2011/11/15

   

گروپهاي منفعت طلب وروزگذران،چپاولگروفساد پيشه، زورگويي وقانون شکن ، تفنگداروجنگ سالار، قاچاقبروقاجاقچي ... درداخل رهبري دولت کرزی دراین چند سال تا جایی که توانست به قانون شکنی روی آورد و تا توانست با نشانه های دموکراسی در افغانستان مقابله کرد و نقض حقوق بشر را گسترش داد. عقب نشینی از برنامه ی عدالت انتقالی، تقلب درانتخابات ریاست جمهوری وپارلمان، افزایش سانسور رسانه ها و خبرنگاران ورسانه هاي خبري همه و همه نشان ازاین است که این رژيم به هیچ وجه با دموکراسی وحقوق بشراعتقادی ندارد.

کمتر روزي است که در ، رسانه های داخلی و خارجی، از حملات انتحاري، انفجارات و يا حملات راکتي، به يکي از نقاط کشور، خبر ندهد. در حاليکه انتظار مي رفت با شروع به کاردوردوم  پارلمان ، دولت ، به بخشي از چالش هاي موجود در مقابل خود، فايق آيد، اما ديده مي شود که بيماري صعب العلاج ، بي قانوني ، ماجراجويي ، جنگ سالاري ، باندوباندبازي ولجاجت ونافهمي ولسي جرگه ، کارشکني وقانون گريزي دولتمداران و تشديد نا امني ها، باعث ايجاد  چالش عمده اي در مقابل دولت، شده است. کابل پايتخت کشور که در آن نيروهاي پرشمار داخلي و خارجي تامين کننده امنيت، وجود دارند نيز از گزند نا امني ها، مصئون نمانده و بطور بي سابقه ودومدار مورد حملات انتحاري و فير راکت قرار مي گيرند. درگيري وبي نظمي ها نشان مي دهد که امنيت، روز به روز خراب تر شده مي رود. بديهي است که دولت باچنين شيوه ورفتاربه حل مشکلات فايق آمده نميتواند، در تطبيق پروسه هاي باز سازی و نوسازی، به کاميابي نخواهد رسيد. در کشوري که تمام زير ساخت هاي اجتماعي و اقتصادي آن، در دوران جنگ تنظيمي وشاخمالي افراطيون بنيادگرا تخريب شده و مردم کشور، براي قادر شدن به گذران زنده گي آبرومندانهء خويش، نياز شديد به خدمات اجتماعي ، قانونمداري ، دلسوزي ، دلجويي ، مواظبت دايمي ، امنيت سراسري وکار در راستاي باز سازي دارند، تامين امنيت ، بهبود زنده گي اجتماعي وکوتاه نمودن دست سران جنگ وتفنگ ازيخن مردم - ضرورت مبرم وتاخيرناپذير به حساب مي آيد. در صورتيکه اين مشکلات بطورعاجل مرفوع نگردد بسيار مشکل خواهد بود تا حرکت هاي لازم ديگر، درعرصه هاي خدمات اجتماعي ، باز سازي و احياي مجدد صورت بگيرد.

کرزي که اغلب، در سخنراني هايش از بازسازي و کارکردهاي دولت سخن مي گويد، درسفر هاي خويش ، با اينکه کوشش مي کند تا در جلب اعتماد مردم، از کارکردهاي دولتش چیزی بگوید، اما نمي تواند منکر وضعيت نا بسامان امنيتي گردد. دامنه نا امنی ها درسراسرکشورروز به روز گسترش می یابد.

همين اکنون برای بیشترمردم سرنوشت گروههای مختلف سیاسی مهم نبوده ونیست چون بارها و بارها برسرآبرووعزت آنها با عناوین مختلف زیبا وفریبنده معامله صورت گرفته است. ومردم درمقاطع مختلف مظلوم وتنها قربانی امیال وهوسهای گوناگون افراد و گروههای مختلف تنظيمي ، نظامی و سیاسی شده اند بدون اینکه در زنده گی سراسر پریشانی ومشقت بارآنها تغییر مثبتی صورت گیرد. منتها هرگاه که جنک برسر منافع و به دست آوردن قدرت صورت می گیرد کسانیکه بیش ازهمه ضررمی کنند وقربانی می شوند، مردم هستند که درکوران حوادث همواره باید تاوان خود خواهیها و قدرت طلبی های رهبران وقوماندانان تنظيمي را بپردازند.

موجوديت افراد تنظيمي، بي بندوبار،دزد ، چپاولگر وناآگاه درحاکميت ، پروسه بازسازي و ثبات سياسي وامنيتي کشور را بيشتر از گذشته ها يعني بعد از سرنگوني طالبان توسط امريکا به چالش بکشاند. اينجااست که اعتماد عمومي به کرزي با گذارش هائي از دزدي توسط پوليس ، فروش کرسي عاي بالاي دولتي به ثروتمندان وقاچاقچيان، افزايش قاچاق مواد مخدر و غرق شدن پول هاي کمکي رو به زوال گذاشته است.

پرسشی که همچنان برای هر انسان وطن مطرح است اینست که، چگونه کشوررا ازين فلاکت نجات دادوچه نیرو و جریان سیاسی میتواند افغانستان را بسوی یک جامعه پیشرفته رهبری کند؟ طالبان و یا جنگ سالارانی که رهبری تولید و صدور مواد مخدر وقاچاق ثروتهاي ملي ، چپاول واختلا س را رهبری می کنند؟

نهادهاي بين المللي ورسانه هاي بزرگ خارجي ومنطقويي و بانک جهانى، عدم رشد اقتصادى يکسان در افغانستان را ناشى از فساد ادارى ، عدم امنيت  و افزايش مواد مخدر مي خواند .

دولت با خصلت جنگ با طالبان و القاعده پا به عرصه وجود گذاشت. گاهي اين نبردها شديد و گاهي هم ضعيف بوده است، اما طي اين مدت حمايت و مردم از دولت سير نزولي داشته و اين جريان همچنان دوام دارد.

همانطوريکه شاهد بوديم ، جمعه خان همدرد والى پکتيا ومشاوردولت کرزي درگفتگويي باپژواک ، نظام کنونى را يک نظام شخصى و در اختيار يک تنظيم خوانده، از جامعۀ جهانى خواست تا در نجات اين کشور کمک نمايند. در بسيارى از ولايات کشور، نظام شکل شخصى بخود گرفته، اقتصاد، اردو، پوليس، مليشه هاى اربکى و همه چيز در اختيار يک قوم و يک تنظيم قرار گرفته و اين وضعيت، کشور را به سوى تباهى مى کشاند و تبيعض هاى قومى را به بار مى آورد.

موصوف از دولت و جامعۀ جهانى خواست تا کشور را از اين انحصار بيرون نمايند، و جلو اشخاص و گروه هايى را بگيرند که نظام را از داخل و به فرمايش بيگانگان تخريب مى نمايند، و براى آن مشکل ايجاد مى کنند.

وى گفت- مشکل بزرگ، تشکل تنظيم هاى قومى و سمتى در داخل نظام است، و بايد به شکل جدى جلو آن گرفته شود؛ اگر ازآن جلوگيرى نشود، نه صلح به کشورخواهد آمد و نه هم ملت ها با هم متحد خواهند شد. کشور، زمانى مى تواند پيشرفت نمايد و صلح هنگامى مى تواند باز گردد،که يک فرد شمال در پکتيا، پکتيکا، مشرقى، هرات، کندهار و ساير ولايات کشور کار کند و در بين ملت ها محبوبيت کسب نمايد. دراکثر ولايات، نظام هم اکنون به يک گروه يا يک تنظيم مربوط شده است، که اين کار بين مردم و دولت فاصله ايجاد خواهد کرد و بايد هرچه زودتر از آن جلوگيرى شود.

برخى گروه ها و افراد قصداً از تامين صلح جلوگيرى مى نمايند و همه روزه در رسانه ها عليه صلح شعار مى دهند. وى افزود که اين تعداد مردم، منافع خود را در جنگ مى بينند؛ به همين دليل با صلح مخالف اند و پشتون ها دراين مورد با خساره روبرو هستند. دراين جنگ اقتصاد ما از بين مى رود، مردم ما قربانى مى شوند و خورد و بزرگ ما به قتل مى رسند. اين مردم جنگ را دامن مى زنند، ولى خود به صد کيلومترى جنگ نيز نزديک نمى شوند. اى کاش اين مردم مى آمدند و در پکتياى بزرگ، کندهار بزرگ، و مشرقى بزرگ عليه مخالفين مى جنگيدند، بعد اگر عليه صلح صحبت مى نمودند، شايد شنونده مى داشتند.

زلمي خليل زاد افغان آمريکايي و سفیر پیشین آمریکا در کابل در نشریه نشنل انترست ميگويد ، طالبان با ادامه قتلهای زنجیره ای می خواهند دولت افغانستان و جامعۀ جهانی را بی اعتماد سازند و نیز یک خلاء قدرت را به میان آورند

قتل و ترورهای زنجیره ای در افغانستان ادامه دارد.این قتل ها با کشته شدن داوود در تخار آغاز شد و به تعقیب آن احمد ولی کرزی برادر رییس جمهور، غلام حیدر حمیدی شهردار قندهار و جان محمد خان والی سابق ارزگان کشته شدند. تلاش قتل چند شخصیت دیگر به شمول رییس جمهور کرزی و والی هلمند گلاب منگل نیز صورت گرفت. سوء قصد علیه رییس جمهور کرزی هنگامی در قندهار انجام شد که یک نفر بمب پنهانی در دستار خود را در مراسم فاتحه خوانی احمد ولی کرزی منفجر ساخت که در نتیجه چندین نفر کشته و زخمی شدند، اما خود رییس جمهور در این مراسم حضور نداشت. اگر چه انگیزه دقیق این قتل ها و کسانی که در عقب آن قرار دارند روشن نیست اما انگشت اتهام به سوی طالبان متوجه می شود که مسؤلیت این قتلها را بر عهده گرفته اند...

طالبان احتمالاً دو هدف را در چنین قتل ها دنبال می کنند، اول این که با بی ثبات ساختن افغانستان و منطقه می خواهند ناکامی های اخیر خود را تلافی کنند و در عین حال سعی دارند شخصیت های مؤثر سیاسی را در تمام افغانستان و خصوصاً در جنوب از بین ببرند. وی این قتل ها را با درنظرداشت وضعیت کنونی افغانستان یک تهدید جدی پنداشته می گوید که باراک اوباما در سال های اول حکومتداری خود در تعامل با رییس جمهور کرزی مرتکب اشتباهات جدی شده و عکس العمل منفی از خود نشان داده است. عجله غیر مترقبه حکومت امریکا در خروج نیروهای امریکایی از افغانستان وضعیت را پیچیده تر ساخت و گفتگوهای همکاری استراتژیک درازمدت میان دو کشور را نیز متوقف نمود.اکثر افغانان نگرانند که امکان دارد امریکا بار دیگر افغانستان را چون سال های بعد از خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق به حال خود تنها رها کند. از سوی دیگر حکومت افغانستان هم با مشکلات متعدد روبروست.مردم افغانستان نمی دانند که حکومت این کشور در مسایل مهم و کلیدی چه راهی اختیار می کند.خلیلزاد در این مورد به جنجال پارلمان ومحکمه ویژه و رسوایی کابل بانک افزود که این مسایل هنوز هم لاینحل مانده اند

کرزی تاکنون نتوانسته است روابطش را با پاکستان بهبود بخشد، زیرا اسلام آباد هنوزهم از هراس افگنان پشتیبانی می کند. ازجانب ديگرده سال ميشود که سيل كمك هاى سخاوتمندانه روانه افغانستان شده تا حامد كرزى يك بار ديگر بتواند از موقعيت دشوار كنونى عبور كند. اما دولت مردان کشور استعداد چنين کاري رامتاسقانه ندارند. اكنون نگرانى هاى به مراتب بيشترى درباره اوضاع سياسي وامنيتي ابراز مى شود، هر روز خبر از قتل، سرقت و ربودن مردم به گوش مى رسد.

 

 

بقیه گزیده های مقالات (صباح) اینجا کلیک نماید

 
 

 

 
admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد