WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

   در مورد ابر های درخشان یا نورانی                                                صدیق رهپو طرزی 

 او، روز بیست و دوم ماه جولای ۲۰۱۱ عیسایی،  بررسی دانشی اش را زیر عنوان : اثر حادثه های پروتونهای خورشیدی و موج های سیاره یی بر ابر های درخشان و یا نورانی ( گونه یی از ابر هایی اند که در فضای بلند قرار می گیرند و شب ها در حالی که همه جا تاریک می باشد، روشن می گردند. این روشنی از ذره های نیرو دار که از خورشید پخش  می شوند، ناشی می گردد.  طرزی) برای استادان و دیگر شرکت کننده گان در یک گردهمایی دانشی، ارایه نمود. او در پیشانی این اثرش چنین نوشته است:

طرزیان:

 بزرگانی اند که بر شانه هایشان، من، بلند پروازی را فرا گرفتم و با دست هایم آسمان را لمس نمودم

این امر همان شاه فردی از غزل معروف ناصر خسرو بلخی، دانشمند و شاعر سدهٔ یازدهم عیسایی را به یاد می آورد که سروده بود:

درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیر آوری چرخ نیلوفری را

این اثر، در مورد ابرهای روشن و  نورانیی می باشد که در فضای قطب شمال، به صورت نادر و شاز پدیدار می گردند. این پدیدهٔ نادر، تنها در میان ۵۰ تا ۸۰ ک.م. بلند تر از سطح بحر، در فصل تابستان  به مشاهده می رسند.

برای بررسی این بخش پیش از ۳۰ سال هست که کار به وسیله اندازه گیری نور آن سوی بنفش، جریان دارد.

هدف این بررسی دریافت اثر گذاری پروتون و فعالیت موج سیاره یی بر این ابر های می باشد.

در بخش دیگر این اثر، به جستجو برای نشان ها و جای پای های موج های سیاره یی در جریان دو تا پنج روز بر کاهش و یا افزایش گرمای زمین، پرداخته شده است. در این بخش از همه داده های دانش فزیک به ویژه دانش فضایی بهره برداری شده است و با جدول ها و منحنی های گونه گونه نشان داده شده است.

در این اثر او را پروفیسران جان . پ. بورروز  John P. Burrows و اوت تو شریمز  O. Schrems، یاری رسانده اند . آنان کارش را با دقت پـُـر وسواس زیر نظر داشته و در آخر، بر آن مهر پذیرش و تایید گذارده اند.

در این بررسی، شورای آزمایش و امتحان را پروفیسران پ. ریشترP. Richter، جان . پ. بورروز  J. P. Burrows،   اوت تو شریمز  O. Schrems،  و ا. ل . مایر A.L. Meyer می ساختند.

در پایان این اثر، او از یاری دانشمندان دانشگاه، به ویژه پروفیسر بورروز، به خاطر یاری همیشگی اش در جریان سال های کار روی این اثر، ولادیمیر روزانف  V. Rozanov هم اتاقیش در دانشگاه، که زبان روسی را برایش زنده نگه می داشت، صدیق پدر، نجوا مادر، نیسا خواهر، آمو برادرش و میهن طرزی همسر پیشین و دوستش، سپاسگذاری نموده است.

کار ارایه و دفاع که به زبان انگلیسی صورت می گرفت، از ساعت ۱۳ آغاز، و به ساعت ۱۶ پایان یافت.

در آخر، شورای آزمون، به تنهایی جلسه نموده و پس از پانزده دقیقه شور و بحث، بررسی اش را تایید و بر درجهٔ دکترایش مهر تایید با درجهٔ عالی گذاردند.سپس او با استادانش به بازی هوش در رشته فزیک دست زد. بعد یکی از پروفیسران و دیگر همراهان او را بر گادیگکی ـ آن گونه که رسم است ـ نشانده و گرد کوی دانشگاه،  گشتاندند.در پایان پروفیسران، استادان و شرکت کننده گان ناشتایی را که خانواده اش با ترکیبی از غذا های افغانی و سوریه یی ترتیب داده بودند، با مزه مزه خوردند.

 زنده گینامه کوتاه

 نبیذ رهپو، فرزند صدیق رهپو طرزی و نجوا طرزی در شهر کابل، افغانستان زاده شد.

  درس ابتدایی

او در مکتب های گونه گونه بخست در کابل، سپس در سوفیه پایتخت بلغاریا، و بعد کابل، درس خواند.۱۹۸۳-۱۹۹۲.

 دورهٔ میان

در  ایالت ساکسونی، جمنازیوم تیودور ـ هویس، در شهر گت تینگن، در ایالت ساکسونی پایین، واقع در جرمنی.۱۹۹۱۲-۱۹۹۸.

آماده گی برای ورود به دانشگاه، در گت تینگن.۱۹۹۹.

 درس عالی

انجینری تخنیکی در دانشگاه براونشوایگ، ایالت ساکسونی پایین، جرمنی.۱۹۹۹-۲۰۰۱.

دانش فزیک در دانشگاه گت تینگن، جرمنی،۲۰۰۲.

آماده گی برای دیپلوم فزیک، جرمنی،۲۰۰۳.

ماستری در انستیتوت فزیک ستاره شناسی، در دانشگاه گت تینگن،جرمنی، ۲۰۰۵.

امتحان نهایی دیپلوم، گت تینگن، جرمنی. ۲۰۰۷.

 درس برتر و بالاتر:

تحصیل برای داکترا در انستیتوت فزیک محیط زیست، دانشگاه برمن، در ایالت برمن، شمال جرمنی. ۲۰۰۷.

ارایه سند دکترا در مورد اثر حادثه های پروتون های خورشیدی و موج های سیاره یی بر ابر های درخشان و یا نورانی. ۲۰۱۰.

دفاع درجهٔ دکترا در دانشگاه برمن، شمال جرمنی.۲۲ ماه جولای ۲۰۱۱.

 او اکنون در انستیتوت فزیک محیط زیست، دانشگاه برمن، با گروه دیگری در مورد برنامه اوزون و اثر هایش بر محیط زیست و  هستی، مصروف بررسی و تحقیق می باشد.

Doctorate of physic on
Impact of Solar Proton Events
and Planetary Wave Activity on Noctilucent
Clouds
 
Nabiz Rahpoe, in the process of defending his research about Noctilucent clouds (NLCs), also known as Polar Mesospheric Clouds (PMCs) are a rare phenomenon observed at polar latitudes during the summer season, in the presence of scholars from Institute of Environmental Physic of Bremen University in the north of Germany, has received his degree of doctorate with high grade on 22th July 2011.
Nabiz, in the forehead of his doctorate paper has written as:
Tarzis:
The Giants on who’s shoulder, I touched the sky with passion and ambition...
 It remind us the famous distich of Naser Khosrow Balkhi, our known poem and scientist  who lived in eleventh century as :
If your mind tree, get the fruit of science
You will bring down the blue wheel of fortune
In the first part of his thesis he touch on the effect of these optically thin clouds which situated in the mesopause region at about 83 km altitude and studied the possible impact of solar proton precipitation in the Earth’s atmosphere and the behavior of them during the solar proton event.
In other parts of this paper, he concentrated on search for  possible influence of planetary waves such as the 2-day wave and 5-day wave on the mesopause temperatures at mid and polar latitudes.
In preparing his research he had got the help of  Professors John P. Burrows and O. Schrems. They observed his work  and have been following his work deeply and finally put their confirmation, acceptance and approval on it.
In this session, Council of Examination had been set up by Professors: P. Richter, John P. Burrows, O. Schrems, and A.L. Meyer.
The work was presented and defended in English. It  was  beginning at 13h, and ended 16.
Finally, the members of the Examination Council made a break and had a separate meeting for fifteen minutes for debating and reviewing. Finally they  approved  his doctorate degree with high grade and announced it.
Then he with his professors made an intelligence game of physic. Then one of his Professors put him in a cart, as it is a tradition, took him to all part of University campus.
At the end of his work he acknowledged the help of  scientists from the UIP especially Professor P. Burrows for his constant support during the years of work on his theses. He too thanked V.  Rozanov his office-mat for keeping his Russian language alive, Seddiq his father, Najwa his mother, Nisa his sister,Amo his brother and Maihan his Ex-wife and friend.
Finally professors, scholar and other participants went for serving the buffet which were prepared by his family. The tables were spread by a combination of Afghan and Syrian dishes.
 
Short Biography
Nabiz Rahpoe, s/o Seddiq Rahpoe Tarzi and Najwa Tarzi, was born in Kabul, Afghanistan.
School Periods
 Primary Schools
He studied primary schools in Kabul and Sofia,Bulgaria,1983-1992.
 
 Middle Schools
 PRSW, Theodor Heuss Gymnasium Geottingen,Lower Saxony.1992-1998.
 Abitur (Matura/A-Level) Geottingen,1999.
 
Higher Educations
 Mechanical Engineering at TU-Braunschweig,Germany.1999-2001.
 Physic Science at University of Göttingen,Germany .
 Pre-Diploma in Physics. Geottingen, Germany .2003
 Master Thesis at Institute of Astrophysics, Göttingen,Germany 2005.
Final Diploma Examination,2007.
 
Doctorate Degree
 PhD Student at IUP ( Institute for Environmental Physics) Bremen, Germany. 2007.
 Submission of PhD Thesis (Impact of Solar Proton Events and Planetary Wave Activity on Noctilucent Clouds)2010.
 PhD Defense IUP Bremen University,Germany. 22/07/2011.
He works  currently as a  part of the team involved with ozone climate change initiative  project in IUP of Bremen University, Germany.

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید