WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

    تشویق یا تخریب؟                                                    سید مبین "هاشمی"  

 

تشویق یا تخریب؟

 تشویق و تخریب دو واژه و اصطلاح "ضدالمعنا" بوده و در زندگی روز مره نیز کاربرد متفاوت دارند. بطور مثال: تشویق، اکثرن حین انجام یک عمل نیک و پسندیده و بعضن بخاطر ابراز نظر مثبت، استقبال و تشویق انجام دهنده ای یک کار کوچک نیز بکار میرود. در مقابل تخریب، عبارت از واژه یی است که بخاطر انجام یک عمل خراب، ناپسند و ابراز نظر منفی بکار میرود. اما امروز معنای این دو واژه تا حدی تغیر کرده و در موارد گوناگون به معناهای مختلف بکار میرود. بطور مثال: بعضی از اشخاص بخاطر رسیدن به اهداف شخص، قومی، زبانی و منطقوی اش شخص و عمل ناپسند را نیز تشویق نموده در پی نام بدی دیگران میباشد. مثلن هرگاه فردی بنام "احمد" در مقابل شخصی و قومی بی ادبی و توهین کند افراد استفاده جو درحال در گردش جمع شده ویرا ستایش و توصیف نموده به نادانی و بی ادبی وی افزونی میدهند. درحالیکه همچو یک عمل هم از نگاه دین و از هم از نگاه اخلاق غیر قابل قبول میباشد.

آنطوریکه در بالا نیز یاد آور شدم واژه "تخریب" نیز تغیر معنا نموده و امروز در معناهای مختلف دیگری بکار میرود. به خصوص امروز اکثر سیاستمداران، آگاهان امور مختلف، دانشجویان و دوستان شخص جانب مقابل و یا به عبارت دیگر "حریف" خود را علر رغم آنکه یک شخص توانا، دانا، رسیده و شایسته است صرف بخاطر اینکه در مقابل وی قرار دارد، سخن و کردارش ضرری به منفعت شخصی وی میرساند در هر جا و مکان الفاظ و سخنان زشت و ناپسند را در باره ای موصوف به زبان آورده خواهان بدنامی و صدمه وارد کردن به شخصیت وی میباشند.

حال برمیگردیم به پس منظر این دو واژه: به نظر بنده "تشویق" حین انجام یک عمل نیک بدون در نظر گرفتن زبان، قوم، دید و منطقه فاعل آن و همچنان بخاطر ترغیب جوانان به کار و اعمال نیک باید استفاده گردد. مثلن هرگاه اگر دوست ما یک عمل کوچک اما نیکی را انجام داد ما باید موصوف را تشویق نموده خواهان انجام کارهای بزرگ و نیک دیگر وی شویم. بخاطر تشویق دوستان میتوان از الفاظ و جملات: " این کارت خیلی خوب است"، "نام خدا اقدام نیکی است"، "خداوند کامیاب بگرداندت"، " در دفعات بعدی کارهای خوبتری را انجام خواهی داد"... استفاده نمود. در مقابل آن از تخریب، بدگویی و صرف نمودن الفاظ و جملات ناپسند به حق دوستان، رفقا و حریفان خویش صرف نظر نماییم.

به یاد داشته باشیم که تشویق کار اشخاص صاحب فضیلت، دانش و لیاقت بوده؛ در مقابل تخریب کار اشخاص نادان، فاقد شخصیت، بدبین و اکثرن اشخاص دارای بیماری روحی میباشد. همچو اشخاص در زندگی روز مره، علمی، تجاری، اجتماعی و سیاسی خویش اصلن کامیاب شده نمتیوانند. چونکه آنها با دیدن هر عمل نیک و کامیابی دیگران ناراحت شده خود را مغلوب بازی نبرد میدان حس میکنند!

پس اگر شما خواهان نجات یافتن از بیماری روحی هستید، پس از "تخریب" دست کشیده به سوی تشویق های معقول رو آورید. پیش از اینکه موضوع را به پایان برسانم یک مقوله ای از محسن "یازجی اوغلی- مرحوم یکتن از سیاستمداران مذهبی ترکیه بود- را میخواهم با شما شریک بسازم. مرحومی در یکی از سخنرانی هایش چنین گفته بود: "اگر شما به جانب مقابل با مهر و محبت نگاه کنید و مثل گُل ببینید، در آنصورت شما خوشبخت هستید."

باید گفت که من تشویق کننده ای هر عمل نیک و خوب شما دوستان بوده و اکنون در مقابل خویش غنچه های از گل را میبینم...

سید مبین هاشمی

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید