WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات  فرهنگی فلسفی

 

    واقعیت های پنهان در ماجرا های عیان افغانستان                               خلیل الله سکندری

 

درمورد اتهام تصوری آقای عتیق الله نایب خیل به ارتباط اعدام چهارصد نفر زندانی طی ماه قوس سال 1362 و سنبله 1361 : این اتهام از ریشه و منشاء بی اساس و نادرست بوده صرف جنبه تبلیغ و مغشوش نمودن اذهان عامه مطابق پلان های دستگاه ( آی اس آی) پاکستان که افغانستان را به خاک و خون کشانیده و تا هنوز هم از بربادی افغانستان دست نگرفته است، میباشد.

   چه در آن زمان با وجود یکه لشکر اتحاد جماهیر شوروی مانند امروز که لشکر عظیم قوای آمریکا ومجموع کشورهای غربی و حتی اروپای شرقی در حاکمیت ملی افغانستان وجود داردموجود بود . اما فرق آن قواه با این قواءاین بود که انها مطابق اصول و موازین قبول شده ای حقوق بین المللی و حقوق بین الدول با در نظر داشت قراداد دو جانبه و تقاضای رژیم قانونی افغانستان که در آن زمان از طرف همه کشور های جهان به شمول آمریکا و اروپای غربی به رسمیت شناخته شده بودجهت دفاع از سرحدات افغانستان در مقابل توطه های پاکستان و همکاری بی دریغ جهانی آمده و جاگزین شده بودند ، اما حاکمیت مستقل افغانستان در آن زمان دارای قدرت اجرایی عام  وتام بوده از امور ملی و بخصوص عدالت اجتماعی حفاظت و پاسداری می نمود و احدی را اجازه نمی داد که به چنین خود سری ها اقدام نمایند.

   به همین ارتباط بود که دولت و حکومت آن زمان جهت جلو گیری از بی عدالتی با در نظر داشت اصول اساسی جمهوری دیمو کراتیک افغانستان تطبیق قانون جزایی دروان مرحوم سردار محــمد داود خان را مرعی الاجرا قرار داده و آنقدر نظم و دیسپلین در سلسله حاکمیت دولتی، تطبیق قوانین و عدالت اجتماعی موجود بوده که هیچ کس نمی توانست از آن فرو گذاشت نماید. رقم درشتی که ارایه داشته اید و اتهام ناروا بسته اید، واقعیت ندارد. چنین اتهام عظیم علیه موسسات حکمی و یا حقیقی دور از انصاف و حقیقت است .

   با ید فاکت های مشخص لست افراد و قربانیان ، تاریخ واقعه ، انگیزه این جنیایت عظیم ، مدعی و مدعی علیه ، شهود و غیره طور مشخص برملا و ذکر گردد و اسناد قابل قبول جهت پیگیری قضایا ارایه گردد . یعنی موضوع عملا صورت اثبات را به خود بگیرد.

   طی زمان که شما تذکر به عمل آورده اید اداره سا رنوالی اختصاصی و محکمه مشخص قضایی و ریاست تحقتق با کفایت و در آیت که همه اشخاص مسلکی بوده در درجه تحصیلات عالی از کشور های غربی و شرقی را به اکمال رسانیده ، از دانش حقوقی و فقه اسلامی بهره کامل داشتــند و در دژیم ماقبل خود ، خود نیز تحت ظلم شکنجه رژیم و اشخاص قرار گرفته و از عواقب آن آگاه بودند بناٌ تحقیق و تدقیق قضایا مطابق مواد مندرجات قانون جزا و سایر قوانین مو ضوعه با در نظر داشت حق دفاع متهم از اتهام وارده، بدون حب، بغض و مجریان قضایا باید عملی میگردید و اقرار متهم بدون کدام انگیزه ی جبر و اکراه گرفته میشد و جریان تحقیق الی صدور حکم قطعی باید از سه ارگان یعنی مراحل تحقیق ، مراحل تدقیق و محکمه مربودطه میگذشت و اتهام مربوطه را شخص مجرم قبول و اعتراف درج وثیقه شریعی میگردید . به هر صورت اتهام ناحق آن هم یعنی کشتن کتله عظیم انسان های بی گناه که از طرف شما ادعا گردیده برای شما نیز گناه عظیم است که بدون ارایه اسناد و مدارک اثباتیه به  آن توسل جسته اید. این درست است که در زمان های قبل از آن تاریخ در ریژیم قبلی و هم در رژیم های مجاهدین همچو قتل های کتله وی یه وقوع پیوستــه و به ظهور رسیده ، اما طی تاریخ های که شما تذکر داده اید هیچ گاه و هیچ گاه چون اعدام های کتله وی صورت نگرفته . اگر شما واقعا خواهان معلومات و عدالت اجتماعی در برهه ی از تاریخ کشور هستید قدم رنجه فرموده بروید آن سیستم را که تا همین اکنون تا اندازه در آن ارگان صرف با تغییر نام پابر جاست  مشاهده و ملاحظه فرمایید تا واقعیت همین ادعای دروغ و نا روا را که شما وسیله نشر آن شده اید، بیابید ! باید خاطر نشان نمایم که دولت آن زمان که دارای قدرت اجرایی عام و تام بوده هیچگاهی تحمل همچو کشتار های بی موجب را نداشــت ، اتهام خود را با قبول زمان آن توجیه نمایید .

   درست است که قبل از آن تاریخ در رژیم پیشین هم چو اتهام صدق میکند و اثبات آن نیز اظهر من الشمس است ، اما طی زمان که شما تذکر به عمل آورده اید یک اتهام غلط است . بخصوص در بخش تحقیقات و تطبیق عدالت اجتماعی که شخص مرحوم و مغفور ستر جنرال فاروق یعقوبی و ریس تحقیق مسولین درجه اول آن بودند و در قست تطبیق عدالت اجتماعی و تطبیق قوانین جزایی بدون کدام حب و بغض ایدیولوژیکی ، شخصی و غیره به اصطلاح از شیر نمی ترسیدن و اشخاص دموکرات و انسان دوست بوده اند جهت اثبات واقعیت و اینکه آنها در حصه تا مین حق و عدالت حتی لحاظ پدر خود را هم نمی کردند حکایه ی از هما ن تاریخ که شما این حادثه را تذکر داده اید باز گو میکنم :

   خانم اتهام مفقودی و قتل شوهر خود به نام آقای گوهری را در مرکز ولایت بلخ یعنی مزار شریف به اطلاع ریاست خدمات اطلاعات دولتی و شخص دکتور نجیت الله میر ساند. دکتور نجیت الله امر تحقیق و تدقیق موضوع را توسط هیا تی در رس ریس تحقیق آن اداره صادر میکنند . هیات فورا به صوب ولات مزار شریف رهسپار و تحقیقات دامنه دار را سازمان میدهد . در جریان تحقیق به اثبات میرسد که آقای گوهری توسط کمیته حزبی ولایتی مزار شریف احضار گردیده اما دوباره از محوطه خارج نگردیده است . بنا در اثر تحقیقات آشکار میگردد که آقای گوهری توسط منشی حزبی ولایت بلخ به نام احمد رهنورد و دو نفر دیگر اعضای کمیته حزبی که هر سه نفر از جناح پرچم حزب و مقام حزبی بر جسته نیز داشته اند ، لت و کوب گردیده و چون آقای گوهری به تکیف قلبی مبتلا بوده از اثر لت و کوب ، قلبش از حرکت باز مانده و فوت نموده که از طرف اشخاص فوق الذکر در دشت شادیان دفن گردیده است . با در نظر داشت رویداد واقعه هیات تحقیق دوسیه آنها را طبعا بعد از تکمیل معاینات دقیق اتوپسی فتح میت در حصه قتل تکمیل و سلسلتا آنرا از طریق سارنوالی اختصاصی - انقلابی و بعدا از طریق محکمه اختصاصی مربوطه و اظهارات غیر قابل انکار آنها، احمد رهنورد و دو نفر همکاران شان اعضای کمیته حزبی ولایتی بلخ به اتهام قتل آقای گوهری به اعدام محکوم گردیدند . اگر چه هر سه نفر فوق الذکر از جمله حرفوی های ح . د . خ. ا. بوده و هوا خواهان زیاد در حزب و حتی مشاورین روسی داشتند و زیاد اصرار موجود بود که باید اعدام آنها حبس ابد تبدیل شود ، اما مقامات حزبی و دولتی بخصوص شخص ببرک کارمل که از صلاحیت های زیاد بر خوردار بود و نیز دکتور نجیب الله شهید و یعقوبی جهت تامین عدالت اجتماعی در حصه بی گناهی آقای گوهری حکم اعدام در برهه از طوفان وقایع و جنگ اعلان ناشده جهانی علیه افغانستان تطبیق گردید و برای همه از منسوبین آن دولت خاطر نشان نمود که این است پرنسیپ ما در موضوعات جزایی و عدالت اجتماعی .

   آقای محترم نایب خیل خوشبختانه که این جانب دوستان زیادی از قوم پر افتخار و نجیب نایب خیل دارم و به شما توصیه میکنم که هر موضوع را با معلومات مکفی دنبال نمایید و نیز از واقیعت وچگونگی موضوع مرحوم احمد رهنورد که برادرش محترم احمد شاهین سابق معین وزارت تجارت افغانستان بود و شخص دانشمند ، مردم دوست ومحترم است خداوند را شکر که در قید حیات هستند معلومات و اطمینان نمایید.

   نکته اخیر اینکه من تا جای که از مرحوم شاد روان ستر جنرال غلام فاروق یعقوبی و محترم عبدالصمد ازهرشناخت بیش از چهل پنج سال دارم با صراحت لحجه ابراز میدارم که آنها اخلاقا با در نظرداشت تحصیلات عالی و دانش و تربیه سالم انسان های شریف و نجیب بودند که عشق سرشار به وطن و مردم زحمت کش افغانستان داشتنـــد و دارند بخصوص محترم ازهر که شخص دانشمند و با تقوا بودند، هیچ گاهی به اعمال خلاف کرامت انسانی توسل نمی ورزیدند، کلمات دور از ادب و توهین آمیز و اتهام نا روا و بی بنیاد در حصه ی اشخاص بی گناه نیز گناه عظیم خواهد بود. و من در اظهارات صادقانه ی محترم ازهر هیچ نوع تردید توهم نمی بینم.

                                                  با عرض حرمت  

       

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید