WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

    ما سیاستمداریم یا سیاست زده!؟                                            سید مبین "هاشمی"  

 

ما سیاستمداریم یا سیاست زده!؟

 

کشور ما افغانستان سالهای متمادی مورد تجاوز ممالک بیگانه قرار گرفته و سبب عقب مانده گی ملت این سرزمین شده است. آمار با سوادی مردم این  کشور بیش از 30 فیصد نمیباشد، متأسفانه که همه خود را باسواد، دانشمند، روشنکفر، تحصیلکرده و سیاستمدار میپنداریم؛ چی عجیب یک تناقضی! زمانیکه با دوستان صحبت میکنم ویا حالت جوانان و شهروندان خود را میبینم تعجب نموده میگویم: وقتیکه ما به این پیمانه اشخاص با سواد، تحصیلکرده و سیاستمدار داریم، پس چرا بد بخت شده به این سرنوشت بد دچار شده ایم!؟ اما بعد از یک تفکر  عمیق به اصل موضوع پی برده میگویم که: ما با سواد نی، خواهان سواد؛ دانشمند نی، دشمن دانشمند؛ سیاستمدار نی، سیاست زده ایم! چون در کشور ما هرکس لاف از دولت و دولتدرای؛ حکومت و حکومتداری و سیاست و سیاستمداری میزند. شاید خود هم تجربه کرده باشید، هرگاه گروهی از جوانان و محاسن سفیدان در یکجا گرد هم آیند، درحال سخن از دولت و سیاست باز شده بعضی دولتمردان تخریب و بعضی شان تقدیر میشوند؛ زمانیکه در یک محفل خوشی و یا جنازه اشتراک کنیم، چند نفر دوستان در یک گوشه نشسته در باره ای وضع سیاسی کشور سخن میزنند؛ هرگاه نزد دکانداری رفته حین خرید و فروش کار و بار را پرسان کنید، موصوف در باره ای دولت و آیندِه افغانستان چنان به راحتی و آسوده سخن میزند که گویی "موصوف دکتورای خویش را از سیاست گرفته است!" ؛ هرگاه در یک تکسی نشسته به جایی سفر کنید، راننده ای موتر یا موسیقی باز میکند و یا لاف از دولت و دولتداری زده و حتّا درباره ای آیندِه این ملت ادعاهای بجا و بی جا میکند؛ حالت موچی، رکشاوان و دیگران نیز کمتر از اشخاص نامبرده نمیباشد.

وضعیت جوانان تحصیلکرده بیشتر وخیم میباشد، چون همه به سیاست رو آورده و دانسته ویا ندانسته سخن از سیاست باز میکند. حتّا جوانانی را مشاهده خواهیم نمود که نه چندان فصاحت و بلاغت دارند و نه در باره ای ادبیات وزبان معلومات کافی دارند، اما همیش سخن از سیستم دولتداری خوب و سیاست زده حتّا در این رشته چیزهایی به قید قلم در می آورند. درحالیکه اکثر این جوانان نه دانشکده ای سیاست را به پایان رسانده اند و نه در باره ای دولت و سیاست چند کتاب و اثر مهمی را مطالعه نموده از آن چیزی برداشت کرده باشند! آن چیزیکه اکثر جوانان میدانند، همانا شنیدن واژه ای سیاست از پرده های تلویزیون و بلند گوهای رادیو میباشد. بطور مثال: امروز اکثر محصلین دانشکده های شرعیات- به شمول خودم-، اقتصاد- به شمول بنده- ، زراعت، طب، ادبیات... همه در باره ای سیاست و نحو دولتداری حرف میزنیم و مقالات مزین شده با حروف طلایی! به قید قلم در می آوریم. چرا اجازه نمیدهیم که اهل کار در این مورد چیزی بنویسد و ما نیز مستفید شویم، چرا نویسنده گان برجسته ای کشور در این باره مطلبی را به زبان نمی آورند؟؛ چرا محصلین دانشکده های حقوق و علوم سیاسی در این زمینه چیزی نمیگویند- این بدان معنا نیست که تمام محصلین دانشکده های حقوق دانا و توانا اند- و خلاصه اینکه چرا کار به اهلش سپرده نمیشود؟ یا اینکه امروز وظایف و امورات جا تبدیل کرده اند! شاید باشند کسانیکه به سیاست و علوم سیاسی میل داشته اما فُرصت آنرا پیدا نکرده که در این زمینه تحصیل کند، اما با مطالعات بیرونی تا جایی به موضوع تسلط پیدا کرده باشد. بدون شک که سخنان و نوشته های همچو اشخاص مفید و ارزنده تمام میشود.  جوانان، محصلین و آنعده از شهروندانی که در باره ای سیاست و دولتداری حرف میزنیم، بیایید از سخنان خوب و خراب خویش دوری نموده و دست به دست هم داده یک کار عملی کنیم. آن چیزی را که اکثر ما به زبان می آوریم، شاید که برای اکثریت شهروندان نمایان و معلوم باشد.

بعد از مشاهدات زیاد و تجربه ها به این نکته پی برده ام که اکثر ما افغانستانی ها در باره ای سیاست به جز از واژه ای سیاست، در مورد هیچ بخش آن نه معلومات کافی داریم و نه درک درست. حرف زدن و نوشته های ما در باره ای سیاست، به نظر بنده نمایانگر سیاستمدار و سیاستدان بودن ما نبوده؛ بل، بیانگر سیاست زده بودن ما میباشد. یعنی از اینکه اوضاع کشور در هر چند روز یکبار تغیر میکند و سرزمین ما شاهد بازی سیاسی میشود، این نکته ما را به حدی زیر تأثیر خود قرار داده است که خود را در بین سیاست و مسایل روز و جهان حس کرده در این باره حرف میزنیم.

ما باید کوشش به این کنیم که از سیاست زده شدن نجات یافته کار را به اهل آن سپرده در صدد آبادی و اصلاح کشور شویم، سخنان و جر و بحث های بی مورد کدام سودی ندارد! به نظر بنده اکثر ما افغانستانی ها سیاست زده ایم نه سیاستمدار؛ به نظر شما؟

سید مبین "هاشمی"

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید