WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  زلمی رزمی   کلیک نماید

 

  خروسی که ماکیان شد                                                  طنزکوتاهی از : زلمی رزمی

 اعوذباالله من الشیطان الرجیم - بسم الله الرحمن الرحیم

 نمیدانم  همین ما مردم چرا قدرنعمت های خداداد را نمیدانیم؟ ببینید همین رهبران عالقیدر کشور ما چه ضرری بشما رسانیده اند که اینطوربلای جان آن بیچاره های بدبخت مادرمرده شده اید؟ آخر خدای تانرا حاضرببینید و دست ازسرکچل آنان بردارید    ببینید خداوندآنان را آفرید،دیدبرهنه هستند،تنبان راآفریدوسپس خشتک وپشم وریش را وآنگاه ملا وعالم ونابغه وپروفیسورشان ساخت تابیایند و برضای خدا بالای ما حکومت کنند،آمدند و حکومت میکنندمگرشمابی انصاف هاچه حرفها وسخن ها  که پشت سرآنها نمی زنید، آخراعصاب شان ازآهن نیست اگرخدای ناخواسته روزی تخت وتاج را رها کرده، رفتند و ما رایتیم ساختند آنوقت چه خاکی را بسرکنیم وزمام امورمملکت را بکی بسپاریم؟

اول پشت سرهمین آقای کرزی چه حرفها که نمیزنید یکی بریش وبروتش دست می اندازیدودیگری به کلاه و جیلک وخشتک تنبانش، درحالیکه او یک نابغه ای بی نظیراست ورروزی یک حرف تازه،هرروزیک ابتکارجدید او درحقیقت مثل خروسی است که هرروزملت افغانستان ازبانگ آذهان اش بیدار میشوند  مثلا همین چندروزقبل بیچاره با سخنگوی خود در مرغدانی ارگ مشغول (کرمبول)بازی بودکه  ازغارموش پیام ملامحمدعمربرایش رسید که دیگرمکتب هارا نمی سوزاند بیچاره کرزی چه میکرد؟ پشت میگشتاندوجواب نمیداد؟اما ببینیدکه با چه نبوغی تغیرجنسیت داد وتبدیل بیک ماکیان شد مثلا قدقتاس کرد و گفت که  خدا کند که راست باشد، اگر راست است، از ایشان تشکر می کنم. دیر آمد خیر است؛ ده سال زدی خراب کردی، پروا ندارد؛ حالا نکن. بگذار اولاد وطن را که درس بخوانند  اگرچه  مه راست ودروغ این گپه نمی فامم مگرخدا کند که این فکر (بر سر) برادران ما در میان  طالبان آمده باشد که دشمنی با معارف نکنند

 بلی بیچاره کرزی راست میگویدهیچ پروا ندارد چه فرق میکندکه برادران طالب ما  انسانهای بیگناه را بقتل میرسانند،عابرین بی خبررا ،کودک و پیر و جوان را درخیابانها وموترهای سرویس بقتل میرسانند،زنها را سنگسار میکنند، دختران جوانی که از ازدواج اجباری سرباز میزنندبخون میکشند، دزدی و قاچاق وغارو وراهگیری و خیانت و وطن فروشی می کنند، هیچ پروا ندارد ،ازبیست ملیون نفوس چیزی کم نمیشود، مهم این است که دشمنی با معارف نکنند و مکاتب را به آتش نکشند، اگرراست باشدما هم ازایشان تشکرمیکنیم ،خدا  خیرشان بدهد چه انسانهای معارف پروری هستند ،خانه پدرشان آباد بالارفتیم هوا بود، پائین آمدیم زمین بود،قصه خروسی که ماکیان شد،همین بود

 آمین یارب العالمین

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید