازآنها سپاسگزار باشیم که اینقدر بفکر آبروی ملت ما هستند و خیز و جست نمیزنند.

از اینها گذشته بعضی بی انصاف ها بزرگوارانی مثل ابوسیاف را گذاشته میروند بگردن خر گل می اندازد و ازخدمات خرتقدیر میکنند

بعضی بی انصاف های دیگری میگویند چادری چیست؟

شما فکر کنید اگرخدای ناخواسته همین نا سپاسی و بد و رد گفتن های ما بگوش های مبارک شان بچکد و بدماغ شان بد بخورد و آزرده شوند و تخت و بخت را  رها کنند، و بکوه بروند

 آنگاه چه خاکی را بر سرخود کنیم و دست و پای کی را بگیریم که برای ما اینقدر رئیس و وزیر و سفیر و عالم و ملای با غیرت و با عزت و مثل شیرپاک وسفید که مورچه زیرپایشان آزارندیده، برای ما چاپ کند؟

پس لازم است ازاین بزرگوارها معذرت بخواهیم و با عذر و زاری بگوئیم که به ارواح مادرتان نه ازجاه تکان بخورید و نه خشتک مبارک تانرا بخطر بیاندازید!!!

 بکوه که هرگزنروید و ما ملت هردم شهید را یتیم و یسیرنسازید!!!

 ما در ایمان خود تجدیدنظرمی کنیم و مسلمان میشویم، انشاءالله  .

 آمین یارب العالمین.

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید