WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی صباح

 

  يک دولت وسه سيستم:                                                                           ( صباح )

محترم كرزى شما درمراسم تحليف خود به عنوان رئيس جمهورى قول داد بوديد، تا از تمام تلاش خود براى مبدل كردن اشك مردم كشور به لبخند استفاده كنيد.  کدام لبخند ؟ چه وقت وچه زماني اين رويا تحقق پيدا خواهد کرد ؟ آيا با اين همه بنيادگر، تفنگداروجنگ سالارامکان دارد که فرموده شما جامه عمل بپوشد؟.

د شمنان بدانند که  درين  قوم غيور
گرپدرمرد ، تفنگ پدري هست هنوز
مردان همه اگرکشته شوند چه باک
درگهواره چوبی پسری هست هنوز.

بنيادگرايان سالهاست که بالای خون ملت به تجارت مشغول اند ؟ مگر داد ومعامله های پيدا وپنهان اين اين تشنگا ن قد رت ،مردم رنج کشيده مارا به خاک وخون نکشاند؟ مگر همين ها نبودند که در بدل ويرانه ساختن کشور، قصر های مجلل در داخل وخارج برای خود واقارب خود اعمار نمودند وخريداري کردند؟ مگر همين ها نبود که راکتباران رابرفرق مردم مظلوم کابل اسلامی وقانونی مي خوا ندند؟ مگر همين بنيا د گرايا ن نبود که ميليون هادالر کمک سعودی ، آمريکا ، فرانسه ، جرمني ، پاکستان ،کشورهاي شيخ نشين ... را به حساب های شخصی خويش چه درزمان به اصطلاح جهاد وچه د رزمان قد رت خويش در خارج واريز نمودند ؟ . مگراينها نبود که چوکی رياست جمهوری را چهارد ست وپا محکم چسپيده بود ، به هر کنج وکناری که فرار کردند چوکی را با خود بردند ؟ .

دموکراسي

درفرهنگ دموکراسي تعريف شده است- دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس به معنای مردم است. در حکومت‌های دموکراتیک، این مردم اند که بر قانون گزار ي و دولت حکومت می‌کنند. اگر چه تفاوت‌های جزئی میان حکومت‌های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می‌خورد، برخی اصول و شیوه‌های خاص دولت‌های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت‌ها متمایز می‌سازند. دموکراسی مجموعه‌ای از اصول و روش‌ها است که از آزادی سیاسی در جوامع دفاع می‌کند و در حقیقت نهادینه شدن آزادی در حوزه سیاسی است. در حکومت دموکراتیک کلیه مردم، چه مستقیم و چه غیر مستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظایف مدنی خود را انجام می‌دهند. بنابراین در یک حکومت دموکراتیک، مردم نه تنها حق و حقوق دارند، بلکه موظف به مشارکت در سیستم سیاسی ای هستند که از حقوق و آزادی‌هایشان دفاع می‌کند. این نوع حکومت بر دو پایه استوار است: اول حکومت اکثریت و دوم حفظ حقوق فردی و اقلیت‌ها. تمام دموکراسی‌ها، ضمن احترام به خواست اکثریت، مدافع سرسخت حقوق اولیه افراد و همچنین حقوق گروه‌های اقلیت هستند. دموکراسی دولت‌ها را قانون مند می‌سازد و متضمن این است که تمامی مردم از حمایت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوقشان دفاع کند. جوامع دموکراتیک به ارزش‌هایی همچون تحمل مخالف، همکاری و مدارا پایبند هستند. دموکراسی‌ها دریافته‌اند که برای دستیابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنین اینکه شاید وفاق همیشه قابل حصول نباشد.  به قول گاندی ، عدم تحمل خود یک نوع خشونت است و یک مانع برای به وجود آمدن یک روحیه دموکراتیک راستین“ همه حکومتهای دموکراتیک یک شکل نیستند. آنها متفاوت از یکدیگراند و هر یک از آنها حیات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می‌کند. در حقیقت دموکراسی‌ها همگی بر پایه یک تعداد اصول هاي اساسی استواراند، نه بر پایه شیوه‌های یکسان.

سیزده اصل برای بودن و نبودن یک حکومت ازديد ارد:

شواهدی که نمایشگر ماندگاری و جوانی نظام سیاسی هستند

همبستگی و از خود گذشتگی ملی بین توده ها

همراهی اهل فرهنگ و اندیشه با دستگاه اداره کشور

بالندگی و پیدایش اهل خرد

گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلی

مهم بودن رخدادهای درونی کشور برای مردم

رشد سرودهای حماسی و ملی

امید به آینده نزد مردم

مردم اداره کنندگان کشور را پیشرو و پاک ببینند

بها دادن به هم دیگر برای اداره کشور بر اساس تواناییها

دلگرمی همگانی نسبت به گذشتن از چالش های پیش روی کشور

پرهیز جوانان از گوشه نشینی و انزوا

همراهی مردم با نخبگان دستگاه فرمانروایی

شواهدی که نمایشگر فروپاشی و پیری نظام سیاسی هستند :

رشد هزل و جک بین مردم

رشد بی تفاوتی بین هنرمندان و اهل فرهنگ نسبت به دستگاه اداره کشور

منزوی شدن خود خواسته اهل خرد

سردی همگانی نسبت به رخدادهای سیاسی کشور

مهم شدن تحولات برون مرزی برای مردم

پناه بردن به غزلیات و شعر های بی بنیاد و سکر آور

عدم امید به آینده نزد مردم

لکه دار شدن بزرگان و انديشمندان (آنهایی که زمانی توانایی بسیج همگانی را داشته اند)

رشد طایفه گری در درون سیستمهای اداری و خصوصی کشور...

نگاه شک آلود و تیره مردم به رخدادهای کشور

سیر قهقرایی و دشمنی بین نخبگان مورد تایید ساختار سیاسی و مردم.

جنگ سالاري وملا کراسي

 

نزديک به يک دهه است‌ كه‌ ناتوومتحد ين‌ درافغانستان‌ حضوردارند اما هنوزهيچ‌ نشاني‌ از ثبات‌ و صلح‌ و امنيت‌ در كشور سراغ‌ نداريم ، زيرا پس‌ از سقوط‌ طالبان‌ ، بايد بدون درنگ به جمع آوري اسلحه ا قدا م ميگرديد نه تنها اقدامي نشد بلکه دست‌ تفنگدارا ن ‌ در نقض‌ حقوق‌ بشر، حقوق‌ زنان‌، دامن‌ زدن‌ اختلافات‌ قومي‌ و مذهبي‌، چور و چپاول‌ با زگذاشته شد.

جنگ سالاري وملا کراسي يعني ، خونین نمودن تضاد های ملیتی، مذهبی، سمتی، لسانی و تخم نفاق کاشتن بین ملیت های باهم برادرکشور؛ مهاجرت بیش از یک میلیون نفر دیگر و بیجا کردن ده ها هزار فامیل در داخل کشور؛ غصب زمین، املاک و دارایی های اقلیت هایی که در ساحه نفوذ قومندانان حاکم قرار داشتند؛ وچپاول تمام دارایی های مردم و دستبردبه ناموس مردم، پاتک اندازی راه های عمومی واخذ جریمه، زور پولی، عشر و غیره؛ از بین بردن هشتاد در صد مراکز صحی و تعلیماتی و کتاب سوزی های بی نظیر تاریخ؛ پیدایش صد ها هزار بیوه، یتیم و گدا؛ زرع و قاچاق بیش از نیمی از مواد مخدر جهان؛ مساعد نمودن زمینه به قدرت رسیدن سیاه ترین نیروی تاریخ یعنی طالبان و... تبدیل جنگ سالاران به كارمندان دولت. پنج سال پیش حامد كرزی گفته بود: دوران جنگ سالاری به پایان رسیده است.

 پس از جنگ دولت با كمك‌های آمریكا جنگ سالاران را به چشم پوشی از ارتش و قلمرو متقاعد و به آنها پست وزارت یا ولیت را پیشنهاد كردند تا به دولت خدمت كنند.همچنان ملاهان ، بنيادگرايان وجنگ سالاران  طي سالهاي زمامداري خويش جنگ را تاسطح کوچه هاى کابل، درجمال مينه و چنداول ومنطقه افشارو ديگر نقاط شهر گسترش دادند، و در اين فاجعه بيش از چهار هزار انسان بى گناه ( ازمليت مصيبت ديده هزاره ) را درکابل بوسيله توپ و تانک و بمبارد مان بى امان قتل عام کردند که اين شهکاري آنان به ( فاجعه افشار) مسما گرديد .  اين جنايت جنگى يکى از شواهد انکار ناپذيرى است که مردم کابل آنرا فراموش نخواهند کرد . کشتار مردم هزا ره و شیعه ي منطقه ا فشار در بيست ودو دلو سيزده هفتادويک خورشیدی لکه ننگی است که تا همیشه بر دامان تفنگداران به اصطلاح فاتحه کابل باقی می ماند. درنیمه شب این روز که با سالروز انقلاب در ایران هم زمان بود، نیروهای دولت که عبارت بودند ازقوتهاي : شوراي نظار، جمعيت ، اتحاد سياف ، حرکت اسلامي و حزب وحدت شاخه اکبري به افشاريورش برده ودر این حمله ، منطقه به تصرف نیروهای یادشده درآمد.  نيروهاي متعرض به مدت بيست وچهار ساعت، افزون بر کشتار مردم ، دست به ویراني، غارت ، آتش زدن خانه ها و تجاوز به زنان و ربودن کودکان و جوانان سرگرم بودند. همین رویداد بارها در هجوم های نیروهای فاتحه درچندا ول ، دهمزنگ ، کوته سنگي وغرب کابل تکرار شد.

درجايي که تفنگ وزورودالر مسلط است ومافياي هيروئين و بنيادگرايي دست باز دارد، صحبت ازوجود آزادي ودموکرا سي وقانون مگر فريب بزرگ ، دروغ شاخدار، خاک به چشم ملت زدن ، رسوايي بي پايان ومسخره گي بيش نيست.؟؟؟

ملا عبد رب رسول سياف ، ملا برهان الدين رباني ، ملا بصيرمعنوي ، ملا وکيل احمد متوکل ، حضرت صبغت الله مجددي ،پيرسيداحمد گيلاني ، شيخ آصف محسني ، ملا مارشال فهيم ، ملا بسم الله محمدي ، ملا عبدالسلام ضعيف ،مولوي وکيل احمد متوکل،  خليفه عطا محمد نور، مولوي دين محمد ، مولوي شينواري ، مولوي تره خيل ، حاجي سليمان ياري،اميرمحمد اسماعيل ،ارسلا رحماني ، مولوي پيرمحمد روحاني ، حاجي محمد نعيم کوچى ، ملا تاج محمد مجاهد ، ملا قانوني ، مولوي محمدشاه عادل ، مولوي قيام الدين کشاف ، مولوي شفيع الله ، څارنوال محمود دقيق ،مولوي عبدالحکيم مجاهد، قاضي محمد امين وقاد، حجت السلام والمسلمين محمد اکبري،پيرسيد منصورنادري، مولوي قلم الدين،  مولوي سالک زاده... اينان درنظام مردم سالاري ومردمگرايي شما چه نقش دارند.؟ ايا امکان دارد که باتعداد اين چهره ها بتوانيد افغانستان رایسوي دموکراسي سوق بدهيد؟؟؟

آيا دولت وريس جمهوري که خود درقدرت نمايي وچپاولگري اينان نقش دارد ، می‌تواند به طور موثری با‌این همه قدرتهاي مرکزي ومحلي مقابله كند؟، چون پولیس واردو ملي قدرت اندكی دارند. شوهی اوگاوا جاپانی دربرنامه خلع سلاح سازمان ملل در افغانستان می‌گفت: اردو هنوز ضعیف است و اوضاع پولیس از آن بد تر. تا موقعی كه دولت امنیت را بازنگرداند، مردم احساس راحتی نمی‌كنند تا سلاح را بر زمین بگذارند.‌این وضع ناامیدكننده است. سازمان ملل از سال دوهزاروسه ميلادي تا اكنون حدودآ شصت هزارهزار قبضه سلاح سبك و نیمه سنگین و حدودي پانزده هزار قبضه سلاح سنگین را جمع آوری كرده است. احمد جان نوزادی می‌گوید:  شبه نظامیان که ظاهرآ خلع سلاح شده بخش اعظم تسلیحات خود را مخفیانه نگهداری می‌كنند. وميليونها قبضه سلاح ثقيل وخفيف هنوزمخفيانه درنزدانان وجوددارد. ايااين سلحه به حاکميت ملي مشکل افرين نيست؟؟؟

طبق برآورد‌های سازمان ملل هنوز بین پنج تا ده میلیون قبضه اسلحه درکشور وجود دارد. نیروهای آمریكایی و ناتو هرروز انبارهای بزرگ مهماتی را پیدا می‌كنند. تلاش‌های اخیر سازمان ملل برای خلع سلاح جنگ سالاران در پنج ولایت - از جمله هرات- به طرزی غم انگیز شكست خورده است. تنها تعداد اندكی سلاح قدیمی‌جمع آوری شده و مقامات محلی و پولیس همكاری نمی‌كنند. وقتی یكی از مقامات سازمان ملل از دولت كمك خواست، از دفتر كرزی‌این پاسخ را دریافت كرد: ما نمی‌توانیم كمك كنیم؛ خودتان انجام دهید. خلیلی مانند اسماعیل خان می‌گوید كه به دولت متعهد است، اما میراث دو دهه جنگ داخلی و حضور طالبان در جنوب و شرق كشور او و دیگران را فلج كرده است. خلیلی بر خلاف اسماعیل خان وجود فساد و رشوه گیری در دولت تحت تسلط جنگ سالاران را انكار نمی‌كند.

بلي با وجود اعلام شما، جنگ سالاران هنوز جزو قدرتمندترین نیروهای كشور به شمار می‌روند. شماری ازآنها درشهروشهرك‌های کشور سنگر گرفته اند، مهمات جمع آوری می‌كنند، به قاچاق تریاك می‌پردازند و به نیروهای پولیس ضربه می‌زنند. آنهایی هم كه حالا در كابل حضور دارند می‌توانند به راحتی افراد نظامی خود را ازنو به خدمت فراخوانند.چندی پیش برنامه توسعه سازمان ملل متحد كه پروژه‌ای را با هدف خلاصی كشور از شر جنگ سالاران غیرقانونی پیش می‌برد، اعلام كرد كه د ست كم پنجصدعضو دولت كرزی مستقیما با گروه‌های نظامی‌غیرقانونی ارتباط دارند. البته اعضای كابینه، والیان و نمایندگان مجلس در‌این آمار به حساب نیامده اند. برنامه سازمان ملل نمی‌تواند‌این اعضای پرنفوذ دولت را هدف انتقاد خود قرار دهد. آریان كوئنتیر مشاور استراتژیك برنامه توسعه سازمان ملل معتقد است: ما اصلا كله گنده‌ها را متهم نمی‌كنیم. چنین كاری در حال حاضر خودكشی سیاسی محسوب می‌شود. در ولايات ، ولسوالي ها ، علاقداري ها دهات كه قدرت دولت مركزی وجود ندارد جنگ سالاران و رهبران قبایل، امنیتی ظاهری را برقرار می‌كنند. شماری از مقامات ولایت‌ها هم به همكاری با طالبان متهمند. خبرنگار روزنامه تایمز كه یك كارت حافظه كامپیوتر اردوي آمریكا را در بازار شهر بگرام خریداری كرده بود، فاش كرد در یكی از فایل‌های آن نام سيزده مقام رسمی‌ در شش ولایت وجود داشته كه هنوز برسروظیفه خود هستند. در میان آنها والی، معاون ولایت،، قوماندان امنیه ولایت و مشاوران امنیتی وجود داشتند. در میان موارد اتهامی‌آنان جنگجوگیری برای طالبان، استخدام اعضای طالبان در دولت، آدم ربایی، پوسته هاي تلاشی غیرقانونی، اقدام به تروروقاچاق تریاك وجود داشت

اکثريت اين ناقضين درگذشته نه چندان دورنيز باعث اذيت وآزارمردم وبخصوص زنان و دختران وبی ثباتی کشور، منطقه وجهان شده بودند. موجوديت خلاء قدرت در بسا نقاط کشور زمينه بهره برداری را برای شورشيان طالبان، مليشاهای قومی و جنگسالاران محلی فراهم آورد.

تعرض خشونت آمیز جنایی ـ دزدی مسلحانه، اخاذی و آدم ربایی توسط نیروهای نظامی، پولیس و شعبات استخبارات ـ تعرض بر مطبوعات و فعالان سیاسی، و نقض جدی حقوق انسانی زنان و دخترا ن ،تخلفات علیه اهالی فضای رعب و ترس در اکثر مناطق افغانستان بيداد ميکند.

اين گروها بشکل روزافزونی دست به خرابکاری و ترور افراد عام زده و با حمله بر "اهداف آسان" مانند مکاتب و معلمين و چهره ها مذهبی، وحشت را در ميان مردم عوام ايجاد نمودند. گروههای فوق می خواستند با اين اعمال ناتوانی دولت را در تامين امنيت و حمايت از ساکنين محل نشان دهند. تجارت پررونق مواد مخدر در اين سال قسما عامل و قسما تمويل کننده نا امنی ها و خشونتها در افغانستان بود که با رشد  ۶۰ فيصد نسبت به سال ۲۰۰۵ رکوردی قائم کرد. اين تجارت نصف درآمد کشور و ۹۲ فيصد هروئين جهان را تشکيل می دهد.

دراين سال ها نا آرامی در جنوب و جنوبشرق وشمال کشور به جنگ تمام عيار مبدل شد، با آنکه نيروهای ناتو که وظيفه تامين امنيت در افغانستان را مطابق به فيصله های سازمان ملل متحد به عهده دارد ساحه فعاليت خود را به سراسر افغانستان گسترش داد. در نقاط ديگر کشور، افغانها روزمره مورد ظلم و ستم جنگ سالاران و مليشاهای محلی که ظاهرا با دولت افغانستان همنواند قرار داشت.

محترم کرزي! ميدانيد زنان شديدآ از موقعيت پايين اجتماعی، اقتصادی و سياسی رنج می برند. زنان کشورمادر پايين ترين سطح معيارات جهانی قرار دارند: حد وسط عمر ۴۶ سال، مرگ مادران در موقع زايمان ۱۶۰۰ از هر صدهزار و باسوادی ۱۲.۶ % در ميان زنانی از ۱۵ سال به بالا می باشد. زنان و دختران بخاطر کارکردن با مشکلات و در گشت و گذار با قيودات روبرو اند؛ طورمثال زنان بدون يک مرد همراه و يا برقع نمی تواند مسافرت کنند.  با آنکه بعد از سقوط طالبان شمار دختران شامل مکتب سريعا افزايش يافت، تنها فقط ۳۵ % دخترانی که سن و سال متناسب با مکتب دارند به آموزش مصروفند. خشونت های که متوجه مکاتب است، مدارس دخترانه را شديدآ آسيب رسانده است.

آنعده زنانی که در امورات اجتماعی و سياسی فعال اند با خشونت و تهديد مواجهه اند که اکثرا اين تهديدات از طريق شبنامه ها پخش می شوند. صوفيه عمه جان، معلم برجسته، فعال حقوق زن و چندين زن خدمتگار درکندهار وباقي ولايات ديگرکشته شد. ملالی جويا، يکی از اعضای پارلمان از ولايت فراه، بعد از انتقاد از اعضای پارلمان که در نقض حقوق بشر درگذشته و امروز دست دارند، مورد حمله فيزيکی در داخل پارلمان قرار گرفت. وسرانجام کرسي اش درپارلمان بحالت تعليق درآمد ، ولي ادارات حقوقي ، قضايي ودولت خم به ابرونياورد. خشونت عليه زنان يک پديده عام است و کمتر مجرای قانونی برای رسيدگی به آن وجود دارد. بيش از نصف دختران کمتر از ۱۶ سال داشته اند که سن قانونی ازدواج بحساب می آيد.نزديک به يک دهه است‌ كه‌ امريكا و متحد ين‌ درکشور‌حضوردارند اما هنوز هيچ‌ نشاني‌ از ثبات‌ و صلح‌ وامنيت‌ دركشور سراغ‌ نداريم ، زيرا پس‌ از سقوط‌ طالبان‌ ، بايد بدون درنگ به جمع آوري اسلحه ا قدا م ميگرديد نه تنها اقدامي نشد بلکه دست‌ تفنگدارا ن ‌ در نقض‌ حقوق‌ بشر، حقوق‌ زنان‌، دامن‌ زدن‌ اختلافات‌ قومي‌ و مذهبي‌، چور و چپاول‌ با زگذاشته شد. حال‌ نه تنها بر مردم‌ ما بلكه‌ بر اكثر مردم‌ دنيا آشكار گشته‌ است‌ كه‌ با وصف‌ حضور نيروهاي‌ آيساف‌ وادعاهاي‌ بلند بالاي‌  كرزي‌، هنوز هم‌ افغانستان‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از مراكز فجايع‌ حقوق‌ بشر باقي‌ مانده‌ است وادامه‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌، حوادث‌ بيشمار تجاوز، تهد يد و ازدواج‌ اجباري‌ توسط‌ افراد مسلح‌ ‌، افزايش‌ بي‌سابقه‌ خود كشي‌ و خو د سوزي‌ زنان‌، تهديد فاميل‌ها تا دختران‌ خود را به‌ مكتب‌ نفرستند، سوزاند ن‌ مكاتب‌ دخترانه‌، احساس‌ ناامني‌ زنان‌ در كار بيرون‌ از خانه‌، ممنوعيت‌ ظاهر شدن‌ آواز خوانان‌ زن‌ در راديو و تلويزيون‌، افزايش‌ زنان‌ و بيوه‌هايي‌ كه‌ چاره‌اي‌ جز گدايي‌ و روي‌ آوردن‌ به‌ فحشا ندارندو

خدایا کفر نمی‌گویم
خدایا کفر نمی‌گویم،
 پریشانم،
چه می‌خواهی‌ تو از جانم؟!
مرا بی ‌آنکه خود خواهم اسیر زندگی ‌کردی.
خداوندا!
اگر روزی ‌ز عرش خود به زیر آیی
لباس فقر پوشی
غرورت را برای ‌تکه نانی
به زیر پای‌ نامردان بیاندازی‌
و شب آهسته و خسته
تهی‌ دست و زبان بسته
به سوی ‌خانه باز آیی
زمین و آسمان را کفر می‌گویی
نمی‌گویی؟!
خداوندا!
اگر در روز گرما خیز تابستان
تنت بر سایه‌ی ‌دیوار بگشایی
لبت بر کاسه‌ی‌ مسی‌ قیر اندود بگذاری
و قدری آن طرف‌تر
عمارت‌های ‌مرمرین بینی‌
واعصابت برای‌ سکه‌ای‌ این‌سو و آن‌سو در روان باشد
زمین و آسمان را کفر می‌گویی
نمی‌گویی؟!
خداوندا!
اگر روزی‌ بشر گردی‌
زحال بندگانت با خبر گردی‌
پشیمان می‌شوی‌ از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت.
خداوندا تو مسئولی.
خداوندا تو می‌دانی‌ که انسان بودن و ماندن
در این دنیا چه دشوار است،
چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است……( کارو)

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.