2018/07/19

توصيه نامه براي اشرف غني احمدزي ،

حنيف اتمرومعصوم استانکزي:

رستاخيزشمال بايک جرقه آتش مي گيرد)

 

شجاعت، ايستاده گي ، پايمردي ، استقامت ، حق طلبي ، داد خواهي ، انسجام ومردانگي قيام کننده گان

درزيرآفتاب سوزاني دشتهاي بي آب وبکرحيرتان ،

 جاده هاي سوزنده وتنورگونه مزارشريف ،

روزهاي گرسنگي وشبهاي بي خوابي دربندرآقينه وجاده هاي دورودرازاند خوي،

 يورشهاي منسجم وهم آهنگ مردم شبرغان ،

کفن پوشاني جان گذشته  باعزت سرپل ،

 اعتراض کنده گان غيوروسربلند فاريابي ها ،

مقاومت بي نذيرتخاريان آگاه وآزاده ،  

دژتسخيرناپذيررستم وسهراب ومردم صف شکن سمنگان  باقلب آگنده ازمهرومحبت نسبت به رهبرجنبش وجنبش م اا همچون تخت رستم ثابت قدم واستواردربرابرفاشيزم وقبيله ايستاده اند وهرلحظه آماده قرباني اند.

آماده گي هراتيان اين کانون علم وآدب وخانه اميرشيرعلي نوايي وعبدالرحمان جامي وخواجه عبدالله انصاري وهروي ها بخاطرتامين عدالت اجتماعي وبرادري وبرابري .

رستاخيزحق طلبانه مردم بغلان بدخشان کابل و.. را دست کم نگريد که اين قيام خانه براندازمي شود.

اما من به مثابه يک روشنفکربي طرف ونويسنده حقيت نگر-  به تيم ارگ وبخصوص به غني احمدزي ، حنيف اتمرومعصوم استانکزي توصيه مي کنم با آتش بازي نکنيد واين قيام با يک چشم زدن به آتش تبديل مي شود ودرآنصورت خشک وترمي سوزدو

وقت داريد وبه مردم مراجع کنيد وبراي علاج چاره بي انديشيد وگرنه هيچ نيروي مزدوري نمي تواند جلواين خروش مردم را بي گيرد.  اختيارباشماست .

شماآقايان از خشم مردم  وازقضاوت بي رحمانه تاريخ وازداوري هاي فردا بترسيد واکنون نيز ازاين همه غوغاها وجبهه گيري ها بي شرميد ووطن مارا به پارچه ها تقسيم نکنيد . با حرمت( صباح)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بقیه گزیده های مقالات (صباح) اینجا کلیک نماید

 

 
 

 

 
admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد