2011/05/08

پسر كوچكي وارد مغازه اي شد، کارتني را را به سمت تلفون به سختي انتقال داد و برروي کارتن ايستاد تا د ستش به د كمه هاي تلفون برسد وشروع كرد به گرفتن شماره.  مغازه دارمتوجه پسر بود وبه مكالماتش گوش مي داد.  پسرك پرسيد: خانم، مي توانم خواهش كنم كوتاه كردن چمن هاي حويلي خانه تان را به من بسپاريد؟  زن پاسخ داد: كسي هست كه اين كار رابرايم انجام مي دهد !

پسرك گفت: خانم، من اين كاررابا نصف قيمتي كه به اومي دهيد، انجام خواهم داد!  زن درجوابش گفت كه ازكاراين فرد كاملا راضي است.  پسرك بيشتراصراركرد وپيشنهاد داد: خانم، من پياده رووچمن مقابل خانه راهم برايتان جارو مي كنم. دراين صورت شما زيباترين چمن رادرهمه شهرخواهيد داشت.  مجددا زن پاسخش منفي بود.  پسرك درحالي كه لبخندي برلب داشت، گوشي راگذاشت.

مغازه داركه به صحبت هاي اوگوش داده بود به سمتش رفت وگفت: پسر... از رفتارت خوشم آمد، به خاطر اينكه روحيه خاص و خوبي داري ميخواهم كاري به تو بدهم. پسر جواب داد: نه ممنون، من فقط عملكردم رامي سنجيدم. من همان كسي هستم كه براي اين خانم كارمي كند.

بيا ازخود ستا يي ها بدر شو     زد رد مرد م ميهن خبرشو

نمي ارزد مقام وپول وکرسي    ازين نامردمي بيگانه ترشو

پس از تاسيس دولت ، کلمه اسلامي به نام افغانستان يکبار ديگر سنجاق شد، ما شاهد خود سري هاي زيادي صاحبان کرسي وچوکي دردولت کنوني بوديم که زيرنام شريعت برخلاف نورم های حقوق بين المللي به آن متوسل گرديدند. اينها همه نتيحه آ نست كه همگي نزد يك ديگر خويش دهان پراب اند كسي ازكس نميترسد و اطاعت هم نميكنند وجنايت كارقبل از همه حق الحساب را اماده ساخته واسطه خودرا خبردارساخته با خاطر جمع اقدام عملي ميكند

حتي زنان را به حكم خود سنگسار ميكنند و خود بدون ترس و بيم از قانون و بازخواست مي کوشد تا چند بلند منزل ديگر اعمار نمايند و تجارت خودرا وسعت ببخشند بلا به پس اينقدر گرسنه و يتيم و بيوه و بيكار. كيست مسول اين همه جفا و جنايات؟؟؟ . چرا ريس دولت بخاطراشک و آهي مردم بي گناه و بي دفاع کشور پروسه خلع سلاح را شدت و به حاکميت ننگين تفنگداران پايان نميدهد ؟؟؟. 

کرزي مطمين باشد که تداوم حاکميت جنگ سالاران ختم دولت وي خواهد بود .تعدد و تداوم اختطاف ها، سرقت ها، قتلها، انفجارات و انواع بی امنی ها در کشور واقعیت تلخی است که از سپیده دم دولت موقت آغاز شده، در دولت انتقالی تشدید و در دولت انتخابی به اوج خود رسیده است

امنیت یکی ازبا اهمیت ترین و اساسی ترین رکن در یک جامعه بحساب می اید روز بروزازافغانستان رخت برچیده است و شهر ها و دهات افغانستان به نا امن ترین مناطق درجهان تبدیل شده است . حملات انتحاری در شهر ها و شاهراه های کشور ، فعالیت گسترده نیروهای مخالف دولت یا طالبان دربیش از نیمی از کشور ، قدرت مندی  قابل ملاحظه زور مندان ، ناقضین حقوق بشر و جنگ سالاران در مناطق تحت حاکمیت دولت ،رشد بی سابقه رشوه و فساد اداری درتمام دستگاه های دولت بالخصوص قوه قضائیه و اجرائیه ، ترور واختطاف سرمایه داران ملی ، ترور مطبوعات و گرداننده گان انها  توسط  نیروهای امنیتی دولت ، طالبان، زورمندان و ناقضین حقوق بشر، ترورو جبربی سابقه بالای زنان  و افزایش جرایم  علیه زنها در سرتاسر کشور این همه موضوعاتی است که امنیت کلی را در سرتاسر افغانستان ازبین برده و هیج فردی خودرا مصئون  نمیداند.

فساد اداری اکنون به آفت  بزرگی میماند  که  درتاریخ افغانستان گاهی هم به این حد بالا نبوده است و درسال هاي اخیراین مکروب ، تمام ادارات دولتی افغانستان ازقصر ریاست جمهوری تا یک علاقه داری دورد ست را آلوده ساخته است .اعتماد مردم افغانستان کاملا سلب شده است و به هیچ شخصی نمیتوان  اطمینان کرد ، برای پیشبرد اندک ترین کار اداری یا حقوقی باید ده ها هزار و صد ها هزار افغانی  رشوه پرداخت.

روزنامهء واشنگتن پست مقالهء تحت عنوان افغان های ثروتمند از پول های وافر خود خانه ها می سازند، که به نوشتهء این روزنامه، قصر های کوکنار است. کرایه ماهانه یکی از خانه های چهار منزله واقع در شیرپور، دوازده هزار دالر امریکایی است. شیرپور منطقهء مورد علاقهء جنگ سالاران سابق می باشد.  خانه های مجلل که با مصارف هنگفت اعمار شده اند، نشانه واضح از فساد اداری درافغانستان می باشد. طبق گزراش ها، افغانستان، یکی از کشورهای جهان است که فساد اداری به بد ترین شکل آن به طور گسترده وجود دارد.

مقدار زیاد تمویل اعمار این خانه ها از دالر های امریکا است که به این کشور سرازیر شده است و قسمت دیگر آن، از طریق مواد مخدر به دست می آید. ساختن این خانه ها محدود به شهر کابل نیست، در بسیاری از شهرهای افغانستان به صورت مشابه خانه های مجلل اعمار شده است. دیزان این خانه های مجلل از پاکستان وارد شده است که متاثر از دیزاین های عرب ها و سایرین می باشد.  این در حالیست که خانه عرفی افغانستان از خشت خام و گل اعمار می شود. سازمان ملل متحد می گوید، یک سوم حصهء نفوس افغانستان درفقر مطلق زنده گی می کنند. دیوار های گلی و نداشتن آب در بسیاری قسمت های افغانستان، معمول است. تا هفت سال گذشته خانه های ابتدایی شیر پورمحافظت شد، ولی بعداً توسط بولدوزر ویران شد، و زمین آن به مقامات عالی رتبهء حکومتی توزیع گردید. حالا خانه های منطقهء شیرپور به کشتی کروز، مخروبه های رُم و قصر سفید مشابه می باشد.

منطقه تاريخی شيرپوردرمرکزشهرکابل ويران شد، خانه های آن با بولدوزرهموارشد وميان اعضای کابينه و افراد بانفوذ از جمله فرماندهان جهادی، به شکل مخفيانه تقسيم شد. افرادی که اين زمين ها راتصاحب کرده بودند استدلال می کردند که آنها در شهرکابل سرپناه ديگری ندارند وحق دارند خانه ای دراين کشور داشته باشند.اما اکنون خانه های بيشتر اين افراد در منطقه شيرپور، به فروش ويا کرايه گذاشته شده است. دراين منطقه، نزديک به ۳۵۰ خانه آباد شده که از نظرمخارج و نوع معماری، در شهر کابل کم نظير است، ولی آنگونه که ديده می شود شماری زيادی از اين خانه ها برای موسسات غيردولتی و شرکت ها به کرايه ماهانه تا ده هزار دالر داده شده است.ماجراي شيرپورچگونه اتفاق افتيد: در حاليكه‌ عبدالسلام‌ با شش‌ تن‌ از اعضاي‌ فاميلش‌ صبحانه‌ صرف‌ مي‌نمود، خانه‌اش‌ توسط‌ پوليس‌ ‌ بوسيله‌ بلدوزر تخريب‌ شد. عبدالسلام‌ كه‌ ٣۵ سال‌ دارد و كارمند ملكي‌ مي‌باشد گفت‌: ما فكر كرديم‌ كه‌ انفجار بمب‌ و يا زلزله‌ بود. او افزود كه‌ دو تن‌ از كودكانش‌ زماني‌ كه‌ مي‌خواستند از كلكين‌ فرار نمايند زخمي‌ شدند. سلام‌ يكي‌ از ٣٠ فاميل‌ مسكون‌ درمنطقه‌ شيرپور وزيراكبرخان‌ كابل‌ بود كه‌ از خانه‌اش‌ رانده‌ شده‌ و بعد با ترس‌ و وحشت‌ شاهد تخريب‌ آن‌ بود. در جريان‌ عمليات‌ تخريب‌، بسياري‌ از افراد رانده‌ شده‌ زيرآوارخانه‌هاي‌ شان‌ جراحت‌ برداشتند. بنابراظهارات‌ ساكنان‌ و شاهدان‌، فرمانده انوقت ‌پوليس‌ كابل‌ بصيرسالنگي‌ شخصاً عمليات‌ را رهبري‌ مي‌كرد. سلام‌ اصرار ورزيد: پوليس‌ شديداً باشند گان‌ محل‌ را لت‌ وكوب‌ مي‌كردند. حتي‌ آنان‌ به‌ دو زني‌ حمله‌ كردند كه‌ مانع‌ لت‌ و كوب‌ شوهرا ن‌ شان‌ شدند. سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد حادثه‌ نگراني‌اش‌ را ابراز كرد. ميلون‌ كوتري‌ يكتن‌ از گزارشگرا ن‌ كمسيون‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ متحد بعد از ملا قات‌ با خانواده‌هاي‌ بي‌خانه‌ در محل‌ تخريب‌ به‌ گزارشگرايراني گفت‌: چيزي‌ كه‌ اينجا اتفاق‌ افتاده‌ است‌ نه‌ تنها نقض‌ شديد حقوق‌ بشر است‌ بلكه‌ همچنان‌ خلاف‌ تعهدات‌ و وظيفه‌ دولت‌ افغانستان‌ مي‌باشد. به‌ گفته‌ كوتري‌ آناني‌ كه‌ خانه‌هايشان‌ تخريب‌ شده‌ است‌ باشند گان‌ فقيري‌ اند كه‌ از ٣٠ سال‌ به‌ اينسو در اين‌ محل‌ زندگي‌ مي‌كردند. وي‌ علاوه‌ كرد: به‌ نظر مي‌رسد اشخاصي‌ كه‌ بايد مسئول‌ تأمين‌ حقوق‌ مردم‌ و حفظ‌ نظم‌ و قانون‌ باشند خود متخلف‌ اند. ميلون‌ كوتري‌ ازوزيردفاع‌ سابق قسيم‌ فهيم‌ و وزير معارف‌ سابق يونس‌قانوني‌ به‌ صفت‌ متخلفان‌ نام‌ برد. او به‌ گزارشگران‌ گفت‌: اساساً چيزي‌ كه‌ ما بد ست‌ آورده‌ ايم‌ اينست‌ كه‌ وزيران‌ و افراد رده‌هاي‌ بالا در اشغال‌ زمين‌ و تخريب‌ اماكن‌ مرد م‌ فقير د ست‌ دارند

كوتري‌ هشدار داد كه‌ منازع‌ برسر ملكيت‌ مي‌تواند افغانستان‌ را بار د يگر به‌  ده‌ها سال‌ كشمكش‌ فرو برد. او گفت‌: بايد تغييري‌ ايجاد شود و وزيراني‌ كه‌ مستقيماً د خيل‌ اند بركنار شوند. قبلاً ازتعميرات‌ كهنه‌ي‌ شيرپور، قطعات‌ نظامي‌ استفاده‌ مي‌كردند ولي‌ درين‌ اواخر به‌ مثابه‌ قشله‌ عسكري‌ متروكه‌ فقط‌ در چند تعمير آن‌ پوسته‌هاي‌ عسكري‌ قرارگاه‌ داشتند. به‌ اساس‌ حكم‌  مارشال‌ فهيم‌ ساحه‌ متذ كره‌ از وجود نظامي‌ها پاك‌ و امر تخريب‌ آن‌ داده‌ شد. درجوار اين‌ پوسته‌ها تقريباً ٣٠٠خانه‌اي‌ غيرنظامي‌ از ده‌ها سال‌ بد ين‌ سو موقعيت‌ داشتند كه‌ در دوران‌ جنگ‌ طالبان‌ در شمالي‌ و سرازير شد ن‌ مهاجرين‌ از آن‌ مناطق‌، به‌ آن‌هاافزوده‌ شد. اخيراً سه صدوپنجاه نمره‌ زمين‌ چهار بسوه ‌يي‌ كه‌ مساحت‌ مجموعي‌ آن‌ به‌ ۱٢٠٠٠٠ متر مربع‌ (٦٠جريب‌) مي‌رسيد براي‌ اراكين‌ بلند رتبه‌ دولتي‌ شامل‌ وزرا، قومندانان‌، جنرال‌ها، معاونان‌ وزرا، واليان‌، روساي‌ دواير امنيت‌، تجار وابسته‌ به‌ فهيم‌، قانوني‌ و بسم‌الله‌ محمدي قبلآ لوي‌درستيز وفعلآ وزيرداخله و همچنان‌ خانواده‌هاي‌ فهيم‌، قانوني‌، عطا، جنرال‌ داوود معاون وزارت امورداخله درامورموادمخدره و د يگرا ن‌ توزيع‌ گرديد و اكثريت‌ خانه‌هاي‌ مهاجرين‌ زير نقشه‌ آمد.به‌ تاريخ‌ ۱٣ سنبله‌ ۱٣٨٢ قومانداني‌ امنيه‌ كابل‌ تحت‌ قوما نده‌ي‌ عبدالبصير سالنگي‌ كه‌ درآن‌ ساحه‌ زمين‌ گرفته‌ بود، به‌ منطقه‌ هجوم‌ برده‌ و به‌ تعداد ٣٠ منزل‌ را توسط‌ بلدوزر به‌ زور ويران‌ كردند. آنان‌ براي‌ مردم‌ فرصت‌ جمعآوري‌ اموال‌ شان‌ را هم‌ ندادند و چندين‌ كودك‌ درين‌ جريان‌ زخمي‌ شد. ساكنان‌ منطقه‌ مقاومت‌ كرده‌ و دراعتراضي‌ كه‌ داشتند عمال‌ دولت‌ و شخص‌ سالنگي‌ را افشا كردند و او را با پرتاب‌ خشت‌ و كلوخ‌ از آن‌ جا دور ساختند. خانمي‌ كه‌ نام‌ خود را فاش‌ نكرد در صبحتي‌ كه‌ بين‌ مردم‌ داشت‌ گفت‌: او مردم‌ اين‌ خاين‌ جهادي‌ كه‌ قوما ندان‌ امنيه‌ كابل‌ است‌ ازخون‌ ما و شما صاحب‌ ۵، ٦ خانه‌ شده‌. اينان‌ به‌ اسلام‌ خيانت‌ كرده‌ اند و دروغ‌ مي‌گويند و دزدي‌ مي‌كنند. حالا آمده‌ اند كه‌ ما را از خانه‌هاي‌ گِلي‌ كه‌ سي‌ سال‌ است‌ در آن‌ها زند گي‌ مي‌كنيم‌ بيرون‌ كشند تا براي‌ خود قصرها آباد كنند. ما بايد به‌ روي‌ اين‌ ... سنگ‌ پرتاب‌ كنيم‌. محمد حنيف‌ يكي‌ ازاهالي‌ آنجا گفت‌: ما ازسمت‌ شمالي‌ كه‌ خانه‌هاي‌ ما توسط‌ طالبان‌ سوزانده‌ شد درين‌ جا مهاجر شد يم‌ وسرپناه‌ گِلي‌ براي‌ خود اعمار كرديم‌. بدبختانه‌ كه‌ اين‌ زورمندان‌ ساحه‌ را بين‌ خود تقسيم‌ كرده‌ و ما را اخراج‌ مي‌نمايند

 من‌ چند تن‌ آنان‌ را مي‌شناسم‌ كه‌ چند ين‌ خانه‌ دارند و اين‌ جا را هم‌ تصاحب‌ كردند. فرداي‌ آن‌ روز پوليس‌ كار تخريب‌ خانه‌هاي‌ مردم‌ را از سر گرفت‌. مردم‌ محل‌ مكرراً مقاومت‌ كردند. شخصي‌ كه‌ صاحب ‌منصب‌ بود با فاميل‌ خود از خانه‌ خارج‌ نشد و مي‌گفت‌: بگذاريد اين‌ جهادي‌ها و تيكه‌داران‌ ملك‌ كه‌ وطن‌ را خراب‌ كرده‌ اند خانه‌ مرا هم‌ خراب‌ كنند و فاميلم‌ زير خاك‌ شود. محمد محسن‌ يكي‌ از باشند گان‌ ضمن‌ خطاب‌ به‌ مردم‌ گفت‌: ما مردم‌ بيچاره‌ در هيچ‌ جاي‌ شهر كابل‌ خانه‌ نداريم‌. ما مهاجر هستيم‌ و نان‌ خوردن‌ خود را نداريم‌. بصيرسالنگي‌ ما را به‌ زور از خانه‌هاي‌ ما بيرون‌ مي‌كند، دولت‌ هم‌ عرض‌ ما را قبول‌ نكرد. كرزي‌ ما را به‌ حضور نپذ يرفت‌ و از پشت‌ دروازه‌ رد شد يم‌، مقابل‌ دفتر يونما اعتصاب‌ كرديم‌. بعد از آن‌ كه‌ بوي‌ موضوع‌ از طريق‌ راديوهاي‌ جهاني‌ بلند شد، يونس‌قانوني‌ و انورالحق‌احدي‌ كنفرانس‌ مطبوعاتي‌ را ترتيب‌ دادند. آنان‌ گفتند كه‌ كدام‌ نقض‌ حقوق‌ بشررا دراين‌ رابطه‌ نمي‌بينند واين‌ جنايت‌ را قانوني‌ وانمود كردند.دولت‌ تا روشن‌ شد ن‌ قضيه‌، اعمارمنازل‌ جديد را ممنوع‌ اعلام‌ كرد وكمسيوني‌ را دررابطه‌ توظيف‌ نمود كه‌ كمسيون‌ در كارش‌ ناكام‌ بود. ازحبيب‌الله‌اصغري‌ معاون‌ شاروالي‌ كابل‌ دراين‌ رابطه‌ پرسيده‌ شد كه‌ بيشرمانه‌ گفت‌: شاروالي‌ از قضيه‌ آگاهي‌ ندارد. درحاليكه‌

محمدانورشاروال‌ كابل‌ زير نام‌ رييس‌ المپيك‌ و اميرالد ين‌ سالك‌ معاون‌ شاروالي‌ و شخص‌ اصغري‌ در آن‌ ساحه‌ زمين‌ گرفته‌ اند

براي‌ باقي‌ ساكنان‌ آن‌ جا سه‌ ماه‌ وقت‌ داده‌ شد‌ كه‌ ساحه‌ را تخليه‌ كنند. روزنامه‌ آرمان‌ ملي‌ اقدام‌ وحركت‌ حق‌خواهانه‌ مردم‌ را نامعقول‌ گفت‌ و عمل‌ افشاگرانه‌ حقوق‌ بشر را نكوهش‌ كرد زيرا ميرحيدر مطهرازپنجشيرمديرمسئول‌ روزنامه‌ آرمان ملي خود‌ يك‌ نمره‌ زمين‌ در آن‌ جا تصاحب‌ شده‌ است‌.رييس‌ ناحيه‌ دوم‌ گفت‌: توزيع‌ زمين‌هاي‌ شيرپور كه‌ به‌ اساس‌ وابستگي‌هاي‌ گروهي‌ و شخصي‌ صورت‌ گرفته‌ غيرعادلانه‌ است‌ چرا كه‌ در شاروالي‌ بيش‌ از ده‌هزار تقاضانامه‌ براي‌ گرفتن‌ زمين‌ وجود دارد كه‌ ازچند ين‌ سال‌ به‌ اين‌ طرف‌ روي‌ هم‌ انبار شده‌ و كسي‌ به‌ داد شان‌ نمي‌رسد.

درسندي‌ كه‌ ازشاروالي‌ كابل‌ به‌ د ست‌ آمده‌ درمورد توزيع‌ زمين‌ها چنين‌ تذ كر رفته‌ است‌:... زمين‌هاي‌ توزيع‌ شده‌ به‌ مساحت‌ چهاربسوه‌ براي‌ في‌ نفرتحت‌ اين‌ شرايط‌ كه‌ تعمير دو منزله‌، پخته‌كاري‌ وداراي‌ چاه‌ سپتيك‌ باشد، اعمار گردد. سا حه ي‌ كه‌ مربوط‌ وزيراكبرخان‌ است‌، قيمت‌ آن‌ بلند تر مي‌باشد.
ليست‌ تعدادي‌ از كساني‌ كه‌ اين‌ زمين‌ها براي‌ شان‌ داده‌ شده‌:

ـ ٢٠ جنرال‌ جهادي‌ و غيرجهادي‌ بلندرتبه‌.

ـ ۴٨ قوماند ا نان‌ مسلح‌ بر حال‌ جهادي‌.

ـ ٨ معاون‌ وزير

ـ ۵ معاون‌ والي‌

ـ ٢٢ تاجر وابسته‌ به‌ فهيم‌، قـانوني‌، عتيق‌الله‌ بريالي‌ قبلآ معاون وزير د فاع پسرخاله قانوني و بسم‌الله‌ قبلا لوي درستيز وزارت دفاع  وفعلآ وزيرداخله

ـ جنرال‌ عارف‌ قبلآ رييس‌ عمومي‌ امنيت‌ ملي وفعلآ وکيل درشوراي ملي ازپنجشيرو پنج‌ تن‌ از اقاربش‌

ـ روساي‌ امنيت‌ دولتي‌ وداخله‌.

ـ اميرالد ين‌ سالك‌ معاون‌ شاروالي‌

ـ انجنيرعبدالطيف‌ رييس‌ اسكان‌

ـ ملا تاج‌ محمد والي‌ قبلي كابل‌ وفعلآ وکيل شوراي ملي .

ـ احمد مسعود پسر احمد شاه‌ مسعود

ـ مفتاح‌الد ين‌ كارمند عالي‌ رتبه‌ امنيت‌ دولتي‌

ـ انجنيرمحمداسحق‌ رييس‌ قبلي راديو و تلويزيون

بابه‌جلندر قوماندان‌ شوراي‌ نظارازپنجشير

 نوريه‌زينب‌انوري‌ رييسه‌ كودكستان‌ها، خانم‌ انوري‌ قبلآ وزير زراعت‌ وفعلآ والي هرات

ـ بسم‌الله‌ قبلآ لوي‌درستيزوفعلا وزيرداخله براي‌ پسرانش‌ عنايت‌الله‌ و هدايت‌الله ازپنجشير‌. و

افرادي‌ كه‌ درشيرپور زمين‌ گرفته‌ اند وخانه‌هاي‌ قبلي‌ شان‌ افشا شده‌ است.

ـ قانوني‌ وزير قبلي داخله ومعارف‌ وفعلآ ريس ولسي جرگه كه‌ در حصه‌ اول‌ خيرخانه‌، وزيراكبرخان‌، هند، لندن‌ و معلوم‌ نيست‌ كه‌ ديگر در كجاها قصر دارد

- جنرال دوستم ريس ارکان سرقومانداني قواي مسلح که چندين خانه درکشوروبيرون ازکشوردارد

- حاجي محمد محقق که چندين خانه درکابل وولايات کشوردارند

ـ فهيم‌ سه‌ خانه‌ ي‌ بسيارمجلل‌ درپروان‌ دوم‌، كارته‌پروان‌ و وزيراكبرخان‌ و چندين‌ منزل‌ ديگر در تايمني‌، خيرخانه‌ و پل‌باغ‌عمومي‌ دارد و.... وي‌ حالاهم‌ زميني‌ رادرشيرپور قبضه‌ نموده‌ است‌

ـ داماد هاي‌ فهيم‌ هركدام‌ در كارته‌ پروان‌، مقابل‌ ليسه‌ نادريه‌ خانه‌ دارندـ عبدالحسين‌، حاجي‌ مقيم‌، عبدل‌امين‌ وعبدالقديم‌ برادران‌ فهيم‌ زمين‌هاي‌ شيرپور توزيع‌ گرديد كه‌ هر كدام‌ برعلاوه‌ در پروان‌ دوم‌، پروان‌ سوم‌ مقابل‌ باغ‌ بالا و كارته‌ پروان‌ خانه‌ها داشته‌ و مصروف‌ تجارت‌ سنگهاي قيمتي پنجشيرو تيكه‌داري‌ تعميرات‌ آيساف‌ در ساحات‌ پلچرخي‌ و دارالامان‌ مي‌باشند

ـ حاجي‌ محمدعثمان‌ كاكاي‌ فهيم‌ در شيرپور زمين‌ غصب‌ نمود كـه‌ قبـلاً هم‌ مـالك‌ دو خــانه‌ در بهارستان‌ كارته‌پروان‌ و پروان‌ سوم‌ بود

ـ عتيق‌الله‌، نجيب‌الله‌، حاجي‌فريد پسران‌ كاكاي‌ فهيم‌ و ثريا دختر كاكايش‌ كه‌ همه‌ داراي‌ دو سه‌ حويلي‌ در شهر كابل‌ بودند، زمين‌هاي‌ شيرپور داده‌ شده‌.
ـ قره ‌بيگ‌ قبلآ رييس‌ سره‌ مياشت‌ ازپنجشيركه‌ داراي‌ سه‌ خانه‌ مي‌باشد.
ـ نظري‌ رييس‌ اداري‌ وزارت‌ حج‌ و اوقاف‌ دو خانه‌ دارد.

ـ عطا والي بلخ يك‌ خانه‌ در كارته‌پروان‌ و يك‌ خانه‌ در حصه‌ اول‌ خيرخانه‌ وباقي رابخوانيد :
کاژبن درنبشته ي - بلخ در چنگال چپاول گران درکابل پرس نوشتند: فردی بنام عطامحمد که خود را نورمی نامد، با پیشینه تاریک اندیشی و تاریک فکری که درعملنامه سیاه او ازروز گارمکتب سوزی وزن ستیزی درج گردیده است بربلخ فرمان می راند. این مرد سیاه کاروسیاه دل و یاران دیگر تنظیمی اوهمه انگشت به دهن کرده اند وبیشرمانه دارایی های دولت ومردم مظلوم را غارت میکنند

شمار قصرها وبلند منزل های این فرومایه گان قرن بیست ویکم از حساب بیرون است، بگونه نمونه از چند مارکیت وقصربلند منزل سرباند دزدان دربلخ یاد آور میشویم تا خواننده گان به غفارپهلوان و رسول پهلوان که اسلاف این وطنفروشان درچپاول و ثروت اندوزی بودند روی سفیدی تاریخی دهند.
این به اصطلاح مجاهدین که هرلحظه واژه جهاد را به رخ مردم می کشند وپای کافران آمریکایی و یاران غربی شیطان بزرگ روی زمین را میبوسند بی شرمانه صد ها هزار جریب زمین دولتی راغضب نموده اند که شهرک های خالد بن ولید و همدرد نمونه های ناچیز آن محسوب میگردد. باند مافیایی والی چون پادشاه کل اختیار بلخ هرکسی را که مانع اغراض حیوانی خود فکر کنند بی هراس گردن می زنند وپروایی ازمحاکمه ومحاسبه هم ندارند .
ـ عبدالبصيرسالنگي‌ سابق‌ قوماندان‌ امنيه‌ كابل‌ كه‌ سه‌ خانه‌ و ٣٠ باب‌ د كان‌ قبلاً در شهر كابل‌ داشت‌.
-
غضب قسمت ازپارک وزيراکبرخان وسيله جبار ثابت لوي ثارنوال وديگران .
ـ جنرال‌ ظاهراغبر (مشهوربه ظابط ظاهر)ازپنجشيروبرادرانش طاهروصديق شباب فعلآ درجرمني در ساحه‌ گولاي سينماي خيرخانه‌ قصرشاهي درپرژه جديدوجاي د يگرخانه ها دارند وشيرپوررا نيزچورپورکرده اند

ـ محمد شريف‌ شريفي‌ برادر قانوني‌ كه‌ درخيرخانه‌ و...خانه‌ دارد.
- عتيق الله بريالي ازپنجشيرقبلآ معاون وزارت دفاع چندين خانه رهايشي دارد.
 
- جنرال داود قبلآ معين مبارزه باموادمخدروزارت داخله وفعلآ قوماندان جزوتامهاي پوليس درصفحات شمال ،ازپنجشيرچندين خانه درکابل وولايات وبخصوص درتخاروکندز دارد.
- ثارنوال کرام الدين قبلآ ثارنوال شوراي نظار، ريس اداره سوم امنيت ملي ، ريس دفترملا مارشال دروزارت دفاع وريس فدراسيون فتبال و فعلآ والي پنجشير، مربوط به شوراي نظاروازپنجشير، خانه هاي متعددي درشهرکابل خريداري وغضب نموده است.
ـ جنرال‌ عارف‌ رييس‌ امنيت‌ دولتي‌ ازپنجشيركه‌ سه‌ خانه‌ را دركارته‌ پروان‌ تصاحب‌ كرده‌ و سرك‌ عمومي‌ را مسدود ساخته‌ است‌ وچندين خانه وساختمان درشهرکابل دارد واکنون درشوراي ملي لميده است.

ـ عبدالمحمود ثارنوال شوراي نظاروقبلآ لوي‌ ثارنوال‌ ازپنجشيركه‌ درخيرخانه‌ وکارته پروان خانه...دارد

ـ حاجي‌ شيرعلم‌ قوماندان‌ سياف‌ كه‌ درتايمني‌ ، کمپني وپغمان خانه‌ دارد.
ـ قوماندان‌ ملاعزت‌ كه‌ دركارته‌ پروان‌ ، خوشحالخان وپغمان خانه‌ دارد.
درپي کنفرانس خبري کميسيون مستقل حقوق بشر وگزارشگر ويژه ملل متحد درمورد تخريب منازل مسکوني اهالي شيرپور و اتهام تعدادي ازمقامات دولتي به غصب املاک رهايشي و نقض حقوق بشر در مقر آن کميسيون برگزار شد، عکس العمل هاي مختلفي ازسوي مقامات واشخاص ذيربط صورت گرفت.
سخنگوی کميسيون مستقل حقوق بشر درمورد گزارش اين کميسيون توضيح داده گفت؛ که بين دو گزارش، يکی ليست افرادی که مستحق نمره شده اند و ديگری تخريب خانه های مردم در شيرپور خلط صورت گرفته است. در گزارش کميسيون فقط تخريب اجباری خانه های مسکونی مردم و شيوه برخورد با آنها، نقض حقوق بشر تلقی شده است. به دنبال اين مشاجرات، سخنگوي دولت اعلام کرد؛ کرزي دستور داده است که کميسيون مستقلي به منظور پيگيري قضيه اهالي شيرپور و خلاف کاريهايي که در قسمت توزيع زمين صورت گرفته، تشکيل گردد.

اما اين کميسيون مانند کميسيون هاي ديگرهزگزتشکيل نگرديد وهمه سخنان کرزي چون بادهوا به فضاميپيچد. ابراهيمي نماينده خاص قبلي ملل متحد در امور افغانستان از گزارش گزارشگر ويژه ملل متحد دفاع کرد و گفت: با اين گزارش اصولاً موافق است و تخريب خانه ها را بالاي مردم نقض حقوق بشر تلقي مي کند. وي تأکيد کرد که تخريب خانه ها اشتباه بوده، حتي اگر آنها دستور رسمي را اجرا مي کردند. ..

شاروالى، تحليلگران و کميسيون بررسى غصب ملکيت هاى وزارت دفاع، مقصر اصلى در غصب اين املاک را ، احکام غير قانونى اراکين بلند رتبه زمان ربانى، به شمول خودش، ميدانند.
ساحات آتى که مشتمل بر صدها جريب زمين مربوط تاسيسات وزارت دفاع سابق بوده، در چهار طرف شهر کابل توسطه وابسته گان مقامات ارشد تنظيمى و دولتى ، بر اساس احکام غير قانونى کرزي وربانى و اراکين دولتى اش، غصب شده اند. ساحه اول در جنوب شهر کابل ،موازى اراضى ايکه محاط است از طرف شرق به تپۀ تاج بيک، از طرف جنوب به کوه کُرغ، از طرف شمال به افشار دارالامان و ازطرف غرب به آخر دشت برچى

 اين ساحه ، توسط شخصى بنام حاجى نبى که به گفتۀ مردم محل، برادر کريم خليلى معاون رييس جمهور است، غصب شده که قبلاً قطعه سکاد و غند توپچى در آن جابجا بوده.
خبرنگار آژانس خبرى پژواک که به دفتر پروژۀ مذکوررفته ، چشمديد خود را شرح ميدهدکه ،نقشۀ بر روى ميز آمر دفتر در تحت شيشه قرار داشت که مانند حيات آباد پشاوربه چهار فيز تقسيم شده بوددر بين آن يک پارک ، در وسط سرک عمومى ، دوطرفه طورى نقشه کشى شده که از شرق به غرب امتداد يافته و هر نمرۀ آن، از ده الى بيست هزار دالر امريکايى به فروش ميرسد

ساحه دوم، جنوب غرب شهر کابل ، ساحه بالاتراز دشت برچى، نزدیک ارغندى( اخلاص مينه )که مربوط به حاجى شيرعلم ابراهيمى (قوماندان شيرعلم )، قبلآ والى غزنى و يکى از قوماندانان ارشد سياف ميباشد. دراين ساحه هم پوسته هاى قبلى فرقه ١٠ ، مستقر بوده است. ساحه غرب شهر کابل ساحه غند ٢٤ و غند تانک فرقه ١٠ که محاط است ،از طرف جنوب به چهلتن، از طرف شرق به خواجه جم، از طرف شمال به بند قرغه و از طرف غرب به زيارت خواجه مسافر . در اين محل شهرکى تحت پروژه اى بنام شهرک ملاعزت ( قوماندان ملاعزت ) در حال اعمار است .
ازهر نمرۀ سه بسوه يى آن که مبلغ هشت هزار دالر بفروش رسيده، تا کنون هشتصد نمره آن توزيع شده است. ملا عزت يکى از ارکين برجسته جمعيت اسلامى و قوماندان اسبق فرقه ده بوده است. ساحه سوم در شمال شهر کابل ، عقب قطعه بابه جان( فرقه ٥٥ ) مربوط وزارت دفاع که از طرف شخصى بنام دگرجنرال عبدالرحمن ، مولاناى سيد خيلى توزيع شده وهرنمرۀ آن، از ١٥ الى ٢٥ هزار دالر بفروش رسيده است.
ساحه چهارم ساحه گُلباغ و فاميلى هاى ريشخور در جنوب کابل که تاسيسات ديسانت هجومى و فرقه ١٧ ريشخور وزارت دفاع درآن مستقر بود . اين ساحه که ازطرف غرب محاط است به کوه کُرغ، از طرف جنوب به چهل دختران چهار آسياب ، ازطرف شمال به قلعه فتح چهاردهى و از طرف شرق به خير آباد چهار آسياب، هر نمرۀ آن، مبلغ نُه هزار دالر بفروش رسيده است.

مچنان تاسيسات تپۀ نادرخان و١٦جريب زمين لواى راکت قرغه هم ،مورد غصب قرار گرفته.
محمد فقير بهرام معاون شاروالى کابل گفت: تمام زمين هاى فوق به اساس احکام غير قانونى ربانى و... ،توزيع شده. اين پروژه ها ،هيچ کدام رسميت و جواز قانونى ندارد.
بهرام افزود که به پول پروژه هاى مذکور ، بلند منزل ها در بين شهر سربلند نموده که بازهم با احکام غيرقانونى ، براى شان اجازه اعمار داده شده، نه کاناليزاسيون دارند و نه پارک وسايط که مردم سخت ازاين بلند منزلها به ستوه آمده اند.
معاون شاروالى کابل گفت: ما بارها بمردم گفتيم که اين زمينها را خريدارى نکنند ، زيرا در ساحه تپۀ سکاد ، يک ستوديوم بزرگ و همچنان سرک حلقوى شهردرپلان است.
براى روشن شدن بهتر موضوع به پنج نمرۀ موبايل ربانى مراجعه نموديم ، حتى دوتن از دستياران وي بنامهاى نذير وفضل الدين وعده دادند که زمينۀ مصاحبه را با رباني مساعد مى سازند ولى باوجود تماسهاى مکرر ، از ارايه جواب خوددارى نمودند يکى از اعضاى کميسيون بررسى غصب تاسيسات وزارت دفاع که نخواست نامش افشاء شود، به پژواک گفت که شخصى به نام شيخ آيت الله فاضل در مهتاب قلعه که ساحه حربى ښوونځى است ، چهارو نيم جريب زمين را توسط احکام غير قانونى ، از ربانى گرفته بود.
فاضل اين زمين را براى اعمار مدرسه دينى خواسته بود ؛ بالاخره در زمان مارشال ( فهيم) چهارونيم جريب او به بيست و شش جريب فعلاً دعوى چهل و هشت جريب زمين را دارد ، وى قباله هم گرفته است و به شوراى ملى هم عارض شده است . اواضافه نمود که کميسيون تا کنون ١٩ قباله شخصى و ٤٨ قباله دولتى را باطل اعلام نموده ، بطور مثال ، قباله محمد مقيم ولد ملک على خان حوت خيلى را که از صدها جريب ، ده جريب را اخذ نموده ، در ساحه حربى پوهنتون باطل ساخته است که بنام شخصى اميرمحمد ترتيب شده بود.
اين درحاليست که سه سال قبل ، افتضاح شيرپور که محل تاريخى نظامى بوده، نيز توسط وزارت دفاع ، ظهور نمود و زمينهاى آن به اراکين دولتى توزيع گرديد که خود باز نمودن راهى بود براى غصب تاسيسات تاريخى وزارت دفاع .در همان وقت مولوى تاج محمد والى اسبق کابل که خود يک نمره در شيرپور گرفته بود به مطبوعات گفته بود که نمره هاى قطعه شيرپور بخاطرى به اراکين دولتى داده شد که مردم غريب - نماى اين منطقه، وزير اکبر خان را با اعمار خانه هاى محقر خراب ميسازند و آنها توان ساختن بنگله مفشن وزير اکبر خانى را ندارند.

خبرنگار پژواک حتى الوسع کوشش نمود تا در مورد، نظر يکى از غاصبين را اخذ نمايد، اما آمر پروژه حاجى نبى درمورد گفت که نظر خواستن درينمورد از آنها مثال آنرا دارد که شخصى با گوگرد نزديک ديپوى ، بارودبازى نمايد.تا حد امکان کوشيديم اما ازين اشخاص ،هيچ کدام به مصاحبه حاضر نگرديد. محمد عمرنعيم يار رييس دفتر قبلي شاروالى کابل ميگويد: شاروالى هميشه با اين زور آورها مشکل داشته که مکانهاى تاريخى، سبز و دامنه هاى کوه ها را اشغال مينمايند. حتى جنگ فزيکى صورت گرفت وانجنيرهاى ما لت وکوب شدند.

نعيم يار افزود که زورمندان ازسلاح وزوراستفاده ميکنند و شاروالى يک اداره مردمى است که با قلم و کاغذ کار ميکند. نورالحق علومى وکيل در ولسى جرگه درينمورد ميگويد:  من - گفته نواز شريف صدراعظم سابق پاکستان که گفته بود: من اردوى دوصد ساله افغانستان را ازبين بُردم را تاييد مينمايم.
نواز شريف توسط عمال خود توانست ،اردوى ما را هم از لحاظ تاسيسات آن وهم از لحاظ کدرى از بين ببرد. که قشله هاى عسکرى مانند شيرپور، ريشخور وغيره برعلاوه از تاسيسات وزارت دفاع ،حيثيت نظامى و حيثيت تاريخى دارند که بايد حفظ ميشدند . ما به کار خود دراينمورد ادامه ميدهيم ، اسناد و مدارک را مطالبه نموده ايم . علومى با تاييد اينکه هزاران بسوه ازاين املاک وزارت دفاع غصب شده، يک بسوه آن ،به صاحب منصبان مستحق داده نشده است. اين زمين ها به احکام غير قانونى زمان ربانى تصاحب وغصب شده است و وزارت دفاع وقت، دراين کار دخيل میباشد.
لوي ثارنوال، مالكين منطقه رهايشي شيرپور راغاصب خوانده و براي شان ضرب الاجل پرداخت قيمت زمين را تعيين كرد.منطقه شيرپور درسال سيزده هشتادويک شمسي به منطقه رهايشي تبديل و به يك تعداد كه عمدتاً در رده هاي بالايي دولت قرار داشتند، توزيع گرديد. درسال سيزده هشتادوچهارشمسي قيمت نمرات توزيع شده ازسوي شهرداري ازدياد قابل توجهي يافت وقيمت آن را في بسوه يکهزارويکصدوپنجاه دالرامريكايي تعيين نمود.

قابل تأمل، موضع گيري لوي ثارنوال در اين مورد است، ايشان نه تنها مالكين نمرات شيرپور را غاصب، بلكه توزيع اين ساحه را يك توطئه مي داند! درلندن دركنفرانسي كه به نشر رسيده وي، تعمير هاي آباد شده شيرپور را منوط به قاچاقچيان موادمخدرخواند است. از جانب ديگر، گفته مي شود كه رئيس دولت شخصاً به ثابت گفته است كه پشت شهردار اين ولايت و آن ولايت چه مي گردي؟ درمسأله شيرپورمسايل كلاني وجود دارد. مالكين زمين هاي شيرپور، اتهامات ثابت را نپذيرفته مي گويند، ايشان غاصب نه، بلكه بر سرمسأله افزودي بهاي زمين هاي شيرپور قانع نيستند.
مالكين اين زمين ها مي گويند، قيمت واقعي نمرات زمين را پرداخته اند و براساس آن سند شهرداري كابل را دريافت كرده اند و اين كه چرا بهاي اين زمين هـا را بطور بي سابقه ي دولت بالا برده است قناعت آنها را فراهم نساخته و روي اين مسأله آماده انــد، تـا با دولت دراين رابطه از طريق قانوني دعوا نمايند.
تنها مواردي را كه مي تواند لوي ثارنوال روي آن ايراد گيرد، اين است كه شايد يك تعدادي از اين افراد در نقاط ديگر شهر نيز خانه داشته باشند، كه طبق قانون نمي توان با كساني كه خانه شخصي دارند، نمره زمين توزيع نمود و يا گفته مي شود كه تعدادي از مالكين شيرپور به نام اعضاي خانواده خود، مثل پسر، برادر وغيره نمره زمين اخذ نموده اند. لوي ثارنوال مي تواند دراين مورد بازجويي نمايد و يا نمرات كساني را كه درسن كودكي اند، مسترد نمايد.اقتباس  ازپژوهشهاي قبلي

عجب صبری خدا دارد!

عجب صبری خدا دارد!

اگر من جای او بودم؛

که درهمسايه ی صدها گرسنه،

چند بزمی گرم عيش ونوش می ديدم،

نخستین نعره ی مستانه راخاموش آندم،

بر لبِ پيمانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!

اگرمن جای اوبودم؛

که می ديدم يکی عريان ولرزان؛

ديگری پوشيده ازصد جامه ی رنگين؛

زمين وآسمان را،

واژگون، مستانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!

اگرمن جای اوبودم؛

برای خاطرتنها يکی مجنونِ صحراگردِ بی سامان،

هزاران ليلی نازآفرين را کوه به کوه،

آواره وديوانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!

اگر من جای اوبودم؛

به گردِ شمع سوزانِ دلِ عشاقِ سرگردان،

سراپایِ وجودِ بی وفا معشوق را،

پروانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!

چرا من جایِ او باشم؛

همين بهترکه اوخود جایِ خود بنشسته

و تابِ تماشایِ تمامِ زشتکاری هایِ اين مخلوق را دارد!

وگرنه من به جایِ او چو بودم،

يک نفس کی عادلانه سازشی،

با جاهل فرزانه می کردم؛

عجب صبری خدا دارد! ؟؟؟

بقیه گزیده های مقالات  استاد صباح کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد