WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

     از محرم محروم میشویم!                                                    سید مبین "هاشمی"  

 

از محرم محروم میشویم!

محرم و محرمیت دو واژه ای بسا مهم و ارزشمند در اسلام و به خصوص در جامعه ای سنتی افغانستان به شمار میرفت. خوب به یاد دارم در روزهای نوجوانی و جوانی ام تقریبن بخش مهم زندگی ما افغانستانی ها را این دو واژه تشکیل میداد. بطور مثال: وقتیکه از کسی نام مادرش، خانمش، همشیره اش و اقارب طبقه اناثش را میپرسیدم، پاسخ آنها یا عکس العمل فزیکی بود ویا "...بچیم محرم  و شرم است چرا برایت بگویم..." بود. چه رسد که کسی عکس طبقه اناث اعضای خانواده اش را نشان دهد! همچنان وقتیکه جویای احوال خانوادگی دوست خود میشدیم ویا از وی راجع به غذای پخته شده در خانه اش میپرسیدیم پاسخ شان اکثرن: "هر چه که خدا داده بود نوش جان کردیم ..." بود.

اما در این اواخر با توسعه شبکه های اجتماعی چون رخنامه (فیس بوک)، تویتر و غیره فکر میکنم مسئله ای محرم شکل تغیر داده ویا دارد از بین میرود. زیرا در این اواخر اکثر جوانان ما عکس هایی که حین نوش جان کردن غذا چکیده اند، را روی صحفه میگذارند ویا با نوشتن "...یک پلو افغانی همرای دوستان، ماهی خوری، قهوه ترکی..." دقت ما را جلب میکنند، بعضی از دختر جوانان افغانستان عکس های گوناگون خود را در روی صحفه خود گذاشته خواهان پسندیدن میشوند، بعضی از دوستان عکس های دختر شانرا شریک ساخته خواهان نظر میشوند، یکعده ای از دوستان حتا عکس خانم خود را به شکلی از اشکال در صحفه خود شریک میسازند.

من زمانیکه همچو کار ها را در روی صفحات میبینم خیلی ها متأثر شده  با خود میگویم که در این اواخر به اثر جنگ های داخلی و بیرونی همه چیز ما از بین رفت و تنها چیزیکه مانده بود همانا "محرم" بود آن هم دارد به سوی فراموشی کشانده میشود.! شاید که بعضی از دوستان با مطالعه این مطلب خیلی ها خسته و عصبانی شده مرا به "مفکوره مشهور طالبانی، تحجری و عقب ماندگی" متهم کنند.! دل شان که هرچه میگویند اما من دارم یک موضوع مهمی که اکنون بسیار مهم به نظر نمیرسد، را با شما در میان میگذارم.

دوستان عزیز!

این نکته را خود میدانم که از نگاه دین مقدس اسلام نه به زبان آوردن نام زن گناه است و نه دیدن رو اش. اما کاری را که دارند بعضی ها انجام میدهند آغاز از بین رفتن محرم و محرمیت است. ای کاش با این کار بس کنند! اما فراموش نکنیم که ریا و خود نمایی هم از نگاه دین مقدس اسلام هم از نگاه اخلاق کار پسندیده نیست. هرکس هر غذایی را که میخورد نوش جانش چه حاجت است که آنرا در شبکه های اجتماعی نشر کرده خودنمایی کنیم!

از سوی دیگر من قطعن طرفدار تکنالوژی و استفاده از تکنالوژی هستم؛ اما به شکل مفید آن نه به شکل کنونی آن که بعضی ها استفاده میکنند.! شبکه های اجتماهی بخاطر نشر کردن عکس های غذاخوری! ما و شما ساخته نشده اند ؛ برعکس هدف اصلی آن شناخت یکدیگر، تبادل افکار و آگاهی دهی میباشد. اگر شما نشر کردن همچو عکس ها را از جمله مؤلفه های مدرنیسم  و استفاده از تکنالوژی میدانید؛ بدانید که مدرنیسم و پیشرفت با عکس نه؛ بلکه با مفکوره و اندیشه به میان آمده و چنان ادامه پیدا خواهد کرد.

ای روشنفکر نماهای افغانستان!

در این نوشته مخاطبم کسانی اند که اعمال بالا و نظیر آنانرا یک کار مدرنیسم، آزادی، خردگرایی و از بین بردن بعضی از سنتهای کهن افغانستان میدانند، است. شما که خود را با چنین اعمال تان روشنفکر و شخص دارای مفکوره آزاد و آزادیخواه جلوه میدهید؛ به نظر بنده شما روشنفکر نه؛ بلکه روشنفکرنما گونه حرکت میکنید و از عواقب بد کار تان بی خبر اید.

اگر شما خواهان یک افغانستان عاری از خرافات و بن بست های مزخرف و در عین زمان خواهان یک افغانستان پیشرفته و مدرن هستید، در قدم نخست باید مفکوره های تانرا با دانش اسلامی و دانش مدرن مزین سازید، نه با صفحات و عکس!. از سوی دیگر داشته های مادی کشور را جنگ ها از بین برد؛ حال شما دست را برزده در صدد از بین بردن داشته های معنوی کشور هستید.!

باید گفت که ما باید بن بستهای خرافاتی و عواملی که سبب عقب ماندگی افغانستان گردیده و راه ما را مسدود ساخته را باید از بین ببریم؛ نه ارزشهای ملی و محرمی را! محرم و محرمیت مانع نه؛ بل محافظ و نماد هستی ما است.

سید مبین هاشمی

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید