WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات صالحه وهاب واصل

 

زندگینانه صالحه وهاب واصل

بنده صالحه وهاب واصل هستم.  21سال قبل با داشتن افتخار درجه ماستری در بخش تجارت ومارکیتنگ  از کشور عزیز آواره شده و مدت 17 سال اخیر را در کشور هالند با شوهرم انجنیر ذبیح اله وهاب و چهار فرزندم الحمدالله به خوشی سپری میکنم . شغل رسمی ام وضیفۀ مقدس نرسنگی بوده و به شکل ضمنی و افتخاری با انجمن زنان روشن همکار هستم. و از مدت چهار ماه به این طرف به حیث صفحه آرا, مهتمم و همکار قلمی نیز همکار فصلنامۀ بانومیباشم از سالیان متوالی بود که استعدادسرودن شعر و نقاشی در رگ رگ من به شکل نا مرئی جریان داشته که بنده خود هم گاه گاهی شاهد بروزش بوده ام مثلا در سال های 1349 و 50 اگر اشتباه نکرده باشم اشعار کوتاه و طفلانه و هم قصه های طنز آمیز و کوتاهم از طریق مجلۀ شوخک به نشر رسیده بود ویا دو سه نثریۀ کوتاه در باره مادر , طفل حرف شنو  و وطن را که در سال هائی 1357و 58 نوشته بودم در جریده لیسه زرغونه به چاپ رسیده بودند..اما با تأسف نهایت که  اینهمه آواره گی ها و بی سر و سامانی های زنده گی , به سر رسانیدن و تعلیم و تربیۀ اطفال در وادی غربت وهم جنگیدن و گیر و دار با روزگار برای کسب لقمۀ نانی , آنچنان مرا غرق خویش ساخته بودند که عظمت و لذت روشنائی  این جهان درونی را در گرد باد تغافل به باد فراموشی سپرده بودم.دو سال قبل که دیو روزگار تا حدی دست از سرم برداشت.  دوباره متوجه این شمع فروزان درونی خویش شده خواستم به فروزش این شعله چنان بیافزائیم که این آتش از چشمم روشن شده از قلبم بر خیزد و از دهنم زبانه کشد و با طغیان نا پیگیر نورش را در دل هرفردیکه اهل شعر و ادب است بیافشاند.تا فعلا 230 شعر سروده ام که در تخنیک شعر سرائی و وزن و قافیه همچنان مفهومیکه از طریق شعر افاده باید شود  از رهنمائی های داکتر اسد الله شعور ادیب , شاعر , نویسنده,  و پژوهژ گر نامور کشور ما مستفید شده ام که اوشان نشر اشعارم را در قالب یک مجموعۀ شعری بعد از گذشتاندن از نظر شان, نیزتصدیق کرده اند .فعلا دو مجموعۀ شعری ام آمادۀ چاپ است که إنشأالله بزودی این مایه افتخار را بدست خواهم آورد.اوقات فراغتم را اکثرا روی کتابم زیر نام زن و استفادۀ سوء از زن در شرق و غرب کار میکنم و یا اینکه خودم را به نقاشی مصروف میسازم. در ضمن برای مصروفیت و تبادل افکار با دوستان دو وبلاگی را تنظیم داده ام به نام های(بهانۀ برای گریستن و فنائی عشق) که زیاده تر اوقات با آن هم مصروف میباشم.  احترامات    صالحه وهاب واصل