2010/12/26

 

 

آقاي کرزي! آيا صداي ملت راميشنويد؟؟؟

پژوهش وتحقيق از ( صباح )

محترم ريس جمهور! چرا انگشت ملت بطرف تونشانه گرفته ميشود؟، شمابايد درد دل ،حرفهاي ناگفته،غم واندوه يي ملت، مصيبت ومشقت مردم ستمديده، تاراج ووحشيگري هاي زورمندان وجنگ سالاران، چوروچپاول ملي، فسادوقانون گريزي، ستمکاري وبي بندوباري زورگويان، قتل وکشتارجنگ افروزان وناقضين حقوق بشررامورد بازپرس وبازخواست قراربدهيد. تازمانيکه ازصميم قلب وبدون تظاهروريا ، به اين جنايت رسيده گي ننمايد وملت شمارا رها نخواهد کردوازقضاوت فرداي تاريخ نيزدرامان نخواهي بود. اکنون صلاحيت با شماست که چه ميخواهيد انجام بدهيد.

ارسطو واسکندر

ارسطومربی اسکندر بود ، پس ازآن که کاملا او را تربیت کرد و تمامی علومی که لازم بود به او یاد داد ، یک روز در مجلسی که جمعی ازعلما و حکما بودند از اسکند سوالاتی پرسیده شد اسکندر هم به تمام آن سوالات جواب های درست داد . ولی ارسطو به جای تحسین و تشویق او را شدیدا توبیخ و سرزنش کرده و او را به جهل و نادانی نسبت داد . اسکندر نوجوان از این عمل شدیداً ناراحت شد و ازاستاد خود رنجید . حضارمجلس ازسرزنش های بی مورد و بی جای استاد تعجب کرده و در مقام اعتراض از اوپرسیدند : که برای چه به جای تشویق از این شاگرد ممتاز با خشونت و ناسپاسی خورد کردی ؟ ارسطو جواب داد: اسکندر کودکی است که درنازونعمت بزرگ شده است ودرآینده ای نزدیک پادشاه خواهد شد من خواستم مزه ظلم را به او بچشانم تا بفهمد که ظلم چه قدرتلخ و ناگوار است تا وقتی که به پادشاهی رسید ازستم و بی انصافی و تضییع حقوق دیگران خود داری کند .

دلي رامسوزان که زهردل به خدا راهی است

هرکه را هیچ به کف نیست به دل آهی است.

جناب ريس جمهور! ميداني ملت درچنگال قدرتمداران جان ميدهند ؟

 
 بوستان دربرف سوخت وارغوان خشكيد
ابرنماند واشک درچشم آسمان خشكيد
گلوي قناري ها به حكم تفنگ پرپر شد
دوتاروچنگ به كف خنياگران خشكيد
پرند گان نشست برروي شاخه يخ بست
شكوفه‌هاهمه برزلف مه رويان خشكيد
چه وحشت ودشت و سياهي وتباهي
چلچله مردوجوانه هادربهاران خشكيد
درشهربخون ترچه گذ شت تو ميداني؟
صداها درگلووگريه درمژگان خشكيد
بسکه کشتن و بستن وبه تاراج بردند
سبزه زيرپاشدودرره قبرستان خشكيد .

  

فساد اداری درکشورپیامدهای بسیارمنفی براوضاع اقتصادی سیاسی وبازسازی گذاشته است که باید در جهت مقابله با این پدیده منفی اقدامات عاجل و جدی روی دست گرفته شود که درهمین رابطه دولت نیز درچند سال گذشته برنامه های مختلفی روی دست گرفت. اما به باور بسياري ها طرح های مبارزه با فساد اداری ازجانب دولتمردان به ناکامي سوق داده شده است.

گسترش فساد اداری درادارات دولتی و نهادهای خارجی یکی ازموانع عمده فراروی امنیت وانکشاف است . عوامل متعددی دربه وجود امدن فساد اداری وگسترش ان نقش دارند ازجمله تقررهاي مصلحتي وتنظيمي ، سهميه بندي بين مقامات بالاي دولت ، ترکيب مليتي ، منطقه پرستي ، خويشخوري ووابستگي شخصي تنظيمي وزباني ، معاش اندک کارمندان مظلوم وبي واسطه دولت ، عدم روحيه وطنپرستي وخدمتگذاري، بی توجه ي به لياقت سالاری، فقدان شفافیت وپاسخگویی درادارات، نبود ثبات سیاسی وحضور گسترده اینجوها وموسسات خارجی.

  

دولت با کارکردهاي ضعيف ، زدوبند هاي توجيه ناپذير،ائتلاف هاي مقطعي ومصلحتي، نه ترسيدن ازخدا وشرم ازمردم وعملکردهاي اساساتي مردم رابه فغان ومخالفين درحال مرگ را دوباره زنده كرد و تروريزم را بارديگربلاي جان کشورساخت. امروز صداي مخالفين نسبت نرمش ريس جمهورازگلوي همنشنينان وي بلند مي شود.

دولت هنوزهم وقت دارد درنبردعليه تروريزم ، استراتژي دقيق ومنظم سياسي و نظامي تدوين نمايد و سعي كند ناراضايان را راضي و اعتماد ازد ست رفته ملت را دوباره جلب نمايد، درغير اين صورت ممكن است بارديگرکشوربرعلاوه طالبان واين باروسيله قدرت پرستاني همنشين دولت به صحنه جنگهاي خونين مسلحانه تبديل شود وبازهم ملت آواره ووطن پاره پاره خواهد شد . بیکاری نبود مصروفيت سالم ازمواردی است که می توان افزایش فاصله و شکاف بین دولت ومردم اشاره کرده وازسوی دیگرزمینه ناامنی وافزایش حملات انتحاری را فراهم نموده و به سوی نا امیدی می کشاند . همين اکنون وضعیت امنیتی بسیارنگران کننده و وخیم بود به دلیل اینکه ناامنی از مناطق جنوب به سایر نقاط امن کشانیده شده، وضعیت اقتصادی همچنان نا بسامان ومردم ازفقروبیکاری دروضعیت نامساعدی قراردارد. کشت وقاچاق مواد مخدرهمه ساله افزایش یافته، گفته ميشود نود وسه درصد مواد مخدرجهان درافغانستان تولید می شود. درشرايطي که فقروناامني حيات اجتماعي واقتصادي جامعه را تهديد مي کند، افزايش کشتارغيرنظاميان، مردم را به شدت ناراضي کرده است .مردم معتقدند که افزايش نارضايتي عمومي دروطن، بيش ازهمه به تضعيف جايگاه دولت منجرمي شود. زيرا مردم توقع دارند دولت ملي با سياست هاي يکجانبه ناتو وآمريکا مقابله کند. محافل سياسي دولت را به دليل همنوابودن با سياست هاي خشن خارجي ها به شدت مورد انتقاد قرارداده اند. مردم تأکيد مي کنند که مخالفت دولت با سياست هاي غرب وهمچنين افزايش اعتراضات مردمي باعث بدنامي و چالشهاي جدي براي منافع جويانه خارجي ها درکشورخواهد شد. بنابراين اجراي عمليات مستقل خارجي بدون هماهنگي با نيروهاي امنيتي، علاوه بر بروزخشم مردم، جايگاه دولت را نيزمخدوش مي کند. به نظر مي رسد سياست هاي خارجي ها درمملکت که مغاير منافع ملي است، تنها به تقويت جبهه مردمي ضد نيروهاي بيگانه منجر مي شود .

ازطرف ديگر متاسفانه فساد درادارات دولتی، کشور را با چالش های بی شمار ومتعددی ازجمله عدم موثریت تلاش ها و فعالیت ها مواجه ساخته وتاکنون دولت نتوانسته این بحران را ازپیش روی خود بردارد. عملکرد دولت در این مدت برای ریشه کن شدن فساد درادارات ناکارآمد و نا کافی بوده است. رئیس جمهور دراین مدت برای مبارزه با فساد اداری، اقدام به ایجاد کمیسیون هاي نمايشي مبارزه با فساد اداری واصلاحات نمود، اما این کمیسیون به جای این که در راستای کاهش فساد درادارات کشور موثر باشد، اکنون خود نیز به منبعی بزرگ برای فساد مبدل گشته است. ریشه تمام مفاسد اداری خود اراکین بلندپایه وزارت خانه ها هستند. علت تمام مفاسد اداری دربطن ادارات و وزارت خانه ها است ، اگرهریک از روسا و وزیران دولتی، اراده کاهش ومحو فساد اداری را داشته باشند و کارعملی را ازخود شروع کنند، به جرات می توان گفت که فساد اداری به پیمانه بسیارزیاد کاهش می یابد.

رئیس اداره کنترول وتفتیش دولت ميگويد- ریشه تمام مفاسد اداری خود اراکین بلندپایه وزارت خانه ها هستند. اگرهر یک از وزیران دولت، اراده کاهش ومحوفساد اداری را داشته باشند وکارعملی را از خود شروع کنند، به جرات می توان گفت که فساد اداری به پیمانه بسیارزیاد کاهش می یابد. در ادامه به فساد موجود خارج از حیطه دولت ان جی اوها و کشورهای دونراشاره کرده وتصریح کرد، برای پایان دادن به فساد، باید تمام کمک ها ازطریق وزارت مالیه با توجه به ضروریات دولت وملت به مصرف برسد درحالی که کشورهای کمک کننده بدون بررسی نیازهای افغانستان، با درنظرداشت منافع خود، پول را خرج می کنند که طبعا در آن فساد موجود است.

موصوف گفت که اداره کنترول وتفتیش به مثابه عالی ترین ارگان بازرسی امور مالی و حسابی وزارت خانه ها، ادارات و موسسات درسطح کشورمی باشد که درسال گذشته، توانستیم ازدوصد و بيست و يک ارگان درمرکز وپنجصد و سي وهشت ارگان دیگر درولایات، به تعداد دوصد وچهارنهاد درمرکزوسه صد وهفتاد و سه نهاد در ولایات را مورد بازرسی قراردهیم که هفتاد وهفت درصد تحقق پلان استراتیژی این اداره را نشان می دهد. وی عدم بازرسی يکصد و هشتاد و دو ارگان را نامساعد بودن شرایط امنیتی دربرخی ولایات، محدودیت های قانونی و حکمی درمربوطات جمعیت هلال احمرکشوروسفارت خانه وخصوصی شدن بعضی تصدی ها دانست و گفت، در مجموع چهل و سه دوسیه ای که به څارنوالی ارسال شده شامل مبلغ دوصدو نودوهشت میلیون وچهارصدو بيست و پنج هزارودو صد افغانی، یک میلیون و پنجصدو هفتاد وپنج هزارونوصدو بيست وچهار دالر، يکصدو پنجاه هزار تن قیر، بيست و هفت هزار و يکصدو سيزده لیتر پطرول، بيست ويک هزارويکصدو پنجاه وهشت لیتر دیزل، استفاده غیرقانونی هفت هزارمترمربع زمین، ترتیب اسناد جعلی برای یک هزار و دوصدوهفتادو شش عراده موتر، توزیع شش هزارو پنجصدو بيست نمره زمین به اشخاص غیرمستحق، پول اضافه مقدارهشتصد هزار افغانی و شصت و سه هزارونوصدو چهل وشش دالرمی باشند که تحت بررسی قرار دارند.

باید خاطرنشان کرد که تا حال هیچ راه حل مناسبی برای کاهش فساد اداری ازسوی دولت ارایه نگردیده است وعلت آن را بسیاری ازکارشناسان، آغشته بودن خود مسئولین بلندرتبه دولتی درفساد می دانند. به هرحال بحران فساد اداری درکشور نیازمند برخورد قاطع دولت است تا با مجازات متخلفین به وجود بیاید. بدون شک تا زمانی که آب ازسرچشمه گل آلود باشد، درپائین نمی توان آن را زلال و شفاف یافت، پس در این مسئله، مبارزه با فساد باید ازبلند رتبه ترین مقام آغاز شود و تا پایین رتبه ترین آن ادامه یابد و همه خود را در برابر قانون مسوول ببينند.

همچنان مدت نوسال ازموجوديت نظامیان خارجی درکشورکه زیر پوشش جنگ علیه تروریزم و بازسازی ویرانی هامیگذرد. درین سالهای متمادی نه تنها تروریستان به جای خود باقی ماندند، بلکه شیوه های دهشت افگنی وویرانگری شان گسترش وارتقا یافته است، وپایگاههای مستحکمتر نظامی وتربيتي را بویژه آنطرف خط دیورند بدست آورده اند وپلانهای خودرا منظماً سازماندهی مینمایند. استخبارات وارگانهای نظامی پاکستان به دستورباداران خارجی بویژه انگلیس، کمک های همه جانبه را بمنظورهماهنگی تقدیم میدارند، مافیای چندین ملیتی بین المللی درتولید وتجارت مواد مخدر، پیشبرد فعالیت های جاسوسی و استخباراتی کشورهای مختلف، بنیادها وارگانهای به اصطلاح امنیتی شخصی و خودگردان- فاقد مجوزه های رسمی- درانجام کارهای قاچاقبری، جعل کاری وجعل سازی، چپاول، اختطاف وربودن زنان و اطفال، تجاوز های جنسی ازادانه فعالیت مینمایند.

رسانه های گروهی خصمانه درپخش تبلیغات، دروغ افگنی ها وطرحهای عوامفریبانه، غرض منحرف ومغشوش ساختن اذهان عامه پلانهای خودرا بشکل گسترده پیش میبرند، مداخلات خارجی بخصوص ازطرف پاکستان، ایران، عربستان سعودی، امارات عربی متحد وغیره کشورها ، هنوزهم بشکل رسواتر آن ادامه دارد. جنگ سالاران تمام ارگانهای قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه، مقامات ووزارت خانه های کلیدی راچون وزارت دفاع، داخله، وامنیت ملی، والی ها شاروالیها وغیره را در دست دارند. قوماندانان مسلح، ودیپو های پُرازاسلحه ومهمات براي روزمبادا هکچنان نگهداری میشوند، بانک ها، تجارتخانه ها، بلدنگ های آسمان خراش، بسیاری ازمؤسسات اقتصادی، تجارتی، ترانسپورتی وشرکت های هوانوردی،شبکه هاي ارتباطي تلفون وموبايل وسرمایه گذاری درداخل وخارج درتصرف وملکیت بدنام ترين ومردم فريب ترين انسانها قراردارد.

مقامات درحکومت می گویند که تا هنوزهم فساد اداری دررده های مختلف دولت جریان دارد.  

کرزی درنشستی که به منظورتجلیل ازروزجهانی فساد اداری درکابل برگزارگردیده بود ، نگرانی هایش را ازافزایش فساد اداری درکشورابراز کرد. به گفته کرزی ،مقرری ها ازسوی مسوولان نهاد های دولتی بخشی ازفساد اداری درکشوربوده که پس از آغازفعالیت پروسه اصلاحات اداری درکشورخاتمه یافته است. سوی استفاده از صلاحتیت های دولتی در بخش های نظامی و ملکی نیز فساد اداری را بیشتر می سازد ، برخی از افراد زورمند دولتی ، مال ، زمین و سایر دارایی های دولت را غصب نموده که این کارنظربه قانون اساسی افغانستان فساد اداری بشمارمی رود. کرزی موجودیت کمپنی های خصوصی امنیتی را عامل دیگری ازافزایش فساد اداری درکشورمی خواند. وی علاوه کرد : این شرکت ها( شرکت های خصوصی امنیتی)  باعث ناامنی ، تقویه تروریزم ، تهدید ، مانع رشد نیروهای امنیتی وافزایش فساد اداری درکشورگردیده است.

 کمپنی های خصوصی امنیتی،سالانه بالغ بردومیلیارد دالرامریکایی را به ضد دولت به مصرف می رسا نند. درهمین حال یاسین عثمانی رییس اداره عالی نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری اشاره ی به گذشته فساد اداری درچند سال اخیردرکشورنموده وریشه آن را درعقد قرارداد ها توسط موسسات خارجی وعواید دولتی دخیل دانست. وی با اظهاراین که،آن ها به اساس هدایت رییس جمهور، ازنحوه امضای قرارداد ها توسط موسسات خارجی وعواید دولت نظارت می کنند،گفت: این امر باعث گردیده است تامیزان اختلاس وفساد اداری درکشور کاهش یابد. این درحالی است که مردم می گویند که میزان فساد اداری درنهاد های دولتی افزایش چشم گیری داشته است. به باورآن ها ، دولت به ویژه حکومت درکاهش فساد اداری ناتوان بوده وبا گذشت چند سا ل هیچ دست آوردی نداشته است.

همچنان جامعه جهانی بویژه کشورهای امداد رسان به کشور ، نیزازموجودیت فساد اداری گسترده درداخل حکومت سخن گفته وازریس جمهور خواسته اند تا دراین مورد اقدامات جدی را روی دست گیرند. این درحالی است که ، بررسی های امسال سازمان شفافیت بین المللی درمورد فساد اداری نشان داده است که افغانستان همچنان در ردیف دومین کشورهای فاسد جهان موقعیت دارد. بربنیاد این گزارش ، افغانستان کشوریست که با گذشت نوسال تا هنوزهم براین سکوهمچنان قراردارد.

چندي قبل ملل متحد اعلام کرد که برای تهیه غذا ومقابله با خطر گرسنگی درافغانستان برای سال دوهزارويازده میلادی، به حدود ششصد و هشتاد ملیون دالر نیاز است.  مسوولين این سازمان هشدار داده اند که اگراین مقدار پول در اختیار افغانها قرار نگیرد، زند ه گی ملیونها نفربا خطرروبرو میشود. این وضعیت برای مردم که همزمان با خشونتهای ناشی ازفعالیت تروریستان، فساد اداری، اختلاس، مواد مخدر و... رنج میبرند، بسیار ناامید کننده است. سوال اساسی آنست که با وجود میلیاردها دالر کمک جهان درجریان ده سال گذشته، چرا وضعیت معیشتی مردم بجای بهبود هرروز وخیم تر میگیردد؟ بدون شک موضوعات متعددی دست به دست هم داده تا روند فقیر شدن بسیاری ازمردم گراف صعودی خود را حفظ کند، اما عواملی چون فساد، اختلاس، بی بندوباري اداري وتعيين وتقرري افراد تنطيمي وفاسد درادارات ، موثریت کمکهای جهانی را به حداقل آن رسانیده است. ملل متحد تعداد مردم محتاج و نیازمند به کمک را بیش ازهفت ملیون نفر اعلام کرده است. درحالیکه اکثر مردم کشور روز به روز فقیر تر وگرسنه تر میشوند، اما کاخ های میلون دالری از برکت فساد گسترده اداری، درکابل و شهرهای دیگرکشورسر بلند میکنند. درکشورفساد همه گیر وجود دارد وهیچ کاری بدون پرداخت پول درادارات دولتی انجام نمی گیرد واین همه فساد را افراد معدودی که درراس قدرت قرار دارند، به سر می رسانند ، بیشتراین فساد ازطریق قراردادی ها وافرادی که در راس امورقرار دارند انجام می دهند.

موسسۀ انگلیسی در بررسی های فساد مالی درافغانستان اعلان کرده که دردوهزارونوميلادي فساد اداری نسبت به سالهای دوهزاروهفت ودوهزاروهشت ميلادي دوچند شده ودرین سال هرافغان يکصدوهشتاد وسه دالربرای انجام کارهای شان رشورشوت داده اند ودرمجموع درین سال یک ملیون دالرفدای فساد اداری شده است وازسوی دیگر کرزی فرمانی را صادرنموده تا اززمین های غصب شده و زمین های که دران ها بلند منزل اعمار شده وهمچنان اعمار قانونی  ویا غیر قانونی این بلند منزل ها ارزیابی صورت گیرد و حق به حقدار برسد. اما رئیس جمهورمانند اقدامات بي بنياد ديگرش دريخ نوشت ودرآفتاب گذاشت.  

زيرا برای مردم روشن است که غصب زمین ها به وسیلۀ یاران خود ريس جمهور که دررياست جمهوري ، پارلمان ، وزارداخله ، امنيت ملي وپوليس واردو لميده اند ودرقدرت شریک اند، صورت گرفته لذا انتظار اینکه غاصبان به محاکمه کشانده شود، بعید چه که ناممکن به نظر می رسد وهمه می دانند که چنین فرمان هایی دربرابر جنگ سالاران ، فساد پيشه گان ، چپاولگران ، زورمندان وقدرت مداران کاری ازپیش برده نمیتواند، همۀ تجربۀ چورنمودن شیرپور (چورپور) را داریم که چگونه درظرف چند روزاین قلب کابل میان زورمندان تقسیم وپاره پاره شد ویکی ازاین زورمندان گفت که شیرپور برای کسانی داده می شود که قدرت مصرف نمودن دو لک دالررا داشته باشد و بعد دهها شهرک دیگر درکابل ساخته شدند که هریک جنجال های خاص خود را دارد.

بعد ازآنکه جبار ثابت به عنوان لوی سارنوال تعيين شد وعلیه فساد جهاد را اعلان کرد، اولین برنامۀ خود را تصفیۀ زمین های شیر پوراعلان نمود و برای شیرپور نشینان التماتوم داد که باید اقساط باقیماندۀ زمین های غصب کرده را بپردازند. اما جنگ سالاران شیرپورنشین به حرفش پیازهم ریزه نکرده، باردیگر قضیه به حال خود باقی ماند. فرمان کرزی درمورد غصب زمین های شهر کابل و شهر های دیگر در حالی صادر میگردد که سال گذشته وزیر شهر سازی دریک برنامۀ تلویزیونی اعلان کرد که تا حال چهار ملیون زمین به وسیلۀ زورمداران غصب شده و اینک ماهانه چهل هزار جریب دیگر نیز به این غصب افزوده میگردد. اما دران زمان کرزی و کمیسیون مبارزه با فساد خود را چپ گرفتند و حرفی بر زبان نیاوردند. وکلای شورا نیز چند روز تصمیم به تقسیم زمین های دشت پدوله برای خود گرفته بودند که در اثرمقاومت مردم جهلستون و ده دانا و تبصره های پیاپی رسانه ها و مدت کمی که از زمان کار ولسی جرگه مانده بود، باعث گردید تا این وکلا خجالت بکشند و ازغصب این دشت دست بکشند. درکشور چپاول زمین به فرهنگی تبدیل شده که هرسال ادامه دارد و این تنها درشهرها نه که در دهات وقصبات نیز به پیمانه های مختلفی وجود دارد و تا حال هیچ زمینی غصب شده ی دوباره برگشت نکرده است. تفنگداران زورگير برای اکثر زمین های غصب شده سند ومدرک ساخته اند وحتی درشهرکابل زمین های کابلی ها را به زور گرفته و بعد پول ناچیزی به آنها پرداخته و سند شرعی برایشان ساخته اند. اینکه این مشکلات را با فرمان کرزي چگونه تصفیه خواهند کرد، کارهزار مستوفیست و کسی نمیتواند باور کند که این کمیسیون بالاخره بتواند به این آسانی ازهفتخوان رستم عبور کند.

  

درحالیکه عده کثیری ازمردم روزبه روزفقیرتروگرسنه ترمیشوند، اما کاخ های میليون دالری ازبرکت فساد گسترده اداری، درکابل وشهرهای دیگر کشورسربلند میکنند. شاید بهترین نمونه یی این رسوایی ها، شیرپور، شهرکهاي مختلف درشهرکابل ، اعماربلند منزل ها وچپاولگري هاي سياف درکابل وقصرها وساخت وسازهاي عطا محمد نوردربلخ بوده است که نمادی ازچپاول کمکهای جهانی و فساد میباشد. بازسازی کشوربا پرداخت هزینه های سنگین به عهده چند شرکت بزرگ خارجی درتبانی با حلقات مافیای دربخش اقتصادی گذاشته شد، درحالیکه این سرمایه ها باید دربخشی های هزینه میشد که اقتصاد کشور را بر سر پای ایستاده میکرد. شاید ده ها میلیارد دالر برای شگوفایی اقتصاد متاثراز جنگ، کافی نباشد، اما بدون هیچ شکی برای زمینه سازی برای حرکت بسوی بهبود معیشت مردم میتوانست بسیار مفید وسرنوشت ساز باشد. ده سال شانسي ازهمکاری جامعه جهانی به هردلیلی که باشد، مقصر کسانی اند که دراین مدت براریکه قدرت تکیه زده بودند، آنان مسوول همه یی شرایط اند که دراین سالها پیش آمده است.

  

در طول سال هاي گذشته توجه جدی به بازسازی درمجموع صورت نگرفته و بهبود دروضعیت و شرایط اقتصادی مردم حاصل نشد ، بیکاری ، نبودکاراز مواردی است که می توان افزایش فاصله وشکاف بین دولت ومردم اشار. طي يک دوسال اخيروضعیت امنیتی بسیار نگران کننده و وخیم گزارش ميشود زيرا ناامنی ازمناطق جنوب به سایر نقاط امن کشانیده شد، وضعیت اقتصادی همچنان نا بسامان ومردم از فقر وبیکاری دروضعیت نامساعدی قراردارد.

درنخستين روزهاي حمله نيروهاي خارجي طالبان را ساقط نمودند. قواي نظامي خارجي باحملات شديد وکارساز لانه ها، قرارگاهها، ميدان هاي هوايي، مخفيگاههاي توره بوره درجلال آباد مقرملا عمردرقندهار ومراکزسوق واداره جنگي طالبان وتروريستان بين المللي را تقريباً درسراسر کشورفلج نمود. هزاران جنگجوي طالب، تروريست هاي بين المللي، مليشياهاي پاكستاني و جنگجويان چچني ، تاجيکي ، ازبکي واعراب آنها به استقامت پاکستان فراركردند. خارجيها درين گيرودارازروي ساده لوحي ويا روي پلانهاي محرمانه جنگ رامتوقف وپيروزي خود را جشن گرفتند.

اشتباه قواي ائتلاف درهمين نكته بود، آنها فقط درمرحله اول جنگ عليه تروريستان پيروزشده بودند. بايد فراري ها و شكست خورده ها را تعقيب مي كردند، و به آنها فرصت تجديد قوا وسازماندهي مجدد نمي دادند. موضوع ديگر، اعمال فشارعليه پاكستان بود كه درآن موقع، مشرف دروضعيت بسيار شكننده اي قرار داشت وحاضربود درمورد سركوب طالبان و القاعده، هر پيشنهادي را امضاء كند. مشرف تا قبل از حادثه يازده سپتامبر رهبرسياسي طالبان بشمار مي رفت و تنها كسي بود كه براي پيروزي طالبان و القاعده درافغانستان كف مي زد و هورا مي كشيد وشامپاين مينوشيدو به تروريستان كيسه هاي پول و به زخمي هاي آنان خون و دوا و داكتر مي فرستاد. ائتلاف درگام نخست طالبان شكست خورده را بايد تعقيب مي كردند وهمزمان با آن پاکستان را تحت فشارقرارمي دادند تا رسماً سياست عدم مداخله در امورافغانستان رابپذيرد و به آن متعهد شود. اما اين كار صورت نگرفت و تروريستان دركوههاي توره بوره، زنده از چنگال آنها فراركردند. شكست خورده ها جمع شدند، فراري ها تجديد قوا كردند، پاکستان بازيرکي تمام دوايالت خيبرپختونخواه وبلوچستان عملاً به محل تجهيز، تجديد قوا و سازماندهي طالبان تبديل شد وبار ديگر (آي اس آي) رهبري تروريستان را بعهده گرفت وبازهم مداخلات ، دسيسه وسبوتاژادامه يافت .

يكي ديگرازاشتباهات ائتلاف تاكيد بيش ازحد بر روي عمليات هاي جنگي است. آنها تاكنون نزديك به نود ميليارد دالر صرف مخارج نظامي كرده اند درحاليكه مقداركمك هاي دولت آمريكا به بخش هاي بازسازي، اجتماعي، دولت سازي، و اقتصادي طي سال هاي گذشته، طبق برآورد خود آمريكايي ها ازهفت ميليارد دالر تجاوز نميكند. حداقل پنجاه فيصد از اين هفت ميليارد دالرنيز توسط خود افراد وموسسات وابسته به آنان حيف و ميل گرديده و سودي براي کشورما نداشته است. هرگاه اين آمار برعكس مي بود يعني نود ميليارد دالرمصرف بازسازي و هفت ميليارد دالربراي مخارج جنگي، احتمال مي رفت اوضاع امنيتي تا اين حد به وخامت نمي گرائيد.

اشتباه ديگرخارجيها برخوردهاي تكبرآميزوزورگويانه عساكر وكماندوهاي نافهم آن عليه ساكنان بي گناه وبي دفاع کشور است. ائتلاف با درنظرداشت مخالفتها وپول پرستي هاي عده ازشرارت پيشه گان جنگ سالارتعداد ازافغانهارابه تحريک واشاره اينها گرفتاروروانه زندانها وبازداشتگاه ها نموده وآنها هربزرگ قومي را مظنون به همكاري با مخالفين تصورمي كنند وبا اندك بهانه اي به خانه ها داخل مي شوند وبه تفتيش وتلاشي افراد خانواده ازجمله زنان مي پردازند. اين اقدام آنها مغايراعتقادات مذهبي وسنت هاي قبيله اي مردم افغانستان است.

طالباني كه تا چندي فبل مانند قطاع الطريقان و دزدان  فقط درمغاره ها و غارها زندگي مي كردند و تنها به عمليات هاي دهشت افكنانه انفرادي دست مي زدند، اينك در دستجات منظم چند صد نفري و جنگ افزارهاي پيشرفته، سواره و پياده، به جنگهاي جبهه ي مبادرت مي ورزند. قوماندانان ائتلاف كه هزاران نيروي چند مليتي را درجنوب رهبري مي كنند پس از يكدوره برخوردهاي نظامي با طالبان اعتراف مي كنند كه جنگ با طالبان يادآور تجربه هاي تلخ ويتنام براي انهاست و هرگاه ديربجنبند و دستگاه ديپلماسي غرب درقبال آنچه كه درافغانستان مي گذرد برخورد انفعال آميز داشته باشد، دير يا زود دولتهاي غربي، شاهد ظهوريك ويتنام جديد خواهند بود. آنها مي گويند براي استقرار امنيت در افغانستان حداقل به ده سال وقت نياز دارند ومحاسبات آنها درمورد تروريستان كاملاً اشتباه بوده ودولتمردان اروپايي، قدرت و كارايي اين جنگجويان را درست محاسبه نكرده بودند. احياء مجدد طالبان و ظهور پديده تروريزم مخصوصاً شكل جديد آن به نام عمليات انتحاري عامل مهم منطقه ي دارد. اين عامل پانزده هزارمدرسه به اصطلاح مذهبي موجود در پاكستان است.

طالبان درحال استحاله شدن بودند، افق هاي اينده كاملاً روشن و اميدوار كننده بود، ومردم به اين باور رسيده بودند كه رژيم طالبان به عنوان يك واقعيت تلخ ديگردرافغانستان تكرار نخواهد شد و به زباله دادن تاريخ سپرده شده است. اما در اين هنگام بوش دريك اقدام آكنده ازخود خواهي وجنگ طلبي دستورحمله به عراق را صادر كرد و بعدها ثابت گرديد  كه اين اقدام وي يكي ازفاحش ترين اشتباهات سياسي و استراتژيك آمريكا بعد ازجنگ ويتنام است.

آمريكا رسما عراق را تصرف كرد اما به بن بست برخورد واكنون پاي نظاميان آمريكايي دراين جنگ گير كرده است.  بن بست آمريكا درعراق تروريستان را تحريك كرد تا درجبهه افغانستان با قدرت بيشتر ازپيش بجنگند. علاوه براين تروريزم بارديگر با حمايت ( آي اس آي) اردو ومسوولين مدارس مذهبي ، وارد کشور گرديد. اين تروريزم خشن به شكل عمليات هاي انتحاري سوغات افراطيون پاکستان براي افغانستان است و پاكستان دراين بازي خطرناك، نقش قرارگاه مطمين عقب جبهه را بازي مي كند.

  

یکی ازبیماری های صعب العلاج نظام اداری - فساد اداری است. فساد اداری درکشور پدیده ملموس، شناخته شده، زجرآور وفراگیر است که ازرئیس جمهورگرفته تا یک فردعادی جامعه وجود آن را حس می کنند ودرهمگانی بودن آن ترديد ندارند. اما دلایل این گستردگی درچیست؟ و چه حلقه هایی دردولت درانکشاف وترويج ان تلاش هميشگي دارند؟.

جنگ سالاران ، زورگويان ، تفنگداران، چپاولگران ، بي سوادان، تنظيم گريان... تمام ارگانهای قوای دولتي ، قانونگزاري ها ، ادارات قضايي ووزارت خانه های کلیدی وپردرآمد ي همچون دفاع، داخله، امنیت ملی،ماليه ، تجارت شرکتهاي امنيتي خصوصي ، انجوها،ادارات لوژستيکي ، والایات ، مستوفيتها وشاروالي ها را- دردست دارند. فساددرکشورجزومظالم وبدبختی های همگانیست، وبه مبارزه همگانی ملی، نیازقاطع دارد، وچنین اقدامی به يک رستاخيزميهني ، قيام برضد قدرتمداران فساد پيشه وتحقق عدالت اجتماعی محقق خواهد شد وبس.

  

ماشاهد بوديم  ديگرچندي قبل صدها تن ازباشندگان کابل به مناسب فرا رسیدن روز جهانی حقوق بشر، با برگزاری مظاهره ای مسالمت آمیزبرای چندمین بار ازدولت خواستند تا مجرمین جنایات جنگی وناقضین حقوق بشر را درکشور به میز محاکمه بکشاند.اینان که تصاویری ازقربانیان این خشونتها را با خود حمل می نمودند، دولت را متهم به حمایت از جنایتکاران جنگی کردند وبا توقف درمقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد ( یوناما)  امریکا وجامعه جهانی را نیزمتهم به تلاش برای جذب طالبان و حزب اسلامی دردولت، تحت عنوان مصالحه ملی کردند.

بسیاری ازافرادی که درجریان جنگ ها ي ويرانگر حقوق آنان زیرپا و بسیاری ازآنان اعضای خانواده های خود را از دست داده اند، معتقدند که برنامه عدالت انتقالی قربانی معاملات سیاسی شده است و مدعی این هستند که تا زمانیکه به خواست آنان از سوی حکومت و نهاد های مسئول رسیدگی لازم صورت نگیرد، به اعتراضات درآینده هم ادامه می دهند. واقعآ دولت اقدامات جدی و موثری برای حمایت ازحقوق بشردرکشورانجام نداده است و این بی علاقگی دولت به حمایت ازحقوق بشر باعث شده که زورمندان به صورت پی در پی از زور، ترس و وحشت استفاده کنند و زمینه افزایش موارد نقض حقوق بشر را فراهم آورند. حتی مسئولین کمیسیون حقوق بشر نیزبراین موضوع اذعان دارند که اراده سیاسی برای تامین و حمایت ازحقوق بشردرحکومت متاسفانه به شکلی که انتظار می‌رفت دیده نشده است.

چه آنهایی که دردولت اند وچه کسانی که در بیرون از دولت اند نه درعمل ونه هم به صورت نمادین وبرای نشان دادن حمایت خود از حقوق بشر، درسطحی که انتظار می‌رفت، کاری انجام نداده‌اند. توقیف‌های خودسرانه پولیس  وامنيت ملي وعدم رعایت طرزالعمل‌های قانونی درتوقیف افراد ،افزایش خشونت برعلیه زنان، محاکمه نشدن متقلبین و ناقضین حقوق بشر، تعلل در رسیدگی به دوسيه های جرمی و ... همه از مواردی است که شاهد این مدعاست.

اما با همه این موارد دولت می گوید که متعهد به دفاع ازحقوق مردم بوده وآنهایی که اسناد مبنی برنقض حقوق شان از سوی افراد و یا مقام خاص دارند، می توانند برای پیگیری قضیه به محاکم مراجعه کنند. یعنی اینکه هریک ازمردم که ازکسی یا مقام خاص شاکی باشند، خواست معین شان را به محاکم ارایه کنند، تا حکومت به این مساله جدی برخورد نماید و با تمام قوا تلاش کند تا عدالت رعایت شود. همگان می دانیم که این ادعا فقط درحد شعار بوده و هست. درغیر اینصورت چرا طی نه سال گذشته حتی یک نفر به عنوان نقض کننده حقوق بشروجنایتکار جنگی معرفی ومحاکمه نشد. این یعنی اینکه یا درجنگهای سی ساله کسی مجرم و ناقض حقوق بشر نیست، یا اینکه دولت و ارگانهای مسئول به هر دلیلی حاضر به محاکمه این افراد نیستند.

برهان الدين ربانی ميگويد - اگرازهنرمجاهدین گپ میزنیم ازعیوب شان نیز باید صحبت کنیم. کشمکش های بسیار غلط نیز به میان آمد، گروههای جهادی به یک وزارت و یا چند وزارت قانع نبودند. هرحزب میخواست که همه چیز را دراختیار خود داشته باشد.  این اشتباهات یقینا اشتباهات خطرناکی بود. درگیریهای بین گروههای مختلف مجاهدین درکابل در سالهای نود، براساس آمارسازمانهای بین المللی بیش ازشصت هزار ( شصت وپنج تا هشتاد هزار) کشته برجای گذاشت و بخش اعظم کابل را ویران کرد.  این درحالیست که سازمان عفو بین الملل از کرزی رئیس جمهور وپارلمان خواسته تا فورا قانون جنجالی موسوم به (منشور مصالحه و آشتی ملی)  را به حالت تعلیق درآورند.  این قانون کسانی را متهم هستند در سی سال گذشته مرتکب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر شده اند، ازمحاکمه شدن معاف میکند. ( منشور مصالحه و آشتی ملی)  توسط مجلس دراوایل سال ۲۰۰۷ تصویب شد و به گفته سازمان عفو بین الملل درجریده رسمی قضا درنومبر ۲۰۰۸ به نشر رسید، اما برخلاف معمول که این جریده بدون معطلی خاصی به دسترس عموم قرار میگیرد، خبر نشر این قانون درجریده تا جنوری ۲۰۱۰ اعلام نشد.

سازمان عفو بین الملل ودیگرسازمانهای مدافع حقوق بشر، به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشرکشور باور دارند که هدف ازاین قانون حفاظت قانونی ازمعافیت ازجزا برای ناقضان حقوق بشر است. نظربه شكايات اقارب قربانيان جنگي ٫راپورهاي بيشمارومكرركميته  حقوق بشر درارتباط با جنايكاران جنگي٫ جنگسالاران و تفنگداران وانهاهي كه امروزبا قدرت تفنگ ازهيچ نوع زورگوهي وظلم ومردم ازاري چوروچپاول  و حتي كشتارملت ابا نورزيدند.

دولت بايد بخاطرجلو گيري ازانتقام گيري هاي شخصي وگروپي توسط اقارب وبازمانده گان قربانيان جنايات جنگي وهمچنان بخاطر داد وفرياد نويسنده گان وانهائيكه قران واسلام را وسيله قدرت وبخون کشيدن ملت وبا فريب ودروغ و ريا كاري نه تنها مليونها مليون دالروپوند ، پول جهاد را كه حاصل خون مليونها افغان بود به جيب ريخته و امروزدرقطارمليونرهاي جهان محسوب ميگرديدند وپهلوي ريس جمهورلميده اند وبخاطرقدرت طلبي وتحريك وتشويق توسط دشمنان اين خاك نيزسبب قتل صد هاهزارهموطن  بيد فاع وبيگناه گرديدندوهمچنان بخاطرمصاحبه  ها وياد اوري هاي مكرراز وراي امواج راديووتلويزيونهاي جهان درارتباط با جنايات جنگي - متهمين چون كشتار ملت بيد فاع وبيگناه ٫ فيرهزاران راكت برفرق شهريان مظلومکابل، راه گيري وپياده نمودن مسافرين آواره وبيگناه ازسرويس ها دربين شهرها ولايات ومخصو صا بين تورخم وكا بل ، تجاوزبه عفت هزاران زن وطن درمقا بل چشمان والدين ، فروش صدها خانمها افغان به اعراب بخاطر كسب پول وثروت ، تخريب شهركا بل درسالهاي  ۹۲ـ۹۴، ميخ كو بيدن  يك گروپ به فرق گروپ ديگر،اسيرساختن انسانها دركانتينرها وتيزاب پاشي وده ها جنايات ديگر، عدالت انتقالي رادرعمل حمايت وپشتيباني نمايد. بهره ازبخشهاي خبري .

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد