2010/4/01

هموطنان عزیز !

شما بهتر ازمن ، شخصی را بنام گلبدین حکمتیار معروف به راکتیار از زمان نوجوانیش ؟! تا حال می شناسید ، او زمانی بیشتر سر زبانها افتاد ، که بخاطر عبادت از صبح صادق تا شام غریبان ، شهر و شهریان کابل را به توپ و راکتهای ثقیل بست . و بقول خودش : آنانیکه بی گناه کشته شوند به بهشت و کسانیکه گناهکارند ، بگذار به جهنم بروند . جالبتر آنکه { راکت های او همانند خودش ، گناهکار و بی گناه را نیز تشخیص میدادند } .

  روی این برداشت نادرست ، با شلیک راکتهای سریع السیر خود ، بیست پنجهزار انسان بیگناه را از کابل به بهشت فرستاد . او بخاطر رسیدن بقدرت از هیچ نوع زبونی ، سازش ، پابوسی و قتل و قتال دریغ نکرد ، آنگاهیکه شمشیرش بُرنده می بود ، خود می بُرید ، زمانیکه کـُند میشد ، با سر سخت ترین دشمنانش ائتلاف ، و با شمشیر آنها به قلع قمع چپ و راست میپرداخت ، حینکه مقاصد پلیدش انجام می یافت ، آنها را نیز بگور میفرست .

      گلبدین خود را رهبر بلا منازعۀ پشتونها می شمارد ، اما برخلاف ، حلقۀ غلامی دشمن پشتونها را بگوش دارد ، او شخصیست که بغیر از خود به هیچ کسی اعتماد نمیکند ، خود پسند ، بیرحم ، یاغی ، بی احساس ، شقاوت پیشه ، قدرت طلب درهر شکل آن ، می باشد .

   او هیچگاهی به وطن دلسوز نبود و نمی باشد ، هر زمانیکه آرامش نسبی بملت دست داده به نحوی از انحا در بی ثباتی آن اقدام عجولانه و نا عاقبت اندیشانه بخرچ داده ، تا جائیکه کشور را به هرج و مرج کشانیده است .

   او قبلاً چنین شعار میداد : حزب اسلامی تا خروج نیرو های خارجی با دولت گفتگو نخواهد کرد ، اما با گرفتاری برخی از سران طالبان عرصه را به خود تنگ دیده ، از روی بیچارگی ، ناتوانی و سرافگندگی مثل دفعات قبل ، هیأتی را با شرط و شروطی بکابل میفرستد ، تا جای پایی در بربادی آخری این کشور پیدا کند ، او در لست سیاه سازمان ملل متحد درج است ، در حالیکه وی را ملت افغانستان در ده نمیگذارد ، میگوید : اسبش را در خانۀ ملک ببندند  .

   او پانزده شرط دارد ، که از جمله دو شرط عمده و اساسی آن عبارتند از:

1 خروج قوای خارجی در شش ماه

2 تشکیل حکومت مؤقت از افراد بیطرف

    گلبدین ، این بنیاد گذار مکتب افراطیت و پدر معنوی طالبان در افغانستان ، و این مؤذی دم بُریده ، که عمل انتحاری را جواز میداند ، با آن ثابت گرایی های موهوماتی که در ذهن دارد ، در زمان صدارت نیمبند خود ، خروج قوای شوروی ، خروج ملیشه های دوستم ، خروج بی قید و شرط مسعود ، خروج قوای بابه جان ، خروج عظیمی و خروج ووو.... را بهانۀ ساخته کابل را راکتباران می کرد ، و اینبار خروج قوای بین المللی ناتو را .

شاید روزی که بر سریر قدرت تکیه بزند ، خروج بی قید و شرط تمام ساکنین کابل را اعلام بدارد .

  در هنگام تشکیل حکومت مؤقت مجاهدین ، همه رهبران جهادی و قوماندانان یکطرف ، و او با اسخبتارات پاکستان یکطرف شد . و بلاخره این شخص مفسد را که بمرض روانی و تیره گی فکری گرفتار است ، سازمان جاسوسی پاکستان بالای ملت ما بحیث نخست وزیر بزور قبولاند . در سال 1992 در حالیکه هزاران نفر از مردم بیدفاع کابل با نا امیدی دلهره گی و یأس ، انتظار مرگ درد انگیز و نابهنگام  را می کشیدند ، تنها  در سه هفتۀ ماه اگُست ، طبق آمار صلیب سرخ جهانی ، به تعداد دو هزار انسان مظلوم  را توسط راکت های کور خود به قتل رسانید . اگر از دوران جنون جوانی اش که با تیزاب پاشی آغاز یافته بگذریم ، فجایع ، شکنجه های مهیب ، قتل و کشتار ، خاکستر کردن شهر کابل ، داغیست بر دلها ماندگار ، زخمیست نا سور و فراموش ناشدنی .

   حکمتیار خواهان تکرار تاریخ ، اما مردم از تکرار آن شدیداً متنفر و در هراسند ، و تا نابودی کامل این جانیان آرزو ندارند ، قوای ناتو حتا یک قدم از کشور شان پا بیرون نهد . کی تضمین میکند ، با خروج قوای ناتو ، باز به همت ، جد و جهد حکمتیارصاحب ، عرب های جاهل ، پنجابی هایی لاشخور و تروریست های جهان ، یکبار دیگر کشور ما را محل تجمع خود ، و از افغانستان تختۀ خیزی علیۀ کشور های منطقه نسازند .

       گلبدین 30 سال است که در ایجاد حکومت مؤقت گلو پاره می کند ، ما نفهمیدیم که مزایای حکومت مؤقت در چیست ؟. ارمغانی که حکومت مؤقت مجاهدین از خود بجا گذاشت و کشور را به تباهی کشانید ، برای هفت نسل آیندۀ ما کفایت می کند .

  و اما سوال اینجا ست ، گلبدینی که نه اندیشۀ ملی و نه جبهۀ قوی دارد ، کی است !! که برای یک ملت 32 ملیونی تکلیف حکومت مؤقت می کند ، تعین حاکمیت حق مردم است ، نه از یک شخص خائین ملی ، ناقض حقوق بشر و جنایتکار جنگی .

    در حالیکه جامعه جهانی وملت افغانستان همه میدانند ، طرحها ی گلبدین وابستگی عمیقی به استخبارات پاکستان ، وعطش تسکین ناپذیر انحصارگرایانۀ قدرت ، چیز دیگری نیست . سیاست های حکمتیار ، عوامفریبانه ، خواسته های شخصی و کمی پیشرفته تر خواسته های گروهی و قومیست ، که بمنافع ملی ما جداً ارتباط نمیگیرد .

  نقطۀ نظر مشترک و آرمان مشترک طالبان ، گلبدین و القاعده همان است که ، قوأ ناتو خارج و بعوض آن قوای مشترک تروریستان جایگزین گردد .

   هرگاه گلبدین لجوجانه به این مسأله استناد کند ، که من باساس وظیفۀ شرعی خود ، بخاطر آوردن  صلح ، به تشکیل حکومت مؤقت فتوأ می داده ام ، اینهم دروغ محض و خلاف شرعیت است . او بکدام مجوز دینی و استناد شرعی ، دولتی را که بنام جمهوری اسلامی مسماست ، و عملاً اکثریت اعضای حزب اسلامی حکمتیار ، و برادران جهادی وی ،  در دولت جناب کرزی ، بیشتر از همه احزاب دیگر شامل  هستند ، و مو بمو دساتیر رهبر شان را بالای ملت جبراً تحمیل می کنند ، خلاف شرع اسلام می داند. یگانه چیزیکه از حزب اسلامی درین دولت کمبود میباشد ، حضور شخص حکمتیار است و بس . بیاد داشته باشید !! [ اگر او از در رسید ، آقای کرزی گلیم خود را جمع و از دریچه فرار خواهد کرد ] .

   بآنچه که گفته آمدیم ، در هیچ آیه و حدیثی ، دستورالعملی مبنی بر ایجاد حکومت مؤقت یا غیر مؤقت داده نشده ، شخص پیامبر از ابتدای بعثت تا رحلت ، هیچ وصیتی برای جانشینی و تأسیس حکومتی نکرده ، بناً پشنهاد و طرح گلبدین براساس موازین عقلی و شرعی ، استحکام لازم ندارد ، و درین طرح پانزده ماده ای ، شکل ، محتوأ وتعریف حکومت مؤقت نیز مُبهم است ، استدلال نشده که منافع ملی درین طرح چه میباشد ، صرفاً از اشخاص بیطرف نام بُرده ، در حالیکه سه دهه جنگ عصبیت ، شخص بیطرفی را نخواهی یافت ، اگر یافت شود ، بندرت خواهد بود .  

حکمتیار هیچگاهی از سر اخلاص با هیچ دولتی نپیوسته ، اگر پیوسته ، باعث سقوط آن شده ، لهذا طرح پشنهادی حکومت مؤقت ، تهیه کنندۀ لوازم سرنگونی دولت فعلی خواهد شد . حکومتی که با تمام کاستی ها و کمبودی هایش ، توانسته با کمکهای جامعۀ جهانی آرامش نسبی بیاورد .

     مصاحبۀ ملا قطب الدین هلال با آقای فیاض که اخیراً از طریق تلویزیون آریانا به نشر رسید ، سیمای هاج واج ، حرکات ، طرز گفتار ، لکنت زبان ذبذبه گونه او به تماشاگران به اثبات رسانید ، آنچه که میگوید ، همه و همه  از روی نیرنگ ، فریب ، ریأکاری و حتا تظاهر به تمدن پذیری ، مبنی بر اشتراک زنان در امور اجتماعی ، مشروط به شرعیت دیکته شده است ، و کدام طرح تازه ای که منافع علیای کشور در آن متصور باشد نبود .

 در دید و باز دید وی ، با جناب کرزی ، به احتمال قوی تقاضأ بعمل آمده ، تا اسم حکمتیار را از لست جنایتکاران جنگی حذف نمایند ، و گلبدین بتواند با نفس راحت ، برای راندن مخالفینش از دولت ، و سهمی در لویه جرگۀ آینده ، که آقای کرزی و گلبدین هدف مشترکی در اکثریت سازی قومی این مجمع ملی دارند ، داشته باشد .

. لهذا هیچ عقل سالمی اجازه نمی دهد ، بخاطر ورود یک جانی معلوم الحال ، که غالباً احوالش متغیر و اعمالش قابل پیش بینی نیست ، یک حکومت مستقل ، بهر حال انتخابی ! و مستحکم نابود ، و زمینۀ الیگارشی و هرج و مرج میها گردد ، قانون اساسی تغیر کند ، پارلمان مسدود گردد ، انتخابات دوباره با مصارف بس هنگفت ، که توان پرداخت آنرا نه حکومت افغانستان و نه جامعۀ جهانی خواهد داشت ، صورت پذیرد ، وکُلاً پایه های اساسی و محکم دولت متزلزل ، و خلای قدرت بوجود آید .

     در خلاصۀ کلام از کشور امریکا تقاضا میکنیم ، بمردم افغانستان ، صادقانه خط اصلی خود را روشن سازد ، تا بدانیم که امریکا با متحدینش برای مُسلط ساختن بنیادگرایان و تروریستها بر ملت افغانستان آمده اند ، یا اینکه برای محو و نابودی آنها ؟؟ .

     از آنجائیکه در تمام حکومتهای جهان مخالفین وجود دارد ، و مخالفین از راه مبارزات قانونی و انتخاباتی برای پیروزی خود مبارزه می کنند ، و جنایت کاران جنگی هم بعد از سالیانی دستگیر و بمحاکمه سپرده میشوند ، جای بس تأسف است ، که در کشور های جهان سوم و مظلوم ، با جنایت کاران جنگی ، و قبول پیش شرط ها مذاکره و مفاهمه ، برای استحکام بخشیدن مقاصد اهریمنی بعمل می اید .

  اگر چنین باشد که شما در مقابل تروریستان شکست خورده اید و یک بینی خمیری و فرار آبرومندانه برای خود تدارک می بینید ، وای بحال این ملت ناآگاه ، که گاهی شورویها می آیند ، و در آخر خط متحدین خود را رها کرده فرار می کنند ،  و اکنون شما هم با سیاست های دو گانه خویش ، پرورش یافتگان خود را بدست قاتلین شان می سپارید ، و این ملت بخون تپیده را ، یکبار دیگر در غم و اندوه می نشانید .  ملت مظلوم ما چاره ای جز این ندارند که بر شما و اهداف نا میمون تان نفرین ، و تا قاف قیامت به هیچ ابر قدرتی اعتماد نکنند .

 طرح گلبدین ، طرح آی اس آی پاکستان است ، که مردم ما بخوبی میدانند ، و ضد آن عمل خواهند کرد .

  سر انجام ، صادقانه ، شریفانه با صراحت لهجه میگویم که : با صلح کاذب از طرف شخص کاذب بصوب انجام کاذب خواهیم رفت . بااحترام

 
 

admin@vatandar.at    

                               مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

                              صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به وطندار می باشد