WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی صباح

 

  آقاي کرزي! آيا صداي ملت راميشنويد؟؟؟                                                       ( صباح )

محترم ريس جمهور! چرا انگشت ملت بطرف تونشانه گرفته ميشود؟، زيرا شمابايد درد دل ،حرفهاي ناگفته،غم واندوه يي ملت، مصيبت ومشقت مردم ستمديده، تاراج ووحشيگري هاي زورمندان وجنگ سالاران، چوروچپاول ملي، فسادوقانون گريزي، ستمکاري وبي بندوباري زورگويان، قتل وکشتارجنگ افروزان وناقضين حقوق بشررامورد بازپرس وبازخواست قراربدهيد. تازمانيکه ازصميم قلب وبدون تظاهروريا ، به اين جنايت رسيده گي ننمايد وملت شمارا رها نخواهد کردوازقضاوت فرداي تاريخ نيزدرامان نخواهي بود. اکنون صلاحيت با شماست که چه ميخواهيد انجام بدهيد.

وطن قلبم به يادت لاله گون است

بيا بنگر سرا پا غرق خون است

به گوشم مادر ميهن چنين گفت:

وطن گم کرده ای حقت جنون است

جناب ريس جمهور! شما ريس جمهورملت هستيد ، به همه مردم تعلق داريد ونه به گروپ خاصي منفعت جويان وقدرت پرستان ، زمانيکه مردم پاي صندوقهاي راي رفتند وتورا انتخاب کردند وآنان فکرميکردند که توخواهان حاکميت مردمي ، عدالت اجتماعي ، بازسازي خرابه هاي وطن ، تامين نظم وقانون ، آبادي وسرسبزي وخيروصلاح ملي هستيد ، ولي متاسفانه که جناب شما ( باعرض پوزش ) مدافع وطرفدارتنظيم سالاري ، ائتلافهاي مصلحتي ،اجرات مقطعي، گفتگوهاي نمايشي، فريبکاري هاي زماني ، سخنراني هاي احساساتي، زدوبندهاي شخصي ، شراکتهاي پولي ، همکارچپاولگري ، هم انديش کوتاه بيني و...

ولسي جرگه طي اين مدت چه کرد؟؟؟

درحاشيه ي خيانت ، تقلب وتعفن  -کميسيون انتخابات پارلماني

زمانيکه وکلا باموترهاي آخرين مودل بطرف محل وظيفه شان رهسپاراست آياروزی شده که به اطراف واکناف خويش چون : کوته سنگي ، چوک ده بوري ، پل سرخ وسوخته ، کارته سه وچهار، دهمرنگ ، باغ وحش ، چهلستون ، دارلمان که محل وظيفه مقد س آنا ن است ، جاده ميوند، کوچه هاي خرابات ، بارانه وسنگ ترا شي ، پل محمود خان ، چمن ، ششدرک ، مکروريانها … نظر بياندازند وبه اين فکرکنند که عاملين اينهمه ويراني وبربادي رامورد سرزنش وبازخواست قراربدهند ؟ . ونه اينکه عاملين اين جنايت نابخشدني رامعاف سازند. ويا اينکه هزاران هزارگرسنه وبيکاردرچهارراهي ها وچوک ها منتظريک ساعت کاري که ازمزدآن بتوانند اطفالش را درروزبراي يکبارغذا بدهد ويا هزاران هزاراطفال يتم ، زنان بيوه،  خانواده هاي بي سرپرست وبازماندگان شهدا که دست به گدايي واقدام به تن فروشي مينمايند ، ويا کارمندان پائين رتبه دولتي که ازطلوع تاغروب آفتاب به حقوق ماهانه سي تا چهل دالرفاميلش را سرپرستي مينمايد ويا دست فروشان که درزيرآفتاب سوزان وسردي زمستان بخاطرپنج يا ده افغاني فريادي ببريد وبخريد را سرميدهند به چشم ميبينند وبه گوش ميشنوند که فيصله هاي به نفع اين ستم ديده گان صورت گيرد.

اگروکيلاني چون: نورالحق علومي ، ميراحمد جوينده ،احمد بهزاد ، داوود سلطانزوي، رمضان بشردوست، سرمچار، شکريه بارکزي، کبيررنجبر... به مثابه تحليلگروکارشناسي امورافغانستان که ضميمه نامهاي آنان نماينده گان مجلس مينوشتند ، نميبود شايد پارلمان وجودي خارجي نميداشت وکسي نميدانست که درکشورپارلمان هم وجوددارد ياخير؟ طي اين پنج سال اجرات کاري آن بيشترروي معامله وکج انديشي صورت گرفت واگرمرجع ميبود که ريس ولسي جرگه که آدم معيوبي است وهمچنان ريس مشرانوجرگه نيز شيخ وفاني ومعاونين هردونهاد نيزازتوانمندي برخوردارنبودند ، غرض داد خواهي وجواب دهي به ملت خواسته ميشودند ، نميدانم چه جوابي ميدادند؟ . بگذريم اززدوبندهاي اين ده سال باکشورهاي دورونزديک ودرمجلس نيزبخوروبزن ودادوگرفتهاي پس پرده معامله هاي پيدا وپنهان باوزريران کابينه واداره امورپارلماني دولت ورياست جمهوري وبه جيب زدن معاشهاي دالري ، ولسي جرگه شايد درتاريخ وطن يکي ازفاسد ترين وبيکاره ترين پارلمانهاي کشورباشد. اگرقانون ميبود که اقاي قانوني راپاي حساب ومحاسبه ميکشاند ووي چورکنفرانس بن وتقسيم چوکي بين يک گروپ خاص ، اختلاص هاي وزارت امورداخله ، بيست وپنج ميليون دالر وزارت معارف وحيف وميل ومعامله هاي پارلماني و وروزگذراني کاري خويش را چه جواب ميداد.؟

که بخاطردارد که رسول سياف، سيد منصورنادري ، محمد اکبري، قوماندان حضرت علي ، سلام راکتي، برهان الدين رباني، ملا تاج محمد مجاهد، فضل کريم ايماق ، قوماندان احمد خان ، قوماندان پيرم قل ، قوماندان علم ( سياه )آزادي ، امير لالى ، عبدالقيوم كرزى ، محمد عارف نورزی ،اسحق رهگذر... ازتريبون پارلمان ، روزي بخاطردرد ومصيبت بي پايان ملت دهن بازکرده باشند وحرفي رابه زبان آورده باشند.؟؟؟ اينست خانه ملت و نماينده گان ملت .

وکيلان متاسفانه نتوانستند ويانخواستند ازراه گيري ، کودک ربايي، سرقت هاي مسلحانه، دزدي هاي شبانه ، باج گيري بوسيله فرماندهان و تفنگداران ، انتقام گيري هاي شخصي از جمله موارد عمده اي است که در کابل واغلب ولايات، شاهد آن هستيم جلوگيري نمايند .  ودرکنار آن فساد اداري و کمبود نيروهاي مسلکي درداخل ادارات دولتي شرايطي را فراهم مي آورد ه که جنايتکاران و اوباشان ، پس از دستگيري با پرداخت رشوت ميتوانند به طرق گوناگون خود را ازچنگال قانون برهانند. کارمندان امنيتي که وظيفه خطير و مهمي بر دوش دارند ازابتدايي ترين امکانات و تجربيات بي بهره اند.  سرقتهاي مسلحانه با لباس مبدل توسط دزدان در شهرهاي مختلف و به خصوص پايتخت نيز جاي سوال هاي فراوان را دارد .  دزدي هاي گسترده شبانه در پايتخت و ولايات نيز امنيت اجتماعي خانواده ها را با تهديد جدي مواجه کرده است.  به دليل فقر امکانات اغلب نا امني هاي اجتماعي در ولايات، پوشش رسانه اي داده نمي شود وشايد خيلي از رسانه هاي داخلي به دليل زير سوال نرفتن و تهديد نشدن به وسيله مقامهاي امنيتي و ديگران حاضر به انجام چنين ريسکي نيستند. وظيفه اصلي تامين امنيت در جامعه به عهده نيروهاي امنيتي و محاکم کشور است که ضعيف عمل نمودن اين دو نهاد در شرايط کنوني افزايش نا امني هاي اجتماعي را به نحوه چشمگير رقم زده است.

علنا مشاهده مي شود که منابع ملي ما توسط دزدان و سود جويان به تاراج مي رود ، ميراث فرهنگي ما که هويت ملي ما را به جهانيان معرفي مي کند از دل خاک بيرون کشيده شده يا از موز يم ها به غارت مي روند و پس از انتقال به کشورهاي همسايه سر از موز يم هاي شخصي جنرالا ن پاکستاني يا د يگر کلکسيونرها در مي آورد.

ذخاير و معادن ما که براي دولتمردان نا مکشوف باقي مانده اند به وسيله دزدان و غارتگران شناسايي مي شوند و آنان اين منابع ارزشمند را استخراج نموده ود ر با زارهاي خارج از کشور، به فروش مي رسانند.  کشور ومردم افغانستان با توجه به اين که اقتصاد ضعيفي دارند اندک بضاعت مالي ما چه در خانه و چه سرمايه هاي ملي اينگونه به غارت وتاراج مي رود.

مجلس شوراي ملي درسال ‪ ۱۳۸۴خورشيدي تحت تدابير شديد امنيتي شروع به كار كرد. عدم آشنايي نمايندگان  با روند قانونگذاري و تجربه اندك مسوولين مجلس با شيوه سياستگذاري قانوني، باعث شد تا قوه‌مقننه با مشكلات زيادي دست وپنجه نرم كند. پس از تشكيل مجلس ‪ ۲۴۹نفره ، ‪ قانوني به عنوان رييس مجلس شد. مجلس كه براي اولين بار پس از‪ ۳۰سال جنگ آغاز به كاركرد، بارقه‌اي از اميد را در دل مردم روشن ساخت كه بتوانند از بي‌نظمي‌هايي كه طي سال هاي گذشته درباره روند مصرف كمك‌هاي جامعه جهاني شاهد بوده‌اند، جلوگيري كنند. اما بعدها ثابت شد که نمايندگان بادزد دهن جوال ميگرند . ولسي جرگه طي اين مدت کاري که به نفع مردم ووطن بوده باشد انجام نداده اندوبيشترين وقت خويشرابا زدوبندهاي پشت پرده با اراکين دولتي گذشتاندند.

ازجمله ي جنجال برانگيزترين فيصله مجلس تصويب مصالحه ملي بود که درينجا مروري شتابنده خواهيم نمود.

ولسي جرگه طرحی را تحت عنوان 'مصالحه ملی' تصويب کرده که بر اساس آن، جناحهای درگير در جنگهای داخلی اين کشور، از پيگرد قضايی در امان خواهند بود. طرح موسوم به 'مصالحه ملی' که دارای يازده بند است، از سوی يک کميسيون ۹ نفره اعضای مجلس نمايندگان ارايه شد و بعد از بحثهای طولانی، به تصويب رسيد. محمد محقق سخنگوی کميسيون ارايه کننده اين طرح گفت بر اساس "طرح مصالحه ملی"، بايد برای تمام جناحهای سياسی افغانستان، ضمانت روانی وجود داشته باشد. در طرح معافيت گروههای درگير در جنگهای داخلی آمده است که بايد تمامی جناحهای درگير در جنگهای سه دهه اخير، بايد از هر نوع پيگرد قضايی و حقوقی در امان باشند.

 اعضای بيشتر گروههايی که متهم به دست داشتن در جنگهای خونين سه دهه گذشته کشورهستند که در مجلس حضور دارند.اين طرح، بيشتر کسانی را در بر می گيرد که هم اکنون در دولت يا پارلمان حضور دارند. طرح معافيت قضايی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی در حالی به تصويب مجلس نمايندگان رسيد که گروه ديده بان حقوق بشردرگزارش اخير خود، ضمن کند خواندن روند پيشرفت و بازسازی افغانستان، بار ديگر شماری از رهبران جهادی کشور را، به نقض حقوق بشر متهم کرده است.  ارايه کنندگان طرح اخير، نسبت به گزارش ديده بان حقوق بشرنيز واکنش نشان داده و آن را بی اساس خوانده اند.

شماری از اعضای مجلس نمايندگان ، با معافيت قضايی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی کشور مخالفت کردند. آنها می گفتند عاملان ويرانی افغانستان نبايد بخشيده شوند. شماری از نمايندگان مخالف طرح معافيت قضايی شرکت کنندگان درجنگهای داخلی می گفتند که بخشيدن جنايتکاران بايد توسط مردم انجام شود و مردم بايد در مورد آنها تصميم بگيرند.پ در جلسه مجلس همچنين اعلام شد که هر کدام اعضای پارلمان کشور ازاين پس چهار محافظ شخصی خواهند داشت. قانونی رييس مجلس گفت مقامات امنيتی طرح افزايش محافظان شخصی اعضای مجلس را پذيرفته اند. قانونی گفت به هر کدام از محافظان نمايندگان مجلس، به اندازه سربازان اردو و پوليس ملی معاش پرداخت خواهد شد.وهرنماينده ماهانه دوهزاردالربرعلاوه حقوق وامتيازات ديگردريافت مينمايند. هروکيل پنج سال يعني شصت ماه را درمجلس گذرانيدو تنها يکصدوبيست هزاردالرآمريکاي ازبودجه وپول بيت المال را نوش جان کردند ولي ده دالرنفع به کشورنرساندند.

يونس قانونی يکی ازمتهمان اصلی نقض حقوق بشردرکشورو متهم به اختلاس بيست و پنج ميليون دالر آمريکايی کیست که هرگاه صدای مردم گرسنه و زخمی درپارلمان بلند می شود، مانع شده و آن را سرکوب می کند؟ مگر پارلمان محلی برای بازتاب مطالبات و خواسته های مردم نيست و مگر باید چند دزد و آدمکش و قاچاقچی مواد مخدر، برای پیش بردن اهداف ضد مردمی خود، هر چه خواستند بگویند و انجام دهند؟ بخورند و بخوابند و طرح های ضد مردمی را تصويب کرده و در جنایت و زد و بند و اختلاس و چور و چپاول دارايی های مردم دست باز داشته باشند؟

يونس قانونی رييس ولسی جرگه زماني نتوانست خشم خود را پنهان کند. درجريان جلسه ملالی جويا که پس ازمدت ها غيبت درپارلمان حضور يافته بود، ازحنيف اتمر پرسيد که در قبال اختلاس بيست و پنج ميليون دالری يونس قانونی درزمان وزارت معارف ايشان چه می کنيد؟. پيش ازپاسخ اتمر، يونس قانونی که اين سوال را متوجه خودش دانست گفت که گمانم خانم جويا هفته نامه وطندارراخوانده است و اين خبر دروغ در آنجا نشر شده است.

ايشان ادامه دادند ، من پاک ترين وزير آن بودم  (آقاي قانوني ! شما ازهمه گناهان چون آينه پاک هستيد، قضاوت را به مردم بگذاريد) . قابل ياداوری است که هفته وطندار خبر اختلاس بيست و پنج ميليون دالری يونس قانونی را منتشر کرده بود. اين هفته نامه ضمن انتشاراين خبر درانتها آورده بود که اين مطلب را يکی ازمقام های ارشد دولتی نيز تاييد کرد. ريس جمهوربا نشراين حقايق بلا فاصله هفته نامه متذکره رامصادرنمودند. لازم به ذکر است که اقدام آقاي کرزي مبنی بر مصادره اين روزنامه مخالف قانون رسانه ها و آزادی بيان بود و ايشان حق چنين کاری را نداشتند.

متن کامل مصوبه عفو جنایتکاران جنگی درپارلمان

مگر مجاهدین ، جها د شان به خاطرگرفتن امتیازات ویژه بوده است که اینک برسرتقسیم ارث ومیراث ، عده ای به نام مجاهد، دندان های شان را تیز کرده وبرلاشه حرام پول وثروت دزدي ، خيانت ، وطنفروشي ومعامله نشسته وهنوزکه هنوزاست خمارشان نشکسته است. حفظ ارزش های جهادی ومقاومت نیز بهانه است که همان عده ای مشخص ازآن می خواهند سوء استفاده کنند.

اينان باهرمعامله آماده وبه هرتعهدوپيمان خويش بخاطرپول وقدرت ، بدون اندک درنگي پشت پاميزنند همچنانکه درخانه خدا وبادست گذاشتن به کلام الله مجيد اعتنايي ننمودند وبمجرد مواصلت به کابل همه راازياد بردند ونه تنها ازيادبردند وبلکه عطف توجه ي هم نکردند. تازمانيکه اين رانده گان درگاه خدا درکشورنفس ميکشند ، مردم درمصيبت وملت به تباهي دست وپا خواهد زد. ميگويند: « بخاطريک شوم سوخت شهرروم »

پارلمان منشوری را به تصویب رسانیده است که به اساس آن تمام گروه ها و جریان های سیاسی که در گذشته جنایات در کشور را مرتکب شده اند، مورد بخشش قرار می گیرند.این منشور دوازده ماده دارد و هدف آن استقرار صلح و ثبات در کشور و یافتن را های ختم خصومت ها دانسته شده است. در بخشی از این منشور آمده است که جهاد در افغانستان باید به دیده قدر نگریسته شود و تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که در گذشته با هم درگیر بودند به منظور آشتی مورد بازپرس عدلی و حقوقی قرار نگیرند. در بخش های از این منشور ذکر شده؛ گزارشهای سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد جنایتکاران جنگی در افغانستان نادرست می باشد و هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نیست.منشورهای تصویب شده در شورای ملی قرار زیر است:

-> جهاد، مقاومت و مبارزه برحق مردم ما در راه دفاع از دین و وطن، فرازهای شکوهمندی تاریخ کشور بوده و از افتخارات بارز ملی مردم ما محسوب می شوند و باید به آن ارج گذاشته شده و سنگرداران آن تقدیر و در چوکات نظام جمهوری اسلامی افغانستان با آنان برخورد مناسب صورت گرفته و از هرگونه تعرض مصون بمانند.
->  تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم درگیربوده اند به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند.
-> گزارش های نادرست سازمان دیده بان حقوق بشر، که دربارۀ رهبران جهادی و شخصیت های ملی کشور نشر گردیده ناشی از نیات مشکوک بوده، شورای ملی افغانستان آن را فاقد اعتبار اعلام می نماید.
-> تمامی کسانی که تا هنوز در مخالفت مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته و پس از این به پروسۀ مصالحه ملی پیوسته و به قانون افغانستان و قوانین نافذه کشور احترام می گذارند از مزایای مفاد ماده دوم این منشور برخودار می باشند.
->  هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نمی گردد.
->  برای کمک به ختم خشونت های و بی اعتمادی بین دولت و جناح های مخالف مسلح و تحکیم ثبات و مصالحه ملی کمیسیونی فوق العاده از سوی ولسی جرگه تعیین گردد تا زمینۀ پیوستن آنان را به پروسۀ تحکیم ثبات و مصالحه ملی مساعد گرداند.
-> باتشکیل شورای ملی افغانستان تمام قوانین و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان مقایسه گردیده و تنها قانون برای دولت و مردم افغانستان الزام آور می باشد که به تصویب شورای ملی افغانستان برسد.
-> ولسی جرگه به منظور تقویه صلح و ثبات و ختم جنگ از تمامی گروپهای مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان دعوت به عمل می آورد تا به پروسه تحکیم ثبات و مصالحه ملی افغانستان بپیوندند.
-> ولسی جرگه طرح ماین گذاری و کشیدن سیم خاردار در امتداد خط دیورند را راه حل مناسب برای کنترول و مهارکردن تروریزم ندانسته و باور دارد که باید تروریزم از راه برچیدن مراکزتعلیم، تجهیز و تمویل آن مهار و کنترول گردد.
-> ولسی جرگه ضمن تاکید بر استقلال و تمامیت ارضی افغانستان، روابط حسنه و صلح آمیز با همسایگان را در صدر اولویت های خویش قرارداده و برای تحقق آن صادقانه تلاش می نماید.
-> رسانه های همگانی باید مفاد منشور مصالحه را در نظر داشته و برای تقویه صلح و آشتی ملی تلاش نمایند.
-> منشور مصالحه و آشتی ملی طی یازده ماده تصویب و قابل اجرا می باشد.

طرح مصالحه ملی درآغاز، با مخالفت های بسياري ازنمايندگان مجلس نيز روبرو بوده است و از اين رو به نظر می رسد، تنها حاميان اجرای اين طرح در مجلس نمايندگان، رهبران سابق جهادی هستند. بسياری به اين باورند که رهبران سابق جهادی که حالا از حضور گسترده ای در پارلمان نيز برخوردار هستند، همواره بر تصاميم کرزی اثر گذاشته اند. با توجه به همين موضوع سخنگوی رييس جمهوری تاکيد کرد که کرزی در مورد طرح مصالحه ملی هيچ گونه فشاری را قبول نخواهد کرد. او گفت: وظيفه رييس جمهور و دولت افغانستان تطبيق و حفاظت از قانون اساسی است و در اين راستا هيچگونه فشاری را نمی پذيرد.

بنيادگريان وقدرت پرستان پارلماني مي دا نستند! كه فرود يك گلوله توپ قلب چند نفر را مي د رد ؟

مي دانستند ! که هر صداي فيراسلحه ، فردا به قطره اشكي بد ل خواهد شد و اين اشك چه جگر هايي را خواهد سوزا ند ؟ ميدا نستند جنگ يعني سوختن ، ويران شد ن ، آرامش مادري كه فرزندش را با لالايي گرمش درآغوش خود خوابانيده ، نوري ، صدايي ، ريزش سقف خانه و سرد شد ن تن گرم كود ك درقامت خميده مادرچه تاثيرداشت؟ ميدانستند! جنگ يعني ستم يعني آتش ، يعني خونين شدن وسرخ شدن جامه اي و سياه شدن جامه اي ديگر،امابازهم کشتند وگلوله باران کردندوويرانه مبدل نمودند.  ميدانستند! كه كدام مادر ضجه مي كشد ؟ كدام پيراهن سياه مي شود ؟ كدام خواهر بي برادر مي شود ؟ آسمان كدام شهر سرخ مي شود ؟ كدام گريبان پاره مي شود ؟ كدام كودك درانزوا و خلوت خويش ازدرد جا نسوزبي پدري اشک ميريزد. اما بازهم ادامه دادند وبه اسارت کشيدند.

همچنان شماری از اعضای پارلمان منشور مصالحه ملی" را که به تصویب رسید "بخشیدن جنایت کاران جنگی" خوانده و آنرا مخالف قانون اساسی افغانستان و معيارهای بین المللی خواندند. این نمایندگان تاکید دارند که بخشیدن کسانی که متهم به جنایت جنگی هستند در صلاحیت پارلمان نیست. اين نمایندگان پارلمان در روز تصویب منشور مصالحه ملی نیز در اعتراض از پارلمان خارج شدند. رمضان بشر، دوست نمایندکابل در پارلمان، گفت که تاکید بر بخشیدن کسانیکه در سالهای جنگ با هم درگیر بوده اند خود به این معنا است که آنها نیز جرم شان را قبول دارند و خواستار بخشیده شدن هستند. نگرانی ديدبان حقوق بشر از وضعيت امنيتی در حالی ابراز می شود که خشونت ها منجر به کشته شدن انسانهاي مظلوم شد که يک چهارم بخش آن را غيرنظاميان تشکيل می داد.

اين سازمان از کشورهای عضو ناتو خواسته تا برای خانواده های افرادی که در جريان عمليات نظامی اين نيروها عليه گروه های مخالف زيانمند شده اند، خسارت بپردازند و عواملی را که منجر به کشته شدن غيرنظاميان شده، تحقيق و بررسی کنند. گزارش ديدبان حقوق بشر در بخش ديگری به آنچه مشکل حضور نيرومند جنگسالاران و گروه های مسلح غيرقانونی در افغانستان می خواند اشاره کرده و هشدار داده که اين گروه ها، مشکل يکسان با گروه های تروريستی را برای مردم افغانستان فراهم کرده اند.

ظريفی می گويد: هر دو طالبان و جنگسالاران با افغانها بدرفتاری می کنند. او می افزايد: نا امنی تنها در جنوب افغانستان وجود ندارد بلکه اين مشکل فراگير برای همه ای افغانها در سراسر کشور و برای ولاياتی است که از مناطق نا امن جنوب و شرق فاصله دارند. ديدبان حقوق بشر از دولت افغانستان تقاضا کرده که برای تحکيم حاکميت قانون و تامين عدالت در اين کشور تلاش کند و بکوشد يک سيستم شفاف حسابدهی ايجاد شود. افغانستان در اواخر سال ۲۰۰۶ بار ديگر در لبه پرتگاه قرار گرفت و به مکان امنی برای ناقضين حقوق بشر، جانيان و افراطيون مسلح مبدل شد.

اکثريت اين ناقضين در گذشته نه چندان دور نيز باعث اذيت و آزار افغانان و بخصوص زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و جهان شده بودند. موجوديت خلاء قدرت در بسا نقاط کشور زمينه بهره برداری را برای شورشيان طالبان، مليشاهای قومی و جنگسالاران محلی فراهم آورد. اين گروها بشکل روزافزونی دست به خرابکاری و ترور افراد عام زده و با حمله بر "اهداف آسان" مانند مکاتب و معلمين و چهره ها مذهبی، وحشت را در ميان مردم عوام ايجاد نمودند.

گروههای فوق می خواستند با اين اعمال ناتوانی دولت را در تامين امنيت و حمايت از ساکنين محل نشان دهند. تجارت پررونق مواد مخدر قسما عامل و قسما تمويل کننده نا امنی ها و خشونتها در افغانستان بود که با رشد % ۶۰ نسبت به سال گذشته رکوردی قائم کرد. اين تجارت نصف درآمد کشور و % ۹۲ هروئين جهان را تشکيل می دهد. دراين سال نا آرامی در جنوب و جنوبشرق افغانستان به جنگ تمام عيار مبدل شد، با آنکه نيروهای ناتو که وظيفه تامين امنيت در افغانستان را مطابق به فيصله های سازمان ملل متحد به عهده دارد ساحه فعاليت خود را به سراسر افغانستان گسترش داد. در نقاط ديگر کشور، افغانها روزمره مورد ظلم و ستم جنگ سالاران و مليشاهای محلی که ظاهرا با دولت افغانستان همنواند قرار داشت.

دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد درکشور درواکنش به تصميم پارلمان مبنی بر مصونيت گروههای درگير در جنگهای افغانستان از پيگرد قانونی، خاطر نشان کرده که به جز قربانيان جنگهای افغانستان، هيچ فرد ديگری اجازه عفو اين گروه ها را ندارد.  در اعلاميه ای که از سوی نمايندگی سازمان ملل متحد در کابل انتشار يافته تاکيد شده که تلاش برای دست يافتن به حقايق و تامين حقوق قربانيان جنگ های افغانستان، از عناصر مهم در توافقات اجلاس لندن در مورد افغانستان است و اين امر بايد از سوی دولت افغانستان و به همکاری جامعه جهانی تحقق يابد.

 مجلس نمايندگان اخيرا طرحی را موسوم به مصالحه ملی تصويب کرد که بر مبنای آن گروه های درگير در جنگ های داخلی افغانستان از پيگرد قانونی معاف شده اند. اين طرح با آنکه با مخالفت های در داخل مجلس نمايندگان نيز روبرو بود، سرانجام پس از بحث های داغ به تصويب رسيد.  دفتر نمايندگی سازمان ملل، نخستين ارگان خارجی است که نسبت به تصويب اين طرح در مجلس نمايندگان افغانستان، واکنش نشان می دهد.  در اعلاميه اين دفتر آمده که تلاشها و جانبازی مردم افغانستان برای دست يافتن به صلح، آزادی، استقلال و زندگی بهتر در بيست و پنج سال گذشته بايد فراموش نشود.  در اين اعلاميه آمده: يوناما می خواهد تضمين کند که حقوق قربانيان جنگ های افغانستان همچنان در محور بحث قرار خواهد داشت.  اين اعلاميه می افزايد: هيچ کسی به جز قربانيان جنگ های افغانستان حق ندارد افرادی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را مورد عفو قرار دهد.

دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد همچنين تاکيد کرده که مردم افغانستان در زمينه دست يافتن به حقوق شان، از حمايت همه جانبه و گسترده جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برخوردار هستند. بيشتر افرادی که از سوی گروه های جهانی دفاع از حقوق بشر به ارتکاب جرايم جنگی در افغانستان متهم هستند، هم اکنون در هر دو مجلس پارلمان افغانستان حضور دارند.  اين افراد بارها به گزارش ديدبان حقوق بشر که خواستار رسيدگی به جنايات جنگی در افغانستان شده، واکنش تندی نشان داده و آن را "غيرواقعی" خوانده اند.

کميسيون مستقل حقوق بشر نزديک به يک سال پيش نتيجه يک همه پرسی را با عنوان " درخواست عدالت" در اختيار دولت قرارداد که درآن گزارش گروههای مختلف جامعه در مورد جرايم جنگی و نقض حقوق بشر اظهار نظر کرده بودند.  درواقع برنامه ای که اکنون از سوی دولت تصويب شده مبتنی بر گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر است.  فرستاده ويژه سرمنشي سازمان ملل متحد در امور افغانستان، شماری از اعضای کابينه و اعضای پارلمان حضور داشتند که درآن شرکت کنند گان در مورد شيوه رسيدگی به جرايم جنگی با هم تبادل نظر می کنند. .  فرستاده ويژه سرمنشي سازمان ملل متحد ، از راهی که به گفته او دولت افغانستان برای اجرای عدالت در پيش گرفته استقبال کرد و گفت که تکيه بر تجارب کشورهای ديگر در اين زمينه کار ساز نخواهد بود؛ چرا که به عقيده آرنو، مسايل افغانستان بايد از سوی افغانها حل شود.  دکتر دادفر اسپنتا، در اين مراسم تاکيد کرد که اگر تلاش ها برای آشتی نتيجه ندهد، دولت نيز بر اساس قوانين بين المللی از طرح محاکمه جنايتکاران پشتيبانی خواهد کرد.  او گفت: " دولت تا آخرين مرحله تلاش خواهد کرد مسايل را از طريق آشتی و مصالحه حل کند اما اگر نتوانيم از اين طريق با همه به تفاهم برسيم، افرادی که آشکارا نقض حقوق بشر کرده اند به داد گاه کشانده خواهند شد، با اين همه تاکيد می کنم که راه دوم، سياست دولت نيست و اين واکنش تنها در صورتی نشان داده خواهد شد که هيچ راهی به تفاهم باقی نماند."  سيما سمر، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر نيز گفت که عفو مجرمان جنگی تنها از صلاحيت های افرادی است که در جنگ ها و کشتارهای دسته جمعی وابستگان خود را از دست داده اند.  گروه ديده بان حقوق بشر در نخستين واکنش نسبت به تصويب برنامه عمل برای رسيدگی به جنايات جنگی در افغانستان، جدیت دولت در برخورد با ناقضان حقوق بشر و جنايت کاران جنگی را زير سوال برده است.

سام ضيا ظريفی، از مسئولان اين اين نهاد می گويد:   بايد منتظر ماند و ديد که دولت با افرادی که هم اکنون در مقامهای دولتی و يا پارلمانی قرار دارند، چگونه برخورد خواهد کرد.

او گفت: " حالا مهم ترين مسئله اين است که بايد ببينيم طرزالعمل دولت در اين زمينه چه خواهد بود. بايد ببينيم که آيا دولت مسايل عدل و عدالت را به گوش افرادی که کرسی های دولتی و يا پارلمانی دارند نيز خواهد رساند يا نه. حالا ما شاهد هستيم که برخی از افراد در دولت و يا در پارلمان افرادی هستند که در گذ شته در کشتارها نقش مهمی داشته اند."  ظريفی می گويد که برخورد با اين افراد از وظايف مهم دولت است.  چندين ميليون افغان، قربانی خشونت های چندين ساله در اين کشور شده اند.  در صورت اجرای عدالت و به دادگاه کشانيدن افرادی که در جريان جنگ های داخلی مرتکب جنايت ضد بشری شده اند.

صدای مردم برای تامين عدالت ، عنوان گزارش پنجصد صفحه ای کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به رييس جهمور است. اين گزارش که سازمان ملل متحد نيز از آن حمايت کرده است، بر اساس نظرخواهی از بيش از چهار هزار شهروند در داخل و خارج کشور تهيه شده است. سيما سمر، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر هنگام ارايه اين گزارش به حامدکرزی  گفت که آنها وظيفه خود را انجام داده اند و اکنون دولت بايد برای تحقق خواسته های مردم اقدام کند.  کميسيون مستقل حقوق بشر می گويد که حدود هفتاد درصد از پرسش شوندگان در اين گزارش، خود را قربانی نقض حقوق بشر و جنايات جنگی می دانند. به نوشته تهيه کنند گان گزارش، نود درصد مردم افغانستان خواهان برکناری نقض کنندگان حقوق بشر از مقامهای دولتی و رسمی هستند. بر اساس اين گزارش موارد نقض حقوق بشر شامل شکنجه، اعدام بدون محاکمه، تجاوز جنسی، قتل عام و بمباران غيرنظاميان در دهه های جنگ داخلی می شود.

براساس گزارش کميسيون حقوق بشر ، ۶۳ درصد مردم بر اين باورند که جنگهای داخلی کشورشان، مبنای قومی  داشته است، بلکه فرماندهان داخلی و قدرتهای خارجی، از جمله ايران و پاکستان، به مسايل قومی دامن زده اند. از پرسش شوندگان نيز گفته اند که محاکمه جنايتکاران جنگی به ايجاد ثبات و امنيت کمک خواهد کرد. کرزی هنگام دريافت گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر گفت که گزارش مورد پذيرش دولت است.

 کرزی از اينکه صدای هم ميهنانش را می شنود که خواهان عدالت و اجرای قانون هستند، ابراز خرسندی کرد. لوئيز آربر، کميسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که برای اعلام پشتيبانی از گزارش کميسيون حقوق بشر  به کابل سفر کرده است نيز در مراسم تقديم گزارش به رييس جمهور شرکت داشت. او گفت در ظرف سه سال گذشته، افغانستان شاهد پيشرفتهای زيادی بوده و اکنون در عرصه حقوق بشر بايد اقدامات جسورانه ای انجام شود.  خانم آربر گفت: بررسی موارد تخلف در گذ شته و حال نکته مهمی است، تا آنهايی که حقوق بشر را پامال کرده اند ديگر قادر به ماندن در قدرت نباشند.

آیا پارلمان می تواند با این شگردها دهان مردم را ببندند ؟ هرخانه ویرانه ی، هرفرزند یتیمی که پدرش به دست نوکران بيگانه ودالرپرست به قتل رسیده است ، هربیوه زنی ، هردست وپابریده ای و... پرچم های برافراشته ای هستند که ظلم وجنایت مجاهد نمایان رافریاد می زنند . حتی اگرما کورباشیم ونبینیم ویا کرباشیم ونشویم

طي اين مدتي که ازحضورقوايي ائتلاف درافغانستان ميگذرد هزاران افغان دراثراشتباه ويا بي توجه اي اين قوا کشته ، زخمي وآواره وبي خانمان گرديده است ،چرا ريس ولسي جرگه ووکيلان،  وزير دفاع عبدالرحيم وردگ ولوي درستيزکه بصورت مشخص مسوول وظايف محاربوي وسوق اداره قوتها است مورد استيضاح قرارنميد هد ؟ اگراستدلال شان اين است که نميتوانند ازعمليات خودسرانه قواي ائتلاف جلوگيري نمايند .

پس بهتراست که شرافتمندانه کناره گيري ودرامورسوق واداره خانواده اش مصروف گردند. تلفات غيرنظاميان در حملات هوايی و زمينی نيروهای آمريکايی در حلقات داخل و خارج از افغانستان در مورد مصئونيت افراد بيگناه در جنگ عليه تروريسم افزايش داده است. همچنان بدنبال چندین مورد از ادعاها مبنی بر کشتار غیرنظامیان ظرف روزهای اخیر، نگرانی و انتقاد از شیوه عملیات نظامی سربازان آمریکایی و نیروهای تحت فرمان ناتو در افغانستان اوج گرفته است.

همچنان حامد کرزی  گفته است که کشتار غیرنظامیان در جریان عملیات نظامی ناتو در این کشور، غیرقابل تحمل است. نظامیان آمریکایی در افغانستان از کشته شدن شماری از غیرنظامیان دراثرتیراندازی نيروهاي خارجي بعضآعذرخواهی کرده اند.

بافرارطالبان واستقراراداره جديد نه تنها که کشت ، توليد ،عرضه وقاچاق موادمخدرکاهش نيافته بلکه چندين برابرافزايش نيزداشته است . چراريس ولسي جرگه ، وزيرمبارزه باموادمخدره وبخصوص جنرال داوود که درين مورد مسووليت مستقيم دارد مورد استيضاح وسوال قرارنميدهد.؟

با وجوديکه مدير جنايي و معاون امنيتي شهر کابل و آمر اداري قومانداني امنيه با صراحت ميگويند : که تعدادي از موترهاي کروزين با پرسونل پوليس در هنگام شب مواد مخدر را از کابل به طرف ميدان شهر انتقال مي‌دهند. توليد ، قاچاق وترافيک موادمخدردرافغانستان به بزرگترين چالش دولت وملت مبدل گرديده است . با وجود تلاش‌هايي ظاهري ونمايشي كه براي توقف توليد ترياك در افغانستان صورت ميگيرد . به‌نظر مي‌رسد اين مشكل روز به روز وخيم‌تر مي‌شود

فهرست مشكلاتي كه مواد مخدر براي افغانستان به‌وجود آورده به‌مراتب طولاني‌تر است در حالي كه طالبان بيشترين سهم را از درآمدهاي ناشي از توليد ترياك و قاچاق آن داردافغانستان همين اکنون نود درصد ترياك دنيا را توليد مي‌كند و تلاش‌هاي صورت گرفته براي كاهش توليد اين ماده مخدر تاكنون هيچ ثمري نداشته است .به دنبال شكست سياست امحاء مزارع خشخاش احتمال تغيير استراتژي دولت‌هاي غربي براي كاهش توليد مواد مخدر در افغانستان بيش از هر زماني در گذشته قوت گرفته است . دولت‌هاي برلين، پاريس و روم به همراه سران ناتو در حال بررسي ايده‌اي هستند كه در صورت تصويب تحولي بنيادين در توليد مواد مخدر در افغانستان به‌وجود خواهد آورد .براساس طرحي كه از سوي اروپايي‌ها تدوين شده كشت خشخاش در افغانستان قانوني مي‌شود و امكان خريد محصول خشخاش كشاورزان افغان از سوي دولت افغانستان يا شركت‌هاي واسطه فراهم مي‌آيد.

افزايش توليد ترياك در افغانستان لاجرم ظرفيت و قابليت تبديل ترياك به هرويين و مرفين را افزايش داده و به تبع آن موجبات گسترش دامنه قاچاق پيش‌سازه‌ها به مقصد افغانستان  ازمسيرهاي گوناگون در منطقه  را پديدار خواهد كرد .اگر نيروهاي غربي به واقع عزم و اراده جدي سياسي جهت برخورد با توليد و توزيع مواد مخدر در نقطه كانوني آن در افغانستان را داشته باشند مي‌توانند در شرايط جديد يعني در مرحله كنوني توليد مواد مخدر با سهولت به مراتب بيشتر به اين كار همت گمارند

بعدازسال سيزده هشتادويک خورشيدي درمرزسپين بولدک حدود بيشترازيک کيلومترازخط تعيين شده ننگين ديورند ،پاکستان امتداد مرزي را با اعماردروازه عملآ تحت سطيره خويش قرارداده است . چرا ولسي جرگه وزيرامورسرحدات ، والي پيشين قندهار (گل آقا شيرزي که درزمينه مستقيمآ دست دارد ) وبخصوص ملا فهيم وزيردفاع قبلي را موردبازپرس قرارنميدهد ؟

چرا ريس ووکيلان ولسي جرگه بخاطرتامين عدالت وحاکميت قانون عامليين اصلي جنايت ذيل را مورد استيضاح وبازپرسرس قرارنميدهند ؟

جنايتکاران که درحدود  شصت وپنج تاهشتاد هزارانسان بي گناه وبي دفاع را بخاک وخون کشانده وکابل زيبارا به ويرانه وشهر را به شهرارواح تبديل نمودند. اعطاي رتبه هاي بزرگ نظامي به اشخاصي که ازسواد اولي، از تعليمات عسکري، از حداقل فهم سياسي هيچگونه آگاهي ندارند . اعطاي القاب ها، نشانها و مدالها به اشخاص که جزخيانت وجنايت درحق مردم وکشورکارنامه ديگري باخود ندارند . تعيين و تقرري افراد بي سواد و کم سواد، قاتل و آدم کش، دزد و قاچاقچي، سلاحدار و جنگ سالار... در پست هاي مهم دولتي.

عامليين حوادث هشت جوزاي شهرکابل.

قاتلين  ‌محصلين پوهنتون کابل، صاحب ‌منصبان‌ معترض‌، قاتلين داكتر عبدالرحمن ‌و حاجي‌ قدير و صدهاي‌ ديگر هنوز به‌ محاكمه‌ كشانيده‌ نشده‌ اند قاچاقچيان ودزدان بين المللي که همين اکنون درپستهاي بزرگ دولتي لميده اند وطي بيش ازدودهه با استخراج ، قاچاق و فروش سنگهاي قيمتي مانند لعل و لاجورد بدخشان و زمرد پجشير و ساير احجار کريمه که بي شرمانه و خبيثانه به اين دزدي خويش هنوزنيزادامه ميدهند

ترور حاجي اشرف رمضان درشهرباستاني بلخ که درروزروشن اتفاق افتيد چرا والي بلخ عطا محمد مورد بازپرس قرارنميگيرد . ؟

فساداداري درکشورازقبيل رشوت ، خويش خوري سبوتاژبه اوج خويش رسيده است . نظام اداری ما میراث بجا مانده اززمان چوروچپاول کشوروسيله مفتخوران تفنگداروسنت ها ي واپس گرایی بوده که انحصار، استبداد، نژاد سالاری وخویشخوری جزو شاخصه های انفکاک ناپذیر آن به شمار می آید. تا این نظام مبتنی برچنین فرهنگ و تعاملات حاکم برجامعه باشد، امید اصلاح آن خوشخیالیی بیش نخواهد بود.

وقتی نظام کنونی ما از درون و از تنه پوسیده و ازکار افتاده است، اصلاح شاخ وبرگهای آن چگونه می تواند امید آفرین باشد؟ تجربه پنج سال گذشته درمبارزه با تروریزم، مواد مخدر وفساد وارتشا به خوبی وروشنی ادعای فوق را به اثبات می رساند؛ هرپروسه ملی در آغاز با شور وشوق، هیاهو وتبلیغات به راه انداخته می شود؛ اما پس از چندی با بن بست مطلق می رسد که حتي مسئوولین آن از انکار وتوجیه آن عاجز می مانند.

مبارزه با فساد اداری نیز ازچند سال بدین سو مورد توجه مقامات دولتی قرار گرفته و درشرایط فعلی یکی از اولویت های کاری دولت به شمار می رود؛ اما این مبارزه هیچ موفقیتی به همراه نداشته است.

سوال اساسي اينجا است که ريس واعضاي ولسي جرگه چرا درآنزمان ضيا مسعود معاون اول ريس جمهورومسوول اموراقتصادي کشوروفعلآ قسيم فهيم را مورد استيضاح قرارنميدهند ؟.ودرنظام کنوني کشورکه پست صدراعظم ازچوکات دولت حذف ودرحقيقت معاون اول ريس جمهوروظيفه صدراعظم را به پيش ميبرد وازجانب ديگر باسفرهاي متعدد کرزي به خارج ازکشورودرغيابت وي ضيا مسعود سرپرست واداره کننده اموردولت است .

بايد ازين همه بي نظمي ، رشوت ستاني ، بيروکراسي ، روزگذراني و… جواب گوباشند اما با اندوه فراوان که ريس ولسي جرگه وبعضي ازنمايندگان کورخود وبيناي مردم اند .

منابع : بخشهاي خبري ونوشته هاي قبلي نويسنده درنشريه هاي بيرون ودرون مرزي

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.