2011/05/08

افغانستان درچنگال چپاولگران

 ( صباح )

کسيکه درد مردم داشته باشد     صفاوخيرمردم خواسته با شد
بود آنوقت  مردي  با نجا
بت      اگرازغم مردم  کا سته  باشد

يک زمامدارخوب کيست؟

نصف روزبود ، دهقان و خانواده اش برای خوردن غذاي نيمه روز( چاشت ) خود را آماده می کردند یکی ازفرزندان احوال آورد که درنزديکي دريا سپاه فراواني کشورقرارگاه ساخته اند وعازم جنگ برضد متجاوزين هستند وگمان ميکنم که شخص اول مملکت نيزدرآنجا حضوردارند. سه پسري دهقان ازپدرتقاضا نمودند ، وقت مناسبی است که ما را به خدمت مقدس سربازي بفرستي تا مانيزدين مادروطن رابجا آوريم ، پدرازاین کارپسران ناراضی بود اما به خاطرخواست مکرروپيوسته آنان پذیرفت و رهسپارقرارگاه نظامي شدند. دوتن ازفرماندان اردودرکناردرختی ایستاده بودند که با دیدن پدر وسه پسرش پیش آمدند، فرمانده بزرگي که چهره مردانه واخلاق بزرگ منشانه داشت ، پرسید چرا به قرارگاه نظامي آمده ايد؟ ، آيا مشکلي داريد؟ . دهقان گفت فرزندانم می خواهند همچون شما شامل خدمت مقدس نظامي شوند . فرمانده گفت تا کنون چه می کردند؟ . پدرجوانان گفت همراه من دهقاني می کنند . مرد بزرگ قشون نگاهی به سیمای سه برادرافکند وگفت واگرآنان همراه ما به جنگ بیایند زمین های زراعتي ات را می توانی اداره کنی ؟

دهقان گفت تازمان بازگشت پسرانم ، ازدهقاني برهمه زمينها صرف نظرميکنم.

مرد بزرگ وخردمند موجود درسپاه گفت : دشمن کشورما تنها لشکري نيست که قصد تجاوزبرميهن ما کمربسته اند. بزرگترین وخطرناکترين دشمني که ميتوانند ماراازپادراورد گرسنگی مردم وقحطي درسرزمين ماست ، کاري که شما همين اکنون انجام ميدهيد به مراتبها مهم ترودشوارترازجانفشاني درمیدانهای نبرد است . آنگاه روی برگرداند وگفت مردم ما تنها پیروزی نمی خواهند ، به نان وخدمات اجتماعي و خدمتگذار انساني نيازدارند وگرسنگان وستم ديده گان غذا ميخواهند تا شکم کودکانشان راسیر کنند ، و سپس ازآنا ن دورشد .

فرمانده دومي که ایستاده بود به دهقان وپسرانش گفت: اين زمامدارکشوربودو سخنانش را ملاک قرارداده ومصروف وظيفه بزرگ تان که دهقاني است ، شويد . اونيزبافشردن دستهاي دهقان وپسرانش ازانان دور شد .

فرزند بزرگ بااخلاص وعقيده يک فرزند رشيد به پدرپیرش گفت : پدر بی مهری های ما را ببخش تا پایان زنده گی فرزند خلف تووسربازان اخلاصمند مردم گرسنه وستم ديده خواهیم بود .

انديشمندي ميگويد: فرمانروایان همواره سه کارمهم دربرابرمردم دارند . نخست - امنیت ، دوم آزادی و سوم نان .

کارهای عجیبی درحاکمیت صورت میگیرد که هر انسان با درد را مایوس و سرخورده میسازد و باگذشت هرروزهدایت دهندگان خارجی وازهدایت گیرندگان داخلی دلسرد و ناامید میگردد. در پایتخت چپاول وغارت به تمام معنی وجود دارد. در ولایات نیز زراندازی وغارتگری به شدت تمام ادامه دارد. در بعضی ازولایات درهریکی دوماه والیان تبدیل ودرولایات دیگر گویی والیان قباله شرعی ولایت را در دست دارند. کرزی وهدایت دهندگان خارجی اش باچنین شیوه مردم رادرخورجين عطارجای نموده است. درجایی که تفنگ و زورودالر مسلط است ومافیای هیروئین و بنیادگرایی دست باز دارد، صحبت از وجود آزادی و دموکرا سی و قانون وعدل مسخره است. وآینده نیز این پروسه ادامه خواهد داشت.از زد و بندها، کش و گیرها، قانون شکنی ها، مصلحت خواهیها، دوستی های زمانی، دشمنی های مقطعی، ائتلاف های نامتجانس، ناهمگونی های معین، درآغوش کشیدن های دروغی . . . چنین استنباط میشود که بازی های جدی استخباراتی و سیاسی جدید، برای اغوای مردم، سرپوش گذاشتن به مشکلات جامعه، آب گیل کردن و ماهی مراد گرفتن و مصروف ساختن ملت دربند،در پشت این همه هیاهو به شدت جریان دارد، مدعیان قدرت تصمیم گرفته اند که ملت را همچنان در فلاکت و سیه روزی نگهدارند.

بعدا زسال نوزده هفتادونو ميلادي بخشی از فعاليت های مخفی سازمان سيا ايجاد يك شبكه بنياد‌گرای اسلامی بود كه به آن نام جهادو جنگ برعليه شوروی داده شد. اين شبكه از طرف ايالات متحده و عربستان سعودی پشتيبانی مي شد. اما بخش اعظم كمك مالی اين عمليات از طريق قاچاق مواد مخدر درمثلث طلايی تامين مي شد. در سال نوزده هشتادوپنج - ريگن رييس جمهور وقت آمريكا دستورالعمل امنيت ملی شماره صدوشصت وشش را امضا كرد. براساس اين دستورالعمل بايد كمك نظامی را به مجاهدين هرچه بيشتر تقويت نمود تا به از همپاشی قوای شوروی و خروج آنان از افغانستان منجر شود. كمك های نظامی به شدت افزايش يافت، به طوري كه در سال نوزده هشتادوهفت ميلادي سلاح های تحويلی به مجاهدين به شصت وپنج هزار تن رسيد. درطی اين مدت سيل متخصصان سيا و پنتاگون به طور پنهانی و بی وقفه راهی مرکزفرماندهی سازمان اطلاعات پاكستان ( ای.اس.اي)  واقع در شاهراه اصلی روالپندی شد. در همين محل كارشناسان سيا و پنتاگون برای سازمان دادن شورشگران برعليه قوای شوروی با ماموران اطلاعاتی پاكستان ديدار مي كردند.

سازمان سيا از طريق سرويس اطلاعاتی پاكستان نقش كليدی در تربيت نظامی مجاهدين داشت. مدارسی كه توسط بنيادگرايان وهابی و پشتيبانی مالی عربستان تشكيل شده بودند تدريجا تدريس تكنيك های جنگ های چريكی سازمان سيا را در تعاليم خود گنجاندند. ايالات متحده آمريكا از ديكتاتور پاكستان جنرال ضياالحق در تاسيس هزاران مدرسه چوچه کشي افراطي اسلامي در پاكستان پشتيبانی كرد، مدارسی كه از آنان طالبانسر برآوردند. بدينسان سازمان سيا تلاش خود را بر ترويج اين انديشه گذاشته بود كه از اسلام يك ايده سياسی اجتماعی بسازد.  سازمان سيا عمليات براندازی حكومت کشوررا آغاز كرده بود. اكنون روشن است كه هدف واقعی واشنگتن راه اندازی جنگی داخلی در افغانستان بود، جنگی كه تااکنون يعني سه دهه ادامه يافت.

بارنت روبین مدیرارشد مرکزهمکاری های بین المللی پوهنتون نیویارک درمصاحبه  بارادیو بی بی سی گفت: پیش ازهمه هنوز درکابینه دولت افغانستان تعدادی ازقاچقچیان عمده ی مواد مخدروجود دارند. هنوز قاچقچیان مواد مخدر دررأس قطعات نظامی قراردارند ... بناً تا وقتیکه قاچقچیان مواد مخدروقدرت را دراختیار دارند وبا امریکایی ها کارمیکنند هیچ کس اقدامات امریکا را علیه نابود کردن مزارع مواد مخدر جدی نخواهد گرفت. پس از اظهارات روبین، یک روزنامه معروف امریکایی برخی از قاچاقچیان قدرتمند مواد مخدر را که در دولت افغانستان تا سطح وزیروحتی بالاترازآن صلاحیت وقدرت داشتند افشاء کرد.

روزنامه ازعارف نورزایی وزیرسرحدات درکابینه دوره انتقالی، ازغفار آخند زاده والی ولایت هلمند واز احمد ولی کرزی برادرحامد کرزی رئیس جمهور نام برد که درتجارت وقاچاق مواد مخدر دست دارند. احمد ولی کرزی شوهر خواهرعارف نورزایی وزیر قبلی سرحدات است که در سال هشتادويک خورشيدي هنگام محفل عروسی اوبه جان حامد کرزی درقندهار سوء قصد صورت گرفت اما بادیگاردان امریکایی رئیس جمهورسوء قصد کننده را از پادرآوردند.

به گزارش سازمان ملل متحد که درسوم عقرب سيزده هشتادوسه شمسي ازبخش های خبری پشتو وفارسی رادیو بی بی سی نیزمنتشرگردید مقدارتولید وتریاک درافغانستان هشت برابربیشتراز یکسال پیش بود. ازعقرب سيزده هشتاد تا عقرب سيزده هشتادويک، سه هزارو چهارصد تن تریاک درافغانستان تولید شد. درحالیکه این رقم درسال سيزده هفتادونویکصدو هشتاد تن بود . درگزارش گفته شد که افغانستان هفتاد فیصد تریاک جهان را تولید کرده است. یک سال بعد درعقرب سيزده هشتادودو، کشت تریاک وقاچاق تریاک ومواد مخدربازهم گسترش وافزایش یافت. درگزارش این سال ملل متحد وانمود گردید که زرع تریاک در ولایا ت گسترش یافته است. درحالیکه سال قبل وسال های پیشین زرع تریاک تنها محدود به چند ولایت جنوبی وشرقی بود. سازمان ملل متحد دراین گزارش، تولید وتجارت مواد مخدر را تهدید جدی برای صلح وامنیت درداخل وخارج افغانستان خواند وتذکرداد که ازهرده گرام هیروئین درجاده های بریتانیا نو گرام آن از افغانستان می آید. یک سال بعد بازهم درگزارش سازمان ملل گفته شد که کشت وتولید تریاک درمقایسه با سال قبل شصت وچهاردرصد افزایش داشت. براساس این گزارش افغانستان باردیگر به عنوان بزرگترین تولید کننده ی مواد مخدردرجهان شناخته شد.

همچنان دراین گزارش تذکر داده می شود ده درصد مردم افغانستان که سه ملیون نفوس کشور را دربر می گیرد درکشت وتجارت مواد مخدرسهم دارند.  وشصت وچهار درصد محصول نا خالص ملی افغانستان ازمدرک کشت وتجارت مواد مخدر درافغانستان طی یک سال اخیر به دست آمده است به دو اعشاریه هشت ملیارد دالر بالغ میگردد. اگر این رقم دو اعشاریه هشت هزار ملیون دالری عاید مواد مخدر با بودجه ی عادی وانکشافی دولت افغانستان مورد مقایسه قراربگیرد ازاین مقایسه این نگرانی وترس ایجاد می شود که مبادا روزی مافیای مواد مخدر چرخ سیاست واقتصاد افغانستان را بدست بگیرد. چون بودجه ی عادی دولت ما درسال سيزده هشتادودوشمسي براساس  گزارش واعلان اشرف غنی احمدزی وزیراسبق مالیه پنجصد ملیون دالر وبودجه ی انکشافی یک ونیم ملیارد دالر گفته شد. با آنکه مقدار پول هردو بخش بودجه ی عادی وانکشافی جمع شود بازهم پولیکه ازتولید وتجارت وقاچاق مواد مخدر بدست می آیدهشتصد ملیون دالر بیشتر است. البته این نکته را مورد توجه قرار باید داد که ازمجموع پول مواد مخدر فقط مقدار نا چیز آنرا دهقانان وزارعین تریاک نصب می شوند. قسمت اعظم دو اعشاریه هشت ملیارد دالر به جیب مافیای مواد مخدر می ریزد. هرگاه این ضعف وناتوانی دولت را درتأمین بودجه های عادی وانکشافی مورد توجه قرار بدهیم که دولت تا کنون قادر به تأمین نصف بودجه عادی کشور ازطریق مدارک عایداتی خود نشده است وبودجه ی انکشافی که اصلاً ازکمک ووام کشورهای خارجی محاسبه می شود، آنگاه پدیده ی مواد مخدر به حیث یک پدیده ی جداً خطرسازبرای سیاست واقتصاد قانونی افغانستان نمایان می شود.  اگربصورت مشخصترعواید دولت وعاید مواد مخدر را بدینگونه مقایسه کنیم که دولت با حصول نصف بودجه عادی خود دریکسال دوصدو پنجاه ملیون دالر عاید دارد وعاید مواد مخدر دریکسال ، دوهزار وهشت ملیون دالر است، دراین صورت نگرانی وترس خطر سلطه ی مافیای مواد مخدربرسیاست واقتصاد آینده کشوردرصورت تداوم این وضع از حدس وگمان به واقعیت مبدل می شود.

مواد مخدر یکی ازمنابع عمده ی بی ثباتی وناامنی دروطن است. مواد مخدر سلاح نسل سوز وتباهی آفرین است. مواد مخدر همچون بیماری سرطان تمام ریشه ها وشاخ وبرگ های نظم وقانون را درجامعه تضعیف وتخریب میکند. مواد مخدرجامعه را به فساد وتباهی میکشاند. مواد مخدر با جهل وتروریزم همراهی وهمآهنگی دارد وهریک درهمکاری وحمایت متقابل قرار می گیرند. مواد مخدر- تروریزم را تقویت میکند چون مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر دربستر بی ثباتی وبد امنی وضعف نظم وقانون مجال حیات وفعالیت می یابد وتروریزم با وحشت وکشتار این بستر را به مافیای مواد مخدرایجاد میکند.

دولت افغانستان ،امریکایی ها واروپایی ها به خصوص انگلیسها که اکنون مبارزه علیه مواد مخدر را درافغانستان بدوش دارند وبه گونه ای ازاین مبارزه صحبت مينمايند وبا این معضل برخورد میکنند که درآن گنهکار اصلی دهقانان وزارعین تریاک وانمود میشوند. ازاین رو نقطه ی مرکزی نشانه گیری آنها دراین مبارزه زارعین تریاک ومزرعه ی تریاک است.

هوا پیماهای امریکایی ازهوا بروی مزارع کوکنارسم میریزند. پولیس ونیروهای امنیتی دولت به مزارع تریاک هجوم میبرند وتخریب مزارع کوکنار ازسوی آنها به تکرار وبه تکرار درپرده های تلویزیون دنیا نمایش داده میشود. رئیس جمهور دربزرگترین جلسه ی که درمبارزه علیه مواد مخدر تشکیل شده بود،  زرع کوکناررا مایه ی شرمساری ملی میخواند واظهار میدا رد که درملاقات با خارجی ها وقتی برایش میگویند که افغانستان بزرگترین تولید کننده ی تریاک است ازخجالت آب میشود. او با این اظهار خجالت وشرمساری دربرابر خارجیها اززارعین وکشت کنند گان تریاک با زبان التماس وتهدید میخواهد که دیگر به کشت تریاک پایان بدهند. اما دراین میان آنچه که به فراموشی سپرده میشود وکمتر مورد توجه قرار میگیرد عوامل اصلی زرع وکشت تریاک ، تجارت وقاچاق مواد مخدر است.

حدود يک دهه قبل که آمریکا و متحدینش لشکرکشی به افغانستان را آغاز کردند، شعارها و ادعاهای اصلی شان از این تهاجم، مقابله با تروریسم ومحو مواد مخدر اعلام شد. تولید تریاک و دیگر مشتقات آن که با استقرار طالبان در بخش اعظم کشور یک معضله و نگرانی جدید را برای جامعه جهانی بوجود آورده بود، با تهدیدها و فشارهای سیاسی و تحریمی کشورهای بزرگ و تاثیر گذار درعرصه تصمیم گیری های بین المللی، کم کم رو به کاهش میگذارد و در اواخرعمر حاکمیت طالبان به کمترین میزان در دهه هشتاد هجری شمسی رسید.

اکنون افغانستان بزرگترین تولیدكننده موادمخدردرجهان به حساب می‌آید. دولتمردان آمریكایی پس از حمله نظامی اعلام كردند كه یكی از برزگترین برنامه های انها نابودی مزارع خشخاش، جلوگیری ازكشت آن وممانعت از قاچاق مواد مخدر است. حقیقت این است كه دولت آمریكا پس از تصرف افغانستان نه تنها هیچ گا قدمی جدی برای جلوگیری از كشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر برنداشت بلكه در بسیاری از موارد نیز به مافیای مواد مخدردر كشوركمك كرده است. طی  بیش ازنو سالی كه از حمله آمریكا به افغانستان می‌گذرد علی رغم ادعاهای آمریكایی‌ها مبنی بر تلاش برای كاهش كشت خشخاش در كشور وجلوگیری از تولید مواد مخدر، آمارهای موجود از افزایش تولید مواد مخدردركشور و قاچاق آن به سایر نقاط جهان خبر می دهد.

دفتر سیاست ملی كنترول مواد مخدرآمریكا در گزارشی اعلام كرد،اراضی زیر كشت خشخاش به میزان چشمگیری نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به یکصدوهفتادودوهزاروشش صد هكتار رسیده است. این گزارش هم چنین می‌افزاید، از زمان سرنگونی طالبان ، تولید خشخاش در كشور حدود شش برابر شده است. سفارت آمریكا در كابل همواره دولت كرزی را یكی از عوامل ناكامی مبارزه با مواد مخدر اعلام كرده است.  برپایه گزارش های منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، میزان تولید محصول خشخاش دردوسال گذشته شش هزار و دوصد تن است ودريک سال بعد به هشت هزارئپنجصد تن رسید كه در تاریخ كشور سابقه نداشته است. بارنت روبن پژوهشگر آمریكایی درجلسه استماعیه كمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریكا درباره علل ناكامی دولت افغانستان درمبارزه با مواد مخدر گفت : وقتی ما در این مورد صحبت می‌كنیم كه چرا دولت افغانستان به اقدامات جدی علیه قاچاق موادمخدر دست نمی‌زند. باید به خاطر داشته باشیم كه بسیاری از این دلالان موادمخدر توسط ایالات متحده تقویت می‌شوند و به بسیاری از آن‌ها كمك شد تا دوباره قدرت را در دست گیرند. وقتی كرزی خواست برخی ازآنها را ازمقام هایشان بركنار كند آنها از سوی بعضی ارگان های دولت آمریكا حمایت و درسمت های خود ابقا شدند زیرا حضور شان برای ایالات متحده مفید ارزیابی می‌شد. هشتاد در صد پول موادمخدر به جیب قاچاقچیان وجنك سالاران سرازیر می‌شود، نه دهقانانی كه خشخاش كشت می‌كنند ودرمزارع آن كار می‌كنند و نود فیصد از سود حاصل از تجارت مواد مخدر به خارج از افغانستان ارسال می‌شود.

بدون تردید یكی از دلایل افزایش كشت خشخاش وتولید مواد مخدردرافغانستان سودسرشاری است كه از بابت تولید و توزیع این مواد، عاید قاچاقچیان و

 سوداگران مرگ می‌شود كه از سوی برخی از حامیان خود در ایالات متحده پشتیبانی می‌شوند. حال این پرسش مطرح است كه آیا اقدامی كه واشنگتن در افغانستان تحت شعار ریشه كنی مواد مخدر انجام می‌دهد واقعا مبارزه با مواد مخدر است یا تجارت مواد مخدر؟ سال گذشته كشت خشخاش در ولایت هلمند یکصدوشصت درصد رشد داشت كه به رشد پنجاه فیصدی كشت خشخاش درکشوركمك كرده بود. همچنان درسال گذشته شش هزار و دوصد تن خشخاش تولید كرده بود كه نودودو درصد از نیاز بازار جهانی را تامین می‌ كند.

به گفته سازمان ملل متحد كشت مواد مخدر درافغانستان اكنون به سطح غیرقابل كنترول رسیده است. همچنان كرزی از چنین آماری ابراز تاسف كرده و از جامعه جهانی خواسته است كه فعالیت های خود برای تقویت پولیس و مقابله با كشت مواد مخدر راشدت بخشد. دولت آمریكا نیز نابودی خشخاش و مقابله با كشت مواد مخدر را یكی از ابعاد مهم برنامه كمك رسانی به افغانستان دانسته است و دولت كرزی را به علت ناكامی دربه چالش كشیدن والیان جنگ سالار ولایات در مقابله با تولید تریاك مورد انتقاد شدید قرار داده است.  افزایش كشت و برداشت مواد مخدر درحالی انجام می گیرد كه دولت عملا بر بخش های جنوبی كنترول عمومی ندارد و گروه های نظامی مخالف، دهقانان و دلالان دركنار برخی نیروهای فاسد دولتی و پولیس تجارت موادمخدر راحرفه اصلی خود قرار داده اند. افغانستان پیشتر نیز به عنوان بزرگترین تولیدكننده تریاك در سطح جهان شناخته می شد و ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی از تجارت مواد مخدر به دست می آید. بیشتر هروئین به دست آمده از خشخاش در اروپا و آسیا فروخته می شود. افزایش كشت خشخاش نیز بیشتر درپنج ولایت در جنوب و به خصوص در هلمند، قندهار و ارزگان صورت پذیرفته است یعنی همان مناطقی كه به خاطر حملات مداوم طالبان شرایط امنیتی باثباتی نیز ندارند. سازمان ملل متحد درخصوص افزایش تولید خشخاش درعین حال تاكید می كند كه بخش های جنوبی افغانستان به علت كشت و برداشت گسترده مواد مخدر و تجارت آن، تروریسم، جنایت و فساد به مكان خطرناكی تبدیل شده است. بنابر اظهارات سازمان ملل متحد ارتباطی قوی میان تشدید شورش و ناآرامی و افزایش تولید مواد مخدردرافغانستان یافته است. همچنان طالبان دهقانان را به افزایش كشت خشخاش در برابر حفظ امنیت و جان خود دعوت می كند. طالبان در عین حال برای حفاظت از كاروان های حمل موادمخدر در مناطق مرزی، از دلالان این مواد مالیات دریافت می كند. از سوی دیگر گفته می شود كه اقدامات اخیر طالبان در این عرصه و ترغیب دهقانان برای افزایش كشت خشخاش، به هدف برانگیختن واكنش دولت طراحی شده است.

به اعتقاد ملل متحد عدم توانایی دولت دركنترول منطقه و حضور والیان جنگ طلب، فاسد و قدرتمند در آن برمی گردد. با وجود آنكه دولت فعالیت های اندکی برای مقابله با كشت خشخاش را توسعه بخشیده است اما در راه بازداشت و ازكار بركنار كردن مقامات دولتی فاسد و تاجران مواد مخدر، موفقیت چندانی به دست نیاورده است.  بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، قرار بوده كه ۳۸ هزار جریب زمین های زیر كشت خشخاش نابود شوند اما تنها ۱۲ هزار جریب از این زمین ها نابوده شده اند. بر این اساس، اطلاعاتی كه از سوی دولت در این خصوص ارائه شده، از نظر سازمان ملل متحد كاملا اغراق شده و نادرست است. والیان ولایات مختلف اعلام كرده بودند كه ۸۷ هزار جریب زمین های زیركشت خشخاش را نابود كرده اند اما سازمان ملل متحد تنها توانسته است نابودی ۱۲ هزار جریب آن را تایید كند. سفیر آمریکا در کابل می گوید: با وجود تلاش هائی که برای جلوگیری از کشت خشخاش درافغانستان انجام گرفته است و با وجود از بین بردن ۲۰هزارهکتار مزرعه خشخاش در سال گذشته، محصول خشخاش ِ امسال بازهم افزایش یافته و به ارقامی بی سابقه رسیده است. بر اساس آمارهای مقدماتی، ۱۸۵هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش رفته است که نسبت به سال گذشته ۲۰ هزار هکتار افزایش نشان می دهد. به گفته او، از این رقم ۸۶ هزار هکتار تنها در هلمند قرار دارد. هلمند پرخشونت ترین ولایت است و نیروهای ناتو در آنجا با هزاران طالب درگیر جنگ هستند. درسال گذشته، ۹۲ درصد تریاک ِ قاچاق جهان، در افغانستان تولید شده است

با آمدن لابراتورهای پیشرفته و وسایل ارتباطی نوین، معضل تولید و قاچاق این مواد و مبارزه با آن را در سطح جهانی شدیدا پیچیده و به یك نگرانی عمومی جهانی تبدیل كرده است. توصیف وضعیت با عبارت شدیدا پیچیده و ابراز نگرانی از آن، نقطه عطف تمامی سخنرانی‌ها و گزارش‌هایی بود كه مسوولین مبارزه با مواد مخدر كشورهای منطقه و سفرای آن‌ها در هفتمین كنفرانس بین‌المللی ارایه كردند. وضعیت پیچیده موجود به‌گفته روبرتو آربیتریونماینده ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر، بیشتر از آنجا ناشی می‌شود كه تولید خشخاش درافغانستان به بیش از هشت وینم هزارتن رسیده و سطح كشت آن نیز فوق‌العاده افزایش یافته است.

آربیتریو این وضعیت را درپهلوی دستیابی باندهای تولید و قاچاق مواد مخدر به‌ انکشاف‌های نوین لابراتوری كه باعث شده مواد های كم‌حجم ولی پرخطرتر وارد بازار شود، عواملی می‌داند كه باعث نگرانی فزاینده جهانی نسبت به اوضاع صحی عمومی بخصوص جوانان شده است. درعقب وحمایت مواد مخدر، شرکتهای نیرومند و منافع مالی نهفته میباشد. از این نقط نظر، کنترول جیوپلیتیک ونظامی روی خط السیر مواد مخدر، بمثابه یک عنصرا ستراتژیک، مانند نفت و لوله های نفت وجود دارد. با آنهم چیزیکه مواد مخدر را از امتعه قانونی متمایز میسازد، آنست که مواد مخدر، نه تنها منبع بزرگ تشکیل ثروت برای جرایم سازمان یافته میباشد، بلکه سرمایه بزرگ برای دستگاه های استخباراتی نیزپنداشته میشود که در بخش های مالی و بانکداری،بحیث بازیگر نیرومند وجود دارد.

در مارکیت بین المللی مواد مخدرو هیروئين افغانستان صد بار بیشتر نسبت به قیمتی که دهاقین بالای مزرعه خود دریافت میدارند بفروش میرسد. طبق راپور اداره ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم در سال دوهزاروسه، تریاک افغانستان عاید یک میلیارد دالر را برای زورمندان محلی ودهاقین و یک میلیارد و سه صدمیلیون دالر را برای قاچاقبران، بوجود آورده است که این رقم معادل نیم عایدات خالص ملی میباشد. موافق به این آمار تخمینی، اداره ملل متحد، حد وسط قیمت یک کیلوگرام تریاک تازه در سال دوهزارودو به سه صدوپنجاه دالر بالغ میگشت.

اگرچه سنجش تخمینی اداره امور مواد مخدر وجرایم ملل متحد، برمبنای قیمت بالای مزرعه محل وعمده فروشی، ترتیب یافته است که یک بخش فیصدی بسیار کوچک دوران چندین میلیارد دالری تجارت مواد مخدر افغانی را تشکیل میدهد. اداره مذکور مجموعه دوران سالانه تجارت مواد مخدر افغانی را به سی میلیارد دالر تخمین کرد ه است.  اداره دی یی آی امریکا تایید میدارد، هیرویین جنوب شرق آسیا (افغانستان) که در اوایل دهه نود در نیویارک بفروش میرسید بین هشتادوپنج هزارالی یکصدونودهزار دالر یک کیلوگرام با داشتن هفتادوپنج فیصد خالص صورت گرفته بود.

در اثر سياست هاي مداراجويانه، افغانستان به مركز مافياي مواد مخدر مبدل ميشود. اين لكه ننگيست بر دامن دولت كرزي. مبارزه عليه اين آفت، درحاليكه سلاطين هيروئين در پست هاي كليدي لميده اند، عوامفريبي است. وارد كردن فشار بر دهقانان بخاطر مبارزه با اين پديده ستمكاري است. بايد كار را با بنيادگرايان يكطرفه كرد كه عوامل اصلي كشت و تجارت مرگ به حساب ميروند. نيويارک تايمز نام فقط سه تن از آنان را افشا نمود. وزير داخله سابق ( جلالي ) نيز گفته بود كه ليستي از هيرويين سالاران در مقامات بلندرتبه دولتي را در دست دارد.

ولي مردم ميپرسند چرا نامهاي اين دشمنان ملي برملا نميشود؟  وزير داخله قبلي با عدم افشاي ليستش، خود را به عنوان فردي معامله گروترسو ثابت نمود. در كشوري كه مافياي مواد مخدر حاكميت داشته باشد، صحبت از حقوق بشر و دموكراسي شوخي دردناکي بيش نيست. مخوف تر از سلاح كشتار جمعی ، سلاحی درافغانستان توليد می شود كه در قرن بيست ويک در آمد حاصل از آن بين سه صد ميليارد دالر تخمين زده می شد: ترياك و هيروئين. بزرگترين دغدغه اردو و سازمان اطلاعات پاكستان پذيرش نقش گارد ويژه قاچاق مواد مخدر برای اين اردو و سازمان اطلاعاتی از سوی امريكاست. تجارت بين‌المللی مواد مخدر كه سود سالانه آن به ده ها ميليارد دالر سرمي زند به اندازه تجارت نفت اهميت پيدا می‌كند. از اين لحاظ كنترول ژئوپوليتيك شبكه های مواد مخدر به همان اندازه كنترول لوله های نفت و گاز اهميت استراتژيك دارد. از درون همين تجارت مرگ و رخوت حكومت های مرتجع مذهبی سر برآوردند و جنبش های اسلامی از درآمد حاصل از آن ارتزاق كردند.

مافیای قاچاق مواد مخدر متشکل ازمافیای داخلی، منطقوی وبین المللی میباشد. دولت افغانستان در سال هاي گذشته همانگونه که قبلاً تذکر رفت مبارزه ی مؤثر وثمر بخشی علیه مافیای داخلی تجارت وقاچاق مواد مخدر انجام نداده ودرمبارزه با مافیای منطقوی مواد مخدر که ازمافیای کشورهای همسایه درتبانی با مافیای داخلی قرارداشته ودارند ونیز برنامه وعملکرد مؤثر نداشته است. ایجاد یک میکانیزم درست با کشورهای همسایه برسرمبارزه ی مشترک با مافیای تولید وقاچاق مواد مخدرمیتواند پیروزی را دراین مبارزه نصیب دولت بسازد. دراین تردیدی نیست که مافیای مواد مخدرهمانگونه که درداخل کشورازقدرت ونفوذ برخوردارهستند درکشورهای همسایه نیز این مافیا تا درون حکومت ها ومراکزقدرت ریشه ونفوذ دارند. اما موجودیت یک میکانیزم واصول روشن توافق شده میان دولت و همسایه ها وهمآهنگی صادقانه درتطبیق آن می تواند به تضعیف وسرکوبی مافیای منطقوی مواد مخدر بیانجامد.

فراموش نباید کرد که هرگونه توافق وهمآهنگی منطقوی درمبارزه با تجارت وقاچاق مواد مخدر می باید جلب وحمایت وهمکاری جامعه ی بین المللی را  داشته باشد . وهمچنانکه که میکانیزم مبارزه با ما فیای داخلی ومنطقوی قاچاق مواد مخدر با جامعه ی بین المللی برای درهم شکستن ونابودی مافیای بین المللی قاچاق مواد مخدر مورد توافق وعمل قرار بگیرد. چون مافیای بین المللی مواد مخدر که شبکه های آن درآسیای میانه، اروپا وامریکا گسترده است درایجاد ما فیای منطقوی وداخلی قاچاق مواد مخدر نقش اصلی دارد.

افغانستان آلوده ترين نقطه جهان ازنظركشت مواد مخدرومناطق قبايلي‌پاکستان با داشتن لابراتوارهاي توليدي ازشهرت جهاني برخورداراند. کارشناسان لانه گزيني گروه‌هاي تروريستي وحضور نيروي بيگانه درکشور را از جمله دلايلي مي‌داند كه باعث شده تا كشوربه عمده‌ترين كانون توليد مواد مخدر درجهان تبديل شود. كشت وبرداشت واداره لابراتورهايي كه درآن مواد مخدر توليد مي‌شود ، سازماني بسيار پيچيده ي دارد كه پوليس فعلي با امكانات و توانايي‌هاي پايين پرسونلي، آموزشي ، فني و لوژستيكي ، قادربه مبارزه تمام عيار با آن نيست. اداره سازمان‌هاي قاچاق درکشوربه عهده گروه‌هاي تروريستي وباندهاي مافيايي دردولت فعلي فوق‌العاده پيچيده وبغرنج است كه‌امكانات دراختيارشان حتي ازاردوي كنوني افغانستان بيشتر و مدرن‌تر است. سايه سنگين حضورودست داشتن نيروهاي خارجي باعث شده که مافياي بزرگ مواد مخدرباخاطرآرام مصروف پول پيذاکردن باشند

سطح كشت وميزان برداشت مواد مخدردرکشور درپي حضور نيروهاي بيگانه افزايش چشمگيري داشته است و آمارهاي سازمان ملل نيز آن‌را تاييد مي‌كند، اما حاضر نيست رابطه اين دوامررا با هم توضيح دهد.  تغيير الگوي استعمال مواد مخدر درسطح جهاني و پيدا شدن مسيرهاي تازه براي انتقال اين مواد به بازارهاي جهاني و رشد مصرف دركشورهايي گوناگون ازديگر زمينه‌هاي نگراني مسوولين مبارزه با مواد مخدروبرنامه ملل متحد راتشکيل ميدهد . افزايش مصرف ترياک دركشورهاي منطقه، موجب پيدا شدن مسيرهاي تازه براي قاچاق آن وسازماندهي باندهايي شده‌است كه به همه نوع تجهيزات براي مقابله با پوليس مجهزهستند. آسياي مركزي وروسيه ازمسيرهاي تازه براي انتقال موادمخدر از افغانستان به اروپا و چين هستند.

بقیه گزیده های مقالات  استاد صباح کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد