WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی صباح

 

   قسمت 8 آقاي کرزي! آيا صداي ملت راميشنويد؟؟؟                                           ( صباح )

قسمت 8

محترم ريس جمهور! چرا انگشت ملت بطرف تونشانه گرفته ميشود؟، شمابايد درد دل ،حرفهاي ناگفته،غم واندوه يي ملت، مصيبت ومشقت مردم ستمديده، تاراج ووحشيگري هاي زورمندان وجنگ سالاران، چوروچپاول ملي، فسادوقانون گريزي، ستمکاري وبي بندوباري زورگويان، قتل وکشتارجنگ افروزان وناقضين حقوق بشررامورد بازپرس وبازخواست قراربدهيد. تازمانيکه ازصميم قلب وبدون تظاهروريا ، به اين جنايت رسيده گي ننمايد وملت شمارا رها نخواهد کردوازقضاوت فرداي تاريخ نيزدرامان نخواهي بود. اکنون صلاحيت با شماست که چه ميخواهيد انجام بدهيد.

ارزش چوکي وقدرت  

روزي هارون گفت: اي بهلول مراپندي ده. بهلول گفت: اگردربياباني هيچ آبي نباشد تشنگي برتوغلبه کند و مي خواهي به هلاکت برسي چه مي دهي تا تو راجرئه اي آب دهند که خود را سيراب کني؟ گفت: صد دينار طلا. بهلول گفت اگرصاحب آن به پول رضايت ندهد چه مي دهي؟ گفت: نصف پادشاهي خود را مي دهم. بهلول گفت: پس ازآنکه آشاميدي، اگربه مرض حيس اليوم مبتلا گردي ونتواني آن را رفع کني، باز چه مي دهي تا کسي آن مريضي را ازبين ببرد؟

هارون گفت: نصف ديگر پادشاهي خود را مي دهم. بهلول گفت: پس مغرور به اين پادشاهي نباش که قيمت آن يک جرعه آب بيش نيست. آيا سزاوار نيست که با خلق خداي عزوجل نيکوئي کني؟

چه کساني مايل مصالحه وکيها خواهان معامله باطالبان اند؟؟؟

بسوزد دست بی رحم مقدر

نموده سرد وساکت ومکدر

نميدا نم گلهاي  باغ  ما را

کيها تا کجا ها کرده  پرپر.

طالبان چه ميکنند ؟: حملات انتحاری، آدم ربايی ، قتل وکشتار، د ست وپا بريدن ، تخريب وبه آتش کشيدن موسسات عام المنفع ازقبيل - ماين پاکي ، ادارات بازسازي وآبادي ، مکاتيب وادارات تعليمي وتحصيلي ، خونريزي ووحشيگري ، وطنفروشي ، تخريب وويراني ميراثهاي فرهنگي ، ادبي وهنري ، واين همه رابخاطررضايت اجنبي هاي منطقوي ودشمنان مردم افغانستان انجام ميدهند.طالبان چه کساني اند؟: به ظاهرملاوطالب - عمامه به سروسرمه به چشم، باسرووضع نفرت انگيزوکثيف وطالب هاي مدارس مذهبي وتروريستي پاکستان ، آدمهاي کودن وبی سواد وجاهلان وجباران قرن. طالبان ترکيبی است ازناسيوناليست ها، اسلام گراها وراهزنان وقطاع الطريقان وبي رحم ترين انسانهاي روي زمين. تحت رهبری فرماندهان کوردل وبي منطق دررقابت با يکديگروبا تفکرکج انديشانه وعملکردهاي کورکورانه هستند. ولی همه آنها ازيک منبع هدايت ورهبري ميشوند وآنهم (آي . اس آي ).

بعد ازحمله يازده سپتامبرهدف آمريکا و متحدانش فقط حذف طالبان و القاعده بود که راهی برای مذاکره با هيچيک از آن ها باقی نمی گذاشت. درسال دوهزاروسه ميلادي بيشتر آژانس های اطلاعاتی غربی به وضوح دريافتند که بدون اطلاعات وسيعی که در سازمان امنيت و اطلاعات پاکستان جمع شده نميتوانند در افغانستان عمليات انجام دهند.  بين دوهزاروسه و دوهزاروپنج ميلادي سازمان های اطلاعاتی غرب ازنزديک با (آي اس آي) همکاری کردند و تعداد زيادی از عوامل القاعده را شناسايی نمودند، اما اين امر را که عناصری از (آي اس آي) مخفيانه به طالبان کمک ميکند زير چشمی رد کردند.  توافق اخير مشرف بسياری از غربی ها را از لاک خود بيرون آورد. غرب يا بايد ديالوگ با هواداران ملاعمر را بپذيرد يا اين ريسک را قبول کند که در نزاع های آتی با آن ها درجنوب افغانستان تلفات بيشتری بدهد.

واشنگتن پست مينويسد:

دراثرمصئونيتي كه اسامه بن لادن درپاكستان بدست اورد، كست ويديويىرا نشر كرد و درآن تهديد نمود كه حملات بيشتري درداخل ايالات متحده انجام خواهد داد. روزنامه مينويسد: حكومت رئيس جمهور بوش هنوز هم شش صد مليون دالر سالانه به پاكستان كمك هاي نظا مي واقتصادي ميدهد وهنوز هم با مشرف به حيث متحد رفتار ميكند. روابط دو کشور همسايه افغانستان و پاکستان که مرزهای طولانی با هم دارند، در پنجاه و هشت سالی که ازعمر کشور پاکستان می گذرد، همواره با فراز و فرودهای بسياری همراه بوده است. مساله مورد مناقشه خط مرزی موسوم به " ديورند "، فعاليت گروههای مسلح مجاهدين که عليه حکومتهای طرفدار شوروی سابق در افغانستان می جنگيدند، حمايت دولت پاکستان از گروه طالبان و نيز آنچه مقامات در سالهای اخير، فعاليت گروههای مخالف دولت اين کشور در مناطق قبايلی پاکستان می خواندند، از مسايلی است که در دوره های مختلف، باعث تيرگی روابط دو کشور شده است. ازبدو تاسيس کشور پاکستان درسال نوزده چهل وهفت ميلادی تا زمان لشکرکشي شوروی به افغانستان در سال نوزده هفتادونو، مسايل مرزی بر روابط اين دو کشور، سايه افکنده بود و پس از آن، تا زمان سقوط حکومت داکترنجيب الله درسال نوزده نودودو ميلادی، علاوه بر اين مساله، حمايت پاکستان ازگروههای مسلح مجاهدين که عليه دولت کابل می جنگيدند نيز بر تنشهای موجود ميان دو کشور افزود. مرز مشترک پاکستان و افغانستان که به "خط ديورند" مشهور است در زمان سلطه بريتانيا بر شبه قاره هند در سال۱۸۹۳ بين هند و افغانستان کشيده شد و مناطقی از افغانستان آن زمان به هند بريتانيايی تعلق گرفت.  پس ازتجزيه شبه قاره هند و تشکيل کشور پاکستان در سال۱۹۴۷ ميلادى، اين مناطق که ساکنان آن پشتون و بلوچ هستند، جز قلمرو پاکستان شد.حکومتهاى مختلف افغانستان، مالکيت پاکستان بر اين مناطق را به رسميت نشناخته و به صورت رسمی يا غيررسمی حاکميت ملی پاکستان در مناطقی را که افغانها آن را پشتونستان می نامند، تاييد نکرده اند. اما پاکستان همواره  خط ديورند  را يک موضوع تمام شده دانسته و آن را خط مرزى مشترک بين دو کشور شمرده است. سلیک هر سین  می نو یسد :  پاکستان در ارتباط با پشتونها همیشه ازسیاست انگلیسی " تفرقه بینداز و حکومت کن" استفاده می کرده است. پاکستان در دوران جهاد قسمت اعظم کمکهای خود را به احزاب بنیاد گرا ، خصوصآ حزب اسلامی که وجهه ای پشتون داشت اختصاص داده بود ، زیرا قصد داشت از این طریق اختلافات بین گروهای قومی پشتون را تشدید نماید . به عقیده ا وهمچنین پاکستان اساسآ مخالف نظام قبیله ای ا ست  که موجبات تسلط دوصد ساله پشتونها را درافغانستان فراهم کرده بود و آن ر ا با مفهوم دولت اسلامی مبتنی بر اصل مرکزیت مخالف می دانند ، و نمی توانند با سرکردگان پشتونها روابط خوبی داشته و با آنها کنار بیایند از قدرت یافتن آنها در افغانستان که موجب تضعیف پشتونها می گرد د ، حمایت می کرد. خط ديورند که پاکستان وافغانستان را از هم جدا ميسازد، امروز يکی از موضوعات حساس درکشور بحساب ميايد. اين موضوع زمانی به يک بحث داغ مبدل گرديد که پاکستان پينشنهاد ايجاد ديوار را ميان هردو کشور مطرح ساخت. پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان چندي قبل اين موضوع را به عوض مقامات افغانی با خانم کونداليزا رايئس وزير امورخارجه ايالات متحده امريکا درميان گذاشت که باعث خشم وانزجار افغانها گرديد.  علامت گذاری خط ديورند خيلی ضعيف و دارای طول دوهزاروششصد کيلومترميباشد که در سال هجده نودوسه ميلادي توسط وزيرانگلستان بنام سرهنری مارتيمرديورند، بحيث خط فاصل ميان هند بريتانيوی وافغانستان تعين گرديد. زمانيکه پاکستان درسال نوزده چهل وهفت تشکيل شد، اين خط به آنکشور بميراث ماند. افغانها ادعأ مينمايند که اين خط بالای اميرعبدالرحمن خان تحميل گرديده است وآنها هرگز آنرا به رسميت نشناخته اند.حکومت افغانی درسال نوزده هشتادوچهارميلادي تلاش ورزيد تا اين خط را بطور يک جانبه منسوخ سازد، اما اين خط هنوزهم بسطح بين المللی بحيث سرحد ميان دوکشور شناخته ميشود.درسال های اخیرهمواره دولت پاکستان در معرض اتهام حمایت از گروه طالبان بوده است . مقامات افغانی و آمریکایی بر این باورند که گروه طالبان و حنی هسته هایی از القاعده در داخل پاکستان آموزش می بینند و تجهیز می شوند. اما دولت پاکستان با رد هر گونه حمایت اسلام آباد از گروه طالبان ، بر مبارزه با گروههای تروریستی از جمله گروه طالبان تاکید دارد. به اعتقاد ناظران سیاسی، نگاه ابزاری دولت مشرف به گروه طالبان برای گسترش نفوذ در افغانستان باعث تشدید بی ثباتی در منطقه خواهد شد . اظهارات اخیر والي ایالت سرحد نشان دهنده دیدگاه مقامات پاکستانی درباره طالبان است . پاكستان عامل بي ثباتي در افغانستان به شمار مي رود. بين دو كشور از گذشته تنش هاي پيوسته اي بر سر خط مرزي ديورند وسالهاي اخير به دليل حمايت گسترده پاكستان از طالبان و القاعده وجود داشته است. اختلافات مرزي از يكسو و ناكاميهاي پاكستان درافغانستان در پي سقوط طالبان از سوي ديگر سبب شده كه پاكستان همه توان و تلاش خود را براي ايجاد بحران درافغانستان و بازگرداندن طالبان بكار گيرد. اين تلاشها در آينده هم ادامه خواهد يافت و دولت افغانستان را با مشكلات مختلفي مواجه مي سازد.  ازجانب ديگردرداخل کشور اگردولت های  ذیدخل درقضایا بی الا يشانه میخواهند افغانستان را کمک نمایند، اولترازهمه دولت رامتوجه مصلحت گرای های بی چون وچرا آن سازد. دولتمردان  ما را وادار سازند تا کارها را به اهل آن بسپارند. کمک نمایند تا درافغانستان دولتی بوجودآيد که قدر رأی مردم را بداند. با حمایت مردم میتوان تروریزم و القاعده را نابود ساخت  وپاکستان را سرجایش نشاند. نه با اشخاص وافرادکه بيشترازيک دهه غلام گوش به فرمان پاکستان بوده اند. رفتارخشونت آميزنيروهاي آمريکايي با مردم ، با واکنش شديد مردم ونمايندگان مجلس شوراي ملي مواجه شده است. نمايندگان مجلس معتقدند رفتار نادرست نيروهاي آمريکايي باعث تشديد خشونت و گسترش ناامني در افغانستان شده است . اين در حالي است که برخي منابع خبري از تحرکات جديد نيروهاي طالبان در چهار ولايت هلمند ، ارزگان ، قندهار و زابل در جنوب افغانستان خبر مي دهندبه گفته ي اين منابع طالبان کنترول بعضي مناطق را به دست دارند. با گذشت بيش ا ز پنج سال از حضور نيروهاي آمريکا در افغانستان ، طالبان همچنان فعال است .  آمريکاييان که با شعار مبارزه با تروريسم وارد، افغانستان شدند ، در مقابله با نيروهاي طالبان ناکام مانده اند . گسترش ناامني ها و تشديد فعاليت طالبان نشان مي دهد خارجي ها وبخصوص آمريکا تمايلي براي برقراري ثبات و امنيت در افغانستان ندارند . حضور پر رنگ نيروهاي طالبان در مناطق جنوبي ، باعث نگراني گسترده مردم اين کشور شده است . اکنون ا ين سوا ل پيش مي آيد که چرا نيروهاي ائتلاف در مقابله با طالبان ، موفق نبوده اند ؟ ‌واقعيت اين ا ست که آمريکاييان وجود نيروهاي طالبان را براي پيشبرد اهداف خود در افغانستان ، ضروري مي بينند.

از زماني که آمريکا به افغانستان لشکرکشيد هيچ چيز پيش نرفته است و مردم از جنگ و محروميت رنج مي برند. هرج و مرج هميشگي شده، قاچاق مواد مخدر از سر گرفته شده است (نود درصد مصرف جهاني ترياک را شامل مي شود) و سران قبايل، جنگ سالاران و اسلامگرايان بر ديگر مناطق کشور فرمان مي رانند. پنج سال پس از سقوط آنها، سران طالبان به افراد سازمان پيمان آتلانتيک شمالي(ناتو) فشار مي آورند و خسارت هاي بيش از پيش مهمتري را به آنان وارد مي کنند، تا حدي که در سپتامبر آنان را مجبور به درخواست نيروي کمکي کردند. طبق گفته رسانه ها،شصت درصد کشور فاقد نيروي برق است و هشتاد درصد مردم به آب آشاميدني دسترسي ندارند. خلاء ايجاد شده در اثر فقدان نيروي پوليس را انواع نيروهاي مخالف دولت پرکرده اند: اسلامگرايان در جنوب، جنگ سالاران سالهاي ١٩٨٠ در غرب، قاچاقچيان مواد مخدر در شمال. دراين دوره، نبردها عليه نيروهاي همدست طالبان، باعث توقف برنامه هاي جديد براي بازسازي و کاهش دسترسي به دست اوردها شده است.

وهمچنان اعلان صلح و مذاكره وشايعه سازش روحيه مردم را ضعيف و اعتماد پيروزي دولت دربرابر طالبان را ضريب صفر نموده است، حال اكثريت مردم به اين عقيده اند كه دولت ومتحدين غربي اش درصدد سازش وكنار آمدن با طالبان اند، لذا مردم تلاش دارند از آدرس قوم، سمت و نهادهاي مستقل قبل ازدولت به سازش دست بزنند.

غرب عملاً درپي بزرگسازي طالبان است، هم درميدان نظامي وهم در جايگاه اجتماعي و هم درعرصه سياسي و از چندي بدين سو مسؤولين بلند پايه ورسانه هاي غربي از ديالوگ مذاكره و پذيرش طالبان در نظام سياسي کشورصحبت مي كنند. هدف اين بزرگسازي چيست؟ امريكا‌ و انگليس به مشوره پاكستان ازكارائي نظام فعلي مايوس شده اند لذا تلاش دارند تا فرا رسيدن دوربعدي انتخابات رياست جمهوري تاريخ را دوباره تكرار كنند.

چنانچه براي اولين بارشايعه مذاكره با طالبان با دولت ازطريق رسانه هاي امريكا‌يي دربيرون درز كرد وواشنگتن پست يك نشريه معتبر امريكا‌يي اززبان معاون وزير خارجه امريكا‌ نوشت كه طالبان مي خواهند بعد ازين بحيث يك هسته سياسي قوي درنظام آينده افغانستان شريك شوند. بديهي است كه امريكا‌ مي خواهد اين درامه را دوباره تجربه كند.

پروسه صلح يك جهت مهم قضيه تفكرات طالبان را جهت حفظ منافع شان در افغانستان قابل قبول دانسته است. اين تغييرسياست در ظاهر شكست متحدين را در مبارزه شان عليه تروريزم به اثبات مي رساند.

نيكولاس لنت سخنگوي ناتو درافغانستان گفت: اتكاي صرف به نيروي نظامي منجر به بازگرداندن ثبات پايدارنخواهد شد. اين اظهارات نشان مي دهد كه پيمان اتلانتيك شمالي يك قدرت شكست پذيراست، حتي كتله كوچكي ازترويست ها با داشتن حمايت نظامي ومالي پاكستان و برخي كشورهاي خليج مي تواند ايشان را به شكست معترف سازند. تا چندي قبل پيش طرح مذاكره ازسوي دولت با طالبان همواره از يك موضع قوي مطرح مي شد و طالبان به ترك جنگ و بازگشت به خانه وكشورشان دعوت مي شدند و خبري ازسهم دهي آنان درقدرت نبود، اما حالا دولت اعلان مي كند اگر طالبان قانون اساسي كشور رابپذيرند درهرسطح پذيرفته مي شوند، ديگرازپيروزي نظامي عليه طالبان خبري نيست، درحاليكه طالبان جز پيروزي به هيچ چيز ديگر قناعت ندارند.

دزبراون، وزير دفاع انگلستان با اشاره به نفوذ باورهاي اسلامي درميان مردم ما، ابرازعقيده كرده است كه نمي توان تفكرات طالبان رادراين كشور، ناديده گرفت. تا ديروز اگرحرف ازپذيرش طالبان به‌ميان مي آمد مسأله پذيرش طالبان محلي مطرح بود نه تفكرات و انديشه طالباني. درآن وقت درفلسفه و منطق سياسي معاصر،انديشه طالبي مردود شمرده مي شد اما امروز وزيردفاع انگليس اعتراف ميكند كه نمي شود با انديشه و تفكرات طالبان درافغانستان مبارزه كرد و يا تفكرات طالبان را ناديده گرفت. براون دركنفرانس سالانه حزب حاكم بريتانيا (حزب كارگر)، گفته است بعيد به نظر مي رسد كه انديشه طالبان درافغانستان، پديده اي گذرا باشد. بدين معني كه ديگر شعار ميان‌تهي ودروغين دموكراسي درافغانستان جاي ندارد وآنچه اهميت دارد تفكرات سنتي طالبان است.

به همين ترتيب نمايندگي سياسي سازمان ملل متحد دركابل با تأكيد براين موضوع كه بايد از راه هاي سياسي و مسالمت آميز بحران جاري درافغانستان را حل كرد، عملاً به جمع نهادهايي پيوسته است كه براي نخستين بار، در تلاش فراهم كردن زمينه براي آغاز مذاكرات ميان طالبان و دولت هستند. طالبان كه طي اين مدت نمادي ازشرارت وخشونت در جهان پنداشته مي شدند وتمام جهان بخاطربرچيدن تخم طالب از زمين متحد شده بودند امروزدوباره درمحراق توجه قرارگرفته بايد شامل نظام سياسي افغانستان شوند. انگليس وپاكستان درمورد افغانستان نظر واحد دارند، آنچه را وزير دفاع انگيس امروزمي گويد، پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان قبلآ گفته بود. مشرف نيز گفته بود كه طالبان ريشه در بين تعدادي از اقوام افغانستان دارند وتفكر طالبان باعقايد اين اقوام هم آهنگ است و بايد جزء از پروسه صلح افغانستان باشند. يعني صلح و ثبات بدون حضورطالبان مفهوم ندارد. وزير دفاع انگليس هم صرف بر نظريات مشرف تأكيد كرده است، درگذشته دولت افغانستان اظهارات پرويز مشرف را به شدت رد كردند اما امروز روي اظهارات وزير دفاع انگليس غور مي كنند. اهداف پاكستان وكشورهاي غربي از قبل روشن است. پاكستان مي خواهد در نظام سياسي افغانستان مهره هاي خود را داشته باشد وغرب هم تشنه تامين امنيت شركت هاي نفتي خود درافغانستان است.

 شكي نيست كه نيروهاي بريتانيا در افغانستان از( آي. اس. آي)  الهام مي گيرند ودرمشوره با استخبارات پاكستان اهداف خود را دنبال مي كنند. آمادگي طالبان براي مذاكره درهرسطح با دولت يك حركت سياسي ومانورآزمايشي است. طالبان هم با اين شوخي و تمسخر كوشيده اند تا توان نظامي و سياسي دولت ومتحدينش را به آزمايش بگيرند تا به جهان ومردم نشان دهند كه دولت وحاميان بين المللي اش تا چه حد آماده عقب گرد درمعامله با ايشان مي باشند. در حاليكه رهبري طالبان قطعاً درجريان برنامه نيست و نام ملا محمدعمردرفهرست تحت پيگرد امريكا‌ئيان قرار دارد و به عنوان يك تروريست حساب مي شود. اين اعلان ازلحاظ معاملات سياسي هيچ مفهوم وتضمين عملي ندارد.

حقيقت اين است كه طالبان هرگز با نظام اين چنيني شريك نمي شوند. طالبان نظام وحكومت مطلق مي خواهند نه صلح و سازش. طالب پديده صلح ومذاكره نيست واگرطالب با نظام سياسي كنوني يكجا شود ديگر مفهوم طالب بودن را از دست مي دهند. طالب يك پديده با ويژه گي هاي خاص خود است كه بيشتر با خشونت و تحجرهمراه است. هرحركت تا رسيدن به قدرت دست به خشونت مي زند واما طالبان بعد ازرسيدن به قدرت هم خشونت را تشديد مي بخشد و ادامه مي دهد. حكومتي كه قبلا تجربه شده است ازقتل عام گرفته تا لت و كوب زنان و بستن معارف همه و همه در تمام عرصه ها خشونت بوده و بس، لذا طالب پديده مذاكره و معامله نيست.

دررسانه ها ازمذاکره با طالبان ،شروط طالبان برای مذاکره، تکذيب مذاکره توسط سخنگويان دولت ومخالفين ،امتناع طالبان ازمذاکره ومشابه اين مضمون می شنويم.اما دولت دوپارادريک رکاب نموده وميگويند که طالبان برادرهاي ما اند وفرزندان کشوراست وآغوش مابرايشان بازاست.

اما طالبان دولت رادولت دست نشانده وکشورراکشوراشغال شده وجناب کرزي راوسيله ي درد ست خارجيها وبراي سقوط حاکميت روزشماري وتقاضاي جدي براي بيرون شدن حارجي ها دارند ونيزلحظه ي براي کشتن ، قتل ،غارتگري ، تاراج ثروتهاي مادي ومعنوي کشوروشکنجه واستبداد برمردم ستم ديده وطن درنگ نميکنند واين اعمال زشت ونامسلماني راحکم شرعي ميدانند.

میان فعالیت طالبان درافغانستان و تحرکات افراطيون مناطق قبایلی پاکستان ارتباط کاملی وجود دارد. براین اساس هر اندازه فعالیت طالبان درافغانستان بیشتر شود ،تحرکات مناطق قبایلی نیزافزایش می یا بد. شورای موسوم به سنلس که فعالیت آن درافغانستان به علت تلاش برای قانونی کردن کشت خشخاش ممنوع شد، درآخرین گزارش خود ادعا کرده است که نیروهای طالبان دربیشتر ازنیمی ازافغانستان حضور دارند.
طالبان درحال حاضر در
۵۴درصد خاک افغانستان فعالیت دارد که برای مقابله با آنها باید نیروهای خارجی دو برابر شود. البته وزارت دفاع افغانستان این گزارش را تکذیب و اعلام کرد، نتیجه اعلام شده دراین گزارش مبنی بر اینکه طالبان شهرکابل را به کنترول خود درخواهند آورد به هیچ وجه قابل اطمینان نیست. طالبان با هدف سرنگونی دولت واخراج سربازان خارجی درحال مبارزه با نیروهای دولتی وسربازان خارجی است. حکومت پنج ساله طالبان دراواخر سال۲۰۰۱میلادی با هجوم نیروهای خارجی به افغانستان سقوط کرد.
دفتر شورای سنلس در پاریس قرار دارد وخواهان قانونی شدن کشت خشخاش در افغانستان است که به همین علت فعالیت این دفتردرکشورممنوع اعلام شده است. درهرصورت گزارش این شورا نشان می دهد که طالبان هر لحظه بر وسعت و دامنه تحرکات خود درافغانستان می افزاید. شورشیان مناطق قبایلی پاکستان نیز طی ماههای اخیر بر تحرکات خود برضد دولت پاکستان افزوده اند.البته دولت پاکستان نیزنسبت به این تحرکات به شدت واکنش نشان داده است.سخنگوی دولت ایالت سرحد پاکستان اخیرا اعلام نموده است که نیروهای اردو مقراصلی مولانا فضل الله رهبر معنوی طالبان محلی درناحیه حساس ناجیاتاپ درسوات را تصرف کرده اند.
اردوي پاکستان باردیگر کنترول ناحیه ناجیاتاپ درمنطقه سوات ویکی از مقرهای اصلی مولانا فضل الله را بازپس گرفته و موفق شده است ایستگاه رادیویی این گروه را نیز تعطیل کند.
اردوي پاکستان اعلام کرده است که با ایجاد موانع درجاده‌ها و راه‌های مهم از انتقال موادغذایی، سلاح وتجهیزات به مناطقی که هنوز تحت کنترول طالبان محلی است، جلوگیری می‌کند. منطقه کوهستانی(میان کوه) سوات به مرکزیت شهر مالاکند درایالت سرحد که از جهت آب وهوا، نسبت به سایر شهرهای این ایالت، از جذابیت‌های بیشتری بویژه درزمینه گردشگری برخورداراست هم اکنون مرکزاستقرار طالبان محلی شده که به دستورمولانا فضل الله رهبر معنوی خود علیه نیروهای دولتی می جنگند. مولانا فضل الله ازشخصیت‌های متنفذ منطقه وازطرفداران طالبان، با تاسیس یک مدرسه دینی درسوات به ترویج اصول مذهبی طالبان می‌پردازد. درنهایت اینکه چالش میان نیروهای دولتی پاکستان و شورشیان مناطق قبایلی همچنان ادامه دارد.دراین میان ایالات متحده آمریکا نیزتنها به بسط دامنه قدرت خود می اندیشد.

مناطق قبیله نشین پاکستان تبدیل به مکانی امن برای القاعده وطالبان شده والقاعده دراین مناطق نیروهای خود را برای انجام عملیاتهای تروریستی درکشورهای مختلف سازماندهی می کند وازسوی دیگراین قبایل پاکستانی با طالبان و القاعده نیزهمکاری می کنند، به روند تنشهای موجود میان قبایل پاکستانی ودولت توجه کنیم، زیرا نیروهای امنیتی پاکستان همواره با این قبایل درگیر بوده و فعالیتهای نظامی قبایل پاکستانی به عنوان یکی از چالشهای موجود درامنیت پاکستان به شمار می رود.

ازجانب ديگرپاکستان منبع همه نگرانی های ایالات متحده امریکا ودولت افغانستان بخاطرحمايت و پشتيباني ازطالبان بوده وطي اين مدت هم به ميخ کوبيده وهم به نعل ، ازيکطرف طالبان رامسلح نموده وازجانب ديگردولت وخارجيهارافريب داده است. اخيرآ نشریه گلوبل پست چاپ ایالات متحده امریکا درين مورد می نویسد: درشهربندری و هجده ميلیونی کراچی نه تنها خشونت بيداد می کند، بلکه تعداد رهبران القاعده هم نسبت به وزیرستان درین شهر بیشتر می باشد. شرارت ، قتل وکشتار تنها به شهر کراچی محدود نمی شود. اما کراچی درجنگ ایالات متحده امریکا در افغانستان بسیار اساسی و مهم می باشد. زیرا هشتاد فیصد تجهیزات نظامی ازطریق بندر کراچی واز آن جا به درهء خیبروافغانستان انتقال می یابد. بدیل یا جانشینی برای این مسیرهم وجود ندارد. به این معنی که انتقال نفت به ارزش یک صد دالرامریکایی ازطریق آسیای میانه، یک هزاردالر امریکایی تمام می شود.گلوبل پست میافزاید، اوضاع امنیتی درتمام شهرهای پاکستان خراب است و نسبت به گذشته هزارمرتبه بد تر شده است. دراسلام آباد پایتخت پاکستان ، شنیدن صدای انفجار، مشاهده سیم های خادار،ایجاد پوسته های امنیتی وتبدیل شدن هوتل ها به قلعه های بلند که توسط محافظین نگهداری می شوند، به شهر بغداد شباهت دارد. همزمان خدمات ملکی که زمانی موثروکارا بود درهرایالت این کشوررو به خرابی گذاشته است. خلاصه که پاکستان در قرض غرق شده وزیر بناها روبه زوال است. بعد ازفرمانروایی درازمدت توسط نظامیان، حکومت انتخابی ملکی بار دیگر برسرقدرت است، اما آن طوری که بارها دیده شده، این حکومت فاسد وبی کفایت می باشد. ریس جمهور پاکستان آصف علی زرداری که بعد ازقتل خانمش ، اتفاقاً درموج احساسات به حیث رییس جمهور انتخاب شد ضعیف وناتوان است وتوسط یک تعداد ازدوستان وهم اطاقی های دورهء زندانش احاطه گردیده است.

صدراعظم اویوسف رضا گیلانی هم بهترازوی نمی باشد. نشریه گلوبل پست در ادامه مقاله می نویسد،هیلاری کلنتن وزیر خارجهء ایالات متحده امریکا، پاکستان دارای سیستم نیمه فیودالی را، مورد انتقاد داده ومی گوید، ثروت مندان وزمین داران بزرگ پاکستان باید مالیه ومحصول شا نرابپردازند ونباید که بالای مالیه دهندگان امریکا متکی باشند. اززمان استقلال به بعد ، اردو- اداره بیش ازنصف این مدت را دردست داشته وسیاست خارجی این کشوررانیزکنترول کرده است. درعین زمان، شورشیان اسلامی که زمانی فکر می شد به ایالت شمال غرب پاکستان محدود می باشد، اکنون در تمام شهر ها گسترش یافته اند. چنانچه کمپاین خشونت وبم گذاری به علت انتقام داخل شدن اردو به وزیرستان جنوبی، ازایالت شمال غرب به لاهور واسلام آباد توسعه یافته است. حاصل جمع همه تشویش ها ونگرانی های امریکایی ها اینست که مبادا کنترول سلاح اتومی پاکستان هم چنانی که درویکی لیکس به آن اشاره شده است به دست تندروان اسلامی بیافتد. بناً هیچ جای شک نیست که تهدید تندروان اسلامی درپاکستان در حال افزایش می باشد.

حامد کرزی می گوید، اسناد افشا شده محرمانه دیپلوماتیک ایالات متحدهء امریکا توسط ویکی لیکس در مورد افغانستان و پاکستان روابط این دو کشور را نزدیک تر ساخته است.

کرزی دریک کنفرانس خبری اسناد افشا شده از سوی ویکی لیکس را رد کرد. وی هم چنین گفت، جاسوسان خارجی تلاش می کنند که هردو کشور را بی ثبات سازند، اما به گفته او، ویکی لیکس هرنیت که داشت درروابط میان افغانستان و پاکستان کمک کرده است وبنابر این افشای اسناد توسط ویکی لیکس برای این دو کشور مفید واقع شده است. کرزی که در این اواخرازتکتیک های کشورهای غربی در مبارزه علیه طالبان انتقاد کرده، هم چنین گفت که روابط محکم با اسلام آباد دارد. وی گفت، اطمینان می دهد که میان دو کشور بی اعتمادی وجود ندارد. این درحالیست که روابط میان دو کشوربارها با اتهامات برسرارتباط میان ادارهء استخبارات پاکستان و طالبان و حضور تندروان پاکستانی درافغانستان متشنج شده است. کرزی گفت، تلاش های قوای بین المللی در افغانستان مانند سال های اول موفق نیست.

وی که همواره پاکستان را به مداخله درامور افغانستان متهم می کرد، گفت: ملت افغانستان دست رابا جهان یکی کرد حکومت طالب ها و القاعده را ازافغانستان راندند وافغانستان دوباره به یک روند عادی زنده گی برگشت. ولی به تعقیب آن حملات تروریستی در افغانستان زیاد شد. درعین حال دیدیم که پاکستان هم مورد حملات شدید تروریزم قرار گرفت. این ما را به این وادار کرد تاما دیدگاه خود را تجدید دوباره کنیم و تحلیل کنیم که چه می گذرد. این کارهای که می شود همیش ازپاکستان به طرف افغانستان می آید یا ویا یک دسیسه بزرگ تردرکار است که هم افغانستان را بی ثبات می سازد و هم پاکستان را. قوای بین المللی نتوانست که مراکزآموزش وتمویل تروریستان را ازبین ببرد وطبق میل مردم افغانستان دربرقراری امنیت نیز موفق نبوده اند. درحال حاضر حدود يکصدوپنجاه هزارسرباز خارجی به رهبری ناتو در افغانستان مصروف مبارزه با طالبان و القاعده هستند. دراین جنگ ده ساله، سال جاری خونبار ترین سال برای قوای بین المللی درافغانستان خوانده شده که در آن بیش از ششصدوپنجاه سرباز این قوا کشته شده است.

جناب ريس جمهورقبلآدرکنفرانسی خبری گفته بود: نیروهای اردوي ملي ازاین پس درصورت لزوم برای مبارزه با نیروهای طالبان وارد خاک پاکستان خواهند شد. وي با اشاره به حق دفاع مشروع اضافه کرد، نیروهای آشوبگرازمناطق مرزی پاکستان وارد کشورما می‌شوند تا نیروهای افغان و نیروهای بین‌المللی راهدف قراردهند. این درست به منزله اعطای حق دفاع مشروع به ماست و ما نیز اجازه داریم به اعمال مشابه دست بزنیم. کرزی که شخصیتی آرام دارد طی کنفرانس خبری در حالی که برافروخته شده بود محسود، رهبر نیروهای طالبان در شمال پاکستان را تهدید کرد که در خانه‌اش هدف حملات نیروهای افغانی قرارخواهد داد. اوبا تکرارتهدید‌های گفت، انتقام تمام آن چه که طالبان طی این سال‌ها برسرافغانستان آورده است ازآن‌ها خواهیم گرفت.

کرزی پیش‌ترنیزازدولت پاکستان ومجامع جهانی خواسته بود که با نیروهای طالبان مستقر درمناطق مرزی پاکستان مقابله کنند اما درپی حوادثی داخلی که به نظرمی‌رسد دولت پاکستان را د چار بی‌ثباتی سیاسی بیشتر می‌کند ودرنتیجه، در بهترین حالت، آن رادرموضع انفعالی‌تری دربرابرفعالیت‌های درون وبرون مرزی طالبان درشمال این کشورقرارمی‌دهد، ظاهراً کاسه صبرکرزی نیز لبریز شده و دراقدامی بی‌سابقه پاکستان را به نقض حریم مرزی تهدید کرده است.

 درين اواخيرماشاهد ملاقاتها وروابط هاي پنهاني بين کابل وطالبان وخارجيها بوديم که سرانجام اين همه هياهوي وتبليغات کرکننده بايک بازي پاکستان وطالبان ، سردست همه آب يخ ريخت ومذاکره کننده گان بعداز... چهارزانونشستن وازروي مجبوريت وناگذيري منکرچنين ملاقات ومذاکره شدند. بعدازين رسوايي هرکس برف بام خويشرا کوشش مينمايد بربام ديگران بي اندازند. درين مورد رسانه هاي غربي دست وپا چه شده وحق وناحق تاخت وتازوپروپاگند راسيل اسا به خورد خواننده گانش ميدهد

روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا دريکي ازشماره اخیر خود زیر عنوان بریتانیوی ها مسوول آوردن شخص جعلی به قصر ریاست جمهوری برای مذاکره می باشند ، مقامات بریتانیوی درماه جولای یا ماه آگست، شخصی را بنام ملا اخترمحمد منصور بحیث رهبر طالبان به قصر ریاست جمهوری آوردند تا با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان ملاقات نماید. اما یک افغان که او نیز درین ملاقات حضور داشت ، دانست که او منصور حقیقی نیست. مقامات استخباراتی افغان بعداً معلوم کردند که این شخص یک دکاندار ازشهر کویته پاکستان می باشد. روزنامه به نقل ازعمر داود زی رییس دفتر کرزی می نویسد: این نشان می دهد که روند مذاکره بسیار حساس است و باید افغانها آن را رهبری کنند، زیرا افغان ها این حرفه یا کار و کسب را بهتر می دانند.

ما این موضوع را با دقت، با برخورد که منتج به نتیجه شود و با کمترین صدمه به سایر روند انجام می دهیم. واشنگتن پست در ادامه می نویسد، داود زی می گوید، مقامات افغان شش یا هشت ماه پیش برای بار نخست با شخصی که مدعی بود نماینده منصوراست تماس برقرار کردند. این شخص حاضربود مذاکره با منصور راترتیب بدهد وگفت منصور می خواهد ضرب الاجل برای خروج نیروهای خارجی تعین و قانون اساسی افغانستان تغییر کند. اما قصر ریاست جمهوری نه پذیرفت با نماینده منصور ملاقات کند زیرا هویت این شخص معلوم نبود. بگفته داود زی، بریتانیوی ها بعداً ازین تماس استفاده نمودند و منصور را بکابل آوردند. درجریان ملاقات منصوربا حامد کرزی، نماینده گان بریتانیا حضور داشتند اما نه امریکایی ها. داستان که شخص مذکور واقعاً چه کسی است و چگونه رو در رو با کرزی در قصر ریاست جمهوری نشست، موضوع است که چون وچرا و بحث های زیادی را ایجاب می نماید.روزنامه دیگر امریکاي -  لاس انجلس تایمز زیرعنوان مذاکره یگانه راه درافغانستان است، می نویسد، در اجلاس لیزبن، ناتو موافقه نمود تا مسوولیت تامین امنیت در سال دوهزاروچهارده ميلادي به نیروهای افغان سپرده شود. اما در همان صالون یک فیلی وجود داشت که هیچ کس از وی نام نبرد، مذاکره با طالبان.  رهبران ناتو راجع به ختم جنگ صحبت کردند، اما هیچ کس راجع به این که جنگ چگونه خاتمه پیداکند چیزی ارایه نکردند. یک راه از طریق شکست طالبان است. اما امکان دیگری برای آوردن صلح نیز وجود دارد و آن مذاکره با طالبان است. درین نقطه، میان افغانستان و ایالات متحده امریکا یک چیزی یچیده وجود دارد. حامد کرزی اصرارمی ورزد که تنها مذاکره با طالبان می تواند خاتمه جنگ باشد. درحالی که جنرال دیوید پترویس قوماندان نیروهای امریکایی وناتو درافغانستان، راجع به مذاکره شک دارد و می گوید، طالبان درمرحله نخست باید ازلحاظ نظامی بکلی ضعیف و منکوب شوند.
اما چهار رهبر سابق طالبان در یک مصاحبه جداگانه گفته اند، مذاکرات جدی ممکن است ولی مشروط بر این که رهبران طالب قادر باشند ازیک محل یا یک کشوربی طرف فعالیت کنند. به نظر آنها افغانستان تحت اشغال امریکا قرار دارد و طالبان تحت انحصاراداره استخبارات پاکستان. اکثرروزنامه های غربی بازهم در شماره های اخیر خود در مورد صحبت های مقامات حکومت افغانستان با یک رهبر جعلی طالبان که قبل ازافشا شدن هویت اصلی اش مقدار زیاد پول را هم ازخارجیان وحکومت افغانستان بدست آورده است، مطالبی به نشر رسانده اند

روزنامهء کرستین ساینس مانتور می نویسد که با افشای هویت شخص که خود را یکی از رهبران درجه دوم طالبان ملا اخترمحمد منصور معرفی کرده بود، شیشهء امید مردم به صلح به سنگ خورده و فضای سیاسی افغانستان را یک نوع مایوسی فرا گرفته است. به نوشتهء روزنامه، حتی خود رییس جمهور کرزی که همیشه در بارهء مصالحه با مخالفین صحبت می کرد، درچند روز اخیر تمام توجه خود را به مجلس سران کشورهای ناتو درلزبن وتوافقی که با این پیمان امضا کرده، سوق داده است.  روزنامهء کرستین ساینس مانتور اضافه می کند، افشا شدن هویت اصلی شخصی که خود را ملا منصور معرفی کرده بود، اعتماد مردم را برشورای عالی صلح نیز کاهش داده است. روزنامه می افزاید، این عمل دردراز مدت به پروسهء مصالحه و آشتی ملی درافغانستان ضربه وارد خواهد کرد، ولی در کوتاه مدت هم بطور مثال درچند روز گذشته شوق وهیجان در مورد صلح را سرد ساخته است.

روزنامهء واشنگتن تایمزتوجه را به یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان جلب نموده در يکي ازشماره اخیر خود می نویسد، سیاست جنگی امریکا درافغانستان گمراهی ایجاد کرده است.

به نوشته روزنامه، قبل از انتخابات برای پر کردن چوکی های خالی کانگرس امریکا درماه نومبر، همه به این فکر بودند که خروج قوای امریکا ازافغانستان در نیمهء سال دوهزارويازده ميلادي آغاز می شود. اما اکنون در بارهء این صحبت می شود که مسوولیت های امنیتی افغانستان در سال دوهزاروچهارده ميلادي به قوای داخلي محول خواهد شد. ولی این هم معلوم نیست که بعد از سال دوهزاروچهارده ميلادي چه تعداد عساکر امریکایی درافغانستان باقی خواهند ماند. این نوع بحث ها دربین مردم امریکا سر درگمی ایجاد کرده است که دلیل آن کمبود منابع درجنگ و نارسایی ها درستراتیژی امریکا درمورد افغانستان می باشد. تا خالیگاه ها دراین موارد پر نشوند، بازهم معلوم نخواهد شد که چه وقت عساکرامریکایی خواهند توانست که افغانستان را ترک کنند و یا در مورد پیروزی در افغانستان صحبت نمایند.

روزنامه نیویارک تایمزدرشماره هاي اخیر خود می نویسد. دستور بازداشت و احضار اعضای کمسیون مستقل انتخابات افغانستان و کمسیون سمع شکایات آن ازسوی لوی څارنوالی فشاررا براین ارگان های مستقل گسترده ساخته است. مقامات این دو کمسیون می گویند که در مورد اعلان نتایج انتخابات طبق قانون اساسی تنها و تنها کمسیون مستقل انتخابات صلاحیت دارد، اما لوی څارنوالی می گوید که در شمارش آرای انتخابات تقلب و دست درازی صورت گرفته و قبل ازآنکه به شکایات کاندیدان پاسخ گفته شود، کمسیون مستقل انتخابات نتایج را اعلان کرده است

این ماجرا باردیگر یک بحران سیاسی را درافغانستان دامن زده است. قبلاً در انتخابات ریاست جمهوری ادعا ها و شواهد بدست آمده درمورد تقلب، مدتها رییس جمهور کرزی و جامعه افغانستان را مشغول نگهداشته بود. این بار چنین امید وجود داشت که شاید حالت انتخابات ریاست جمهوری تکرار نشود، ولی به گفته تحلیلگران این بار هم تقلب و دست درازی به آرای مردم به اوج خود رسید.

درانتخابات ریاست جمهوری همه در این مورد صحبت می کردند که این عمل به آبروی رییس جمهور و حکومت وی ضربه وارد خواهد کرد و این حکومت دربین مردم اعتماد نخواهد داشت، ولی این بار پای نماینده گان مردم هم به چنین یک بی اعتمادی کشانده شده است، زیرا یک پارلمانی که اکثریت اعضای آن با تقلب و خرید رای ها به این ارگان قانون سازکشور داخل شده اند، چگونه می توان بر تصامیم و دستورات آن اعتبار کرد

مجله اکانامیست می نویسد، اگر رییس جمهور کرزی می دانست که بعد از اشتراک دراجلاس سران ناتو به چه ما جرا های درکشورش روبرو خواهد شد، شاید مدت طولانی تری درلیزبن می ماند تا شاهد ماجرا های تازه در کشور خود نباشد. درآغاز ماجرای صحبتها با یک رهبر جعلی طالبان هوش و فکر رییس جمهور را مخشوش ساخت، زیرا کرزی همیشه در مورد تماس با مقامات بلند طالبان صحبت می کرد، ولی یکی از این افراد کسی می باشد که هیچ نوع قدرتی در بین طالبان ندارد و شاید هم دوکانداری بیش نباشد.

 از سوی دیگر بحران اعلان نتایج انتخابات دامنگیر حکومت کرزی شده است که همه را درسر دو راهی قرار داده است. مقامات عدلی افغانستان این را می دانند که اگربرنده گان فعلی انتخابات ولسی جرگه یک بار به این تالار داخل شوند و کرسی ها را اشغال کنند، درآنصورت ازمصونیت بهره مند می شوند و نمی توان برعلیه آنها اقدام کرد. ازاین رو حکومت و مخصوصاً لوی څارنوالی افغانستان تلاش دارند که قبل ازآغاز کار پارلمان اطمینان حاصل کنند که تقلب کاران و جعل کاران به این ارگان داخل نشوند.

گفتگوها با یک رهبر جعلی طالبان و دیداراوبا رییس جمهور ومسالهء دادن پول های گزاف، همه از سوی حکومت افغانستان آغاز شد وجنرال ستنلی مک کریستل قوماندان قبلی نیروهای ناتو وامریکایی درافغانستان هم در جریان آن قرار داشت. روزنامهء بریتانیایی گاردین می نویسد که این همه تلاش ها به خاطر پایان جنگ در افغانستان آغاز شد، حکومت افغانستان مسوولیت ناکامی آن را بردوش ادارهء استخباراتی بریتانیا می اندازد. آنان در جریان تحقیقات شان دریافتند که فردی به نام ملا اختر محمد منصورابتدا توسط یک فرد دیگر به نام قوماندان ملا امین الله به محمد حنیف اتمروزیر داخلهء سابق افغانستان، معرفی شده بود. که ملا امین الله فرد نزدیک به ملا عمررهبر طالبان بوده، رهبری جنگ را درولسوالی های ژیری وپنجوایی هم برعهده داشت.

ملا امین درماه جنوری امسال دستگیر و دریک قرارگاه نیروی های ناتو زندانی شد. حکومت افغانستان ازین عملکرد ناتو انتقاد کرده، گفت که این فرد طالبان ازچندی به این سو با وزارت داخله درارتباط بوده، باید فورا رها شود. به باور گاردین، ملا امین الله دربدل این اقدام حکومت افغانستان، پیشنهاد کرد که با ملا اختر محمد، دومین رهبرارشد طالبان ارتباط برقرار خواهد کرد و او را در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان شامل خواهد ساخت.

جنرال ستنلی مک کریستل، قوماندان سابق ناتو درافغانستان، این پیشنهاد را پذیرفت.

جنرال مک کریستل ازاداره استخبارات انگلستان ام،آی شش، خواست تا این بخش از گفتگوهای صلح را به پیش ببرد وازین رو قصرسفید به ادارهء استخبارات مرکزی امریکا، سی،آی،ای اجازه نداد تا درین گفتگوها د خیل شود. بسیاری ازناظران سیاسی درامریکا و اروپا به این باورند که این گونه سیاست های ادارهء امریکا، عملیهء راه حل سیاسی معضله افغانستان رابا کندی رو به رو کرده است. ادارهء استخبارات بریتانیا از پیشبرد این ماموریت راضی بود و چنین فکرمی کرد که آن را با موفقیت به انجام خواهد رساند. به طوری که حتی در مورد به تردیدهای مقام های امریکایی وبریتانیایی درمورد هویت ملا منصورهم توجه نکرد.

وقتی که جنرال دیوید پترویس جایگزین جنرال مک کرستل شد، درابتدا وی درمورد هویت ملا منصور تردید داشت، اما بعداً ازتماس با اوحمایت کرد. مایک مولن لوی درستیز امریکا گفت که ازهمان اول هم درمورد هویت این فرد طالبان شک وجود داشت، اما وقتی زیاد را دربرگرفت تا چهرهء اصلی اومعلوم شود. سرانجام، روشن شد که این فرد جعلی بوده است. وقتی که حکومت ائتلافی در ماه می امسال دربریتانیا تشکیل شد، صدراعظم دیوید کامرون و ویلیم هیگ وزیر خارجهء این کشورهر دو درمورد این فرد مربوط به طالبان اطلاعاتی را دریافت کرده بودند وآنان از گفتگوهای صلح در آن زمان حمایت کردند.

این رهبر جعلی طالبان، چندین باربا نیروهای ناتو درقندهار ملاقات کرده بود و بعداً توسط یک طیارهء جنگی نیروهای بریتانیایی به کابل انتقال داده شد تا با رییس جمهورحامد کرزی ودیگر مقام های ارشد حکومت دیدار کند. رییس جمهور کرزی از بودجهء شخصی اش که ایران آن را می پردازد، به این فرد جعلی پول داد، نه از پول های که از سوی ایالات متحده امریکا به حکومت افغانستان داده می شود. محمد عمر داوود زی، رییس دفتر رییس جمهور کرزی در مصاحبه اش با روزنامهء امریکایی واشنگتن پست، مسوولیت این همه را بر دوش بریتانیا افگنده است.

اوگفت که ازین کارچنین برمی آید که گفتگوهای صلح را باید خود افغان ها به پیش ببرند. داوود زی گفت که افغان ها کارشان را خوب بلدند. گاردین از قول یک مقام دیگر افغان نوشته است که مسوولیت این عمل را بر دوش ادارهء استخبارات پاکستان، آی،اس،آی افگنده است.این مقام که نامش را نگرفته، گفته است که آی،اس،آی این فرد جعلی را به ادارهء استخبارات بریتانیا معرفی کرده بود، اما روزنامهء گاردین می نویسد که در مورد دخالت آی،اس،آی درین خصوص شواهدی را دریافت نکرده است.

همچنان جرگه صلح با حضور يکهزاروششصد افغان برگزار شد و درقطعنامه پاياني اين جرگه عفو سران و آزادي زندانيان طالبان ازجمله خواسته هاي جرگه بود كه يك روز پس از جرگه، حامد كرزي رئيس جمهور دستور بررسي دوسيه زندانيان طالبان را صادروسازمان ملل نيزبازبيني ليست سياه اين سازمان را آغاز كرد. اما حوادث قبل و بعد از جرگه مانند حمله راكتي و انتحاري به محل برگزاري جرگه و حملات انتحاري درشهرهاي كابل و قندهار، شيريني اين دستاورد را به كام برگزاركنندگان تلخ كرد. حملات سنگين طالبان پس ازجرگه صلح به خصوص در شهر قندهار، به معناي رد درخواست گفت‌وگو و پاسخ صلح را با آتش دادن بود كه اين نوع پاسخ يك ناكامي براي طراحان جرگه محسوب مي شود. موضع نرم جرگه صلح در برابر طالبان درقطعنامه پاياني به روشني ديده مي شود وبا وجود اين موضع نرم، واكنش منفي و تند طالبان شايد براي كرزي و ياران وي دورازانتظار بود. دراين قطعنامه ازمخالفان خواسته شده بود تا دست ازكشتار مردم بردارند اما حمله انتحاري به مراسم عروسي درقندهار يكي ازشديدترين حملات طالبان بود كه بيش ازصد كشته و زخمي در پي داشتطي اين مدت سازمان ااستخباراتي افغانستان وديگر نهادهاي مسوول همواره بر نقش يا سازمان اطلاعات پاكستان در حملات طالبان درکشورتاكيد دارند كه ازآن جمله حمله به جرگه صلح، حمله مرگبار به سفارت هند و حمله به مراسم سالروزاستقلال افغانستان در كابل بوددرين گيرودارفاکولته اقتصاد وعلوم سياسي لندن گزارشي را منتشر كرد كه براساس آن سازمان اطلاعات پاكستان در ابعادي گسترده، بيش از آن چه تصور مي‌شود، درآموزش، تامين مالي و ايجاد مناطق امن، به طالبان كمك مي‌ كند.  براي تهيه اين گزارش با نو نفر ازفرماندهان طالبان مصاحبه شده واين فرماندهان تاييد كرده اند كه نمايندگان آي اس آي حتي در جلسات شوراي عالي طالبان شركت مي كنند. گرچه اين ادعا كه آي اس آي از طالبان  حمايت مالي مي كند وبه اين گروه آموزش نظامي مي دهد ادعاي جديدي نيست اما انتشاراين گزارش توسط يك موسسه غربي آن هم از كشورانگليس بي سابقه است. انتشار اين گزارش توسط يك موسسه معتبرانگليسي و پوشش خبري وسيع توسط رسانه هاي انگليسي جاي تامل و بررسي دارد.

تلاش مثلث انگليس، آي اس آي وعربستان براي حفظ طالبان كه ازسال ها پيش آغاز شده است، دركنفرانس لندن  نمود ظاهري يافت و جرگه صلح گام بعدي براي اين اقدام بود كه با موفقيت انجام شد.  مي توان گفت كه به رغم هدف مشترك انگليس و آي اس آي درمورد طالبان، نوعي تضاد يا تفاوت فكري بين انگليس و آي اس آي در اين زمينه وجود دارد و اين گزارش براي تحت فشار قراردادن آي اس آي  منتشر شده است شايد بهترين دليلي كه مي توان براي اين مورد آورد خروج نظاميان خارجي ازافغانستان است كه درقطعنامه پاياني جرگه صلح خروج نيروهاي خارجي قيد نشده است وازشبه نظاميان هم خواسته شده تا ازپيش شرط هاي غيرعملي اجتناب كنند.  به نظر مي رسد كه شرايط ايجاد شده مانند موافقت جرگه براي صلح با طالبان و قيد نكردن خروج نظاميان خارجي ازافغانستان در قطعنامه، كاملا مطلوب انگليس است اما اين شرايط براي آي اس آي  مطلوب نيست و به همين دليل اجازه رفتن به سمت مذاكره ومصالحه را به طالبان نمي دهد. حضور نيروهاي خارجي درافغانستان براي پاكستان نيز ناخوشايند است واين كشوراين نيروها را به عنوان تهديدي براي استقلال و تماميت ارضي خود مي پندارد.  درحال حاضركه طالبان درموضع قدرت قرار دارند، پاكستان اين امكان را دارد تا شرط خروج نيروهاي خارجي از افغانستان را مطرح ودركنارآن توسط اين گروه فعاليت دشمن درجه يك خود هند را كنترول كند.  به نظر مي رسد كه اين تفاوت دستاورد، بين انگليس و آي اس آي كه نمود آن حملات گسترده اخير درافغانستان ومخالفت با جرگه باشد، انگليس را بر آن داشته است تا با انتشار اين گزارش آي اس آي  را تحت فشار قرار دهدبه احتمال زياد ارتباطي بين حملات اخير طالبان، استعفاي دومقام امنيتي افغانستان و انتشار گزارش مدرسه اقتصاد لندن وجود دارد كه گذشت زمان ارتباط بين آنها را آشكار خواهد ساخت. به دنبال انتشار اين گزارش، جنرال اطهر عباس سخنگوي اردوي پاكستان اعلام كرد: اين بخشي از فعاليت هاي مغرضانه عليه اردو وسازمان اطلاعاتي اين كشور استوي ضمن بي پايه و اساس خواندن اين گزارش، تصريح كرد، فداكاري هاي اردوي پاكستان وسازمان اطلاعاتي اين كشور درمبارزه با تروريسم گوياي واقعيت هاست.  وي مي گويد، اين كشور ازقربانيان اصلي تروريسم است و براي مبارزه با شورش‏ها، هزاران نفر ازسربازان خود را درمناطق مرزي با افغانستان مستقركرده و در اين راه صدمات فراواني ديده است. اطهرعباس تاكيد كرد، ما درخصوص اعتباراين گزارش ترديد داريم.  يادآوري - بهره ازمنابع خبري و تصويرها جنبه تزئيني دارند

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.