WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات  سیاسی استاد احمد سعیدی  کلیک نماید

 

     نگرشی بر دید گا ها:                                                             احمد "سعيدي "

تظاهرات مسالمت آمیز حق قانونی مردم است

واژههاواصطلاحات سیاسی،حقوقی وعباراتیکه ارزش های مدنی ودموکراتیک را به تعریف مینشیند دارائی مفاهم ومعانی مشخص است که بسیاری ها مفهوم متعارف ومعمولی آنرا برای درک یک مسئله بسنده میدانند واما برخی ها برای مفاهم اصول اخلاقی، حقوقی وسیاسی منظورومقصود خودرا دارند وبیشتردر کشور مظلوم ما که سیاستمداران وحتی اولیای اموردر صدد وارونه جلوه دادن حقایق هستند اصطلاحات ومفاهم کلی را طور دیگری ترجمه وتفسیر میکنند که درین نوشته مثال گونه به برخی دیدگا ها اشاره مینمایم.

1-    افغانستان با ثبات از دید حنا ربانی: حنا ربانی  وزیره خارجه پاکستان در نشست سران کشور های قلب اسیا در کابل گفت  افغانستان با ثبات به نفع پاکستان است.البته اینکه ثبات وآرامش به نفع همه انسانهای روی زمین است نیاز به استدلال ندارد ودرک دیر هنگام این حقیقت  برای وزیر خارجه یک کشور همسایه انسان را وا میدارد تا نگاه خاص اینهارا به تفسیر بنشینیم.منظور حنا ربانی وزیر خارجه پاکستان از افغانستان با ثبات همان ثبات نوع طالبی است که سال های دهه هفتاد خورشیدی توسط ایشان در افغانستان رائج شده بود.ثبات با سکوت مرگبار وهولناک زیر ساطور طالب واجیران استخباران پاکستان که بتواند دست پاکستان را در منطقه باز بگذارد وامنیت لوله های نفت تر کمنستان زیر نظر پاکستان باشد وتجارت هم در بازار های آسیای میانه گرم وافغانستان محل مصرف کالای پاکستان باشد چقدر به سود است.

2-کشور از دید محترم حامد کرزی: همه میدانند حکومت کیست وکشور چیست واما جناب حامد کرزی همیشه حکومت را کشور معرفی مکیند هرگاه از نوعیت نظام بسته ومتمرکز صحبت بعمل اید واز ایشان تقاضا شود تا مطابق ماده 137 قانون اساسی بخاطر بهبود اصلاح وسرعت کار ها یک مقدار صلاحیتهای حکومت مرکزی به ادارات محلی سپرده شود.ایشان پیشنهاد تقسیم قدرت در حکومت را با تجزیه کشور اشتباه میگیرند ومیفر ماید علیه حکومت هر چه میگوئید بگوئید واما علیه کشور چیزی نگوئید واین حرفها به معنی تجزیه کشور است.با این حساب کسی حق پیشنهاد تقسیم قدرت را ندارد.تقسیم قدرت یعنی یعنی تجزیه کشور.

تعدیل در قانون اساسی: طرح تعدیل مواد قانون اساسی از دید محترم کرزی به مفهوم منسوخ ساختن برخی آیات قرآن است.او تأکید میکند که کسی جزء آقای گل رحمن قاضی این سند مقدس را لمس ومسح نکند.در حالیکه در متن همین قانون آمده  که جزء ماده دوم سائر مواد این قانون مطابق نیاز ها وتجربیات روز قابل تعدیل است.البته طرح تعدیل نیز از صلاحیتهای شخص  رئیس جمهور است.اما او میترسد اگر یک ماده تعدیل شد راه را برای تعدیل سائر مواد هموار میسازد خصوصا مسائل اضطرار وکاهش صلاحیتهای بیش از حد رئیس جمهور.ویا زمینه های سلب صلاحیت.اگر در مواد قانون اساسی دقت شود رئیس جمهور افغانستان به هیچصورت سلب صلاحیت نمیشود درین راستا یک هفت خوان قرار داده شده.

دموکراسی ازدید محترم حامد کرزی:  دموکراسی یعنی خندیدن به ریش مردم هر چه میگویند بگویند ما با حوصله وتحمل کار خودرا انجام میدهیم از هیچ عیبی عار نداشتن .از دید ایشان بی إعتنای وعدم توجه به انتقاد ها وپیشنهاد های مردم نهاد های مدنی وحقوق بشر به مفهوم پخته ساختن دموکراسی است ومیفر ماید انتقاد واتهام وإعتراص یکی از خصوصیت های یک جامعه دموکرات وکشوربا داشتن ارزش های آزادی بیان است او بدون اینکه نواقص را اصلاح وبه پیشنهادات توجه کند میفر ماید آزادی است من صد عیب دارم وشما دو صد عیب دیگر هم به من نسبت دهید تا دموکراسی پخته شود.کس نیست پرسان کند نخیر  مردم از شما اصلاح وعکس العمل فعال میخواهند نه اینکه همه را نا دیده بگیرید وبگوئید  هیچ عیب وکمبودی وجود ندارد مردم با استفاده از فضای دموکراسی هر چه دل شان میخواهد میگویند. نه خیر این دموکراسی نیست اول بی إعتنای به خواست واراده مردم وثانیا بی کفایتی است.اگر به انتقاد واعتراض توجه صورت نگیرد برای اصلاح حکومت کدام گزینه باقی ممیاند؟

3       تا تقاضا وجود دارد مبارزه معنی ندارد. وزیر مواد مخدر : وزیر صاحب مبارزه علیه مواد مخدر میفر ماید اگر در جهان تقاضا وجود داشته باشد عیله یک پدیده مبارزه نمیشود حال که تقاضای جهانیان بخاطر استفادۀ مواد مخدر زیاد وقیمت تر یاک هم در شهر های ما بلند است چگونه میتوانیم علیه مواد مخدر مبارزه کنیم.از دید ایشان رفع نیاز مندی جهانیان از رهگذر تولید وترافیک مواد یک مسئولیت ووجیبه است بناءٌ گناه خواهد بود با این همه تقاضا ما کشت وتولید را کاهش دهیم.مثل اینکه تنها خاک افغانستان برای کشت مواد مخدر مساعد است واین مسئولیت هم تنها بدوش افغانهاست.خلاصه زور دارند وپول دارند وقتی به منبر استاد میشوند همه حرفهای ایشان در ومروارید است ورنه با همه تشکیلات مختلف وحامیان داخلی وخارجی باز هم اول شدن در تولید مواد مخدر خیلی عیب بزرگی است .دیدگاه ایشان در مورد مبارزه علیه تولید ترافیک وقاچاق مواد مخدر مبارزه علیه فساد وفحشاء را نیز توجیه میکند چون درین مورد هم تقاضا وجود دارد در برابر تقاضا نمیشود کاری انجام داد.

4       حضور مجاهدین در حکومت از دید مار شال صاحب: مجاهدین از دید مارشال صاحب یعنی خودشان.وقتی ایشان در حکومت نبودند در غازی استدیوم حکومت را بخاطر نبود مجاهدین در قدرت بباد انتقاد گرفتند در آن وقت به استثنای خود شان بسیاری از مجاهدین در قدرت بودند. واما یکهفته قبل با انتقاد از فر ماندهان مجاهدین فرمود نمیشود همه مجاهدین راوارد شاهرگ های اداری کشور سازیم مجاهدین گیله دارند که در حکومت مسئولیت ندارند آنقدر پست خالی از کجا شود تا همه مجاهدین شامل حکومت شوند.آنقدر پست حالی نیست که همه مجاهدین را مقرر کنیم.لذا بخاطر امنیت طور آزاد با حکومت کمک کنید لذا خود شان که در حکومت اند فکر میکنند همه مجاهدین در حکومت اند..

5       امنیت از دید ارگانهای امنیتی: امنیتی یعنی عدم صدای انفجار وانتحار در چار سوی کابل وشهر های بزرگ: البته دزدی واختتطاف وقاچاق وحمله به نوامیس وسائر تهدید های امنیتی که صدا ندارد نا امنی نیست.  میزان امنیت در کشور قابل پیشبینی نیست چون حاکمیت ملی وجود نئدارد در بسیاری ولایات تنها مراکز واحد های اداری  بخاطر گر فتن تخصیص وبودجه در دست حکومت است. نه راه ها امن است نه مکاتب ونه هم مساجد لذا مقوله امنیت در کشور تعریف ندارد.

6       دیدگاه ها در مورد ارقام وآمار: میگویند جهان به یک دهکده تبدیل شده وکشور به یک خانه ودفتیر از خانه بیرون نشو وتمام کشور را ریسرج کن وبحساب بگیر.لذا آمار وارقام یعنی در دفتر بنشین نفوس کابل را حساب کن وبعد شاگر دان را بالای نفوس تقسیم کن وبعد در تمام ولایات این فورمول را انجام بده مجموع شاگردان در کشور بدست میاید.به همین تر تیب ار قام بیکار ها ارقام مکاتب ارقام مساجد ارقام اطفال ارقام ایتام وار قام نفوس همه بر بنیاد تخمین در داخل دفتر نامش را بگذار ریسرج وتحقیق کمپیوتری...دلیل این حقیقت این است که در کشور حاکمیت وجود ندارد ومسئولین دولتی در بسیاری مناطق رفته نمیتواند وقریب به نیمی از ملت در گرو تفنگداران است اخر این مسئولین آمار وار قام را از کجا بدست میاورند شاید بگویند عصر انتر نت وکمپیوتر است بیرون شدن نمیخواهد جهان به ده کده تبدیل شده.

7       خوب البته دیدگا های دیگری هم  هست که باید یاد آوری صورت گیرد وما بخاطر جلو گیری از اطالت مشت نمونه خروار کافیست.

    

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید