بقیه گزیده های مقالات    صالحه وهاب واصل  

      وجیزه ها در باره زن                     نوشته و پر داخته های صالحه وهاب واصل

  1.  

زن خالق بشر بعد از خداست زن در ساعات در ماندگی یار؛ در تنهای همدل و در وقت غم همراز است

زن آن فرشته ایست که در خانهء که قدم میگذارد نعمت خدا بر آن خانه نازل میگردد زن مانند کشتی نازکیست که در عمیق ترین ابحار سنگین ترین بار ها را بدوش میکشد قلب زن کتابیست که در چهار فصل نوشته شده است 

* عشق       *عاطفه       * بردباری       * فدا کاری

زن آئینه تمام نمایست که هر چهره با دیدن در آن خوشنما میگردد

زن جهانیست که درآاسمانش روز آفتاب عشق میدرخشدکه از گرمی آن مردم دنیا مستفید میگردند؛ شب مهتاب ظرافت  و زیبایی روشن میگردد که همه لذایذ ونشات در آن نهفته است

بدون زن هستی  نا تکمیل است و طبیعت ناقص

لت و کوب زن در برابر خدا بر خواستن است.

ارج گذاری بر زن تقدیر از نعمات خداوندیست

زن آن کوهی پا بر جاییست که هر قدر از آن بستانی از عظمت مهرش نمی کاهد.

قلب زن جایگاه عشق و مَحبت است روح زن عظمت توانای  تقدس

  خلقت هیچ بشر بدون زن ممکن نیست

اگر زن عشق بورزد با تمام وجودش و اگر خصومت کند با تمام وجودش میکند

زن مستحکم ترین پُلیست که برای رسیدن به موفقیت میتوان از بالای آن گذشت.

وقتی دست زن را میگیری همسرت می‌شود ؛ وقتی دستت را میگیرد مادرت.

زن کاخیست که بنیاد آن بر عاطفه و عشق گذاشته شده است.

زن در کودکی معصومیت است؛ در جوانی شباب؛ در پختگی یک پناهگاه و در پیری سقف یک خانواده.

دید زن جهان نما؛ فکر زن آینده ساز؛ باور زن  تواناییست.

زن قدحست که تا آخرین جرعه  مستی دارد.

چشم زن در تاریک ترین لمحهء زندگی با روشنترین نظر میبیند .

آغوش زن درپر تشنج ترین حالات زندگی راحت ترین   پناهگاه برای انسان است

 

        دل افگار
   http://www.farda.org/articles/09_updates/090900/poem_s_wahab_wasel.htm      
      همصدایی
http://www.24sahat.com/archive/content/view/747/25       /
      من کیستم؟
http://www.24sahat.com/archive/content/blogsection/0/25/9/2646/      
       آزادی مرگ
http://www.24sahat.com/archive/content/blogsection/54/78/10/190       /
       موج
http://www.24sahat.com/1391/09/13/7574/      

دانشمند و خواهر دوستداشتنی شاعر توانا و میهندوست خانم  صالحه وهاب واصل مقابلتآ با تقدیم سلامهای دوستی آگنده از محبت از لطف و زره نوازی شما دوست گرانمایه و همکار عزیز تارنمای وطندار. از شما جهان سپاس و قدر دانی مینمایم

به منظور نشان دادن حسن نیت لینک های بالا خدمت شما در رابطه با مضامین ارسالی

تذکر

مابا ارسال همزمان مطالب در سایر سایت ها مخالف نمیباشیم اما بعد از نشر در یکی از سایتها به منظور احترام به بقیه سایتها از نشر مجدد ان در وطندار معذرت می خواهیم

با حرمت یوسفی 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید