2018/07/21

قيام « جنبش » رستاخيزجاودانه

والگوي ماند گاردردل تاريخ

نويسنده : (استاد – صباح )

طي اين سال هاي که ازعمرحکومت ننگين ، سلطه گر، بي بندوبار، قبيله گرا ... مي گذرد ماشاهد تظاهرات ، رستاخيزها وقيام ها گوناگوني تحت نام مختلف بوديم . تقريبآ همه اين قيام ها وتظاهرات يک درد داشتند وآنهم سلطه گرايي ، دروغگويي حکومت، توطئه برضد سران ملي ، قبيله گرايي وشونيزم تيم ارگ بود وهرکدام اين قيام ها  به زودترين فرصت وبا توطئه ارگ به خاموشي گرايدند.

قيام ورستاخيزجنبش ملي اسلامي افغانستان درنوولايت صفحات شمال کشوروولايات ديگربه شمول کابل پايتخت وطن، يکي ازماندگارترين رستاخيزهاي قرن معاصرووجاودانه ترين قيام آزاديبخش درقرن بيست ويک که طي حدود سه هفته نيم ازکشوررا فراگرفت وميليونها انسان هاي بادرد را به خيابانها درزيرآفتاب سوزان وباشکم گرسته ولبهاي تشنه کشاند وقيامي تاريخي را درصفحات زرين تاريخ بنام حزب جنبش ، سترال جنرال عبدالرشيد دوستم رهبرجنبش ومعاون نخست ر ياست جمهوري ورهراوان جنبش وجنرال دوستم چون باتوردوستم سرپرست شوراي مرکزي جنبش، عزيزالله کارگرمعاون جنبش، بشيراحمد ته ينج سخنگويي جنبش، دکتوربابرفرهمند ريس دفترمعاون نخست رياست جمهوري ، مسعود احمد مسعود معاون جنبش، کنيشکاترکستاني ريس اتحاديه جوانان جنبش، فرماندهان معروف ومشهورجنبش  که ازيکطرف درخط نبرد بادشمنان مي جنگند وازجانب ديگربا پرچم رستاخيزازحقوق ترکتباران حمايت مي نمايند .

قيام جنبش ملي اسلامي  زماني آغازشد که نيروهاي مزدورواجيربه هدايت غني احمدزي کوچي به بهانه جلسه ، نظام الدين قيصاري فرمانده ضد تروريزم را ازولايت فارياب با تعدادي ازمدافعين وطن ربودند وبه کابل انتقال دادند وتعدادي ازياران قيصاري را وحشيانه وحيوان صفتانه به شهادت وتعدادي را بشمول فرمانده قيصاري زنداني نمودند.

همین‌که جلو مرگ‌های نامنتظر را بگیرید؛ هرچند ازفرط گرسنه‌گی و بیکاری و فساد و تبعیض و بی‌ارزشی زوال و نابودی همه به طور قطع پیش روست. صرف همین‌که برادران به‌ناگاه با واسکت انتحاری‌شان ما را به مرگ دسته‌جمعی فرا نخوانند ، مابه هدف مان موفق خواهيم شد.

 با همه اين مشکلات نزديک به سه هفته است که قيام بزرگ ملي به پيش مي رود وبا همياري نوولايت شمال واين قيام سرتاسري مي شود وتا اکنون هرات ، نيمروز، غوروکلبل به قيام پيوسته اند . باوجودگرمي تنورگونه درصفحات شمال اما عزم اراده مردم آتشين ترواستوارترازهرزماني به چشم مي خورد.  مردم عزتمند وسرافرازشمال چون صخره محکم به عهدوتعهدي که با رهبري جنبش داشتند همچون کوه البرزپابرجا ومحکم ايستاده اند.

خواست عمده قيام جنبش :

برگشت ابرومندانه سترجنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري ورهبرحزب جنبش م ا ا – رهايي بدون قيد وشرط فرمانده قيصاري وتطبيق عدالت درمورد کشته شدن معصومانه ياران قيصاري بدست اعمال حکومت .

تفوت قيام جنبش با رستاخيرهاي قبلي- اگرچه همه اين قيام ها ورستاخيزها درد مشترک ، خواستهاي همگونه وديدگاه مشترک دارند وقيام جنبش بسيارپرطنين وباشکوه ومنسجم به پيش مي رود وثابت گرديده است که هيچگونه فشاروتوطئه نمي تواند روحيه قيام کننده گان را ضعيف بسازد .

دردستورالعمل رهبري قيام کننده گان مي خوانيم :

قابل توجه مُعترضين گرامي !

شيوه (مسدود سازي) مُهرولاك كردن و بستن دروازه هاي ورودي ادارات است.

نهايت مواظب باشيد كه به اسناد، اثاثيه وساير امكانات داخل دفاتر ضرري نرسد.

با دست اندركاران ادارات برخورد خوب و مناسب داشته باشيد.

به هراداره مسدود شده أشخاص مسوول نظارتي توظيف نماييد تا ازسوء استفاده ي افراد مخرب جلوگيري بعمل آيد.

درباره تأمين امنيت ادارات مسدود شده وهمايش هاي اعتراضي تان با پوليس و منسوبين مسول امنيتي همكاري كنيد.

رهبري رستاخيز به قيام کننده گان ميگويد:

درود وسپاس ملت بزرگوار !

همت و مقاومت تان جهان را شگفت زده كرده است.

استقامت و پايداري شما سبب يك پيروزي با افتخار ديگر و فصلي از تاريخ كشور خواهد بود.

محاسبه حكومت را غلط ثابت ميسازيم

اين ملت خسته نمي شود

اين مردم راه خود را تا هدف شان ادامه ميدهند.

 

 

 

 

بقیه گزیده های مقالات (صباح) اینجا کلیک نماید

 

 
 

 

 
admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «وطندار» می باشد