WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

   مخالفت های بی مورد!                                           سید مبین "هاشمی"  

 

مخالفت های بی مورد!

 

         این یک امر طبیعی است که حکومت و کسانی که قدرت سیاسی و نظامی یک کشور را بدست دارند، با مخالفت های حریف و رقبای خود رو به رو میشوند که در اصل داشتن رقیب قوی و توانمند جهت پیشبرد امور و انجام کار های مؤثر مهم و ارزنده می باشد. آقای کرزی که از 12 سال بدینسو قدرت سیاسی کشور را بدست گرفته و بدین معنا یگانه رییس جمهوری است که بیشتر از یک دهه بحیث زعیم و رییس جمهوری مردم افغانستان ایفای وظیفه میکند. موصوف در جریان انجام امور که دارای نواقص و اشتباهات بود مورد انتقاد سیاستمداران، تحلیلگران امور سیاسی، دانشمندان، اهل خرد.. وغیره قرار گرفته و اغلبن به هیچ یکی از انتقادات گوش فرا نداده راه و نقشته ای خویش را پیش گرفته است. آقای کرزی با تمام مهارتهای سیاسی یی که داشت در صفحات مختلف نبرد سیاسی رقبا و حریفان خود را با بدست آوردن دل شان ویا با چل و فریب شکست داده به دام هیچ یکی از آنها گیر نمانده توانمندی سیاسی خود را در  نزد سیاسیون و جهانیان به نمایش گذاشته است.

         رقیب های سیاسی آقای کرزی بعد از اینکه به ناتوانی فردی در مقابل وی پی بردند، دست به تشکیل ائتلاف و اپوزیسیون زده در صدد شکست آقای کرزی و تیم کاری اش در انتخابات آینده ای افغانستان زده و در این راستا همایش و گرد همایی هایی را تشکیل داده اند. اپوزیسیون که در اصل رقیب اصلی و مقام مخالف حکومت می باشد، کار و فعالیتهای آقای کرزی را ناچیز خوانده و اکثر اوقات شخص آقای کرزی را متهم به بی کارگی، فساد اداری، ملیت گرایی نموده و تیم کاری شا را متعصب شمرده اند. همچنان آنها حین اشتراک به برنامه های سیاسی رسانه های صوتی و تصویری انگشت سخت انتقاد را بالای حکومت بلند کرده همیش سخن از یک سیستم و نظام خوب، عاری از فساد اداری، انتخابات شفاف ...وغیره میزنند؛ درحالیکه اکثر اعضای اپوزیسیون نیز زمانی در کابینه ای آقای کرزی فعالیت نموده و به اثر شگافهای سیاسی مجبور به ترک کابینه گردیده اند.

         اما مشکل اینجاست که اپوزیسیون و ائتلاف های تشکیل شده هنوز هم توانایی مقابله ای سیاسی با آقای کرزی و تیم کاری اش را نداشته و ندارند. زیرا اعضای اپوزیسیون کنونی اکثرن اشخاصی هستند که زمانی از قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی خوبی برخوردار بوده و خود به تنهایی در صدد مقابله با آقای کرزی گردیده بودند. بنا بر این احتمال آن وجود دارد که پیش از برگزاری انتخابات در بین آنها موضوع رهبری وریاست مطرح گردیده شگاف سیاسی یی به جود آید. از سوی دیگر رهبران شناخته شده ای کشور به گروه های متعددی تقسیم گردیده که اگر هر کدام آنها نامزد های جداگانه یی دهد، باز هم امکان کامیابی تیم کرزی بیشتر است.  همچنان اگر در انتخابات مسئله ای قوم و ملیت مطرح گردد بدون شک که تیم آقای کرزی که اکثرن از پشتبانی قومی و سیاسی پشتونها برخوردارند و پشتونها نیز از نگاه فیصدی اکثریت را تشکیل میدهند، امکان مؤفقیت آنها بیشتر است.        

گذشته از همه چیز مشکل اینجاست که گروه مخالف حکومت نباید همیش تخریب حکومت و کابینه را کرده و تمام فعالیتهای آنها را هیچ بشمارد. بل، علاوه بر انتقادات باید کارهای مثبت و خوب حکومت و کابینه اش را نیز تقدیر نموده سبب تشویق بیشتر آنها به امور شان گردند. نه اگر تنها تخریب کنند و کارهای آنها را نادیده بگیرند، همچو عمل آنها برعلاوه ای آنکه اخلاقی نیست سبب نفرت بین طرفین میگردد. مثل امروز که مخالفین حکومت همیش نگرانی های خود راجع به انتخابات آینده را را از راه های مختلف به سمع انسانها میرسانند.!

به یاد داشته باشیم که انتقادات و تخریب های بیجا و بی مورد به جز پریشانی خود و هواداران  خویش سود دیگری ندارد.

سید مبین هاشمی

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید