2009/12/16

 

 

شاعران و نویسندگان توانا و تثبیت شده در جهان ادبیات،همیشه در برابر یك مشكل اساسی ارزش سنجی قرار دارند و آن عبارت از معیار های قضاوت دربارۀ همه یی خلاقیت های هنری آنها می باشد با موازین همان اثر جاودانه یی كه مشهور شان نموده است.

داوری كار های چنین هنرمندانی، با محك آفرینش های یكتای و یكباره یی آنها آزمایش می گردد وبا معیار همان اندیشه یی شاعر و یا نویسنده در شاهكارش. خواننده شعر و جامعۀ ادبی چشمداشت های معینی از این فرهنگیان میداشته باشند كه بنابر الزامات زمان به گونه های مشابه و یا متفاوت مطرح می گردند.

چنین انتظاری از شاعر و نویسنده كه باز هم ودیگر بار نیز  برجاودانه هایش بیفزاید درست،قابل درك،لازم و ضروری است وهمچنان اظهار این آرزو كه ای هنرمند! بی همتا و برتر بیافرین!

با تمام  انتظارها و توقعات،این نكته را هم باید پذیرفت كه هراثر یك هنرمند مقام و جایگاه ویژه یی خود را در  رف گنجه های ادبی  وی دارد و همه از یك تعالی برخوردار نیستند.

هیچ اثر ادبی تولستوی به جنگ و صلح او كه جهانشمول می باشد، نمی رسد.چه آنهایی را كه پس ازین رمان نوشته است و چه بعد ازآن.بشنو از نی را یكبار میتوان سرود،این حكایت وشكایت خلاصه یی مثنوی و زندگینامه یی بشریست.تنها مادام بوواری اثرگوستاوفلوبر، توانست سمبول رئالیسم  مدرن گردد و.....

از داشتن تاریخ مصرف برای یك آفرینش ادبی زمانی صحبت می گردد كه در پرتو معیار های منحصر كننده و قید و بند ساز به وجود آمده  باشد.چنین هنجار ها،اكثراً هم شعر و هم شاعر را بیش از پیش در گروگان خویش می گیرند و بال و پرِ پرواز آنها را به سوی كهكشان فاضله ها و برترها می بندند.در اینگونه چكامه ها احساس،اندیشه و ابزار شعری گویا به ندرت پیروزمندانه متوسل یكدیگر بوده اند و میتوانند باشند.

 به گفته یی چكامه سرا و منتقد معاصر ادبی آلمان هیلده دومین   Hilde Domin ،چنین  هنجار های می تواند هنر را  به برج دیگری كه خود را یگانه اندیشه یی حل المشكلات همه یی مسایل جلوه خواهد داد،بگریزاند،در برابر برج عاج بی تفاوتی ها و بدونِ من ها.

هنرمند در كنار گسترش پهنای بینش،  به عصیان ، طغیان و به دژشكنی نیاز دارد تا بتواند اثری جاودانه،انگیزه گرا و فرامرز بیافریند، آزاد از قید و بند حصار اندیشه ها و معیار های زولانه ساز.

شاعرانی كه باتوانایی جرأت و جسارت خود،در چامه یی كه هویت نامه یی اندیشه و هستی اویند،بشارتگر پیام خویشتن می گردند،صمیمی تر از دیگران بنظر میرسند ،وچه بهتر،اگر اینگونه شعری وجدان ناآرام زمان خودش و ستیزه گر بیداد باشد، برای فردایی دیگر. فردایی بهتر و یا بازهم برتر.

در چكامه های جاویدان،كلمه و باز آفرینی واقعیت، یگانگی و وحدت خویش را ، اعجازآسا هویدا ساخته اند. درهم آمیزی فرم و محتوی  درین سروده ها بیشتر چنان است كه گره یی پیوند انس و الف آن ها در همه یی شعر نیز ابدیت وار، بی همتا،متصل وجدانشدنی از یكدیگر احساس می گردند.  

هویت شاعر در چنین اثری،به گفته یی چامه سرایی آلمانی، نشان انگشت وی  می شود در دفتر زمان. اینگونه چكامه یی خودمانی است، نظرآشناست و در سیلان معنی ها و تعبیر ها تا نا كجا آباد ها جست و خیز می زند. 

شعر خوب احساس و اندیشه یی دیگران را با كلام جادویی خود دمساز می نماید و بعد رهای شان می سازد تا بقیه یی چامه را آنگونه كه  ذهن آنها می خواهد بسرایند.خواننده و یا شنونده برای لحظه یی...برای زمانی كمتر و یا بیشتر شاعر می شود، شاعر زندگی،با احساس و اندیشه یی خیلی فردی و والای انسانی خویشتن.

 انگیزه و تحریك كه در وهله یی نخست بیشترغایت هنر امروزی تعریف شده  است،در شعر می تواند به گونه های متفاوتی بازآفرین واقعیتِ چكامه سرا گردد....در شعری كه فریاد آرزو ها،سرشار بودن ها، عشق و زندگی را سر میدهد،در سرودی كه داد ستیز را بلند می نماید،در برابر بیدادی كه نباید باشد  و در چامه یی كه پیامی است در تاریكی ،گویای شب است...شب را نام میبرد..شبنامه یی است در شبی كه نه در ٱن  شبتابی است، نه روزنی، نه رزمی و نه بزمی....همه جا زنجیر است و دست و پای و گردن....شب است و شب پرستان...

اینگونه  سروده ها،شعر زندگی هستند، محاكمه یی امروز بنام آینده می باشند، آنسوی همه یی اندیشه های كه می توانند چكامه را در انحصار نگرش  و بینش خاص و معینی بیاورند.

هرچند جدال هستی با مرگِ در آتش و خون، چیرگی سیاهی ،مرثیه های بهاری و حبسیه های زندگانی ، میتوانند الزاماً فضای شعری چكامه و سروده ها را عمیقاً از خود متأثر بگردانند،با وجود آن فریاد عشق و امید برای فردا های پر از راز و نیاز  ونجوای رؤیاهای میقات با خورشید و نور، یادآور شقایق ها میگردند و بهاران...و همه یی آنچه كه خوب است و زیباست و باید باشد و اما  نیست...هنوز ناپیداست......

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد