WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

     حق یا عقل؟                         سید مبین هاشمی

حق یا عقل؟سید مبین هاشمی

                        پروردگار عالمیان حین آفرینش انسانها آنها را به دو جنس مختلف – یکی مرد و دیگری زن- تقسیم نموده و به هر یک ویژگی های خاص و موافق فطرتش را نهاد و روح داده آنها را آفرید. بنا برهمچو یک سبب مرد ها و زنان نظر به بعضی ویژگی های خاص خود شان از همدیگر مختلف بوده و این موضوع گه گاهی سبب جار و جنجال و مناقشات بین این دو گروه میشود. مشکل اصلی اینجاست که ما انسانها هدف و حکمت مختلف بودن جنس، نوعیت، خصوصیات و حقوق این دو گروه از انسانها را به درستی درک کرده نمیتوانیم و بدین لحاظ بعضی اوقات در صدد انتقاد حق و حقوق یکدیگر میشویم. درحالیکه فکر، استعداد و توانایی بشری از درک حکمتهای نهفته در فطرت این موجود پاک و والا عاجز بوده و می باشد.

            یکی از جمله مواردی  که اکثرن بعد از سالهای 2001 و 2002 میلادی  وارد فرهنگ ما افغانستانی ها گردیده همانا مسئله ای حقوق بشر و حقوق زن می باشد. حتا بخاطر حل مشکلات زنان و رسیدگی به حال و احوال شان وزارتخانه یی زیر نام "وزارت زنان" تأسیس گردیده که در جهان چندان نظیری ندارد. وزارتخانه ای نامبرده و نهادهای چون: حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اطفال، حمایه ای اطفال... وغیره همیش سخن از حق و حقوق زنان افغانستان زده و در محافل و مجالس اکثرن بدون بیان و تعریف خاصی از حقوق آنها حرف از پامال شدن حقوق زنان افغانستان زده و برنامه های متعددی را در این راستا راه اندازی میکنند.

نهادهای مربوطه پیش از اینکه سخن از حق و حقوق زنان بزنند، در قدم نخست باید با در نظرگرفتن احکام اسلامی و فرهنگ افغانستانی تعریف مشخصی از حقوق آنها کرده و بعد در صدد راه اندازی برنامه ها گردند. اگر هدف آنها از آزادی و حقوق زنان همانا پامال نمودن احکام اسلامی، فرهنگ اصیل افغانستانی، برهنگی زنان، نشر فحشاء، تجارت زنان، استفادِه زنان بنام این و آن...وغیره باشد، به یاد داشته باشند که تحقق همچو یک امر برعلاوه ای آنکه سبب ارتکاب گناه بزرگ میشود؛ برنامه ریزی آن در کشوری اسلامی چون افغانستان خیلی ها مشکل بوده و نتایج منفی یی را به بار خواهد آورد که کنترول و باز رسی آن خیلی ها مشکل خواهد بود. نه اگر هدف آنها از آزادی و حقوق زنان همانا حق آموزش و پرورش، تحصیلات عالی، از بین بردن فشارهای ناحق خانوادگی، محیطی... وغیره باشد، طبعن که خواست همه ای ما همان است، اما به شرط اینکه زمینه ای آموزش و پرورش، بیرون رفتن از خانه، کار...وغیره برای آنها آماده گردد.

در کشوری که اکثر مردها هنوز از ترس جان و مال خود به بازار و مساجد رفته نمی توانند، مسافرت کرده نمی توانند، محافل خوشی شان با غم و اندوه یکی میشود، حق زندگی آزاد برای شان داده نمی شود، حامیان و مدافعین حقوق زنان با کدام عقل و منطق سخن از آزادی زنان میزنند؟ آیا آنها شرایط امن و خوبی را برای زنان افغانستان آماده ساختند و خانواده های افغانستانی دختران خود را از خانه بیرون نکردند؟ کدام حکومت و ارگانی تضمین در امان بودن عرض و ناموس دختران افغانستان را کرد که پدران دخترها مانع تحصیل آنها گردید؟ روزیکه زن و دختری مورد تجاوز حرفی و جنسی اشخاص قدرتمند و زورمند قرار گرفت کدام شخص و ارگان جویای احوال آنها گردید- بدون از لاف و پتاق رسانه یی-؟ تا به حال چند تن از ناقضین حقوق زنان به سزای اعمال شان رسیدند؟

در اینجا من به سه گروه انسانها پیام کوتاهی دارمک

ای مدافعین و حامیان حقوق زنان!

شما و خانواده ای تان که در شهرهای امن و آرام زندگی میکنید چی خبری از حال و احوال ده نشینان دارید؟ آیا خانواده ای اکثر شما در خارج از کشور و در یک فضای امن زندگی نمیکند؟ آیا فرزندان اکثر شما در بهترین کشور و دانشگاه ها مصروف تحصیل نیستند؟ شما که خود حین بیرون شدن از خانه با ده ها محافظ و اسلحه بیرون میشوید، با کدام وجدان و باورخواهان بیرون شدن زنان  و دختران دیگران هستید؟  همچنان از روزی که پدیده ای دفاع از حقوق زنان و منع خشونت علیه زنان وارد کشور ما گردیده در واقع خشونت علیه زنان و دختران افزایش یافته، برهنگی و فحشاء بیشتر گردیده، صد ها زن طلاق خود را گرفته، صد ها دختر جوان از منازل فرار کرده، ده ها زن در کنج محابس و خان های امن با اطفال شان در یک وضعیت خیلی ها خراب زندگی به سر میبرند، آیا اینها یک حقیقت نیست؟ آیا سبب این همه نابسامانی همانا تبلیغ نادرست شما از حقوق زنان نمی باشد؟

ای زنان افغانستانی!

این یک حقیقت است که اکثر شما به سبب های گوناگونی از نعمت سواد و آموزش بی بهره ماندید و حیف کردن به گذشته چندان معنی ندارد! حال باید شما از فرصت های موجود استفاده ای درست نمایید. به یاد داشته باشید که حین استفادِه فرصت دو گزینه دارید؛ یکی حق و دیگری عقل. اگر شما بجای حق و حقوق عقل و خرد خود را استفاده نمایید، بدون شک که راه درستی را انتخاب نموده اید و کامیابی از آن شما می باشد. چونکه عقل بهترین رهنمای انسانها می باشد؛ نه اگر شما در صدد استفاده نمودن حق گردید، به یاد داشته باشید به هر اندازه ای که شما از حق خود دفاع کنید به همان پیمانه خشونت علیه شما افزایش می یابد.

ای ناقضین حقوق زنان!

زمانیکه سخن از زن و دختر میزنیم به یاد داشته باشیم که زن تنها عبارت از همان دختر بیگانه یی نبوده که ما مردها در قید نکاح خود در آورده باشیم؛ بل، مادر، همشیره، دختر، خاله، عمه... ای ما و تو نیز یک زن بوده و روزی آنها در قید نکاح دیگران قرار گرفته و یا میگیرند. پس اگر من و تو به زنی ظلم میکنیم و یا حق زنی را پامال میکنیم، به یاد داشته باشیم که در اصل به حق مادر، همشیره و دختر خود نیز ظلم کردیم و حق و حقوق آنها را پامال کرده ایم.

سید مبین هاشمی

    

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید