2012/10/27

   

 گويند زوال چپاولگران می آید
آبي  رفته به جويباران  مي آيد
قانون که مسيرش درجنگل  بود
يک روزي به افغانستان مي آيد.

هیچ عاملی در تعیین سرنوشت یک جامعه وسعادتمند شدن آن مهمتر و تعیین کننده از مردم نیست. مردم مهمترین عامل دوام و بقای یک حکومت در جامعه محسوب می شوند. بدون مردم هیچ دولتی مشروعیت نخواهد داشت و این دولازم و ملزوم یکدیگرند.دولتها همیشه درتلاش بوده اند، تا اعتماد مردم را به خود جلب کنند تا بتوانند به اهدافی که درنظر دارند، دست یابند. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که بدون جلب رأی و نظر مردم هیچ هدفی محقق نخواهد شد.

افغانستان کشوریست که درآسیای مرکزی واقع گردیده و یگانه مسیر ارتباطی بین آسیای غربی، آسیای میانه و شبه قاره هند میباشد. افغانستات با موقیعت حساس و استراتیژیک که دارد همیشه مورد توجه وتاخ تاز امپراتور ها و ابر قدرت های جهان قرار گرفته، که هر کدام شان علاقمندی بخصوص در دستیابی به اين حطه تاريخي ودوست داشتني داشتند. افغانستان با داشتن سطوح مرتفع که کشور را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده و خصلت جنگجویانه واستیلا ناپذیری مردم این سرزمین همیشه درد سر بزرگ به این ابرقدر ها بوده است که خود درآتش و ویرانی سوخته و سد مستحکم و یا منطقه حائل در بین قدرتها قرار گرفته است. افغانستان وطني است دوست داشتني وخاکي است پرستدني وقرنهافرزندان شجاع ، غيورووطنپرست آن براي خطه بزرگ ودوست داشتني سرداده  وجان راقربان نموده اند . درينجامکثي کوتاه داريم به واژه وطن پرستي .

برای دانستن معنای وطن پرستی نخست به معنای وطن پرداخته شود، معنی واژه وطن در لغت ‌نامه‌ دهخدا: ... جای بودوباش، محل اقامت ، مقام و مسکن و
فرهنگ پارسی معین نیز به معنای مقیم شدن در جایی، اقامت در جایی، محل اقامت، جای بودو‌باش، شهر، زادگاه و نیز کشوری که شخص در یکی از نواحی آن متولد شده و نشو و نما نموده باشد. تذکرداده شده است . اما برای دانستن معنای واژه پرستي ياپرستش ، این واژه مشتق از واژه پرستار گرفته شده .  پرستار از دو جزء تشکیل شده است، جزء نخست آن پرسی که معنای پیرامون و دورا دور رامی دهد ومنظور ازاین واژه پرستش یعنی دورا دورهستی یک چیزی گشتن و آنرا به تمامی حفظ کردن است، بسان پرستاری که دورا دورمريضش می‌گردد تا از اومراقبت کند، بنابراین وطن پرستی به معنای دورادور هستی وطن گشتن و آنرا حفظ کردن و آن را از هر گونه گزند محافظت کردن است. وطن فقط مشتی خاک است که باید آنراعزيزداشت و ازچهارگوشه آن مراقبت کرد ویا وطن را باید خاکی فرا انسانی، فرا مذهبی و فرامعنوی دید که با هستی و نیستی و گوشت و پوست و خون انسان گره خورده است؟ وطن باید براي وطنپرستان مهم ترین و با ارزش ترین دارایی باشد.

وظيفه داريم تا ازآن در برابر هر گونه تجاوزوتخطي حراست نموده وهمچنان ازهویت، تاریخ، فرهنگ ، هنروادبیات پرباروکهن آن که بما بميراث رسيده بسان تخم چشم درمقابل همه اجنبی ها وبیگانگان محافظت کرد و دست نخورده و ناب و تحریف نشده، تقدیم نسل های آینده نمايم. انسانهاي وطن پرست، جان خود را برای حفظ و زنده نگاه داشتن فرهنگ، هنر، تاریخ و هویت ملی کشور خود نثارمينمايد.  یک انسان وطن پرست، تاریخ ، وقايع ورويدادهاي کشورش بداند ودرمورد تاریخ کشورش مطالعه کند تا بتواند دوست را از دشمن و حقیقت را از دروغ تشخیص دهد.(1)

ميگويند - انسان با ریشه و فرهنگ یکسان برای خود محدوه و مرز ساخته است و نام آن را وطن نامیده است، وطن یا میهن مکانی است که خود واجدادش درآنجا بدنیا آمده باشند. وطن جای است که انسان در آن زنده گی می کند، کار می کند، تولید می کند، شادی می کند و غمگین می شود. چه کسانی وطن فروشند؟ سوالی است مهم وحياتي که برای آن پاسخهای بسیاری داده اند. بعضي این افراد را خیانتکار، بعضي جاسوس و برخی بی هویت می نامند.  وطن فروش کسی است که راههای تزلزل کشورش را برای بیگانگان فراهم نماید خائن کسی است که غيرت ملی نداشته باشد،  بی هویت کسی است که با حفظ منافع خود دارونداري دیار خود را به تاراج ميبرد.  وطن فروش کسی است که با بیگانگان برسراستقلال ملي وتماميت ارضي ومردم کشورش به معامله وخيانت مي نشينند وبراي مادروطنش ارزش واحترام قايل نيست ودردي مردم کشورش را نمی بیند و سرمایه های مادي ومعنوي کشور را دردسترسي خارجیان می گذارد وقرار داد می بندد و معامله ميکند. درفرجام وطن پرست کسیست که نام وطنش رازنده نگهدارد، وثابت کند که به سرزمینی  تعلق دارد که جزي اززنده گي وتاروپودش است. (2)

درميهن ماطي قرون متمادي فرزندان رشيدودلاوري اين مرزوبوم براي حفظ ونگهداري آن خونريخته اندوپرچم غرورآفرين آنرابرافراشته نگهداشته اند وبااندوه يي زياد مدتي است که کشوردرخونش شنا وداروندارش به يغما برده شدوبعدازسالهاي دوهزارويک منتظربوديم که زخمهاي خونين آن مداواخواهد شد وباآمدن قواي ائتلاف وبه قدرت رسيدن کرزي جنگ وجنايت به پايان خواهد رسيدومتاسفانه کرزي نتوا نست افغانستان را اداره وکشوررا ازتباهي وبدبختي نجات بدهد .  فساد اداری در دستگاه دولت به اوج خود رسيده است. همچنين موسسات غير دولتي که بخشي از امور بازسازی را برعهده دارند اغلب آنها پولهای مردم فقير و بيچاره را بدون هيچگونه حساب وکنترولي حيف وميل نموده و بقول وزير سابق پلان رمضان بشر دوست موترهای آخرين سيستم  دنيا و لوکس ترين خانه های کابل را اين موسسات از پولهای کمک به کشوردراختيار داشته ومشغول عيش وعشرت اند. ناامني و خشونت بيشتر شده و در سالهای اخيربيشترازگذشته بيداد مينمايد. گروههای مسلح شخصي وتنظيمي درهمه جا وجود دارند و تهديد بزرگي محسوب ميشوند. پروسه خلع سلاح به تاريخ سپرده شدوزورگويان و جنگسالاران باگذشت هرروزبه قدرت بيشتردست پيدا ميکنند وبرسرنوشت مردم حاکم ميشوند. فرانسيس وندرل نماينده خاص اتحاديه اروپا درافغانستان،درسمينار افغانستان درپارلمان فنلند اظهار داشتند که ما برای جلوگيری از نقض حقوق بشرمي خواهيم که ناقضين حقوق بشرو جنگسالاران ديگربرسرقدرت نباشند، ولي عملا ديده مي شود که جنگسالاران و جنايتکاران جنگي و ناقضين حقوق بشردرقدرت شريک اند و همچنان برای شرکت عده ی ديگر از آنها مانند طالبان تلاش بخرج داده مي شود. طالبان هنوز هم دست از جنايات  خود بر نداشته وهرروزبه  کشور زيانهای سنگين جاني و مالي مي رسانند و امينت ملي را به خطر مي اندازند ، ولي ريس دولت آنان رابرادرميخوانند . تروريستان بين المللي ، طالبان ، حزب اسلامي وافراد فساد پيشه ومنفعت طلت دوباره تجديد قوا کرده و هرروز فاجعه مي آفرينند.

مردم مظلوم، خسته ازجنگ وتاراج شده، می گویند که خانه های بزرگ با زرق و آسمانخراش هاي مجلل  درپايتخت وولايات نمونه انکارناپذير فساد اداری وچپاولگري ملي در دولت می باشد وقصرهای شاهانه وچند منزله با تزهينات خيره کننده درکشور بنام قصرهای چوروچپاول یاد می شوند و به نظر مردم کسانی مالک اين قصرها اند که درجنایات و فساد اداری دست دارند. اکثریت این خانه ها در شیرپور اعمار شده اند، که مردم آن راشیرچور وچورپورمسما نموده اند. که با چنین یک فرهنگ چپاولگري ومعافیت در رده های بالای حکومت، مردم چه گونه می توانند ازاین دولت حمایت کنند. غصب زمین ها و اعمار خانه های مجلل و بلند منزل ها به گفته مردم ، تیشه طالبان را دسته می دهد و آنها مردم را تشویق می کنند که از چنین یک حکومت فاسد متنفرباشند.

ثروتمند شدن تعداد فساد پيشه وچپاولگر از يکجانب و حاکميت شرکت های امنیتی و انجوهاي داخلي وخارجی شرایط را برای مردم ناممکن ساخته است، داشتن خانه شخصی برای مردم امکان پذیر نیست، زیرا نرخ خانه ها بیش از حد بلند رفته است. ازسال دوهزارويک ميلادي تا اکنون یعنی بعد از سقوط نظام طالبان ، چهل ميلیارد دالر کمک به کشور سرازیر شده که صدها ملیون آن برای مصارف خارجی هابه مصرف رسیده و مقدار زیاد دیگر آن به شکلی از اشکال حیف و میل شده است. باوجود همه اين فساد وخيانت ونظربه شكايات وارثين قربانيان جنگي ٫راپور هاي بيشمار و مكرركميته  حقوق بشر درارتباط با جنايكاران جنگي و تفنگسالاري و اناني كه طي ساليان درازبا قدرت تفنگ  ازهيچ نوع زور گوهي وظلم ومردم ازاري چوروچپاول وحتي كشتار ملت  ابا نورزيدند.

اشرف غني احمدزي عملکرد دولت حامد کرزي را به انتقاد گرفته و اظهارداشت:

با اينکه جامعه جهاني در مورد دولت سازي در افغانستان به اتفاق نظر رسيده است، اما برنامه‌ريزي هاي ضروري براي اجراي هماهنگ نظارت بر اين طرح هنوز وجود ندارد . وي که در گفتگو با روزنامه چراغ چاپ كابل سخن مي‌گفت اظهارداشت: در کشورهايي که در افغانستان نيروهاي نظامي دارند نيز درباره درستي اين تصميم دچار ترديد شده‌اند  . در فاصله اين سالها در افغانستان پيشرفت‌هايي براي استقرار يک دولت مشروع مرکزي که به تدريج اعتماد مردم را جلب کند، حاصل شد؛ اما اکنون بنظر مي‌رسد که دولت توان بالقوه حرکت در اين زمينه را ندارد . وي همچنين براي نجات از اين بن بست راه رهايي را پيشنهاد كرد و گفت- ابزارها و سرمايه‌هايي هنوز هم در افغانستان وجود دارد که از آن مي‌توان در جهت بهبود اوضاع استفاده كرد و حامد کرزي مي‌تواند قاطعانه عمل کند و نام خود را به عنوان بنيانگذاري آبرومند ثبت نمايد يا در رديف کساني در تاريخ از وي ياد شود که فرصت طلايي را از دست داده اند . در درجه اول بايد يک محکمه عالي تاسيس شود ثانياً در مبارزه با فساد کميسيون هايي تشکيل بدهند که قادر به جلوگيري از فساد درعاليترين سطح باشد. ثالثاً آنها بايد در پي حکومتداري

صحيح باشند و براي نسل جوان فرصتهايي را ايجاد کنند . وي همچنين بر طرف کردن عدم توازن ميان بودجه نظامي و توسعه کشور از سوي جامعه جهاني را علاج ديگر بحران فعلي مي داند .

ازطرف ديگردفتر ملل متحد در افغانستان نسبت وجود فساد در دستگاه حکومت ابراز نگرانی کرده است. سخنگويي قبلي دفتر نماينده گی ملل متحد دريک کنفرانس خبری در کابل ميگفت که آلوده گی رو به افزايش مقامات به انواع فساد، تهديدی برای حاکميت ملی و امنيت در افغانستان است. از جامعه جهانی نبايد انتظار داشت که از ادارات و مسئولان آغشته به فساد پشتيبانی کند و اين موضوع برای مردم عادی نيز قابل پذيزش نيست.  به گفته ادوارد فساد و نا امنی دو روی يک سکه است و جايی که فساد باشد در آنجا نا امنی نيز وجود دارد. ادامه فساد درحکومت به کاهش حاکميت دولت مرکزی درولايات منجر خواهد شد. وجود فساد اداری در دستگاه حکومت از آن دسته انتقادهای است که حکومت همواره با آن مواجه بوده است، آنچه که حکومت کرزی از نخستين روزهای تشکيل متعهد به مبارزه با آن شده بود. ولی در اين مشکل به جای کاهش، رو به افزايش نهاده است.

دوام اين حالت در کنار نارضايتی مردم نگرانی برخی سازمان های جهانی را نيز برانگيخته است. موضوع فساد دردستگاه حکومت به يکی از بحث های محوری مطبوعات غربی نيز تبديل شده چنانچه در يکی از شماره های اخير روزنامه واشنگتن پست در مطلبی از خريد و فروش پست های بلند دولتی سخن بميان آمده بود.

ازجانب ديگر سياسيون یک تصویر تیره و تاررا درمورد دولت که همیشه متکی به غرب بود واکنون خواهان خروج اين قوای ازافغانستان است، ترسیم می کنند. این درحالیست که کشورهای غربی نیز ازفساد اداری وکار ناچیزی که درساحه ایجاد ظرفیت ها و تقویهء موسسات دموکراسی درکشور انجام شده، خسته شده اند.

کندیس راندیوکس، کارمند اداره بین المللی بررسی بحران ها اظهار داشت که اداره رییس جمهور کرزی تمام ثروت سیاسی خود رابه مصرف رسانیده است، آن هم درحالی که ایالات متحده و ناتو که از سال دوهزارويک ميلادي بدین سو میلیاردها دالر را به افغانستان داده، می خواهند عملیات نظامیشان را درافغانستان تا سال دوهزاروچهارده ميلادي کاهش بدهند. اداره بین المللی بررسی بحران ها در گزارش اخیر خود می نویسد بدون کمک های خارجی حکومت کرزی سقوط خواهد کرد، طالبان بخش اعظم کشور را تحت کنترول خواهند گرفت وپترس ازآن وجود دارد که افغانستان دوباره به گرداب جنگ های داخلی دهه نود ميلادي فرو رود.

به نوشته رویترز، بعد ازسی سال جنگ امیدواری هایی که در چند سال اخیر درساحه صلح، اعمار مجدد موسسات اداری افغانستان از جمله سیستم عدلی و قوای امنیتی ، ایجاد شده بود، دوباره کاهش یافته است. همزمان با این که مشروعیت حکومت کرزی روزبروز بیشتر با سوال روبرو می شود، کرزی وقت زیاد خود را در تلاش برای حفظ توازن بین منافع خانوادگی، فرماندهان محلی، قدرتمندان با نفوذ و جامعه جهانی مصرف می کند که این تلاش ها در موجودیت درجه بالای فساد اداری و رشوت، فعالیت حکومت را خنثی ساخته، مانع اصلاحات شده است. کرزی که یک زمانی شریک مهم غرب به شمار می رفت، امروز برای غرب مانند یک بار دوش می باشد. درچنین حالتی مردم عا دي کشور در سر دو یک راهی قرار گرفته اند. عضو شورای بین المللی امنیت و ترقی مک دانلدز به خبرگزاری رویترز گفته است هیچ جای شک وجود ندارد که مردم عام به انتخابات علاقه دارند، مخصوصا نسل جوان اما همزمان با آن کسانیکه قدرت در قبضه آن هاست، ازهر وسیله ممکن استفاده خواهند کرد تا قدرت از چنگ آنها خارج نشود. درجامعه جهانی نیز نه تمایل سیاسی و نه هم تجربه کافی وجود دارد که بتواند راه بیرون رفت از این بحران را پیدا کند.

من همان قدر شکایت ازموجودیت فساد دارم که اگر به شما همین حال بگویم، می ترسم که دستمال ها را بیرون آورده و اشک های خود را پاک کنید. فساد در کشور به این اندازه زیاد است.

این سخنانی است که عزیزالله لودین رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان گفته است. متاسفانه دامن فساد در کشور به اندازه یی گسترده است که روزی نیست که شکایتی از موجودیت فساد در ادارات دولتی حکومت افغانستان نباشد و همچنان کسی را پیدا نمی توانیم که از زیاد بودن میزان فساد و گسترده گی این پدیده منحیث در کشور آگاه نباشد. امروز به راحتی می توان گفت که فساد اداری گسترده درافغانستان واقعاً اشک آور و ناراحت کننده است. میلیون ها دالر پول کمک شده به افغانستان که باید بخاطر بهبود وضعیت زندگی افغانها و بازسازی افغانستان به مصرف می رسید حیف و میل شد و یا به جیب فساد پیشه گان رفت. ازبدو تشکیل حکومت کرزی تا به امروز اکثر کسانی که وارد دستگاه حکومت وی شدند، به فکر پر کردن جیب خود بودند و پس از اینکه جیب هایشان را پر کردند به شکلی خود را از دستگاه حکومت خارج نمودند و حکومت کرزی تبدیل به ماشین پول به فساد پیشه گان شده است. کرزی نیز به نظر از وضعیت موجود چندان ناراضی نیست و با سکوت نظاره گر چور و چپاول کارمندانش است و هیچ اقدامی نمی کند در حقیقت کرزی چشم را بسته است تا فساد پیشه گان به راحتی بر چپاول دارای های مردم بپردازند.یکی از دلایلی که طی ده سال حتی یک شخص هم به جرم فساد، محاکمه و مجازات نشد نیز همین است که اگر یک فساد پیشه به جرم فساد محاکمه و مجازات گردد آن وقت دست تمام فساد پیشه گان چه در ادارات کوچک حکومت و چه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز رو خواهد شد

 

 

بقیه گزیده های مقالات (صباح) اینجا کلیک نماید

 
 

 

 
admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد