WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    زلمی رزمی    کلیک نماید

 

 حقیقت الروایات اندرباب ثبت دارایی های عین و غین .           ز . رزمی

حقیقت الروایات اندرباب ثبت دارایی های عین و غین .

طنز از: زلمی رزمی

نمیدانم همی ما مردم افغانستان چرا اینقدر پشت سر رهبرهای مملکت خود حرف های تا و بالا میزنیم

و برای هرکدام شان شاخ و دُم میسازیم؟

دور نرویم اول پشت همی رئیس جمهورعبدالغنی و رئیس اجرائیه اش عبدالله عبدالله چی چیزها که نگفتیم؟

تمام روز میگوئید که :

غنی برد

عبدالله خورد

یکی نگفت بی انصاف ها چی ره برد؟

چی ره خورد؟

کم بخت ها چه چیزی دربساط دارند که اینقدردرباره شان پروپاگند میکنید؟

مادر مرده ها دربیانیه های علمی و تاریخی شان هرقدر دادمیزنند که به سر نواسه خدا سوگند که جیب های ما تارعنکبوت بسته ، ناداریم، مفلسیم ، دست تنگیم!

شما باورنمیکنید و میگوئید:: نه، گشادید، سرمه را ازچشم می دزدید و لعل و جواهر را از خزانه حکومت !

بعضی ها از این هم فراتررفته اند و تهمت می بدندکه :

هم غنی و هم عبدالله هر دو ملیاردر اند، ملیاردها دزدیده اند و روزانه تنها خرچ لباس و کف و کالر و آرایش و سرخی و سفیده شان به نه تول انگورمیرسد!

کدام فیشن و درشن و سرخی و سفیده ساده لوح ؟

بیچاره عبدالله با سیلی صورتش را سرخ نگهمیدارد تا آبروداری را بجا آورده باشد.

همینطور نمی بینید که عبدالغنی ارزانترین و نازکترین تنبان دنیا را بجان میکند تا در اقتصاد مملکت صرفه جویی کرده باشد؟

باز چرا شیک نباشند ؟

آخرگاندی که نیستند که با لنگ حمام ظاهرشوند

یا گلاب بروی تان می خواهیدکه تنبان را نیز دوربیاندازد و لچ و برهنه ظاهرشوند؟

به هر صورت هرچه گفتید گذشت،

بالاخره خوب شد که اداره مبارزه با فساد اداری به سروقت رسید دارایی ها و هست و بود شان را ثبت و راجستر کرد و روایت داد شد که نه بابا، عبدالله به غیر از دو قاب ساعت بنددستی و چند تا سنگ بیکاره ای که ازکوه های پنجشیرتحفه گرفته دیگر چیزی در بساط ندارد

و همینطورغنی هم جان لچ اش ازبغداد معلوم میشود .

حتی در ارگ سلطنتی نیز از دارایی های منقول وغیر منقول و آثارتاریخی و فرهنگی به جز یگان تفدانی و چلم چرس و قطعی نصوار و بعضی اشیای ناکارآمد دیگرچیز قیمت بهایی برایش بمیراث نرسیده.

ازغذا و خوراک و خرچ آشپزخانه شان چه بگویم؟

هر دو بزرگوار اهل خوردن خوردن نیستند برای آنها فرقی نمی کند که چه غذایی جلو شان میگذارند، هرچه بود می خورند و به به می گویند و انگشتانش را به “سبک زندگی اسلامی” می لیسند، زیرا که میدانند لیسیدن صواب اخروی دارد.

همینطورعین و غین درصرفه جویی یکه تازمیدان هستند، هیچوقت درموترهای ضد گلوله نمی نشینند و تولی تولی یادگارها و لا و لشکر و بوت پاک ها و چاپلوس ها و ( آرکسترنعره تکبیرگویان) را بدنبال خود نمی دوانند و برسرشانه های کسی سوارنمیشوند

و فقط کسانی را سوار میشوند که خودشانرا پالان می بندند و خرشان میشوند.

همینطور هم عین و هم غین عیالداری و آقازاده های شان دردانشگاه ها اروپائی و آمریکائی به تحصیل مشغول نیستند بیچاره ها یا در امریکا ظرف شویی میکنند و یا درکشور فقیرهندوستان از طریق (فروش سنگ های بیکاره و بی ارزش و بی قیمت کوه های پنجشیر ) اعاشه و اباطه میشوند

ع و غ الحمدالله هیچوقت درقضیه چورکابل بانک ، چورکابل افغانستان و چورتمام مملکت دخل و غرضی نداشته و ندارند،

چه رسد به زمین خواری ها، معدن خواری ها و توپ و تانک و طیاره فروشی ها و اختلاس های هزاران ملیون دالری وغیره.

خلاصه این دو بزرگوارحق دارند که تا قاف قیامت رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، سترمشر و اختیاردار بی چون و چرای ملت و مملکت ما باشند.

پس ما دعا می‌کنیم که خداوند به حق ۱۲۴۰۰۰ پیغمبرش دهان و زبان مردم افغانستان را از راه انحرافی که در پیش گرفته اند به صراط المستقیم برگرداند

و رئیس اجرائیه و رئیس جمهورعزیز مسلمین ما را از شر نیش زبان آنها مصئون و محفوظ بفرماید... آمین یا رب العالمین

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید