WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

      حیف این ملت!                                             سید مبین هاشمی

در این اواخر هر چند که رییس جمهوری افغانستان از برقراری روابط نیک با پاکستان سخن زده مسؤولین و شهروندان را در این مورد تشویق می نماید، اما رفتار، سیاست و نیت حکومت پاکستان چنین نبوده؛ آنها هر لحظه و در هر فُرصت در صدد ضرر رساندن به ملت غیور این کشور بوده و می باشند. دشمنی و تعصب حکومت پاکستان در قبال دولت و مردم ما یک حادثه ای تازه نبوده؛ بل، سابقه ای تاریخی داشته که سرچشمه ای آن همانا به امضا رسیدن خط دیورند در 1893 میلادی بطور زیرکانه، به تآسی آن همکاری با انگلیس در قسمت تسلط وی در افغانستان، رشد دادن گروه ستمگر، نادان، غافل از دین و دنیا، اکثرن مزدوران کشورهای بیگانه و خدا شرمندگانی بنام طالبان، به قتل رساندن رییس جمهوری پیشین آقای داکتر نجیب توسط همین مزدورانش، فرستادن ده ها جاسوس به خاک ما، نظر به گفته ای بعضی از سیاسیون و رسانه ها داشتن دست نشان دهنده ها در بین کارمندان حکومت، مداخله به امور داخلی افغانستان و اخیرن حادثه ای ولسوالی گوشته می باشد.

پاکستان که یکی از جمله نزدیکترین همسایه با ما بوده و در قبال ما چنین اهداف شوم و بد خود را داشته و حالا نیز در صدد ویرانی و عقب ماندگی کشور و مردم ما است؛ پس رییس جمهوری این کشور آقای کرزی با کدام عقل، منطق و رُو همیش از روابط نیک و برادری با پاکستان حرف زده و بطور غیر مستقیم ما را مقصر و حکومت پاکستان را حق برجانب شمرده دشمنی همسایه ای ویروس مانند ما را نادیده می گیرد.! به خصوص خاموش نشستن آقای کرزی در قسمت حادثه ای ولسوالی گوشته نمایانگر آنست که موصوف زعیم ما بوده اما خادم دیگران می باشد! اما خوشبختانه که اردو و پولیس ملی افغانستان، دلیران، غیوران و آن شیر بچه ها با تمام کم و کاستی ها و امکانات محدود به حکومت پاکستان، به آقای کرزی و دیگر مزدوران و دست نشان دهنده های آن کشور نشان داد که هرچند آقای کرزی و تیم کاری اش در فکر این ملت غیور و خاک مقدس نیستند،  اما آنها حاضر اند که تا آخرین رمق خون خویش از خاک، ارزشهای ملی و نوامیس شهروندان این سرزمین دفاع نموده آرزو و هدف شوم دشمنان را با خاک یکسان کنند. بدون شک که فداکاری و جان نثاری های شیر بچه های وطن قابل قدر بوده است.

برداشت بنده از حادثه ای ولسوالی گوشته چنین بوده است:

اول، هدف شوم حکومت پاکستان در قبال افغانستان و خاک ما: این همسایه ای مضر و خدا ناترس یکبار دیگر نشان داد که وی تنها با در تصرف گرفتن خاک دیورند اکتفا نکرده؛بل، تا  حد توان در صدد تصرف کردن خاک بیشتری می باشد.

دوم، جان نثاری، فداکاری، قهرمانی و شجاعت نیروهای افغانستان: این اردو با پیروزی در مقابل نیروی دشمن یکبار دیگر توانایی خویش را به جهانیان نشان داده و برای آنعده کسانی که همیش از ضعفیت و ناتوانی نیروهای افغانستان و به خصوص بعد از بیرون شدن نیروهای خارجی در سا ل 2014 میلادی سخن میزنند، توانایی خویش را ثابت ساخته و یک پاسخ دندان شکن دادند. شاید که بعضی ها بگویند که این یک نبرد کوچک بود و اردوی پاکستان امکانات ثقیله ای خویش را استفاده نکرده اند؛ باید گفت که مشت نمونه ای خروار است!

سوم، وحدت و همبستگی نیروهای افغان: در این روز بد پشتون، تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره... همه دست به دست هم داده وحدت خویش در مقابل دشمن را نشان دادند.

چهارم و مهمتر از همه  پشتبانی و تشویق شهروندان و به خصوص آنعده جوانانی که به شبکه های اجتماعی دسترسی داشتند، از نیروهای نظامی خویش و دادن روحیه برای آنها: خوب به یاد دارم از زمان آغاز نبرد گرم در بین نیروهای دو کشور بسیاری از جوانان با شریک ساختن شعار های ملی، حماسه ای، عکس و ویدیوهای شیر بچه های این وطن لحظه یی هم آنها را تنها نگذاشتند. آنها نبرد رو یا رویی با دشمن داشتند و جوانان با شعور و غیور ما، نبرد سرد. بناءً بنده از تمام شهروندانی که اردوی خود را تنها نگذاشته و بادادن شعارهای ملی و ضد پاکستانی روحیه داده و یا عکس و ویدیوهای آنها را شریک ساخته اند، اظهار سپاس و تشکری می نمایم. همچنان باید گفت که این ملت با داشتن چنین جوانان غیور نه تنها پاکستان؛ بل، نیروهای بزرگتر و قویتر از آنرا به پا در خواهد آورد.

پنجم، عملکرد وزیر دفاع ملی: تا آنجایی که از رسانه ها اطلاع یافتیم، وزیر دفاع کشور خود به صحنه ای نبرد حضور یافته و برای شیر مردان این کشور روحیه داده است. این خود نمایانگر فراصت و مردانگی یک وزیر بوده که فرزندان خود را در مقابل خطر تنها نگذاشته از آنها بازدید می نماید. هرچند که آقای بسم الله وظیفه ای ایمانی، وجدانی و وطنی خود را بجا آورده است، علر رغم آن هم از وی تشکر نموده خواهان کامیابی های بیشتر در امور اش میشویم.

ششم و بدتر از همه عملکر، نیت و رفتار آقای کرزی: چند روزی پیش خبرهایی در تعداد از رسانه ها جا گرفت که آقای کرزی گوشه ای از خاک ولسوالی متذکره را به فروش رسانده و بنا بر همچو یک سبب نیروهای پاکستانی دست به چنین کاری زده اند. طبعن که راویان و ناقلین این خبر تعداد از نمایندگان مجلس بوده اند. اگر همچو یک خبر حقیقت داشته باشد، آقای کرزی بدون مشوره ای ملت دست به فروش خاک وطن نموده و باید که تابع جزای خیانت ملی شود. نه اگر چنین نباشد، پس چرا آقای کرزی در این باره روشنی نمی اندازد و همیش سخنان سر پت میزند؟ چنانچه ضرب المثلی داریم که میگوید سکوت علامه ای رضا است! ازسوی دیگر آقای رییس جمهوری باید به حیث زعیم این کشور و شخص قدرتمند نظام از منصوبین وزرات دفاع و به خصوص از آنعده جوانانی که در نبرد اشتراک نموده بودند، تشکری نموده و با دادن یکمقدار پول ناچیز، برای شان روحیه داده سبب افزونی عشق و محبت به وطن و خاک شان میگردید، که خود نیز دیدید چنین نکرد. اگر یک طالب و انتحاری که قصد از بین بردن صد ها انسان بیگناه را میداشت و ازسوی نیروهای امنیتی دستگیر میگردید، شاید که آقای کرزی با دادن پول و انداختن گل به گردنش آن قاتل را از عرک ریاست جمهوری بیرون میکرد!

هفتم، خاموشی ملت و نمایندگان مجلس در قسمت رفتار آقای کرزی: اگر موضوع به فروش رسیدن گوشه ای از خاک گوشته حقیقت دارد، پس نمایندگان مجلس چرا آقای کرزی را مورد باز پرسی قرار نمیدهند و حقیقت موضوع را از دهن شخص خودش نمیشوند! زیرا این موضوع خیلی ها جدی بوده و نباید که مثل بعضی موارد دیگر پت و پنهان بماند. اگر حقیقت چنین باشد، باید که آقای کرزی به جرم خیانت ملی محاکمه گردیده از وظیفه اش عزل گردد. دیدیم که نمایندگان مجلس عکس العمل نشان ندادند، پس مردم باید گرد هم آمده جویای حقیقت این موضوع گردند. چونکه اگر امروز موضوع را جدی نگیریم فردا پس فردا شاید که دست  به کارهای دیگری نیز خواهد  زد.

در اخیر باید گفت که حیف این ملت مظلوم، خاک مقدس و جوانان غیور به این حکومت!

سید مبین هاشمی

    

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید