WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

 سرزمین من                                      ز . رزمی

 سرزمین من

زلمی رزمی

 سرزمین من

 

درسرزمین من

بجای بوی نان تنور

بوی وحشت و خون بمشام میرسد

بوی سرهای بریده و ازتن جدا شده

بوی اجساد مردگان

گویی زندگی مرده و صدا ها همه خاموشند

نه از نی ها صدایی برمی خیزد

و نه صدای هی هی چوپان بگوش میرسد

فقط صدای بع بع و ناله و فریاد گوسفندان قربانی است که درشهرها و روستاها طنین می افگند

درزیرسقف خانه های گلی

دردها و غم های جانکاهی ناله میکنند

و مادران فرزندمرده درماتم فرزندان و دلبندان شان سرود عزا می خوانند

انسانیت مرده

از شادی و شادمانی

امید و امیدواری

و آزادی و آزادگی خبری نیست

همه در بند جلاد اند

جلادان خونخواری که ازنام الله خون میریزند

مهم نیست قربانی کیست،

زن است یا مرد،

طفل است یا پیر و برنا

از این قوم است یا آن قوم و طایفه ای

کافیست چنگال تیز وحشی و نیش های درنده شان

سری را از گردن جدا و خونی را برزمین بریزاند

 

به امید روزی که دیگر گوسفندهای دربند نباشیم

و لشکرآزادی و روشنایی و بینایی بر تاریکی و ریا کاری فائق آید.

 

پایدار باشید

زلمی رزمی

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید