WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

    اگر به عوض کرزی صاحب ما میبودیم چی میکردیم!؟                     سید مبین "هاشمی"  

 

اگر به عوض کرزی صاحب ما میبودیم چی میکردیم!؟

این یک امر مسلم است که هرگاه شخصی ویا سیاستمداری به کرسی نشیند همه تلاش میکنند که جای و نکته ی خالی وی را پیدانموده بالای آن انگشت انتقاد را بلند کنند. طبعاً که این نوع عمل در کشور ما اکثراً بوقوع میپیوندد. هرروز یکی بالای دیگر اعتراض و انتقاد میکنیم. بطور مثال: وزیر از والی، والی از وکیل، وکیل از وکیل دیگر...گذشته از همه اکثر نویسنده گان- به شمول شخص خودم- قلم به دستان، گروه های مخالف- اوپوزیسیون- ،سیاستمداران، بخشی از گروه های خارجی،وکلاء، دانشمند، اقتصاد دان، عالم، محصل ... خلاصه اکثر انسانها همیش از آقای رییس جمهور شاکی بوده  و از سیستم حکومت داری اش راضی نیستند. فراموش نباید کرد هر کس از دیدگاه خودش به حوادث چشم انداخته نظر به آن حکم میدهد. شخصاً به نظر من با انجام این عمل خویش اشتباه میکنیم. زیرا ما وقتیکه انتقاد میکنیم هیچگاه خود را به جای شخص مقابل نمیگذاریم. اگر همچو یک کار را عمل دهیم شاید که شدت و کیفیت انتقاد ماقلت یابد. وقتیکه از آقای کرزی و تیم کاری اش شکایت میکنیم – طبعاً که آنها نواقص زیاد دارند- باید نکات ذیل را بخاطر داشته باشیم:

1-اینرا باید قبول کنیم که از نقطه ی نظر اقتصاد خیلی ها ضعیف هستیم. این بدان معناست که ما ویا به عباره ی دیگر دولت ما محتاج همکار ی ممالک بیگانه میباشد. وقتیکه دولتی برای ما همکاری کرد بدو ن شک که مارا مدیون و مرید خود میسازد. نظر به گفته ی عوام دولت کمک کننده خاصیت رییس و یا خواجه یین را به خود میگیرد. در مقابل دولت بیچاره و ناتوان مجبور است که امر دولت کمک کننده را بجا آورد.

2- این نیز یک حقیقت است که هنوز هم در افغانستان مسئله ی قوم و قوم پرستی موجود بوده و قلت نیافته است. این مورد سبب بروز بعضی مشکلت میشود. بناءً شخصیکه به حیث رییس دولت گماشته میشود باید که حق و حقوق تمام اقوام و قبیله ها را در نظر بگیرد.

3- از اینکه افغانستان سالهای متمادی میدان نبرد نیروهای داخلی و خارجی شده است بالای اکثر انسانها تأثیر منفی جنگ هنوز هم موجودیت خویش را ادامه میدهد. بخاطر حفظ و مراقبت از همچو یک ملت به زمان زیادی نیاز است.

4- افغانستان یکی از جمله کشورهای به شمار میرود که هنوز هم از نظر سیاست داخلی و خارجی تا اندازه ی تحت سیطره و حکم بیگانگان امرار حیا ت مینماید. بنابراین هردولت و ملت به نوبه ی خویش به امور داخلی و خارجی این کشور مداخله میکند.

5- وضعیت امنیتی کشو رخیلی ها نگران کننده میباشد.

5- فساد اداری به اوج خود رسیده است. حتی تاوقتیکه پول ندهی و یا واسطه نداشته باشی کار قانونی ات نیز بسیار وقت معطل میشود. رییس دولت و آمرین مربو طه باید در این مورد پلانهای دراز مدت داشته باشند.

و ده ها موارد دیگر...

من نیز بارها آقای کرزی را تنقید نمودم ام. اما بعضاً وقتیکه با خود فکر میکنم آقای کرزی را نیز چندان ملامت نمیکنم. زیرا وضعیت کشور معلوم است. زمانیکه بخواهیم در باره ی کشور سخن بزنیم باید وضعیت و حالت کشور را بدانیم و گرنه با مشکلات مواجه خواهیم شد. مثلاً امروز آقای کرزی اگر بخواهد کسی را به حیث والی و یا رییس تعیین کند از چهار طرف بالایش فشار می آید. هرگروه خواهان گماشتن شخص مورد نظر خود میشود. کرزی صاحب بیچاره هم مجبور میشود که باید سخن یکی از آنها را قبول کند. وگرنه روابط خراب میشود. شاید کشور نامبرده قطع روابط دوستی و کمک کند.

این کرزی صاحب است که با ذکاوت خویش رهبران و بزرگان اقشار مختلف را به بهانه ی وزیر، وزیر مشاور، مشاور امنیتی، معاون، نماینده ی خاص،... در گرد خود جمع کرده است. و همین عمل سبب میشود که در کشور مسایل قوم و قو م بازی و قومندان و قومندان بازی تا حدی قلب یاید.

من با نوشتن متن بالا از کرزی صاحب ویا تیم کاری وی حمایت نمیکنم. آنها نواقص و اشتباهات زیادی دارند. اما انسان حالت 12 سال پیش کشور را نیز باید فکر کرد. امروز حد اقل انسانها میتوانند به آزادی سخن بزنند و بالای رییس دولت خویش انگشت انتقاد بلند کند، در حالیکه سالهای زیادی ما مردم مظلوم و ستم کش افغانستان از همچو یک نعمت محروم بودیم.  آقای کرزی یک کار کرده میتواند و آن اینکه اگر حکومتداری کرده نمیتواند استعفاء نموده میدان رقابت را به دیگران بگذارد و ببیند شخصیکه بعد از وی در کرسی ریاست جمهوری مینشیند چی کارها را به نفع افغانستان انجام میدهد؟

در همچو یک حالت دو گزینه وجود دارد:

1-رییس جمهور آینده شاید  پُرتلاشی، زحمتکشی، پاک نفسی...را اختیار نموده بخاطر ملت و وطن خویش شب و روز زحمت کشیده این ناهنجاری ها و بی نظمی ها را تا حد توان کاهش  دهد. روند کنونی نمایانگر چنین یک موضوع میباشد.

2- شاید شخصیکه جانشین کرزی صاحب میشود حالت کشور را دگر گون به یک حالت بد تر از شرایط کنونی بیاورد. آنگاه همه خواهیم گفت که دوران کرزی صاحب خوب بود.

 هنوز هم افغانستان اقتصاد خویش را از خیرات، صدقه و کمک های ممالک بیگانه پیش میبرد. همین کرزی صاحب است که مانند بابه خارکش بوجی گدایی را گرفته از ممالک مختلف با متقبل شدن مشکلات و حقارات دست به گدایی زده ماو شما را میچراند.

 اگر ما در چنین یک شرایط رییس جمهور میبودیم چی میکردیم؟

سید مبین "هاشمی"

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید