WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

   ما و مسلمانی!                                                                سید مبین "هاشمی"  

ما و مسلمانی!

 

افغانستان یکی از جمله ممالکی به شمار میرود که از زمانه های دیر بدینسو دین مقدس اسلام را قبول نموده و تقریبن تمام ساکنین این کشور به دین اسلام منسوب میباشد. اگر تاریخ ورود نیروهای  اسلام و فاتحین بزرگ در این کشور  را دوره ای خلافت خلیفه ای سوم اسلام حضرت عثمان قبول کنیم گفته میتوانیم که ما مردم افغانستان در حدود 1400 سال است که با دین مقدس اسلام مشرف شدیم و خود را مسلمان میشماریم- طبعن که مردم ولایت نورستان در این اواخر به دین مقدس اسلام مشرف گردیدند- به نظر بنده مسلمانی اکثر مردم ما نا آگاهانه بوده و بدو اینکه معنا و مفهوم اسلام و مسلمانی را بدانیم اسلامیت را قبول کرده لاف از دین و اسلامیت میزنیم. اگر یکبار نگاهی به معنی لغوی و اصطلاحی واژه ای اسلام نماییم صحت تیزس ما خوده معلوم میشود. زیرا معنی لغوی اسلام تسلمیم شدن و خود را در اختیار شخصی قرار دادن و در اصطلاح اسلام عبارت است از تسلیم شدن به الله متعال، پیامبر گرامی وی و به تمام سخنان آن هردو، میباشد. اما اکثر ما مردم چنین نیستیم، ما فقط لفظن خود را تسلیم الله متعال نموده مسلمان میگوییم و بس! در عمل چیز دیگری میکنیم. بطور مثال: الله متعال و پیامبر بزرگش برای ما صداقت، راستی، وفا به عهد، یاری رساندن، اطاعت ، عبادت و بندگی و اعمال نیک را امر نموده از اعمال، کردار و رفتار بد و ناروا ما را منع ساخته است؛ اما اکثر ما مردم افغانستان برعکس آنرا انجام میدهیم. اکثر دکانداران ما صرف بخاطر به دست آوردن چند افغانی دورغ گفته متیواند، مردم را فریب داده میتواند، مامور دولت بخاطر داشتن یک زندگی مرفه و آرام رشوت خورده میتواند، عده ای از صرافان و بانکداران سود گرفته و داده میتوانند،  بیشتر شهروندان به وعده های خود وفا نمیکنند، دختر خود را بدون رضایت وی به قید نکاح شخص دیگری در می آوریم، تهمت میکنیم، بیماری حسادت تقریبن در بدن تمام ما افغانستانی ها جا گرفته است، ملیت پرستی و قوم گرایی به اوج خود رسیده، زمان هیچ ارزش ندارد، تنبلی ما وِرد زبانها گردیده است، بخاطر یک اشتباه برادر خود موصوف را تکفیر کرده میتوانیم، زندگی و نفس جانب مقابل چنان بی ارزش و بی اهمیت گردیده است که هرگاه با شخصی منازعه و جار و جنجال کردیم و یا جانب مقابل با ما در عین نظر و مفکوره نبود درحال از بین میبریم،  ریاکاری و فتنه دامنگیر ما گردیده است و ده ها موارد دیگر. پس ما افغانستانی ها با کدام رو و دلیل لاف از دین و اسلامیت میزنیم!؟

به نظر بنده پیش از اینکه سخن از اسلام و مسلمانی میزنیم، لازم است که معنا و مفهوم این واژه را بدانیم و گرنه سخنان ما چندان مأثر نخواهد گردید. بالای ما لازم و واجب است که کتابهای اسلامی با کیفیت را بیشتر مطالعه نموده در صدد درک نمودن مفهوم و پیام آن شویم.  اگر رفتار و کردار ما بااحکام اسلامی مطابقت نکند و یا خلاف آن چیزیکه اسلام امر نمود است، باشد به یاد داشتیم که راهی را که ما داریم تعقیب میکنیم راه راست نبوده و امکان آن وجود دارد که ما را به گودال بدبختی کشاند.

دوستان عزیز!

امروز اگر یک مسلمان  از یکسو دعوای اسلام ر ا کند و از سوی دیگر دروغ گوید مردم فریبی و مردم آزاری کند، باید بدانیم که موصوف یا مسلمان واقعی نیست ویا پیامهای دین مقدس اسلام را به شکل واقعی و درست آن درک نکرده است؛ اگر یک شخص مسلمان با اندکترین اشتباه برادر مسلمان خود را تکفیر میکند، به یاد داشته باشیم که تفکیر کردن کار آسانی نبوده و همچو یک شخص دارد اشتباه بزرگی را انجام داده مرتکب گناه میگردد؛ اگر یک شخص مسلمان به بهانه ا ی اینکه "دل من پاک است حاجت به نماز خواندنم نیست" ادای نماز را ترک کند، بدانیم که موصوف درک درستی از اسلام نکرده است؛ اگر یک شخص از یکسو دعوای مسلمانی کند و از سوی دیگر سود خوری کند، موصوف دارد در حالت ضدیت قرار دارد؛ مهمتر از همه اگر  یک مسلمان واسکت مملو از مواد انفجاری را برتن کرده و گویا بخاطر جهاد و نشر دین مقدس اسلام خود را انفجار داده سبب از بین رفتن ده ها شخص بی گناه دیگر میگردد، باید بدانیم که در دین والای اسلام همچو یک عملی وجود نداشته و کسانیکه دست به همچو یک عمل زشت زده و ده ها اشخاص بی گناه را از بین میبرند برعلاوه ای آنکه مکافاتی بدست نمی آورند، از خون پاک اشخاص بی گناه نیز مسوول میباشند؛ اگر جوانی به بیماری مضر و غیر اخلاقی ملیت و قوم گرایی دست زده قوم و نژاد خود را از دیگران بلند شمرده ملیت گرایی کند، نامبرده به یاد داشته باشد که از نگاه دین مقدس اسلام برتری به نژاد و قوم وابستگی نداشته؛ بل، به پرهیزگاری، انسانیت و اخلاق نیکو بستگی داشته و همچو اشخاص باید در این راستا تلاش ورزند.

از اینکه اکثر ما مسلمانان آن چیزی را که دین اسلام امر نموده است آنرا بجا نیاورده چیز دیگری را انجام میدهیم، این خود سبب میشود که جهانیان به ما به دیده ای بد نگه کنند. مثلن امروز  در آمریکا و ممالک اروپایی زمانیکه از مسلمان نامبرده شود، در حال در ذهن انسانها همان اشخاص وحشتگر، تروریست، قاتل، یاغی و باغی، فتنه گر، دروغگو و غیره می آید. درحالیکه اصل دین اسلام چنین نیست. در مقابل زمانیکه کردار و رفتار  غیر مسلمین را مشاهده نماییم به صراحت دیده میتوانیم که اکثر احکام و قوانین اسلام را آنها عملی میکنند. بنا بر همچو یک سبب بعضن با خود میگویم که: ما مسلمان هستیم اما قوانین دین اسلام را دیگران تطبیق و عملی مینمایند.

به امید اینکه دین مقدس اسلام و پیام آنرا به شکل واقعی آن درک نموده یک مسلمان واقعی شویم...

سید مبین "هاشمی"

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید